3.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 353/196


Teisipäev, 11. september 2012
Intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem *

P7_TA(2012)0318

Euroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2011)0714),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0516/2011),

võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta (1),

võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 6. märtsi 2012. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile,

võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0227/2012),

A.

arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.

kiidab allpool muudetud kujul heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.

palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

KOMISJONI ETTEPANEK

MUUDATUSETTEPANEK

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

(1)

Nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/49/EÜ (eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta) on muudetud mitmel korral. Kuna sellesse on vaja täiendavaid muudatusi teha, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(1)

Nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/49/EÜ (eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta) on muudetud mitmel korral. Kuna sellesse on vaja täiendavaid muudatusi teha, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada. 19. aprillil 2012 kutsus Euroopa Parlament üles astuma konkreetseid samme võitluseks maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumisega, juhtides tähelepanu maksudest kõrvalehoidumisele hübriidsete finantsinstrumentide abil, ning kutsus liikmesriike üles tagama oma maksusüsteemide vahel sujuv koostöö ja kooskõlastamine, et vältida tahtmatut maksustamata jätmist ning maksudest kõrvalehoidumist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

 

(1a)

Pidevad ja märkimisväärsed avaliku sektori eelarvepuudujäägid on tihedalt seotud praeguse sotsiaal-, majandus- ja finantskriisiga.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

(4)

Olenemata sellest, kas makse kogutakse allikalt kinnipidamise teel või hinnangute põhjal, on intressimaksete ja litsentsitasude maksustamise kaotamine nende tekkimise liikmesriigis kõige otstarbekam viis eespool nimetatud formaalsuste ja probleemide vältimiseks ning siseriiklike ja piiriüleste tehingute võrdse maksustamisviisi tagamiseks; eriti oluline on kaotada sellised maksud maksetelt, mis on tehtud eri liikmesriikide sidusühingute ja selliste ühingute püsivate tegevuskohtade vahel.

(4)

Olenemata sellest, kas makse kogutakse allikalt kinnipidamise teel või hinnangute põhjal, on intressimaksete ja litsentsitasude maksustamise kaotamine nende tekkimise liikmesriigis kõige otstarbekam viis eespool nimetatud formaalsuste ja probleemide vältimiseks ning siseriiklike ja piiriüleste tehingute võrdse maksustamisviisi tagamiseks; eriti oluline on kaotada sellised maksud maksetelt, mis on tehtud eri liikmesriikide sidusühingute ja selliste ühingute püsivate tegevuskohtade vahel , et tagada lihtsustatud ja läbipaistvam maksustamissüsteem .

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

(5)

Seepärast tuleb tagada, et intressimakseid ja litsentsitasusid maksustatakse ühes liikmesriigis üks kord ning et direktiivi soodustusi kohaldatakse ainult juhul, kui maksest tulenev tulu kuulub tegelikult maksustamisele saaja äriühingu liikmesriigis või liikmesriigis, kus on saaja püsiv tegevuskoht.

(5)

Seepärast tuleb tagada, et intressimakseid ja litsentsitasusid maksustatakse ühes liikmesriigis üks kord ning et direktiivi soodustusi kohaldatakse ainult juhul, kui maksest tulenev tulu kuulub tegelikult maksustamisele saaja äriühingu liikmesriigis või liikmesriigis, kus on saaja püsiv tegevuskoht , ilma et sellest oleks võimalik teha erandit või asendada seda muu maksu tasumisega .

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

(12)

Peale selle ei tohi liikmesriikidel takistada vajalike meetmete võtmist pettuste ja kuritarvituste vastu võitlemiseks .

(12)

Peale selle on vaja võtta asjakohaseid meetmeid, et mitte takistada liikmesriike võitlemast maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja kuritarvituste vastu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20 a (uus)

 

(20a)

Käesoleva direktiivi eeskirjade tõrgeteta ja kulutasuva rakendamise tagamiseks peaksid äriühingud koostama oma raamatupidamise aastaaruanded koos kõikide asjaomaste maksualaste andmetega vormingus XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

1.   Liikmesriigis tekkivad intressimaksed ja litsentsitasud on vabastatud kõigist kõnealuses liikmesriigis nende suhtes kehtestatud maksudest, olenemata sellest, kas neid kogutakse allikalt kinnipidamise teel või hinnangute põhjal, kui intresside või litsentsitasude tegelik tulusaaja on teise liikmesriigi äriühing või liikmesriigi äriühingu teises liikmesriigis asuv püsiv tegevuskoht ning ta on kohustatud kõnealuses teises liikmesriigis maksma kõnealustelt maksetelt tulumaksu.

1.   Liikmesriigis tekkivad intressimaksed ja litsentsitasud on vabastatud kõigist kõnealuses liikmesriigis nende suhtes kehtestatud maksudest, olenemata sellest, kas neid kogutakse allikalt kinnipidamise teel või hinnangute põhjal, kui intresside või litsentsitasude tegelik tulusaaja on teise liikmesriigi äriühing või liikmesriigi äriühingu teises liikmesriigis asuv püsiv tegevuskoht ning ta on kohustatud kõnealuses teises liikmesriigis maksma kõnealustelt maksetelt tulumaksu määra ulatuses, mis ei ole madalam kui 70 % liikmesriikides kohaldatavast keskmisest seadusega ettenähtud ettevõtte tulumaksu määrast, ilma et sellest oleks võimalik teha erandit või asendada seda muu maksu tasumisega . Intressimaksed ja litsentsitasud ei ole maksudest vabastatud liikmesriigis, kus need tekivad, kui asjaomane tulu ei ole vastavalt tegeliku tulusaaja suhtes kohaldatavale siseriiklikule maksuseadusele maksustatav tulu teistsuguse kvalifitseerimise (hübriidinstrumendid) või maksja ja makse saaja teistsuguse kvalifitseerimise (hübriidsed üksused) tõttu.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 3

3.   Püsivat tegevuskohta peetakse intressi või litsentsitasu maksjaks ainult sel määral, kui nende maksete näol on tegemist püsiva tegevuskoha tegevuse eesmärgil kantud kuluga.

3.   Püsivat tegevuskohta peetakse intressi või litsentsitasu maksjaks ainult sel määral, kui nende maksete näol on tegemist püsiva tegevuskoha tegevuse eesmärgil kantud kuluga. Mis tahes maksust vabastamise või maksusoodustuse saajaks on ainult püsiv tegevuskoht, mis on oma maksukohustused täitnud.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

(ii)

teise äriühingu osalus esimese äriühingu kapitalis on vähemalt 10 % või

(ii)

teise äriühingu osalus esimese äriühingu kapitalis on vähemalt 25 % või

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

(iii)

kolmanda äriühingu osalus nii esimesena nimetatud äriühingu kapitalis kui ka teise äriühingu kapitalis on vähemalt 10 % .

(iii)

kolmanda äriühingu osalus nii esimesena nimetatud äriühingu kapitalis kui ka teise äriühingu kapitalis on vähemalt 25 % .

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – pealkiri

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 2

2.   Kui tehingu peamine motiiv või üks peamisi motiive on maksudest kõrvalehoidumine, maksustamise vältimine või kuritarvitamine, võivad liikmesriigid tühistada käesolevast direktiivist tulenevad soodustused või keelduda käesoleva direktiivi kohaldamisest.

2.   Kui tehingu peamine motiiv või üks peamisi motiive on maksupettus, maksudest kõrvalehoidumine, maksustamise vältimine või kuritarvitamine, võivad liikmesriigid tühistada käesolevast direktiivist tulenevad soodustused või keelduda käesoleva direktiivi kohaldamisest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

1.   Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõigete 1 ja 3, artikli 2 punktide c ja d ning I lisa A osa järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 2012 . Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1.   Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõigete 1 ja 3, artikli 2 punktide c ja d ning I lisa A osa järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2013 . Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

 

2a.     Äriühingud koostavad oma raamatupidamise aastaaruanded koos kõikide asjaomaste maksualaste andmetega vormingus XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7

Komisjon esitab nõukogule 31. detsembriks 2016 aruande käesoleva direktiivi majandusliku mõju kohta.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. detsembriks 2015 aruande käesoleva direktiivi majandusliku mõju kohta.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8

Käesolev direktiiv ei mõjuta käesoleva direktiivi sätetest põhjalikumate siseriiklike ega lepingupõhiste sätete kohaldamist, mille eesmärk on kaotada intresside ja litsentsitasude topeltmaksustamine või seda leevendada.

Käesolev direktiiv ei mõjuta käesoleva direktiivi sätetest põhjalikumate siseriiklike ega lepingupõhiste sätete kohaldamist, mille eesmärk on kaotada intresside ja litsentsitasude topeltmaksustamine ja topeltmaksuvabastus või seda leevendada.


(1)  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.