24.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 378/31


Slovaki Vabariigi valitsuse teade kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ (mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju) (edaspidi „gaasidirektiiv”) artikli 10 lõikega 2 ettevõtja eustream, a. s. määramise kohta ülekandesüsteemi halduriks Slovaki Vabariigis – Gaasi ülekandesüsteemi haldur

2013/C 378/17

Lähtudes Slovaki Vabariigi reguleeriva asutuse 28. oktoobri 2013. aasta lõplikust otsusest eustream, a. s. sertifitseerimise kohta sõltumatu ülekandesüsteemi haldurina (gaasidirektiivi IV peatükk), on Slovaki Vabariik komisjonile teatanud kõnealuse ettevõtja ametlikust heakskiitmisest ja määramisest Slovaki Vabariigi ülekandesüsteemi halduriks vastavalt gaasidirektiivi artiklile 10.

Lisateavet saab järgmisel aadressil:

Ministry of Economy

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk