9.2.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 35/42


Väljavõte aktsiaseltsi Akcinė bendrovė bankas SNORAS suhtes tehtud kohtuotsusest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta (edaspidi „direktiiv”)

2012/C 35/08

NÕUDE ESITAMISE KUTSE. JÄRGITAVAD TÄHTAJAD

Vilniuse piirkonnakohus võttis 7. detsembril 2011 vastu otsuse algatada pankrotimenetlus aktsiaseltsi SNORAS Pank (Akcinė bendrovė bankas SNORAS, juriidilise isiku kood: 112025973, käibemaksukohustuslasena registreerimise number: LT120259716, registrijärgne asukoht: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Leedu, registreeritud juriidiliste isikute registris (edaspidi „AB bankas SNORAS”)) suhtes, tsiviilasi nr B2-7791-611/2011, kohtumenetlus nr 2-55-3-03098-2011-9. Kohus määras AB bankas SNORASe halduriks Neil Cooperi. Kohtuotsuse osa, mis käsitleb pankrotimenetluse algatamist, jõustus 20. detsembril 2011 ning AB bankas SNORAS kuulutati pankrotis olevaks ettevõtjaks. Pankrotimenetlus AB bankas SNORASe suhtes on likvideerimismenetlus direktiivi tähenduses.

Vilniuse piirkonnakohtu 7. detsembri 2011. aasta otsuse kohaselt on võlausaldajatel õigus esitada ühe kuu jooksul alates pankrotimenetluse algatamise otsuse jõustumisest rahalisi nõudeid, mis on tekkinud enne pankrotimenetluse algatamise kuupäeva. Vilniuse piirkonnakohus pikendas oma 13. jaanuari 2012. aasta otsusega kuni 10. veebruarini 2012 (kaasa arvatud) tähtaega, mille jooksul AB banka SNORASe võlausaldajad saavad esitada nõudeid, mis on tekkinud enne pankrotimenetluse algatamise kuupäeva. See tähendab, et võlausaldajatel on aega kuni 10. veebruarini 2012 (kaasa arvatud) pankrotihaldurile nõuete esitamiseks. Nõuete esitamiseks on soovitav kasutada nõuete esitamise vormi, mis on avaldatud panga veebisaidil http://www.snoras.com

Nõuded koos kõigi lisadega tuleks saata järgmisel aadressil:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Võlausaldajad, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on Leedus, peavad esitama oma nõude leedu keeles. Panga võlausaldajad, kelle asukoht või registrijärgne asukoht on muus Euroopa Liidu liikmesriigis, võivad esitada nõude asjaomase riigi ametlikus keeles. Siiski tuleb nõudele lisada leedukeelne tõlge ja sel juhul peab nõudel olema leedukeelne pealkiri „Reikalavimo pateikimas”. Nõude vormi peab olema allkirjastanud volitatud isik. Võlausaldajad peavad märkima ka nõude laadi, selle tekkimise kuupäeva ja suuruse ning esitama teabe mis tahes hoitavate tagatiste kohta.

Kui võlausaldajad ei esita nõuet ja/või nad esitavad nõuded pärast eespool osutatud tähtaja möödumist või ei esita kogu nõutud teavet, võidakse nende nõuded tagasi lükata. Siiski võib kohus võtta vastu võlausaldajate nõudeid, mis on esitatud pärast eespool osutatud tähtaega, kui kohus leiab, et tähtajast mitte kinnipidamine oli põhjendatud.

Täiendav teave nõuete esitamise kohta on kättesaadav veebisaidil http://www.snoras.com

Vilnius, Leedu, 17. jaanuar 2012

Akcinė bendrovė bankas SNORAS (pankrotis) haldur (tegutseb selle esindajana ning ilma isikliku vastutuseta)

Neil COOPER