13.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 363/1


Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta

2011/C 363/01

EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 16,

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 7 ja 8,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (2), eriti selle artikli 28 lõiget 2,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE:

1.   SISSEJUHATUS

1.

24. mail 2011 võttis komisjon vastu ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta (edaspidi „ettepanek”).

1.1.   Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimine

2.

Komisjon saatis ettepaneku Euroopa andmekaitseinspektorile 27. mail 2011. Euroopa andmekaitseinspektor käsitleb seda edastamist taotlusena nõustada ühenduse institutsioone ja asutusi, nagu on ette nähtud 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta; edaspidi „määrus (EÜ) nr 45/2001”) artikli 28 lõikes 2. Euroopa andmekaitseinspektoril oli võimalus esitada komisjonile mitteametlikke märkusi ka varem, (3) enne ettepaneku vastuvõtmist. Euroopa andmekaitseinspektor pooldab sellist menetlust, mis võimaldas teksti juba varases etapis andmekaitse seisukohalt parandada. Mõnda esitatud märkust on ettepanekus arvesse võetud. Euroopa andmekaitseinspektor tunneb heameelt sellisele konsulteerimisele viitamise üle ettepaneku preambulis.

3.

Sellele vaatama soovib Euroopa andmekaitseinspektor tõsta esile mõned punktid, mida saaks tekstis andmekaitse seisukohast paremaks muuta.

1.2.   Üldine taust

4.

Ettepanekus on sätestatud tingimused ja menetlused, mille alusel tolliasutused võtavad meetmed, kui intellektuaalomandiõiguse rikkumise kahtlusega kaup kuulub või oleks pidanud kuuluma Euroopa Liidu tolliterritooriumil tollijärelevalve alla. Sellega asendatakse määrus (EÜ) nr 1383/2003 (4), et teha parandusi määrusega kehtestatud õigusraamistikku.

5.

Eelkõige on ettepanekus kehtestatud menetlus, mille kaudu õiguste omajad saavad taotleda liikmesriigi tolliametilt meetmete võtmist asjaomases liikmesriigis (edaspidi „riiklik taotlus”) või rohkem kui ühe liikmesriigi tolliametilt meetmete võtmist igas vastavas liikmesriigis (edaspidi „ELi taotlus”). Siinkohal tähendab meetmete võtmine seda, et tolliasutused peatavad kauba vabastamise või korraldavad selle kinnipidamise. Ühtlasi on ettepanekus kehtestatud menetlus, mille alusel asjaomased tolliametid teevad taotluse kohta otsuse, meetmed, mida tolliasutused (5) peaksid järgnevalt võtma (st kauba vabastamise peatamine, selle kinnipidamine või hävitamine), ning seonduvad õigused ja kohustused.

6.

Sellega seoses töödeldakse isikuandmeid mitmel viisil: kui õiguste omaja esitab taotluse tolliasutusele (6) (artikkel 6); kui taotlus edastatakse komisjonile (artikkel 31) ning kui tolliasutuste otsus edastatakse teistele pädevatele tolliasutustele (artikli 13 lõige 1) ja ELi taotluse korral teiste liikmesriikide tolliasutustele (artikli 13 lõige 2).

7.

Määruse eelnõuga ette nähtud andmetöötlus ei hõlma üksnes õiguste omaja isikuandmete töötlemist taotluste ja otsuste edastamisel õiguste omajatelt tolliasutustele, liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja komisjoni vahel. Näiteks artikli 18 lõike 3 kohaselt esitavad tolliasutused otsuse saajale tema taotluse korral kaubasaatja, kaubasaaja, deklarandi või kauba valdaja (7) nime ja aadressi ning muu kaupa käsitleva teabe. Sellisel juhul toimub ka teiste andmesubjektide (kaubasaatja, kaubasaaja ja kauba valdaja võivad olla füüsilised või juriidilised isikud) isikuandmete töötlemine ning taotluse korral edastavad riigi tolliasutused need andmed õiguste omajale.

