16.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 451/51


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Tegevuskava postipakkide kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimiseks – usalduse kujundamine kättetoimetamisteenuste vastu ja internetimüügi ergutamine””

COM(2013) 886 final

(2014/C 451/08)

Raportöör:

Daniela Rondinelli

Euroopa Komisjon otsustas 16. detsembril 2013 vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 304 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

„Komisjoni teatis „Tegevuskava postipakkide kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimiseks – usalduse kujundamine kättetoimetamisteenuste vastu ja internetimüügi ergutamine””

COM(2013) 886 final.

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutav ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsioon võttis arvamuse vastu 23. juunil 2014.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 500. istungjärgul 9.–10. juulil 2014 (10. juuli istungil) vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 107, vastu hääletas 2, erapooletuks jäi 6.

1.   Järeldused ja soovitused

1.1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab tegevuskava e-ostude kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimiseks, mis pakub märkimisväärseid võimalusi majandusarenguks ja tööhõiveks. Tõhusatel ja usaldusväärsetel kättetoimetamisteenustel on oluline osatähtsus e-kaubanduse edendamisel ning müüjate ja ostjate vahelise usalduse tugevdamisel.

1.2

Komitee jaoks eeldab postipakkide kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimine ja praeguse olulise lõhe ületamine ootuste, tõhusa kaitse ja kättesaadavuse vahel järgmist: solidaarvastutus, jälgitavus, leitavus ja koostalitlusvõime; juurdepääs suuremale valikule kogu ELi territooriumil, sh saared; sidusrühmade – eelkõige VKEde ja tarbijate – õiguste ja kohustuste kindel tagamine iseäranis kaebuste ja tagastamise osas; selge ja võrreldav andmekogumine; tugev sotsiaalne ja hariv mõõde.

1.3

Komitee kinnitab veelkord (1), et see eesmärk peaks lisaks soovitavalt vabatahtlikele kokkulepetele ja koodidele põhinema ka minimaalsel ELi õigusraamistikul, mis suudab tõhusalt ja paindlikult reageerida kõrvaldamata turutõketele, mis takistavad tarbijaid ja VKEsid e-kaubanduse teel oste sooritamast, ning suudab lahendada probleemid, mis seonduvad järgmiste aspektidega:

kõigi e-kaubanduse väärtusahelas osalejate kaasvastutus;

pakkide kättetoimetamise täielik jälgitavus;

Euroopa andmekaitse alaste eeskirjade ühemõtteline järgimine;

läbipaistev valik rohkemate kättetoimetamisvõimaluste vahel;

mõistete ühised määratlused ja täielik koostalitlusvõime;

teenuse juurdepääsetavus, universaalsus ja taskukohasus;

andmebaasid võrreldavate ja selgete statistiliste andmetega, mis on lihtsustatud väiksemate ettevõtjate jaoks;

käibemaksukäsitluse ühtse kohaldamise kohustus;

probleemide lahendamise riiklike keskuste võrgustike süsteemide ning tarbijavaidluste kohtuvälise ja internetipõhise lahendamise süsteemide (2) vastastikune piiriülene tunnustamine;

kohustus tagada võrdsed töötingimused;

teenuse tingimuste ja hindade läbipaistvus;

personali pidev ametialane koolitus;

karistused kiirhoiatussüsteemist RAPEX-IMI (3) tulenevate kohustuste mittetäitmise korral;

Euroopa usaldusmärgi loomine tehnilis-regulatiivsete standardite alusel Euroopa Standardikomitee CEN (4) poolt, kes kehtestab kvaliteedinäitajad;

meetmed VKEde toetamiseks seoses lihtsustamise ning turule ja veebiportaalidele võrdsetel alustel juurdepääsu tagamisega.

1.4

Komitee soovib, et tegevuskavas esitataks konkreetsed tähtajad ja määratletaks rakendamise ajakava nii eeskirjade kui eneseregulatsiooni osas, et suurendada maksimaalselt usaldust kõigi asjaomaste osaliste ja eelkõige Euroopa kodanike vahel, seejuures täielikult austades ja kaitses vastastikuseid õigusi.

