52014PC0104

Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise kohta /* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */


SELETUSKIRI

1.           ETTEPANEKU TAUST

Komisjon on pidanud Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel vastavalt nõukogu otsusele, millega anti luba alustada läbirääkimisi detsembris 2004. Lepingule kirjutati alla 12. detsembril 2006.

ELi poolelt on kõnealuse lepingu osalised nii Euroopa Liit kui ka selle liikmesriigid. Ratifitseerimisprotsess on kõigis liikmesriikides lõpule viidud 13. jaanuaril 2014. Käesolev ettepanek käsitleb nõukogule 2006. aastal esitatud komisjoni ettepaneku muutmist (KOM(2006) 145(lõplik). Selleks et hõlbustada läbivaatamist nõukogus, on kogu asjaomane tekst esitatud kui muudetud ettepanek. Võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, tuleb nõukogul otsus rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise kohta vastu võtta üksnes küsimustes, mis kuuluvad ELi pädevusse. Käesoleva muudetud ettepaneku eesmärk on viia kavandatud õigusakti pealkiri ja selle regulatiivosa vastavusse aluslepingute sätetega.

2.           KONSULTEERIMINE HUVITATUD ISIKUTEGA JA MÕJU HINDAMINE

Ei kohaldata.

3.           ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG

Ei kohaldata.

4.           MÕJU EELARVELE

Ei kohaldata.

2006/0048 (APP)

Muudetud ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut[1]

ning arvestades järgmist:

(1)       Komisjon on pidanud Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Maroko Kuningriigiga Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu (edaspidi „leping”) sõlmimiseks.

(2)       Lepingule kirjutati alla 12. detsembril 2006[2] kooskõlas nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide otsusega 2006/959/EÜ.

(3)       Leping tuleks Euroopa Liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.           Käesolevaga kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping.

2.           Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on ühenduse nimel volitatud esitama Maroko Kuningriigile lepingu artikliga 30 ettenähtud diplomaadilised noodid ning järgmise teate:

„Tulenevalt Lissaboni lepingu jõustumisest 1. detsembril 2009 on Euroopa Liit asendanud Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane ning teostab alates nimetatud kuupäevast kõiki Euroopa Ühenduse õigusi ja võtab üle kõik Euroopa Ühenduse kohustused. Seepärast käsitatakse lepingu tekstis esinevaid viiteid Euroopa Ühendusele vajaduse korral viidetena Euroopa Liidule.”

Artikkel 2

1.           Lepingu artikli 22 kohaselt loodud ühiskomitees esindab Euroopa Liitu komisjon.

2.           Seisukoha, mille liit võtab ühiskomitees seoses lepingu lisade (v.a I lisa (Kokkulepitud teenused ja konkreetsed lennuliinid) ja IV lisa (Üleminekusätted)) muudatustega ning mis tahes küsimustes, mis kuuluvad lepingu artikli 7 või 8 alla, võtab komisjon vastu pärast konsulteerimist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel,

                                                                       Nõukogu nimel

                                                                       eesistuja

[1]               ELT C 081 E, 15.3.2011.

[2]               ELT L 386, 29.12.2006.