8.

Kuigi ettepaneku tekstis ei ole sellele selgelt osutatud, ilmneb praegu kohaldatavast komisjoni rakendusmäärusest (EÜ) nr 1891/2004 (8), kus on esitatud õiguste omajate kasutatav taotluse standardvorm, et ettepanekus kehtestatud menetlused hõlmavad isikuandmete töötlemist ka juhul, kui teatavaid isikuid või üksusi kahtlustatakse intellektuaalomandiõiguste rikkumises (9). Euroopa andmekaitseinspektor rõhutab, et kahtlustatavaid rikkumisi käsitlevad andmed on tundlikud andmed, mille töötlemisel tuleb tagada konkreetne kaitse (direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõige 5 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 10 lõige 5).

9.

Peale selle vastutab komisjon õiguste omajate meetmetaotluste säilitamise eest keskandmebaasis (mis peaks saama nimeks „COPIS”), mis on alles ettevalmistamise järgus. COPISest saab kõikide intellektuaalomandiõigust rikkuvate kaupade suhtes tehtud tollioperatsioonide keskne teabevahetusplatvorm. COPISe kaudu hakkab toimuma kogu teabevahetus tolliasutuste ning liikmesriikide vahel (otsused, saatedokumendid, teated) (artikli 31 lõige 3).

2.   ETTEPANEKU ANALÜÜS

2.1.   Viited direktiivile 95/46/EÜ

10.

Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel selle üle, et määruse eelnõu üldkohaldatavas artiklis on sõnaselgelt märgitud (artikkel 32; põhjendus 21), et isikuandmete töötlemisel peab komisjon järgima määrust (EÜ) nr 45/2001 ja liikmesriikide pädevad asutused peavad järgima direktiivi 95/46/EÜ.

11.

Nimetatud sättes on sõnaselgelt tunnustatud ka Euroopa andmekaitseinspektori järelevalverolli seoses komisjoni tehtava töötlemisega määruse (EÜ) nr 45/2001 alusel. Euroopa andmekaitseinspektor soovib juhtida tähelepanu artiklis 32 esitatud väärale viitele: „ja kõnealuse direktiivi artiklis 28 osutatud liikmesriigi sõltumatu asutuse järelevalve all”; tekstis tuleks viidata direktiivi 95/46/EÜ artiklile 28.

2.2.   Rakendusaktid

12.

Ettepaneku kohaselt on komisjonil volitused võtta vastu rakendusakte õiguste omajate kasutatava taotluse vormi määratlemiseks (artikli 6 lõige 3) (10). Nimetatud artikkel aga juba sisaldab loetelu teabest, sealhulgas isikuandmetest, mille taotleja peab esitama. Seoses taotluse põhisisu kindlaksmääramisega tuleks artikli 6 lõikes 3 nõuda ka tolliasutustelt taotlejale ja teistele võimalikele andmesubjektidele (nt kaubasaatja, kaubasaaja või kauba valdaja) teabe esitamist kooskõlas siseriiklike eeskirjadega, millega rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ artiklit 10. Ühtlasi peaks taotlus sisaldama ka sarnast teavet, mida komisjon peab andma andmesubjektile määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 11 alusel (võttes arvesse säilitamis- ja töötlemistoiminguid COPISes).

13.

Seepärast soovitab Euroopa andmekaitseinspektor lisada artikli 6 lõikesse 3, mis sisaldab taotlejale esitatava teabe loetelu, ka andmesubjektile esitatava direktiivi 95/46/EÜ artikli 10 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 11 kohase teabe.

14.

Peale selle palub Euroopa andmekaitseinspektor endaga konsulteerida, kui komisjon oma rakendusvolitusi teostab, et oleks tagatud uute (riiklike või ELi) taotlusvormide vastavus andmekaitsenõuetele.

2.3.   Andmete kvaliteet

15.

Euroopa andmekaitseinspektor tunnustab seda, et artikli 6 lõike 3 punktis l on taotlejatele kehtestatud nõue edastada ja ajakohastada kogu kättesaadav teave, et tolliasutused saaksid analüüsida ja hinnata intellektuaalomandiõiguste rikkumise ohtu. Selle nõudega rakendatakse üht andmete kvaliteediga seotud põhimõtet, mille kohaselt isikuandmed peavad olema „täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud” (direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 lõike 1 punkt d). Euroopa andmekaitseinspektor pooldab ka asjaolu, et sama põhimõtet on ühtlasi rakendatud artikli 11 lõikes 3, mille kohaselt peab „otsuse saaja” teavitama otsuse teinud pädevaid tolliameteid kõikidest taotluses esitatud andmete muudatustest.

16.

Artiklites 10 ja 11 on käsitletud otsuste kehtivusaega. Tolliasutuste otsusel on piiratud kehtivusaeg, mille jooksul peavad nad meetmed võtma. Seda ajavahemikku saab pikendada. Euroopa andmekaitseinspektor soovib rõhutada, et õiguste omaja esitatud taotlust (ja eeskätt selles esitatud isikuandmeid) ei tohiks säilitada või hoida riigi tolliasutustes ega COPISe andmebaasis pärast otsuse kehtivusaja lõppemist. See põhimõte tuleneb määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 4 lõike 1 punktist e ja direktiivi 95/46/EÜ vastavast artikli 6 lõike 1 punktist e (11).

17.

Kehtivas rakendusmääruses (12) on sätestatud (artikli 3 lõige 3), et tolliasutused säilitavad taotlusvorme „vähemalt ühe aasta pärast kõnealuse vormi õigusliku kehtivusaja lõppu”. See säte ei tundu olevat täielikult kooskõlas eespool osutatud põhimõtetega.

18.

Seepärast soovitab Euroopa andmekaitseinspektor lisada ettepanekusse sätte, millega kehtestatakse isikuandmete säilitamise piirang, mis on seotud otsuste kehtivusajaga. Säilitusaja igasugust pikendamist tuleks vältida või juhul, kui see on põhjendatud, peaks see vastama vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele ning lähtuma oma eesmärgist, mida on vaja selgitada. Sellise kõikides liikmesriikides ja komisjoni suhtes võrdselt kohaldatava sätte lisamine ettepanekusse tagaks lihtsustamise, õiguskindluse ja tõhususe, ennetades vastakaid tõlgendusi.

19.

Euroopa andmekaitseinspektor tunneb heameelt asjaolu üle, et artiklis 19 (otsuse saaja luba teavet kasutada) on selgelt meenutatud otstarbe piiramise põhimõtet ning piiratud seda, kuidas otsuse saaja võib kasutada muu hulgas kaubasaatja ja kaubasaaja isikuandmeid, mille tolliasutused on talle artikli 18 lõike 3 (13) kohaselt esitanud. Andmeid tohib kasutada üksnes menetluse algatamiseks, et teha kindlaks, kas otsuse saaja intellektuaalomandiõigusi on rikutud, või nõuda hüvitist juhul, kui kaup hävitati kooskõlas määruse eelnõus sätestatud menetlusega ja vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus kaup avastati. Arvestades seda, et asjaomased andmed võivad hõlmata ka teavet kahtlustatavate rikkumiste kohta, kaitseb nimetatud piirang selliste tundlike andmete väärkasutamise eest. Seda põhimõtet on veelgi rõhutatud artiklis 15, kus on sätestatud õiguste omaja suhtes võetavad haldusmeetmed juhul, kui teavet väärkasutatakse muul kui artiklis 19 osutatud eesmärgil. Üheskoos näitavad need kaks artiklit, et komisjon on pööranud otstarbe piiramise põhimõttele erilist tähelepanu.

