2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/14


Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/782/ÜVJP ja nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1244/2011 rakendatavas nõukogu määruses (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

2011/C 351/04

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu otsuse 2011/782/ÜVJP (1) (millega asendatakse otsus 2011/273/ÜVJP) lisades ning nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1244/2011 (2) rakendatava nõukogu määruse (EL) nr 442/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias) II lisas loetletud isikutele ja üksustele tehakse teatavaks järgmine teave.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas, et eespool nimetatud lisades loetletud isikud ja üksused tuleks kanda loeteludesse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2011/782/ÜVJP ja nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1244/2011 rakendatavas nõukogu määruses (EL) nr 442/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias) sätestatud piiravaid meetmeid.

Asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse (EL) nr 442/2011 III lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 6).

Asjaomased isikud ja üksused võivad esitada nõukogule järgmisel aadressil koos täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loetelusse uuesti läbi vaadataks:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu juhitakse samuti võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 319, 2.12.2011, lk 56.

(2)  ELT L 319, 2.12.2011, lk 8.