1.5

Komitee soovib, et tegevuskavas esitataks veel kaks meedet: üks seoses teenuse juurdepääsetavusega taskukohase hinna eest ja teine seoses turu sotsiaalse mõõtmega.

1.6

Komitee soovitab Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule järgmist:

kindlustada, et Euroopa õigusraamistik tagaks kõigile sektori ettevõtjatele juurdepääsu postipakkide kättetoimetamise ühtsele turule, ning et erilist tähelepanu pööratakse teenuse universaalsusele ja taskukohasusele, eelkõige äärepoolseimates piirkondades, mäestikualadel, saartel ja ebasoodsata tingimustega aladel;

selleks et korvata puuduvat üksikasjalikku ja võrreldavat statistilist raamistikku e-kaubanduse väärtusahela kohta alates veebis tellimisest kuni toodete piiriülese kättetoimetamiseni, kohaldada lihtsustatud menetlusi vastavalt põhimõttele üks lahendus kõigile;

luua ühiste määratluste alusel ja kõikide asjaomaste osapoolte, eelkõige VKEde osalusel ühine ja avatud struktuur kasutajasõbralike interaktiivsete veebiportaalide koostalitlusvõimeliseks juhtimiseks Euroopa Komisjoni kontrolli all;

anda selged suunised ELi rahaliste vahendite eraldamiseks järgmistes valdkondades: teadusuuringud ja tehnoloogiline innovatsioon; keskkond ja kliima, energia ja transport; uued kutsealad ja koolitused; ühtekuuluvus, piirkonnad ja väiksemad ettevõtted;

anda VKEdele asjakohast toetust tegevuskava rakendamisel, nähes ette konkreetsed meetmed ja asjakohased vahendid nende e-kaubanduses võrdsetel alustel osalemise edendamiseks;

kehtestada väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” vaimus eeskirjad, milles käsitletakse kogu transpordi- ja logistikasektori VKEde probleeme, toetudes nende esindusorganisatsioonidele;

teha Euroopa Standardikomiteele CEN võimalikult kiiresti ülesandeks töötada pakkide kättetoimetamisteenuse jaoks välja Euroopa ohutus- ja kvaliteedimärgi standardid ja kvaliteedinäitajad, et tagada kvaliteet ja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ning sotsiaal- ja turvatagatised;

tagada tugev ja sidus sotsiaalne mõõde eesmärgiga kindlustada laiapõhjaline valdkondlik sotsiaaldialoog Euroopas; juurdepääs asjakohastele ametiõppe- ja ümberõppevõimalustele; võrdsed ja inimväärsed töötingimused ja töötasu; kaotada ebakindlad töösuhted ja deklareerimata töö, mida esineb eelkõige kaupade viimasel etapil allhankena kättetoimetamisel.

1.7

Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles koostama Eurofoundi toetusel igal teisel aastal aruande kõnealuse sektori tööhõivetingimuste ja töö, kogu väärtusahelas tarbijatele ja ettevõtjatele valitsevate tingimuste ja nende arenguväljavaadete kohta, et esitada see Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja sotsiaalpartneritele.

2.   Rohelisest raamatust tegevuskavani

2.1

E-kaubandus on Euroopa majanduskasvu ja tööhõive potentsiaalne liikumapanev jõud, tagades hinnanguliselt 10 %-lise kasvu aastas ajavahemikus 2013–2016 (5). 45 % ELi kodanikest on 12 viimase kuu jooksul sooritanud e-oste ja kinnitavad, et suurem osa probleeme tuleneb pakkide kättetoimetamisest või kättetoimetamisel esinenud viivitustest (6).

2.2

Euroopa Komisjon on määratlenud (7)„digitaalse ühtse turu viis peamist takistust ning tegevuskava nende kõrvaldamiseks”, kuid „10 % isikutest ei soorita praegu oste internetis (8), kuna neile teeb muret kättetoimetamisteenuse kulu, eriti piiriülese teenuse puhul, ning selle kvaliteet”.