2.4.   Keskandmebaas

20.

Ettepanekus (artikli 31 lõige 3) on märgitud, et kõiki meetmetaotlusi, otsuseid taotluste rahuldamise kohta ning otsuste kehtivusaja pikendamist ja taotluste rahuldamise otsuste peatamist käsitlevaid otsuseid säilitatakse komisjoni keskandmebaasis (COPIS).

21.

COPIS on seega uus andmebaas, mille põhieesmärk on asendada asjakohaste dokumentide vahetamine liikmesriikide tolliasutuste vahel digitaalse säilitamis- ja edastamissüsteemiga. Seda haldab komisjon, eelkõige maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat.

22.

Siiani on liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse õiguslik alus olnud määrus (EÜ) nr 1383/2003 (14) ja komisjoni rakendusmäärus (EÜ) nr 1891/2004 (15). Määruse (EÜ) nr 1383/2003 artiklis 5 on lubatud esitada liikmesriikidele taotlusi elektrooniliselt, kuid keskandmebaasi ei ole selles märgitud. Artiklis 22 on sätestatud, et liikmesriigid esitavad asjakohase teabe „käesoleva määruse kohaldamise kohta” komisjonile ning komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele. Rakendusmääruse põhjenduse 9 kohaselt tuleb aga sätestada liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse kord, et viimasel oleks võimalik jälgida määruse kohaldamist ja koostada selle kohta aruandeid. Artiklis 8 on selgitatud, et liikmesriigid saadavad komisjonile korrapäraselt nimekirja kõikidest kirjalikest taotlustest ja tolliasutuste järgnevatest meetmetest, sealhulgas teabe õigusevaldaja isikuandmete, õiguste liigi ja asjaomaste toodete kohta.

23.

Ettepaneku uues tekstis (artikli 6 lõige 4) on seoses taotlusvormi sisu määratlemisega nõutud, et kui on võimalik kasutada arvuti- või elektroonilisi süsteeme, tuleb taotlused esitada elektrooniliselt. Peale selle on artiklis 31 sätestatud, et riigi tolliasutustele esitatud taotlustest teatatakse komisjonile, kes „säilitab selle teabe keskandmebaasis“. Seega ilmneb, et COPISe loomise õiguslik alus piirdub uue artikli 6 lõikega 4 ja artikliga 31.

24.

Sellel õiguslikul alusel sõnastab komisjon COPISe ülesehituse ja sisu. Praeguses etapis puuduvad aga seadusandliku tavamenetluse teel vastuvõetud täiendavad üksikasjalikud õigusnormid, milles oleks kindlaks määratud COPISe eesmärk ja omadused. Euroopa andmekaitseinspektori seisukohalt on see eriti murettekitav. Üksikisikute isikuandmeid (nimi, aadress ja muud kontaktandmed, aga ka seonduv teave kahtlustatava rikkumise kohta) vahetatakse komisjoni ja liikmesriikide vahel aktiivselt ning need salvestatakse määratlemata ajaks andmebaasi, samas puudub õigusakt, mille põhjal üksikisik saaks veenduda sellise töötlemise seaduslikkuses. Peale selle ei ole sõnaselgelt täpsustatud mitmesuguste töötlemistoimingutega seotud juurdepääsu- ja haldamisõigusi.

25.

Nagu Euroopa andmekaitseinspektor on varem toonitanud (16), peab selliste õigusaktide õiguslik alus, millega piiratakse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklil 8 põhinevas kohtupraktikas ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 16 tunnustatud põhiõigust isikuandmete kaitsele, olema sätestatud aluslepingutel põhinevas õigusaktis ja seda peab olema võimalik kohtus vaidlustada. See on vajalik, et tagada õiguskindlus andmesubjektile, kellel peab olema võimalik tugineda selgetele eeskirjadele ja neid kohtus vaidlustada.

