14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/35


Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta

(2013/C 366/09)

1.   Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (1) artikli 11 lõike 2 kohaselt teatab komisjon, et allpool nimetatud dumpinguvastased meetmed aeguvad alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeval, kui ei algatata nende läbivaatamist järgmise menetluse kohaselt.

2.   Menetlus

ELi tootjad võivad esitada läbivaatamise algatamiseks kirjaliku taotluse. Taotlus peab sisaldama piisavalt tõendeid selle kohta, et meetmete aegumine tooks tõenäoliselt kaasa dumpingu ja kahju jätkumise või kordumise.

Kui komisjon otsustab asjaomased meetmed läbi vaadata, antakse importijatele, eksportijatele, eksportiva riigi esindajatele ja liidu tootjatele võimalus läbivaatamistaotluses esitatud väiteid täiendada, ümber lükata või kommenteerida.

3.   Tähtaeg

Liidu tootjad võivad eelnevast lähtuvalt esitada alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeva, kirjaliku läbivaatamistaotluse aadressil European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2).

4.   Käesolev teade avaldatakse kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõikega 2.

Toode

Päritolu- või ekspordiriik/-riigid

Meetmed

Viide

Kehtivusaja lõpp (3)

Raud- või terastoruliitmikud

Hiina Rahvavabariik, Tai, Taiwan, Indoneesia, Sri Lanka ja Filipiinid

Dumpinguvastane tollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 803/2009 (ELT L 233, 4.9.2009, lk 1) laiendatakse Hiinast pärit ja Indoneesiast saadetud impordile nõukogu määrusega (EÜ) nr 2052/2004 (ELT L 355, 1.12.2004, lk 4) ja Sri Lankast saadetud impordile nõukogu määrusega (EÜ) nr 2053/2004 (ELT L 355, 1.12.2004, lk 9) ja Filipiinidelt saadetud impordile nõukogu määrusega (EÜ) nr 655/2006 (ELT L 116, 29.4.2006, lk 1)

5.9.2014


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  Telefaks: +32 22956505.

(3)  Meede aegub veerus nimetatud kuupäeva keskööl.