2.3

Komitee soovis oma arvamuses rohelise raamatu (9) kohta direktiivi, et määratleda osalevate ettevõtjate solidaarvastutus, pakkide kättetoimetamise jälgitavus ja leitavus, kohustus pakkuda tarbijatele valik mitme kättetoimetamisvariandi vahel, probleemide lahendamise riiklike keskuste Euroopa võrgustik, kohustus tagada võrdsed töötingimused, tagada tingimuste ja hindade läbipaistvus.

2.4

Rohelise raamatu teemalisele arutelule järgnes 2013. aasta detsembris teatis „Tegevuskava postipakkide kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimiseks” (10).

2.5

Vastavalt rahvusvahelisel tasandil äsja kogutud andmetele (11) on kõige probleemsemad tegurid ettevõtjalt ja tarbijale (B2C) e-kaubanduse arengu jaoks järgmised:

puudub võimaluse saada viivitamatult teavet eri kättetoimetamisvõimaluste ja e-jaemüüjalt sooritatud ostude kogukulude kohta;

puudub võimalus saada ajakohastatud teavet saadetiste teekonna ja jälgitavuse kohta;

pikk kättetoimetamise aeg ja/või andmete/paindlikkuse puudumine seoses kättetoimetamisajaga;

ostude tagastamise ja vahetamise keerukus ja kulukus;

reaalajas klienditeeninduse puudumine.

2.6

Euroopa Komisjon märgib, et ikka veel puuduvad „riigisiseseid ja piiriüleseid pakivooge käsitlevad turuandmed, mis on saadud kõigilt postiteenuste osutajatelt, kes tegutsevad ettevõtjatevahelise e-kaubanduse ning ettevõtja ja tarbija vahelise e-kaubanduse turgudel, sealhulgas vahendajatelt, koondajatelt ja muudelt postiettevõtjatelt (12)”.

2.7

Eri uuringud näitavad, et konkurentsivastase käitumise võimalus näib olevat palju suurem neis postiteenuse segmentides, kus regulatiivne järelevalve näib olevat asjakohasem, nt B2C turg võrreldes B2B teenustega; piiriülesed teenused võrreldes kodumaiste postiteenustega (13).

2.8

Komitee tunneb heameelt selle üle, et oluline osa rohelise raamatu teemalise arvamuse järeldustest on leidnud kajastamist. Nii nõukogu (14) kui Euroopa Parlament (15) on kutsunud Euroopa Komisjoni üles selgitama välja piiriülese kättetoimetamisteenuse praegused takistused ning võtma asjakohaseid meetmeid nende kõrvaldamiseks; Euroopa Parlament on samuti väljendanud soovi (16) kättetoimetamisteenuste järele, mis on kättesaadavad, taskukohased, tõhusad ja kvaliteetsed, kättetoimetamisteenuseid osutavate ettevõtete vahelise koostöö- ja teabevahetusplatvormide järele, samuti kiire menetlemise ning kaebuste ja vaidluste minimaalsete kuludega lahendamise järele.

3.   Üldised märkused

3.1

Komitee arvates on oluline võita tagasi VKEde ja e-teenuste tarbijate usaldus koostalitlusvõimeliste võrkude ja süsteemidega, mis tagavad kiire menetlemise ja madalad kulud asjakohases reguleerivas ja eneseregulatsiooni raamistikus, mida aktsepteeriksid kõik väärtusahela ettevõtted, et kindlustada vaba ja avatud siseturg, vältides ebavajalikku ülereguleerimist. Seepärast kutsub komitee üles rakendama tegevuskava konkreetsete tähtaegade raames vastavalt kehtestatud 18kuulisele rakendamise ajakavale.

3.2

Komitee leiab, et EL peaks postipakkide kättetoimetamise ühtse turu lõpule viima, tagades kiired, kvaliteetsed ja usaldusväärsed teenused taskukohase hinna eest, eesmärgiga kaitsta tarbijaid, töötajaid ja kõiki osalisi, sh e-kaubanduse, transpordi ja logistikasektoris tegutsevaid VKEsid, kõrvaldades ühtse turu toimimist takistavad tõkked ja häired.