26.

Seepärast soovitab Euroopa andmekaitseinspektor tungivalt komisjonil selgitada COPISe andmebaasi õiguslikku alust, kehtestades üksikasjalikuma sätte Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel seadusandliku tavamenetluse teel vastuvõetud õigusaktis. Selline säte peab vastama määruse (EÜ) nr 45/2001 ja asjakohasel juhul ka direktiivi 95/46/EÜ nõuetele. Eelkõige tuleb elektroonilist teabevahetusmehhanismi hõlmava andmebaasi loomise aluseks oleva sättega i) määratleda töötlemistoimingute eesmärk ja kehtestada nõuetele vastavad kasutusviisid; ii) täpsustada, millistel üksustel (tolliasutused, komisjon) on juurdepääs millistele andmebaasis säilitatavatele andmetele ja võimalus neid andmeid muuta; iii) tagada juurdepääsuõigus ja teave kõikidele andmesubjektidele, kelle isikuandmeid võidakse säilitada ja vahetada; iv) määratleda ja piirata isikuandmete säilitamise aeg asjaomase eesmärgi täitmiseks minimaalselt vajalikuga. Peale selle rõhutab Euroopa andmekaitseinspektor, et põhiõigusaktis tuleks määratleda andmebaasi järgmised elemendid: andmebaasi kontrolliv ja haldav üksus ning andmebaasis sisalduvate andmete töötlemise turvalisuse eest vastutav üksus.

27.

Euroopa andmekaitseinspektor soovitab lisada ettepanekusse uue artikli, millega need põhielemendid selgelt kehtestataks. Teise võimalusena tuleks ettepaneku teksti sisestada sätte, millega nähakse ette eraldi õigusakti vastuvõtmine seadusandliku tavamenetluse teel, paludes komisjonil esitada vastava ettepaneku.

28.

Igal juhul tuleks vastuvõetavates rakendusmeetmetes üksikasjalikult täpsustada andmebaasi funktsionaalseid ja tehnilisi omadusi.

29.

Kuigi ettepanekuga ei näha praeguses etapis ette koostalitlusvõimet komisjoni või muude ametiasutuste hallatavate teiste andmebaasidega, rõhutab Euroopa andmekaitseinspektor veel, et igasuguse koostalitlusvõime või teabevahetuse sisseseadmisel on vaja kõigepealt järgida otstarbe piiramise põhimõtet: andmeid tuleb kasutada eesmärgil, milleks andmebaas on loodud, ning muud täiendavat teabevahetust või vastastikust seotust ei tohi lubada. Pealegi tuleb seda toetada spetsiaalse õigusliku alusega, mis peab põhinema ELi aluslepingutel.

30.

Euroopa andmekaitseinspektor on huvitatud enda kaasamisest protsessi, mille tulemusel andmebaas lõpuks luuakse, et toetada ja nõustada komisjoni sobiliku andmekaitsenõuetele vastava süsteemi kavandamisel. Seepärast õhutab ta komisjoni konsulteerima käimasolevas ettevalmistavas etapis Euroopa andmekaitseinspektoriga.

31.

Lõpuks juhib Euroopa andmekaitseinspektor tähelepanu asjaolule, et kuna andmebaasi loomisega kaasneb andmete eriliikide (kahtlustatavaid rikkumisi käsitlevad andmed) töötlemine, võib määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 27 lõike 2 punkti a alusel olla sellise töötlemise puhul vajalik Euroopa andmekaitseinspektori poolne eelkontroll.

3.   JÄRELDUS

32.

Euroopa andmekaitseinspektor tunnustab asjaolu, et ettepanekus on konkreetselt viidatud sellele, et direktiivi 95/46/EÜ ja määrust (EÜ) nr 45/2001 kohaldatakse määrusega hõlmatud isikuandmete töötlemistoimingute suhtes.

33.

