11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/16


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase muutmistaotluse avaldamine

2012/C 136/11

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

MUUTMISTAOTLUS

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

MUUTMISTAOTLUS VASTAVALT ARTIKLILE 9

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EÜ nr: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Spetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab:

Toote nimetus

Toote kirjeldus

Geograafiline piirkond

Päritolutõend

Tootmismeetod

Seos piirkonnaga

Märgistus

Riiklikud nõuded

Muu (Õigusaktide ajakohastamine)

2.   Muudatus(t)e liik:

Koonddokumendi või kokkuvõtte muutmine

Registreeritud KPNi või KGT muutmine, mille kohta ei ole avaldatud koonddokumenti ega kokkuvõtet

Spetsifikaadi muutmine, mis ei tingi avaldatud koonddokumendi muutmist (määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõige 3)

Spetsifikaadi ajutine muutmine, mis tuleneb riiklike ametiasutuste nõutud kohustuslikest sanitaar- või fütosanitaarmeetmetest (määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõige 4)

3.   Muudatus(ed):

3.1.   Tootmismeetod:

Artikli 5 kuuendas ja seitsmendas lõigus tuleb lausete:

„Pärast koristamist eemaldatakse pärlsibula (cipollotti) mugulatelt mullaga kaetud pealmised soomused, lõigatakse pealsed, jättes need 40 cm pikkusteks, ning asetatakse kimpuseotud mugulad restidele.

Vahetuks tarbimiseks mõeldud värsketel sibulamugulatel (cipolla da consumo fresco) eemaldatakse samuti soomused ning lõigatakse vajadusel pealsed, jättes need 60 cm pikkuseks, seejärel seotakse sibulad 5–8 kg raskustesse kimpudesse ning asetatakse restidele või korvidesse.”

asemel lugeda:

„Pärast koristamist eemaldatakse pärlsibulamugulatelt (cipollotti) mullaga kaetud pealmised soomused, lõigatakse pealsed, jättes need 30–60 cm pikkusteks, ning asetatakse kimpuseotud mugulad restidele.

Vahetuks tarbimiseks mõeldud värsketel sibulamugulatel (cipolla da consumo fresco) eemaldatakse pealmised soomused ning lõigatakse pealsed, jättes need 35–60 cm pikkusteks ning seejärel seotakse sibulad 1,5–6 kg raskustesse kimpudesse ning asetatakse korvidesse või restidele.”

Artikli 9 teises lõigus tuleb lausete:

„Tarbimisse antavad KGTga „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” märgistatud sibulamugulad peavad olema pakendatud järgmiste nõuete kohaselt:

pärlsibulad (cipollotti) peavad olema pakendatud kimpuseotult papp-, plastik- või puitkarpidesse, olles nii ka müügivalmis;

värskeks kasutuseks mõeldud sibulad (cipolla da consumo fresco) peavad olema seotud 5–8 kg raskustesse kimpudesse ning asetatud restidele või korvidesse;”

asemel lugeda:

„Tarbimisse antavad kaitstud geograafilise tähisega „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” märgistatud sibulamugulad tuleb pakendada vastavalt järgmisele korrale:

pärlsibulad (cipollotti) peavad olema pakendatud kimpuseotult papp-, plastik- või puitkarpidesse, olles nii ka müügivalmis;

vahetuks tarbimiseks mõeldud värsked sibulad (cipolla da consumo fresco) peavad olema seotud 1,5–6 kg raskustesse kimpudesse ning asetatud restidele või korvidesse.”

Muudetud on toote pakendamise ettevalmistamise kohta käivaid nõudeid, mis võimaldab suuremat paindlikkust pakendi suuruse valimisel ning vastab uutele turunõuetele pakendamise osas.

Artikli 9 neljandas lõigus tuleb lausete:

„Olenemata läbimõõdust peab kimbus olema vähemalt kuus mugulat ning samalaadsete pakendite puhul peab sibulate hulk ja kaal olema ühetaoline.”

asemel lugeda:

„Olenemata läbimõõdust peab kimbus olema vähemalt kuus mugulat.”

Traditsioonilise palmiku müümisel antakse kohalikele töötajatele suurem vabadus muuta palmik isikupärasemaks mugulate arvu ja suurusega.

Artikli 9 seitsmendas lõigus tuleb lausete:

„Et tagada toote täielik äratuntavus, selleks kannavad tarbimisse antavad pärlsibulad (cipollotti), vahetuks tarbimiseks mõeldud värsked sibulakimbud (cipolle da consumo fresco) ja kuivatamiseks mõeldud sibulapalmikud (cipolle da serbo) logo ja kaubamärgiga kleebist.”

asemel lugeda:

„Et tagada toote jälgitavus ja täielik äratuntavus kantakse tarbimisse antavate pärlsibulate (cipollotto) ja kuivatamiseks mõeldud sibulapalmikutele (cippolla da serbo) pandavale kleebisele või muule pakendimaterjalile ELi logo ja kaubamärk, korvidesse või restidesse asetatud vahetuks tarbimiseks mõeldud värsked sibulakimbud (cippolla da consumo fresco) varustatakse aga täieliku märgistusega, mis sisaldab ärinime, ELi logo, kaubamärki ja toote liiki.”

Sellise söögisibula „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” puhul, mis kuulub liiki vahetuks tarbimiseks mõeldud värske sibulakimp (cipolla da consumo fresco), kantakse märgisele ärinimi, ELi logo ja kaubamärgi kujutis ning toote liik. Sel viisil on iga kimp varustatud märgisega, mis sisaldab tarbijale vajalikku teavet toote nõuetekohaseks identifitseerimiseks.

3.2.   Õigusaktide ajakohastamine:

Spetsifikaadis olevaid viiteid määrusele (EMÜ) nr 2081/92 on ajakohastatud.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EÜ nr: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.6.

Puu- ja köögiviljad ning teraviljad, värsked ja töödeldud

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

Kaitstud geograafilise tähisega „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” märgistatakse hariliku sibula (Allium cepa L.) järgmistesse ökotüüpidesse kuuluvaid mugulaid, millel on iseloomulik kuju ning mis moodustuvad varakult:

„Tondo Piatta” – varajane sort;

„Mezza campana” – keskvarajane sort;

„Allungata” – hiline sort.

Eristada võib kolme liiki sibulat.

 

Cipollotto (pärlsibul)

Värvus: valkjast roosaka või violettpunaseni;

maitse: magus, mahe;

suurus: ELi normides ettenähtule vastav;

 

Cipolla da consumo fresco (vahetuks tarbimiseks mõeldud värske sibul)

Värvus: valkjast roosa või violettpunaseni;

maitse: magus ja mahe;

suurus: ELi normides ettenähtule vastav.

 

Cipolla da serbo (kuivatamiseks mõeldud sibul):

Värvus: punakast violettpunaseni;

maitse: magus ja mahe;

suurus: ELi normides ettenähtule vastav.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul):

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Söögisibula „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” kõik tootmisetapid külvamisest kuni saagi koristamiseni peavad toimuma tootmise geograafilises piirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

Pärast söögisibula „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” mugulate koristamist töödeldakse neid järgmiselt:

pärlsibula (cipollotti) mugulatelt eemaldatakse mullaga kaetud pealmised soomused, lõigatakse pealsed, jättes need 30–60 cm pikkusteks, ning asetatakse kimpuseotud mugulad restidele;

vahetuks tarbimiseks mõeldud värsketel sibulamugulatel (cipolla da consumo fresco) eemaldatakse pealmised soomused ning lõigatakse pealsed, jättes need 35–60 cm pikkusteks ning seejärel seotakse sibulad 1,5–6 kg raskustesse kimpudesse ning asetatakse korvidesse või restidele;

kuivatamiseks mõeldud sibulamugulad (cipolla da serbo) kogutakse põllule aunadesse, kaetakse pealsetega ja jäetakse 8–15 päevaks kuivama, mille tulemusel mugulad muutuvad tihkeks, kõvaks ja värvilt erkpunaseks; juba kuivanud mugulate soomused võib eemaldada või mugulad pealsete abil kokku põimida; olenemata läbimõõdust peab kimbus olema vähemalt kuus mugulat; sibulaid võib müüa erineva kaaluga, kuid kuni 25 kg raskuste kogustena, mis on müügil kottides või restidel.

Et tagada toote jälgitavus, kontroll ning kvaliteet tuleb sibulad pakendada toomispiirkonnas ning arvestada tavapäraseid meetodeid, mis on kinnistunud kohalikes tavades ja traditsioonides.

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Konteineritel peab olema muu tekstiga võrreldes kaks korda suuremas kirjas märgitud kaitstud geograafiline tähis „Cipolla Rossa di Tropea Calabria”, lisaks sellele toote tüübi täpsustus „cipollotto”, „cipolla da consumo fresco”, „cipolla da serbo” ning kaubamärk.

Et tagada toote jälgitavus ja täielik äratuntavus kantakse turustamisel pärlsibulate (cipollotto) ja kuivatamiseks mõeldud sibulapalmikute (cippolla da serbo) kleebisele või muule materjalile ELi logo ja kaubamärk, korvidesse või restidesse asetatud vahetuks tarbimiseks mõeldud värsked sibulakimbud (cippolla da consumo fresco) varustatakse aga täieliku märgistusega, mis sisaldab ärinime, ELi logo, kaubamärki ja toote liiki.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

Kaitstud geograafilise tähisega „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” söögisibula tootmispiirkond hõlmab tervikuna või osaliselt allpool osutatud maa-alasid Calabria maakonna järgmistes kommuunides.