3.3

Komitee lootis siiski, et teatises viidatakse konkreetselt ka selliste geograafiliste eripäradega piirkondade olukorrale nagu saared, äärepoolseimad ja mägipiirkonnad, sest komitee arvates kujutavad need piirkonnad endast erilist väljakutset, millega on raske toime tulla eelkõige majanduslikust seisukohast: postipakkide kättetoimetamise tõelist ühtset turgu on võimalik saavutada üksnes siis, kui neile piirkondadele osutatakse asjakohast tähelepanu ja tagatakse vajalikud meetmed.

3.4

Komitee arvates põhineb esitatud meetmete raamistik peamiselt vabatahtlikul eneseregulatsioonil, riiklike postiteenuste eeskirjadel ja Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühma tegevusel ning olemasolevate ELi õigusaktide korrektse rakendamise põhimõtetel, määramata ühtset raamistikku kõigi osaliste jaoks ja konkreetseid tähtaegu ülalpool nimetatud 18-kuulise ajavahemiku jaoks.

3.5

Komitee märgib, et tegevuskavas ei ole lisaks eneseregulatsiooni menetlusele ette nähtud direktiivi, mida komitee on juba nõudnud (17), ning mis võiks vastata terviklikult, sidusalt ja konsolideeritult postipakkide piiriülese kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimise vajadusele kõigi asjaomase sektori osaliste jaoks.

3.6

Komitee arvates peaks EL ette nägema Euroopa tasandi lahenduse, mis seisneks eneseregulatsiooni edendamises ja eeskirjade kehtestamises, et käsitleda turul lahendamata probleeme ning kaitsta tarbijaid ja VKEsid (ettevõtetevaheline e-kaubandus) seoses järgmisega:

kõigi e-kaubanduse väärtusahelas osalejate kaasvastutus ostjate ees;

kohustus tagada pakkide kättetoimetamise täielik jälgitavus;

ohutuseeskirjade ja andmekaitse alaste eeskirjade ühemõtteline järgimine kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ;

kohustus pakkuda tarbijatele läbipaistev valik mitme kättetoimetamisvariandi vahel;

kohustus tagada mõistete ühised määratlused ja täielik koostalitlusvõime;

kohustus tagada universaalne teenus taskukohase hinna eest kõigile vaba turu ettevõtjatele, arvestades kõnealuses valdkonnas kehtivaid ELi eeskirju, sealhulgas postidirektiive ja teisi asjakohaseid ELi eeskirju;

võrreldavate ja üksikasjalike statistiliste andmete kogumine;

käibemaksukäsitluse ühtse kohaldamise kohustus;

probleemide lahendamise riiklike keskuste võrgustike ning tarbijavaidluste kohtuvälise ja internetipõhise lahendamise süsteemide vastastikune piiriülene tunnustamine;

kohustus tagada võrdsed töötingimused;

kohustus tagada teenuse tingimuste ja hindade läbipaistvus;

kohustus tagada personali jätkuv ametialane koolitus, et kindlustada professionaalsus seoses uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga kõnealuses sektoris;

karistused kiirhoiatussüsteemiga RAPEX-IMI seonduvate kohustuste täitmatajätmise korral ja kvaliteedinäitajate põhjal määratavad karistused;

meetmed VKEde toetamiseks seoses bürokraatia ja halduslihtsustustega, turulepääsuga ning osalusega uute veebiportaalide ja uute tehnoloogiate jaoks ühiste rakenduste kujundamisel.

3.7

Isegi kui ettepanekutes viidatakse kokkulangevusele ELi finantsraamistikuga 2014–2020, leiab komitee, et tegevuskavas ei saa jätta käsitlemata selgesõnalisi suuniseid ELi asjakohaste finantsinstrumentide kohta järgmistes valdkondades:

teadus- ja tehnoloogiline uuendustegevus (Horisont 2020, programmid Galileo, ISA ja digitaalne tegevuskava) seoses koostalitlusvõime, jälgitavuse ja turvalisusega;

keskkond ja kliima, energia ja transport (seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm, ELi 2030. aasta kliima- ja energiaraamistik ja meede transpordist tulenevate kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks („EU Transport GHG: Routes to 2050 II”)) seoses kaupade viimasel etapil kättetoimetamise keskkonnamõjuga;

