21.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 180/12


Arvamus, mille esitas konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee 7. mai 2010. aasta koosolekul esialgse otsuse eelnõu kohta seoses juhtumiga COMP/38.511 – DRAMid

Ettekandja: Tšehhi Vabariik

2011/C 180/07

1.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et otsuse eelnõu adressaadid on osalenud kokkuleppes ja/või kooskõlastatud tegevuses ELi toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 tähenduses.

2.

Nõuandekomitee nõustub hinnanguga, mille komisjon on otsuse eelnõus andnud toodete ja kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse geograafilise ulatuse kohta.

3.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et otsuse eelnõu adressaadid on osalenud ELi toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 ühes ja järjepidevas rikkumises.

4.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et kõnealuse kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse eesmärk oli konkurentsi piiramine ELi toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 tähenduses.

5.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et kokkulepe ja/või kooskõlastatud tegevus võisid ELi liikmesriikidevahelist kaubandust oluliselt mõjutada.

6.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni hinnanguga rikkumise kestuse küsimuses.

7.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga selles, et kõnealuses juhtumis puuduvad raskendavad asjaolud.

8.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni hinnanguga kergendavate asjaolude kohta.

9.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni arvamusega 2002. aasta leebema kohtlemise teatise rakendamise kohta.

10.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni ettepanekuga trahvide põhisumma kohta.

11.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni arvamusega käesoleva otsuse kolmele adressaadile määratavate trahvide põhisumma spetsiifilise suurenemise kohta, mille eesmärk on tagada piisavalt hoiatav mõju.

12.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni arvamusega käesoleva otsuse kolmele adressaadile määratavate trahvide põhisumma vähendamise kohta kergendavatel asjaoludel.

13.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni ettepanekuga trahvisummade vähendamise ulatuse kohta vastavalt komisjoni 2002. aasta teatisele, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul.

14.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni ettepanekuga trahvide lõplike summade kohta.

15.

Nõuandekomitee soovitab avaldada oma arvamuse Euroopa Liidu Teatajas.