2.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 34/182


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega“

[COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

(2017/C 034/31)

Konsulteerimistaotlus

nõukogu, 07/09/2016

Õiguslik alus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 148 lõige 2

[COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

Vastutav sektsioon

tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon

Vastuvõtmine täiskogus

19/10/2016

Täiskogu istungjärk nr

520

Hääletuse tulemus

(poolt/vastu/erapooletuid)

228/2/5

Kuna komitee nõustub täielikult ettepaneku sisuga ning on oma seisukohta kõnealusel teemal juba väljendanud varasemas arvamuses teemal „Uued psühhoaktiivsed ained“ (EESC-2013-06166-00-00-AC-TRA), mis võeti vastu 21. jaanuaril 2014 (1), otsustas komitee täiskogu 520. istungjärgul 19.–20. oktoobril 2016 (19. oktoobri istungil) esitada kõnealust ettepanekut pooldava arvamuse ning viidata eelnimetatud dokumendis väljendatud seisukohale.

Brüssel, 19. oktoober 2016

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Georges DASSIS


(1)  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute psühhoaktiivsete ainete kohta“, COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD), COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD) (ELT C 177, 11.6.2014, lk 52).