VKEd: seoses Euroopa Investeerimispanga sekkumisega uuenduslike ettevõtete toetamiseks, COSME programmiga ja kõigi olemasolevate Euroopa vahenditega konkurentsi edendamiseks võrdsetel tingimustel teiste turuosalistega;

territoriaalne ühtekuuluvus (struktuurifondide kavandamisel uue programmiperioodi jaoks 2014–2030 ja sekkumismeetmete kavandamisel saarte, maapiirkondade ja äärepoolseimate piirkondade jaoks);

tööhõive ja koolitus („Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”, „Euroopa tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem kasv”, Erasmus Plus 2014 – 2020, haridus ja koolitus).

3.8

Komitee soovitab Euroopa Komisjonil anda Euroopa Standardikomiteele (CEN) volitused Euroopa tehnilis-regulatiivsete standardite väljatöötamiseks kõigi sidusrühmade, eelkõige VKEde ja tarbijate täielikul osalusel ning peab vajalikuks luua pakkide kättetoimetamise Euroopa ohutus- ja kvaliteedimärgi näitajad, et tagada kvaliteet ja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ning sotsiaal- ja ohutustagatised.

4.   Konkreetsed märkused

4.1

Komitee peab vajalikuks veel kahte meedet turulepääsu ja turu sotsiaalse mõõtme tagamiseks.

4.1.1   Meede – turulepääs ja kasutatavus taskukohase hinna eest

4.1.1.1

Komitee soovib, et kvaliteedimärgi saamise raames kehtestataks kohustus tagada turulepääs ja kasutatavus taskukohase hinna eest kogu ELi territooriumil. Komitee väljendab pettumust selle üle, et äärealadele ja saartele ei ole pööratud piisavalt tähelepanu, ning loodab seetõttu, et uues määruses võetakse asjakohaselt arvesse geograafiliselt ebasoodsaid tingimusi seoses e-kaubanduse ühtse turuga, kuna suur osa Euroopa kodanikest elab kõnealustes piirkondades.

4.1.1.2

Komitee arvates tuleb kõigile osalistele tagada täielik juurdepääs neile andmestruktuuridele ja vahenditele, mida kasutatakse kättetoimetamisteenuse raames, et kaitsta kasutajate huvisid ja/või edendada tõhusat konkurentsi.

4.1.1.3

Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles vaatama läbi 1998. aasta teatist konkurentsieeskirjade rakendamise kohta kõnealuses sektoris nende õigusalaste ja turuga seonduvate arengute seisukohast, mis mõjutavad piiriüleseid teenuseid ja standardkulusid, pidades silmas liberaalsemaid ja kulupõhiseid poliitikameetmeid (18), pidades kinni Lissaboni lepingule lisatud protokolli nr 26 sätetest iseäranis seoses üldise juurdepääsuga üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele ja nende taskukohase hinnaga.

4.1.2   Meede – turu sotsiaalne mõõde

4.1.2.1

Komitee soovib, et tagataks tugev ja sidus sotsiaalne mõõde, mis koos uuendusmeetmetega, mida edendavad asjaomaste sektorite ettevõtted, võiks tagada kvaliteetsed ja professionaalsed töökohad, sh tänu võrdsetele võimalustele juurdepääsul ametialasele koolitusele ja ümberõppele.

4.1.2.2

Komitee kordab nõuet tagada õiglased ja inimväärsed töö- ja palgatingimused, et kõrvaldada deklareerimata ja ebakindel töö, mida esineb sageli kauba nn viimasel etapil allhankena kättetoimetamise puhul, rõhutades tingimusi, mis on sätestatud määruses (EL) nr 1071/2009 juurdepääsu kohta asjaomastele elukutsetele, otsuses 2009/992/EL ja määruses (EL) nr 1213/2010, milles määratletakse töösuhete mõiste, et võimaldada meetmeid näiliste füüsilisest isikust ettevõtjate vastu, kooskõlas komitee äsjases arvamuses öelduga (19).

