52011PC0887

Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011 /* KOM/2011/0887 lõplik - 2011/0433 (NLE) */


SELETUSKIRI

(1) 9. mail 2011 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 442/2011[1] piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias.

(2) Nõukogu laiendas Süüria vastaseid meetmeid 2011. aasta 2. septembri, 23. septembri, 13. oktoobri ja 14. novembri määrustega, samuti tegi nõukogu parandusi ja täiendusi asjaomaste isikute ja üksuste loetelus järjestikuste rakendusmäärustega. Täiendavad meetmed, mis ei kuulu Euroopa Liidu õiguse rakendusalasse, on sätestatud nõukogu ÜVJP otsustes.

(3) Võttes arvesse Süüria valitsuse poolseid jätkuvaid brutaalseid repressioone ja inimõiguste rikkumisi, on nõukogu võtnud vastu nõukogu otsuse 2011/782/ÜVJP, millega kutsutakse võtma uusi meetmeid, nimelt keelata telekommunikatsiooni jälgimise seadmete Süüria režiimile eksportimine ning teatavates infrastruktuuriprojektides ja nendega seotud investeeringutes osalemine ning piirata täiendavalt rahaülekannete ja finantsteenuste osutamist.

(4) Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja ELi tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5) Võttes arvesse tehtud muudatuste ulatust koos Süüria suhtes juba võetud mitmesuguste meetmetega, on asjakohane ühendada kõik meetmed uude määrusesse, millega kuulutatakse kehtetuks ja asendatakse määrus (EL) nr 442/2011.

2011/0433 (NLE)

Ühisettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu otsust 2011/782/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta[2],

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) 9. mail 2011 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 442/2011[3] piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias.

(2) Nõukogu laiendas Süüria vastaseid meetmeid 2011. aasta 2. septembri, 23. septembri, 13. oktoobri ja 14. novembri määrustega, samuti tegi nõukogu parandusi ja täiendusi asjaomaste isikute ja üksuste loetelus järjestikuste rakendusmäärustega. Täiendavad meetmed, mis ei kuulu Euroopa Liidu õiguse rakendusalasse, on sätestatud nõukogu ÜVJP otsustes.

(3) Võttes arvesse Süüria valitsuse poolseid jätkuvaid brutaalseid repressioone ja inimõiguste rikkumisi, nähakse nõukogu otsusega 2011/782/ÜVJP,[4] mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, ette täiendavad meetmed, nimelt telekommunikatsiooni jälgimise seadmete Süüria režiimile eksportimise keeld, teatavates infrastruktuuriprojektides ja nendega seotud investeeringutes osalemise keeld ning rahaülekannete ja finantsteenuste osutamise täiendav piiramine.

(4) Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja ELi tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5) Võttes arvesse tehtud muudatuste ulatust koos Süüria suhtes juba võetud mitmesuguste meetmetega, on asjakohane ühendada kõik meetmed uude määrusesse, millega kuulutatakse kehtetuks ja asendatakse määrus (EL) nr 442/2011.

(6) Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

MÕISTED

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)           finants- ja krediidiasutuse „filiaal” – tegevuskoht, mis on vastavalt finants- või krediidiasutuse juriidiliselt sõltuv osa ja kus tehakse otseselt kõiki või teatavaid finants- või krediidiasutuse tegevusele omaseid tehinguid;

b)           „vahendusteenused” on:

i)       selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogiate ost, müük või tarnimine kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki või

ii)       kolmandates riikides asuvate kaupade ja tehnoloogiate müümine või ostmine eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki.

c)           „leping või tehing” – igasugune tehing mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; selles kontekstis hõlmab mõiste „leping” igasuguseid tagatisi ja vastutagatisi, eriti finantstagatisi, ja krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning igasugust kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

d)           „krediidiasutus” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta)[5] artikli 4 lõikes 1 määratletud krediidiasutus, seahulgas tema ELis või väljaspool seda asuvad filiaalid;

e)           „toornafta ja naftasaadused” – IV lisas loetletud tooted;

f)            „majandusressursid” – varad, nii materiaalsed kui ka immateriaalsed, nii kinnis- kui ka vallasasjad, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade ja teenuste hankimiseks;

g)           „finantsasutus” on:

i)       ettevõtja, mis ei ole krediidiasutus ja mis teostab üht või mitut direktiivi 2006/48/EÜ I lisa punktides 2–12 või punktides 14–15 nimetatud tegevust, sealhulgas valuutavahetusasutused;

ii)       kindlustusselts, kes on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiivis 2002/83/EÜ (elukindlustuse kohta)[6] sätestatud nõuete kohaselt, kuna ta tegutseb kõnealuse direktiiviga hõlmatud tegevusvaldkondades;

iii)      investeerimisühing Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta)[7] artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud tähenduses;

iv)      investeerimisfond, mis turustab oma osakuid või aktsiaid või

v)      kindlustusvahendaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/92/EÜ (kindlustusvahenduse kohta)[8] artikli 2 lõike 5 tähenduses, välja arvatud nimetatud direktiivi artikli 2 lõikes 7 osutatud kindlustusvahendajad elukindlustuste ja muude investeerimisega seotud teenuste osas;

sealhulgas tema filiaalid liidus või väljaspool liitu.