Euroopa andmekaitseinspektor soovib esile tõsta järgmised punktid, et teksti andmekaitse seisukohast paremaks muuta:

artikli 6 lõige 3 peaks sisaldama andmesubjekti õigust saada teavet;

komisjonil tuleks artikli 6 lõike 3 alusel oma rakendusvolitusi teostades konsulteerida Euroopa andmekaitseinspektoriga, et kavandada andmekaitsenõuetele vastav taotlusvormi näidis;

tekstis tuleks täpsustada õiguste omaja esitatud isikuandmete säilitamise tähtaeg nii riigi kui ka komisjoni tasandil;

Euroopa andmekaitseinspektor soovitab komisjonil tungivalt määrata kindlaks COPISe andmebaasi loomise õiguslik alus ja seda selgitada ning pakub komisjonile oma abi COPISe andmebaasi ettevalmistamisel.

Brüssel, 12. oktoober 2011

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja

Giovanni BUTTARELLI


(1)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31 (edaspidi „direktiiv 95/46/EÜ”).

(2)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(3)  Aprillis 2011.

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003, 22. juuli 2003, teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta (ELT L 196, 2.8.2003, lk 7).

(5)  Tolliametid on keskasutused, kes saavad igas liikmesriigis õiguste omajate taotlusi vastu võtta, samas kui tolliasutused on neist sõltuvad tegevüksused, kes tegelikult Euroopa Liitu sisenevate kaupade suhtes tollikontrolli teostavad.

(6)  Taotlus peab muu hulgas sisaldama taotleja andmeid (artikli 6 lõike 3 punkt a), taotlejat esindava füüsilise või juriidilise isiku volitusi (artikli 6 lõike 3 punkt d) ning juriidilistes ja tehnilistes küsimustes taotlejat esindava(te) isiku(te) nime ja aadressi (artikli 6 lõike 3 punkt j).

(7)  Kaubasaatja ja kaubasaaja on kaks kauba saatmist käsitleva lepingu tavalist poolt: kaubasaatja annab kaubad üle kaubasaajale, kelle valdusse kaubad lähevad ja kes müüb need kaubasaatja juhtnööride kohaselt.

„Deklarant” on isik, kes esitab tollideklaratsiooni enda nimel, või isik, kelle nimel selline deklaratsioon esitatakse. „Kauba valdaja” on isik, kes on kauba omanik või kellel on samaväärne õigus kauba käsutamiseks, või isik, kelle tegeliku kontrolli all kaup on.

(8)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1891/2004, 21. oktoober 2004, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta (ELT L 328, 30.10.2004, lk 16).

(9)  Vt määruse (EÜ) nr 1891/2004 lisa I punkt 9: „Lisan eriteabe pettuse liigi ja olemuse kohta”, sealhulgas dokumendid ja/või fotod.

(10)  Praegu rakendatakse määrust (EÜ) nr 1383/2003 komisjoni määrusega (EÜ) nr 1891/2004, mis sisaldab muu hulgas riiklike ja ühenduse taotluste näidisvorme ja suuniseid nende täitmise kohta (komisjoni määrus (EÜ) nr 1891/2004, 21. oktoober 2004, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta (ELT L 328, 30.10.2004, lk 16)).

(11)  Isikuandmeid tuleb „säilitada kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärkidega […]”.

(12)  Vt joonealust märkust 8.

(13)  See säte on kooskõlas TRIPS-lepingu artikli 57 sisuga (III jao IV osa), http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm4_e.htm#2

(14)  Vt joonealust märkust 4.

(15)  Vt joonealust märkust 8.

(16)  Vt Euroopa andmekaitseinspektori arvamus järgmise õigusakti kohta: komisjoni 12. detsembri 2007. aasta otsus siseturu infosüsteemi (IMI) rakendamise kohta seoses isikuandmete kaitsega (2008/49/EÜ) (ELT C 270, 25.10.2008, lk 1).