4.1.2.3

Komitee kutsub üles algatama laiapõhjalist Euroopa sotsiaaldialoogi, kaasates sotsiaalpartnerid e-kaubanduse ja pakkide kättetoimetamise väärtusahela kõigist sektoritest (sh kaubandus-, posti-, transpordi- ja logistikasektor), kes käsitleksid küsimusi, mis seonduvad töölevõtmis- ja töötingimustega, arenguväljavaadetega, uuendustegevuse ja inimressursside väärtustamisega.

4.1.2.4

Euroopa Komisjon peab – koos Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga – igal teisel aastal koostama aruande kõnealuse sektori töölevõtmis- ja töötingimuste ning arenguväljavaadete kohta, et esitada see komiteele, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja sotsiaalpartneritele.

4.2   Meede 1: tarbijate teavitamine kättetoimetamis- ja tagastamisteenuste tingimustest ja kuludest

4.2.1

Komitee leiab, et vabatahtlikud toimimisjuhendid ja heade tavade vahetamine kujutavad endast täiendavaid võimalusi ELi tasandil, mida on võimalik kasutada üksnes siis, kui need on välja töötatud ja aktsepteeritud kõigi e-kaubanduse turu asjaomaste osaliste poolt ning vastavad ELi õigusraamistikule, mis reguleerib e-ostude piiriülese kättetoimetamise kõiki aspekte, eesmärgiga kaitsta tarbijaid, väikeettevõtjaid ja VKEsid võrdsetel tingimustel ja koormamata neid liigsete kuludega.

4.3   Meede 2: e-jaemüüjate teavitamine kättetoimetamisteenustest

4.3.1

Asjaomase teenuse põhimõistete ühiste määratluste väljatöötamine veoettevõtjate ja e-jaemüüjate poolt, kaasamata seejuures tarbijate esindajaid ja VKEsid, võib kaasa tuua olukorra, kus tarbijate valiku jaoks olulisi aspekte ei võeta arvesse ning piiratakse nende valikuvõimalusi.

4.3.2

Komitee kutsub üles koos kõigi asjaomaste osapooltega määratlema e-kaubaveo algatuse eeskujul ühise avatud interaktiivse struktuuri projekti (20).

4.3.3

Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles tagama kontrolli veebiplatvormide korrektse haldamise üle eelnevalt määratletud objektiivsete ja kasutajasõbralike kriteeriumide alusel, vastavalt õigusraamistikule, mida komitee on taotlenud.

4.4   Meede 3: postipakkide kättetoimetamise turgude läbipaistvus, integreeritud teenused ja kvaliteedistandardid

4.4.1

Üksikasjalike ja võrreldavate statistiliste andmete puudumist väärtusahela kohta, mis hõlmab tehinguid ja asjaomaseid osalejaid veebi kaudu tellimisest kuni toodete piiriülese kättetoimetamiseni, on võimalik korvata, kui tolli-, posti- ja maksuamet ning kaubandussektor koguvad asjakohaseid, sidusaid ja võrreldavaid andmeid kõigilt turul osalevatelt teenuseosutajatelt piiriüleste pakivoogude, universaalteenuse tarneraadiuse, tagastamise ja kaebuste käsitlemise kohta.

4.4.2

Andmete kogumine peab toimuma vastavalt põhimõttele üks lahendus kõigile, suurendamata halduskoormust ja vältides kattumisi. Euroopa Komisjon peaks uurima postipakkide piiriülese kättetoimetamise jaoks sellise soodsa kindlasummalise kindlustuse loomise võimalusi ja kulusid, mis võiks olla Euroopa kvaliteedimärgi saamise eeltingimus.

4.5   Meede 4: koostalitlusvõime postipakkide kättetoimetamisel

4.5.1

Oleks asjakohane, kui veoettevõtjad ja e-jaemüüjad arendaksid vabatahtlikkuse alusel lahendusi, et ühendada infosüsteemid ja avatud liidesed tõhusate ja taskukohaste kättetoimetamis- ja tagastamissüsteemidega nn viimase etapi jaoks.

