52013PC0586

Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Horvaatia ühinemist seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise 23. juuli 1990. aasta konventsiooniga /* COM/2013/0586 final - 2013/ () */


SELETUSKIRI

Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemise akti (2011) artikli 3 lõikes 4 on sätestatud, et Horvaatia ühineb ühinemisakti I lisas loetletud konventsioonide ja protokollidega ning et kõnealused konventsioonid ja protokollid jõustuvad Horvaatia suhtes nõukogu poolt kindlaksmääratud kuupäeval. Ühinemisakti artikli 3 lõike 5 kohaselt otsustab nõukogu komisjoni soovitusel ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt kõigi kohanduste tegemise, mis on vajalikud seoses konventsioonide ja protokollidega ühinemisega Horvaatia poolt ning avaldab kohandatud tekstid Euroopa Liidu Teatajas.

Ühinemisakti I lisas loetletud konventsioonid ja protokollid hõlmavad järgmisi: seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise 23. juuli 1990. aasta konventsioon 90/436/EMÜ (vahekohtu konventsioon), 21. detsembri 1995. aasta konventsioon Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemise kohta vahekohtu konventsiooniga, vahekohtu konventsiooni muutmise 25. mai 1999. aasta protokoll ning 8. detsembri 2004. aasta konventsioon Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise kohta vahekohtu konventsiooniga. Vahekohtu konventsiooni muudeti 25. mai 1999. aasta protokolliga ning 21. detsembri 1995. aasta ja 8. detsembri 2004. aasta konventsioonidega.

Bulgaaria ja Rumeenia ühinesid vahekohtu konventsiooniga vastavalt 2005. aasta ühinemisaktile. 23. juuni 2008. aasta otsusega 2008/492/EÜ tehti seoses Bulgaaria ja Rumeenia vahekohtu konventsiooniga ühinemisega nõutavad kohandused ning määrati kindlaks muudetud vahekohtu konventsiooni jõustumise kuupäev Bulgaaria ja Rumeenia puhul.

Käesoleva nõukogu otsust käsitleva komisjoni soovituse eesmärk on teha vastavalt 2011. aasta ühinemisakti artikli 3 lõigetele 4 ja 5 Horvaatia vahekohtu konventsiooniga ühinemisega nõutavad kohandused ning määrata kindlaks muudetud vahekohtu konventsiooni jõustumise kuupäev Horvaatia puhul.

Soovitus:

NÕUKOGU OTSUS,

milles käsitletakse Horvaatia ühinemist seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise 23. juuli 1990. aasta konventsiooniga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artikli 3 lõikeid 4 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitust[1],

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust[2]

ning arvestades järgmist:

(1)       Konventsioon 90/436/EMÜ[3] (edaspidi „vahekohtu konventsioon”) allkirjastati Brüsselis 23. juulil 1990 ning see jõustus 1. jaanuaril 1995.

(2)       Vahekohtu konventsiooni muudeti 25. mail 1999. aastal allkirjastatud protokolliga,[4] 21. detsembril 1995. aastal allkirjastatud konventsiooniga,[5] 8. detsembril 2004. aastal allkirjastatud konventsiooniga[6] ning 23. juuni 2008. aasta otsusega 2008/492/EÜ[7].

(3)       2011. aasta ühinemisakti[8] artikli 3 lõikes 4 on sätestatud, et Horvaatia ühineb liikmesriikide vahel sõlmitud konventsioonide ja protokollidega, mis on loetletud ühinemisakti I lisas. Need jõustuvad Horvaatia puhul nõukogu määratud kuupäeval.

(4)       2011. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 5 kohaselt teeb nõukogu kõik asjakohased kohandused, mis on vajalikud seoses konventsioonide ja protokollidega ühinemisega ning avaldab kohandatud tekstid Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vahekohtu konventsiooni muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 2 lõike 2 punktid i–xxvii asendatakse järgmistega:

„i) Belgias:

a) impôt des personnes physiques/personenbelasting

b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting

d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders

e) taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting

ii) Bulgaarias:

a) данък върху доходите на физическите лица

b) корпоративен данък

iii) Tšehhi Vabariigis:

a) daň z přijmů fyzických osob

b) daň z přijmů právnických osob

iv) Taanis:

a) indkomstskat til staten

b) den kommunale indkomstskat

c) den amtskommunale indkomstskat

v) Saksamaal:

a) Einkommensteuer

b) Koerperschaftsteuer

c) Gewerbesteuer, kui kõnealune maks põhineb ettevõttekasumil

vi) Eestis:

a) tulumaks

vii) Iirimaal:

a) Cáin Ioncaim

b) Cáin Chorparáide

viii) Kreekas:

a) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

b) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

c) εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης

ix) Hispaanias:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas

b) Impuesto sobre Sociedades

c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes

x) Prantsusmaal:

a) impôt sur le revenu

b) impôt sur les sociétés

xi) Horvaatias:

a) porez na dohodak

b) porez na dobit

xii) Itaalias:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche

b) imposta sul reddito delle società

c) imposta regionale sulle attività produttive

xiii) Küprosel:

a) Φόρος Εισοδήματος

b) Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της yημοκρατίας

xiv) Lätis:

a) uzħēmumu ienākuma nodoklis

b) iedzīvotāju ienākuma nodoklis

xv) Leedus:

a) Gyventojų pajamų mokestis

b) Pelno mokestis

xvi) Luksemburgis:

a) impôt sur le revenu des personnes physiques

b) impôt sur le revenu des collectivités

c) impôt commercial, kui kõnealune maks põhineb ettevõtte kasumil

xvii) Ungaris:

a) személyi jövedelemadó

b) társasági adó

c) osztalékadó

xviii) Maltal:

a) taxxa fuq l-income

xix) Madalmaades:

a) inkomstenbelasting

b) vennootschapsbelasting

xx) Austrias:

a) Einkommensteuer

b) Körperschaftsteuer

xxi) Poolas:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

b) podatek dochodowy od osób prawnych

xxii) Portugalis:

a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

b) imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

xxiii) Rumeenias:

a) impozitul pe venit

b) impozitul pe profit

c) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

xxiv) Sloveenias:

a) dohodnina

b) davek od dobička pravnih oseb

xxv) Slovakkias:

a) daň z príjmov právnických osôb

b) daň z príjmov fyzických osôb

xxvi) Soomes:

a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

c) kunnallisvero/kommunalskatten

d) kirkollisvero/kyrkoskatten

e) korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst

f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

xxvii) Rootsis:

a) statlig inkomstskatt

b) kupongskatt

c) kommunal inkomstskatt

xxviii) Ühendkuningriigis:

a) Income Tax

b) Corporation Tax.”

2) Artikli 3 lõikes 1 olev loetelu asendatakse järgmisega:

„– Belgias:

De Minister van Financiën või volitatud esindaja,

Le Ministre des Finances või volitatud esindaja,

– Bulgaarias:

Министъра на финансите или негов упълномощен

представител,

– Tšehhi Vabariigis:

Ministr financí või volitatud esindaja,

– Taanis:

Skatteministeren või volitatud esindaja,

– Saksamaal:

Der Bundesminister der Finanzen või volitatud esindaja,

– Eestis:

Rahandusminister või volitatud esindaja,

– Iirimaal:

The Revenue Commissioners või volitatud esindaja,

– Kreekas:

Ο Υπουργός των Οικονομικών või volitatud esindaja,

– Hispaanias:

El Ministro de Economía y Hacienda või volitatud esindaja,

– Prantsusmaal:

Le Ministre chargé du budget või volitatud esindaja,

– Horvaatias:

Ministar financija või volitatud esindaja,

– Itaalias:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali või volitatud esindaja,

– Küprosel:

Ο Υπουργός Οικονομικών või volitatud esindaja,

– Lätis:

Valsts ieņēmumu dienests,

– Leedus:

Finansu ministras või volitatud esindaja,

– Luksemburgis:

Le Ministre des Finances või volitatud esindaja,

– Ungaris:

a pénzügyminiszter või volitatud esindaja,

– Maltal:

il-Ministru responsabbli għall-finanzi või volitatud esindaja,

– Madalmaades:

De Minister van Financiën või volitatud esindaja,

– Austrias:

Der Bundesminister für Finanzen või volitatud esindaja,

– Poolas:

Minister Finansów või volitatud esindaja,

– Portugalis:

O Ministro das Finanças või volitatud esindaja,

– Rumeenias:

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală või volitatud esindaja,

– Sloveenias:

Ministrstvo za finance või volitatud esindaja,

– Slovakkias:

Minister financií või volitatud esindaja,

– Soomes:

Valtiovarainministeriö või volitatud esindaja,

Finansministeriet või volitatud esindaja,

– Rootsis:

Finansministern või volitatud esindaja,

– Ühendkuningriigis:

The Commissioners of Inland Revenue või volitatud esindaja.”

Artikkel 2

Vahekohtu konventsiooni ja 25. mai 1999. aasta protokolli tekstid, samuti 21. detsembri 1995. aasta ja 8. detsembri 2004. aasta konventsioonide ning otsuse 2008/492/EÜ tekstid, mis on koostatud horvaatia keeles,[9] on autentsed samadel tingimustel kui nende tekstid teistes keeltes.

Artikkel 3

Vahekohtu konventsioon, mida on muudetud 25. mai 1999. aasta protokolli, 21. detsembri 1995. aasta ja 8. detsembri 2004. aasta konventsioonidega, otsusega 2008/492/EÜ ning käesoleva otsusega, jõustub XXX[kuupäev] Horvaatia ja kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Brüssel,

                                                                       Nõukogu nimel

                                                                       eesistuja

[1]               ELT L […], […], lk […].

[2]               ELT L […], […], lk […].

[3]               Seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsioon, EÜT L 225, 20.8.1990, lk 10.

[4]               Seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise 23. juuli 1990. aasta konventsiooni muutmise 25. mai 1999. aasta protokoll, EÜT C 202, 16.7.1999, lk 1.

[5]               Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ühinemise konventsioon, EÜT C 26, 31.1.1996, lk 1.

[6]               Konventsioon Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga, ELT C 160, 30.6.2005, lk 1.

[7]               Nõukogu otsus, 23. juuni 2008, milles käsitletakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise 23. juuli 1990. aasta konventsiooniga, ELT L 174, 3.7.2008, lk 1.

[8]               Horvaatia Vabariigi ühinemistingimusi ning Euroopa Liidu lepingus, Euroopa Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus tehtavaid muudatusi käsitlev akt, ELT L 112, 24.4.2012, lk 21.

[9]               Konventsioonide ja protokolli ning otsuse 2008/492/EÜ tekstid horvaatia keeles avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes hilisemal kuupäeval.