21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/11


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

23. mai 2013,

seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Sissejuhatus ja õiguslik alus

Euroopa Keskpank (EKP) sai 16. mail 2013 Euroopa Liidu Nõukogult taotluse esitada arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (1) (edaspidi „ettepandud määrus”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4, artikli 128 lõikel 2, artiklil 133 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud määrus on seotud euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajatega. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Eesmärk ja sisu

Ettepandud määrus kordab suures osas nõukogu 3. mai 1998. aasta määruse (EÜ) nr 975/98 (ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta) (2) sisu ning lisab sellesse soovitused, mis esitati EKP arvamuses CON/2011/18 (3) ja mille põhjal muudetakse määruse (EÜ) nr 975/98 artiklit 1 ja I lisa ning jäetakse välja põhjendus 13.

Eelkõige asendatakse nende muudatustega määruse (EÜ) nr 975/98 artiklis 1 olevas tabelis toodud müntide paksuste näitajad euro müntide tegelike paksuste näitajatega. Need näitajad on hästi tuntud ja neid kasutatakse viitnäitajatena rahapajade poolt euro müntide tootmisel.

Üldised märkused

EKP toetab käesolevat komisjoni algatust sõnastada uuesti määrus (EÜ) nr 975/98, kuivõrd ettepandud määruses võetakse arvesse ja lisatakse varasemad EKP soovitused, mis puudutavad euro müntide tehnilisi näitajaid.

Frankfurt Maini ääres, 23. mai 2013

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  EÜT L 139, 11.5.1998, lk 6.

(3)  Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2011. aasta arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (EÜT 114, 12.4.2011, lk 1). Kõik EKP arvamused on avaldatud EKP veebilehel http://www.ecb.europa.eu