4.5.2

Komitee leiab siiski, et sellised arengud peaksid toimuma ühises õigusraamistikus määratletud koostalitluskriteeriumide alusel.

4.6   Meede 5: tarbijakaitse tugevdamine

4.6.1

Komitee toetab algatust anda Euroopa Standardikomiteele (CEN) standardimisvolitused ning algatust anda liikmesriikidele suuniseid direktiivi 2011/83/EL täielikuks ja ühtseks rakendamiseks ning innustada kasutama alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi 2013/11/EL raames.

4.6.2

Komitee arvates ei piisa sellest, et kaebuste probleemi lahendus peab piirduma üksnes asjaoluga, et „pakiveoettevõtjad, e-jaemüüjad ja tarbijaorganisatsioonid tagavad parema koostöö kaebuste käsitlemise ja tarbijakaitse süsteemide valdkonnas”. Komitee hindab sellist koostööd positiivselt tingimusel, et see toimub ühise õigusraamistiku alusel.

Brüssel, 10. juuli 2014.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Henri MALOSSE


(1)  ELT C 161, 6.6.2013, lk 60.

(2)  ODR: tarbijavaidluste internetipõhine lahendamine, ADR: tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist käsitlev direktiiv.

(3)  IMI: siseturu infosüsteem.

(4)  Euroopa Standardikomitee.

(5)  MEMO-13-1151, Euroopa Komisjon.

(6)  Andmed: Eurobaromeetri eriuuring 398 (2013) – oktoober 2013.

(7)  COM(2011) 942 final, 11.1.2012.

(8)  EUROSTAT, 2009. aasta uuring perekondade kohta.

(9)  ELT C 161, 6.6.2013, lk 60.

(10)  COM(2013) 886 final.

(11)  UPSi koostatud ettevõtte üldanalüüs – Pulse of the Online Shopper, 2013.

(12)  COM(2013) 886 final.

(13)  WIK Consult Final Report 8/2013.

(14)  Nõukogu (konkurentsivõime) järeldused ühtse turu ja digitaalse ühtse turu juhtimise kohta, 30. mai 2012.

(15)  Euroopa Parlamendi resolutsioonid 4.2.2014 2013/2043(INI), 11.12.2012 ja 4.7.2013.

(16)  Euroopa Parlamendi resolutsioon 4.2.2014.

(17)  Vt joonealune märkus 1.

(18)  ELi ja USA ühisseisukoht Doha voorus – WTO, 2006.

(19)  ELT C 161, 6.6.2013, lk 14.

(20)  Teadusuuringute 7. raamprogrammi projekti e-kaubavedu 2010–2014 raames osaleb 31 partnerit 14 riigist ja selle eesmärk on ühendada kõik logistikasektori ettevõtjad interaktiivse veebiplatvormi kaudu kasutajasõbralikku internetivõrku. Üks soovitus on järgmine: „Euroopa Komisjon peaks võimalikult kiiresti esitama direktiivi või sarnase dokumendi, mis tagaks, et riiklikud ühtsed liidesed, mis nüüdsest kasutusele võetakse, kasutaksid lähtealusena e-kaubavedude valdkonnas arendatud ühtset aruandlust (Common Reporting Schema – CRS)”.


LISA

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ARVAMUSE

Arutelu käigus lükati tagasi järgmine muudatusettepanek, mis kogus hääletamisel enam kui veerandi antud häältest (kodukorra artikli 39 lõige 2).

Punkt1.6

Muuta järgmiselt:

Komitee soovitab Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule järgmist:

kindlustada, et tagada Euroopa õigusraamistikuga, postidirektiivid kaasa arvatud, tagaks kõigile sektori ettevõtjatele juurdepääsu postipakkide kättetoimetamise ühtsele turule, ning et erilise t tähelepanu pööramine takse teenuse universaalsusele ja taskukohasusele, eelkõige äärepoolseimates piirkondades, mäestikualadel, saartel ja ebasoodsata tingimustega aladel; (...).”

Hääletamine:

Poolt

:

35

Vastu

:

67

Erapooletuid

:

10