2.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 217/23


Teadaanne direktiivi 2014/25/EL artikli 35 alusel esitatud taotluse kohta – Tähtaja pikendamine

Hankija esitatud taotlus

(2015/C 217/09)

16. jaanuaril 2015 sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL (milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ) artikli 35 alusel koostatud taotluse (1). Esimene taotluse kättesaamisele järgnev tööpäev on 19. jaanuar 2015.

Taotluse on esitanud Viini lennujaam (Flughafen Wien) ja selles on käsitletud tegevust, mis on seotud geograafilise piirkonna kasutamisega lennuvälja- ja muude terminaliteenuste pakkumiseks lennuettevõtjatele Austria territooriumil. Asjaomane teade avaldati 20. märtsi 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 93 lk 22.

Direktiivi 2014/25/EL IV lisa esimese lõigu punkti b kohaselt on komisjonil taotluse kohta otsuse vastuvõtmiseks aega 130 tööpäeva alates eespool nimetatud tööpäevast. Esialgne ajavahemik lõpeb 30. juulil 2015.

Direktiivi 2014/25/EL IV lisa punkti 2 kohaselt võib komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil või taotluse esitajal või pädeval sõltumatul siseriiklikul ametiasutusel või muul pädeval siseriiklikul ametiasutusel esitada kogu vajalik teave või täiendada või selgitada teatavat teavet asjakohase ajavahemiku jooksul. 27. veebruaril 2015 palus komisjon Viini lennujaamal esitada täiendav teave 13. märtsiks 2015. 20. aprillil 2015 palus komisjon Austria ametiasutustel esitada täiendav teave 18. maiks 2015.

Direktiivi 2014/25/EL IV lisa punkti 2 teise lause kohaselt peatatakse juhul, kui vastused komisjoni taotlusele selgitamise või täiendava teabe esitamise kohta saadakse hiljem või need ei ole täielikud, eespool nimetatud 130 päeva pikkune ajavahemik selleks ajaks, mis jääb teabetaotlusega ette nähtud ajavahemiku lõpu ning täieliku ja korrektse teabe saamise vahele.

Seega saab lõplik tähtaeg läbi 90 tööpäeva pärast täieliku ja korrektse teabe saamist.


(1)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.