30.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 216/20


Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne (1)

Ryanair / Aer Lingus III

(COMP/M.6663)

2013/C 216/06

Taust

(1)

Euroopa Komisjon sai 24. juulil 2012 ühinemismääruse (2) artikli 4 kohase teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames Ryanair Holdings plc omandab ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b mõistes täieliku kontrolli Aer Lingus Group plc üle 19. juunil 2012 väljakuulutatud avaliku pakkumise teel.

Vastuväited

(2)

Komisjon algatas 29. augustil 2012 ühinemismääruse artikli 6 lõike 1 punkti c kohase menetluse ja võttis 13. novembril 2012 vastu vastuväited. Ryanair esitas 17. oktoobril 2012, st umbes üks kuu enne vastuväidete avaldamist, ühinemismääruse artikli 8 lõike 2 kohase ametliku kohustuste paketi, mille suhtes komisjon otsustas turu-uuringut mitte korraldada.

(3)

Aer Lingus, avaliku pakkumise sihtäriühing ja seetõttu teine asjaomane isik rakendusmääruse (3) artikli 11 lõike b tähenduses, sai 21. novembril 2012 vastuväite mittekonfidentsiaalse versiooni. Äriühing väljendas viivitamata muret selle peatüki redigeeritud teksti ebatäielikkuse üle, mis käsitleb Ryanairi kohustusi ja komisjoni hinnangut nende kohta. Aer Lingus taotles, et talle esitataks peatüki versioon pärast seda, kui konkurentsi peadirektoraat on selle tagasi lükanud. Pärast põhjendatud taotluse läbivaatamist palusin ma konkurentsi peadirektoraati esitada Aer Lingusele Ryanairi kohustusi käsitlevate vastuväidete peatüki mittekonfidentsiaalse versiooni, nagu nähakse ette rakendusmääruse artikli 13 lõikega 2. Konkurentsi peadirektoraat palus seepeale Ryanairilt kohustusi käsitleva vastuväidete peatüki vähem redigeeritud versiooni esitamist, mis seejärel edastati Aer Lingusele.

(4)

Ryanair esitas oma vastuse vastuväidetele 28. novembril 2012 ja Aer Lingus oma märkused 30. novembril 2012. Kumbki äriühing ei taotlenud ametlikku suulist ärakuulamist.

(5)

14. detsembril 2012 saatis komisjon Ryanairile asjaolusid selgitava kirja, millele Ryanair vastas 20. detsembril 2012.

Juurdepääs toimikule

(6)

Teatise esitajale võimaldati taotluse alusel CD-ROMi abil korduvalt täielik juurdepääs toimikule novembrist 2012 kuni veebruarini 2013, Aer Lingusele aga anti menetluse käigus taotluse alusel vajalikus ulatuses juurdepääs, samuti mitmel korral, märkuste ettevalmistamiseks.

(7)

Lisaks korraldati selle juhtumi raames 21.–23. ja 27. novembril 2012 kaks kvantitatiivsete andmetega seotud nn andmeruumi (data-room). Nii Ryanairi kui ka Aer Linguse välised majandusnõustajad said eraldi juurdepääsu andmetele, täpsemalt komisjoni analüüsile Ryanairi ja Aer Linguse keskmiste brutohindade korrelatsiooni kohta.

Kolmandad isikud

(8)

Koonduvate ettevõtete kolm konkurenti, täpsemalt International Airlines Group SA, Flybe Group plc ja Aer Arran, üks lennujaam, st Dublini lennujaama juhtkond, ning Iiri transpordi-, turismi- ja spordiministeerium ilmutasid „piisavat huvi” ühinemismääruse artikli 18 lõike 4 tähenduses ning seetõttu anti neile kui kolmandatele isikutele kirjaliku ärakuulamise võimalus.

Kohustused

(9)

Vastuväiteteatises määratletud konkurentsiprobleemide lahendamiseks esitas Ryanair 7. detsembril 2012, 15. jaanuaril ja 1. veebruaril 2013 parandatud kohustustepaketi, mille suhtes tehti turu-uuring. Komisjon selgitas iga kord turu-uuringute tulemusi ja esitatud kohustuste tagasilükkamise põhjusi töökoosolekute käigus. Viimane kohtumine toimus 12. veebruaril 2013. Lisaks võimaldati Ryanairile pidev juurdepääs toimikule, et ettevõttel oleks võimalik kontrollida komisjoni järelduste aluseks olevat teavet.

Koondumise sihtettevõtja õigused menetluses

(10)

Aer Lingus, vaenuliku ülevõtmispakkumise sihtäriühing, väljendas rahulolematust piiratud rolli üle, mida tal tuli täita uurimises, mille keskseks teemaks oli ettevõtte sõltumatus. Äriühingu arvates ei saanud ta selles olukorras kasutada võrdseid võimalusi. Näiteks ei olnud ettevõte kaasatud teavitamismenetlusse, teatise esitaja edastas talle pigem üleredigeeritud dokumendid, ettevõttele ei pakutud II etapi alguses olulisi dokumente, ettevõte saavutas vaid piiratud juurdepääsu toimikule ja ta jäeti kõrvale komisjoniga parandusmeetmete üle peetavast dialoogist.

(11)

Vastab tõele, et sihtäriühingutel ei ole menetluses samasugust seisundit nagu ülevõtvatel äriühingutel. Nagu Aer Lingus isegi tunnistab, näevad kohaldatavad määrused teistele asjaomastele isikutele ette üksnes piiratud rolli. Seetõttu ei saa ma kinnitada, et Aer Lingusel ei olnud võimalik tõhusalt teostada oma menetlusõigusi, mis anti talle kohaldatavate määruste ja parimate tavade alusel. Ainsal juhul, kui äriühing teatas mulle kahjustavast menetlusotsusest, oli mul võimalik langetada otsus Aer Linguse kasuks (vt punkt 3).

Komisjoni otsuse eelnõu

(12)

Minu arvates käsitleb otsuse eelnõu ainult vastuväiteid, mille suhtes osalised said võimaluse oma seisukohad teatavaks teha. Teiselt asjaomaselt isikult ja kolmandalt isikult pärinevate teatavate andmete väga tundliku iseloomu tõttu taotles komisjon volitust (ja sai selle teatise esitajalt), mis võimaldab ettevõtte välisnõustajatel i) ettevõtte nimel ainult nõustamise eesmärgil saada komisjoni otsus ja ii) esitada Ryanairile selle koopia, mida on redigeeritud konfidentsiaalse teabe kõrvaldamiseks. Mõlemad isikud on avalikustamispiirangust teadlikud ja on andnud selle kohta oma kirjaliku nõusoleku.

Lõppmärkused

(13)

Kokkuvõttes olen seisukohal, et kõnealuse juhtumi puhul oli kõigil osalistel võimalik tõhusalt kasutada oma menetlusõigusi.

Brüssel, 19. veebruar 2013

Michael ALBERS


(1)  Euroopa Komisjoni presidendi 13. oktoobri 2011. aasta otsuse ärakuulamise eest vastutava ametniku ülesannete ja pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes artiklite 16 ja 17 kohaselt, ELT L 275, 20.10.2011, lk 29 (otsus 2011/695/EL).

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumise üle, ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 802/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust nr 139/2004, ELT L 133, 30.4.2004, lk 1.