2.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 102/32


Teadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel esitatud taotluse kohta

Ostja esitatud taotlus

2011/C 102/11

23. märtsil 2011 sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) artikli 30 lõike 5 alusel koostatud taotluse. Esimene taotluse kättesaamisele järgnev tööpäev on 24. märts 2011.

Taotluse on esitanud Itaalia nafta- ja mäetööstusühendus Assomineraria sektorisse kuuluvate tellijate nimel ja selles käsitletakse nafta ja gaasi leiukohtade uuringuid ja nafta kaevandamist Itaalias. Eespool osutatud artiklis 30 on sätestatud, et direktiivi 2004/17/EÜ ei kohaldata juhul, kui asjaomane tegevus on otseselt avatud konkurentsile turgudel, millele juurdepääs ei ole piiratud. Nende tingimuste täitmist hinnatakse üksnes direktiivi 2004/17/EÜ alusel ning ilma, et see piiraks konkurentsieeskirjade kohaldamist.

Komisjonil on taotlust käsitleva otsuse vastuvõtmiseks aega kolm kuud alates eespool osutatud tööpäevast. Tähtaeg on seega 24. juuni 2011.

Kõnealust tähtpäeva võib pikendada kolme kuu võrra. Selline pikendamine kuulub avaldamisele.

Vastavalt artikli 30 lõike 6 teisele lõigule ei käsitata selliseid edasisi taotlusi nafta ja gaasi leiukohtade uuringute ja kaevandamise suhtes Itaalias, mis on esitatud enne käesoleva taotlusega alanud ajavahemiku lõppu, uute menetlustena ja need lahendatakse käesoleva taotluse kontekstis.