9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/6


Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2010/656/ÜVJP ja nõukogu määruses (EÜ) nr 560/2005 (teatavate Côte d'Ivoire'is asuvate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta) sätestatud piiravaid meetmeid

2012/C 71/04

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu otsuse 2010/656/ÜVJP, (1) mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2012/144/ÜVJP, (2) II lisas ning nõukogu määruse (EÜ) nr 560/2005, (3) mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 193/2012 (4) (millega kehtestatakse teatavate Côte d'Ivoire'is asuvate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed), IA lisas loetletud isikutele tehakse teatavaks järgmine teave.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas, et eespool nimetatud lisades loetletud isikud peaksid jääma loetelusse isikutest, kelle suhtes kohaldatakse otsuses 2010/656/ÜVJP ja määruses (EÜ) nr 560/2005 sätestatud piiravaid meetmeid.

Asjaomaste isikute tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse (EÜ) nr 560/2005 II lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 3).

Asjaomased isikud võivad esitada nõukogule järgmisel aadressil koos täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loeteludesse vaadataks uuesti läbi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asjaomaste isikute tähelepanu juhitakse samuti võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ja artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 285, 30.10.2010, lk 28.

(2)  ELT L 71, 9.3.2012, lk 50.

(3)  ELT L 95, 14.4.2005, lk 1.

(4)  ELT L 71, 9.3.2012, lk 5.