a)   Cosenza provints: osa Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte ja Amantea kommuunidest;

b)   Catanzaro provints: osa Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme ja Curinga kommuunidest;

c)   Vibo Valentia provints: osa Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo ja Nicotera kommuunidest.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Söögisibul „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” kasvab liivasel või kergelt liivasel savi või lubjarikkal pinnasel rannikupiirkonnas või jõgede ja mägijõgede ümbruses, milles sisalduv kruus ei ole takistuseks sibulamugulate kasvule ja arengule. Rannikualad on väga sobivad vahetuks tarbimiseks mõeldud varajase sibula kasvatamiseks. Sisemaal asuvad põllud oma raskemate savi- ja lubjarikaste muldadega sobivad hästi kuivatamiseks mõeldud sibulate kasvatamiseks. Nagu minevikus, on punane sibul tänapäevalgi omal kohal nii perekondlikel maalappidel kui põllumajandusmaastikku üldpilti kujundavatel suurtel põldudel, seda kasutatakse toiduvalmistamises, kohalikes roogades ning traditsioonilistes retseptides.

Selle kogu maailmas hästi tuntud ja oma valdkonnas ainulaadse toote kõrge kvaliteedi saavutamisele aitavad kaasa ka määratletud piirkonna pinnase- ja ilmastikutingimused.

5.2.   Toote eripära:

Söögisibul „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” on tuntud oma iseloomulike kvaliteedi ja organoleptiliste omaduste poolest – mugulad on mahedad, magusad, hästi seeditavad. Tänu nimetatud omadustele võib söögisibulat „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” tarvitada toorelt suuremates kogustes kui tavalist sibulat.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

Kaitstud geograafilise tähise „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” registreerimistaotluste põhjenduseks on toote tuntus ja kuulsus, mis on saavutatud muu hulgas tänu erinevatele tooteedendusalgatustele, millest annavad tunnistust ka ajaloolised ja bibliograafilised viited. Erinevates ajaloolistes ja bibliograafilistes allikates on märgitud, et sibulat hakati Vahemere piirkonnas ja Calabrias kasvatama Kreeka ja Foiniikia vallutuste vahepealsel ajajärgul. Keskajal ja renessansiperioodil oli sibul kõrgelt hinnatud kui peamine kohalik toidus ning majandussaadus, mida kasutati vahetuskaubana, müüdi ja eksporditi meritsi Tuneesiasse, Alžeeriasse ja Kreekasse. Mitmed 18. ja 19. sajandil Calabrias viibinud maailmarändurid, kes külastasid Pizzo ja Tropea vahele jäävat Türreeni mere rannikut, on jätnud kirjalikke ülestähendusi Cipolle rosse ehk punase sibula asulatest. Sibul on alati kuulunud kohalike põllumeeste toidulauale ja kohalike toodete nimekirja. Calabrias 1905. aastal rännanud ja Tropead külastanud doktor Albertit üllatas kohalike elanike vaesus ja asjaolu, et nende söögiks oli ainult sibul. 20. sajandi algusaastatel mindi Tropea sibulakasvatuses üle väikestelt perekondlikelt aialappidelt ja juurviljaaedadelt tõhusama tootlikkusega suurpõllundusele. 1929. aastal ehitatud Valle Ruffa veejuhe võimaldas niisutamist, suuremaid põlde ja tõhusamat tootlikkust. Bourbonide dünastia valitsemisajal levis toode eriti hästi, jõudis ka Põhja-Euroopa turgudele ning muutus lühikese ajaga taganõutud ja hinnatud kaubaks, nagu kirjutatakse uurimuses Studi sulla Calabria – 1901, milles viidatakse ka mugulate kujule ja Calabria pikergustele punastele sibulatele. Esimesi korrapäraseid statistilisi andmeid Calabria sibulate kohta võib leida põllumajandusentsüklopeedias Enciclopedia agraria Reda (1936-1939). Sibulatele üleriigilist kuulsust toonud ja asjaomasele piirkonnale ajaloolist ja kultuurilist väärtust lisanud toote ainulaadse eripära tõttu – mida veel tänapäevalgi võib kohata põllumajandustegevuses, toiduvalmistamises, igapäevases keeles ja rahvakultuuriüritustel – esineb turul ka toote jäljendamist ja nimetuse võltsimist.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

Taotluse esitanud asutus on algatanud riikliku vastuväite esitamise menetluse, avaldades kaitstud geograafilise tähise „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” muutmistaotluse 10. augusti 2011. aasta Itaalia Vabariigi Teatajas nr 185.

Spetsifikaadi terviktekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

või:

otse põllu-, toidu- ja metsamajandusministeeriumi veebisaidil (http://www.politicheagricole.it), klõpsates „Qualità e sicurezza” („Kvaliteet ja ohutus”; ekraanil ülal paremal) ning seejärel „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” („ELi läbivaatuseks esitatud spetsifikaadid”).


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.