h)           „majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

i)            „rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

j)            „rahalised vahendid” – finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

i)       sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;

ii)       hoiused finants- ja muudes asutustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii)      avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osad, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, võlatõendid, ostutähed, tagatiseta võlakohustused ja tuletisväärtpaberite lepingud;

iv)      intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v)      krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi)      akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

vii)     rahalistest vahenditest või finantsallikatest saadavaid intresse tõendavad dokumendid;

k)           „kaubad” hõlmab esemeid, materjale ja varustust;

l)            „kindlustus” – kokkulepe või kohustus, mille kohaselt üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut on võtnud tasu eest kohustuse maksta riskide realiseerumise korral ühele või mitmele muule isikule kokkuleppe või kohustuse kohaselt kindlaks määratud hüvitist;

m)          „edasikindlustus” – tegevus, mis seisneb kindlustusandja või teise edasikindlustusandja poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises, või Lloyd’sina tuntud liikmete ühingu puhul tegevus, mis seisneb Lloyd’si liikme poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises muu kindlustus- või edasikindlustusandja poolt kui Lloyd’sina tuntud liikmete ühing;

n)           „Süüria krediidi- või finantsasutus” on:

i)       mis tahes Süürias asuv krediidi- ja finantsasutus, sealhulgas Süüria keskpank;

ii)       mis tahes Süürias asuv krediidi- ja finantsasutus filiaal ja tütarettevõtja, kui nad kuuluvad artikli 37 kohaldamisalasse;

iii)      mis tahes Süürias asuv krediidi- ja finantsasutuse filiaal ja tütarettevõtja, kui nad ei kuulu artikli 37 kohaldamisalasse;

iv)      mis tahes krediidi- või finantsasutus, mis ei asu Süürias, kuid mida kontrollib üks või mitu Süüria isikut või seal registreeritud üksust.

o)           „Süüria isik, üksus või asutus” on:

i)       Süüria riik või Süüria ametiasutus;

ii)       füüsiline isik, kes asub või kelle alaline elukoht on Süürias;

iii)      iga juriidiline isik, üksus või asutus, mille registrijärgne asukoht on Süürias;

iv)      iga selline juriidiline isik, üksus või asutus Süürias või väljaspool Süüriat, mis kuulub eespool nimetatud isikule või asutusele või mille tegevust kontrollivad eespool nimetatud isik või asutus kas otse või kaudselt.

p)           „tehniline abi” – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; sealhulgas suuline abi;

q)           „liidu territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel;

r)            „rahaülekanne” – tehing, mille maksja teostab makseteenuse pakkuja kaasabil elektrooniliste vahenditega, et saaja saaks juurdepääsu rahale makseteenuse pakkuja kaudu, sõltumata sellest, kas maksja ja saaja on üks ja seesama isik. „Maksja”, „saaja” ja „makseteenuse pakkuja” on sama tähendusega kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1781/2006 raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta[9].

II PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 2

1. Keelatud on:

a)      müüa, tarnida, üle anda või eksportida otse või kaudselt vahendeid, mida võidakse kasutada I lisas loetletud siserepressioonideks, olenemata sellest, kas tegemist on liidust pärit vahenditega, ühelegi isikule, üksusele või asutusele Süürias või kasutamiseks Süürias;

b)      osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a nimetatud keeldudest.

2. Lõiget 1 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja kiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Süüriasse Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) ja liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad ainult isiklikuks kasutamiseks.

3. Erandina lõikest 1 võivad III lisas osutatud liikmesriikide pädevad asutused lubada müüa, tarnida, üle anda või eksportida varustust, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, neile sobivatel tingimustel, kui nad on teinud kindlaks, et selline varustus on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel kasutamiseks.

Artikkel 3

4. Keelatud on:

a)      osutada isikutele, üksustele või asutustele Süürias või Süürias kasutamiseks otse või kaudselt tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas[10] (edaspidi „sõjaliste kaupade ühine nimekiri”) loetletud kaupade ja tehnoloogiatega või seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega;

b)      osutada isikutele, üksustele või asutustele Süürias või Süürias kasutamiseks otse või kaudselt tehnilist abi ning vahendusteenuseid seoses siserepressioonideks kasutada võidava, I lisas loetletud varustusega;

c)      otse või kaudselt rahastada isikuid, üksusi või asutusi Süürias ning anda neile või Süürias kasutamiseks otse või kaudselt finantsabi, pidades sealhulgas silmas toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või I lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja eksportimiseks ning sellega kaasneva tehnilise abi osutamiseks;

d)      osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a–c nimetatud keeldudest.

5. Erandina lõikest 1 ei kohaldata selles osutatud keelde sellise tehnilise abi osutamise, rahastamise ja rahalise toetuse suhtes, mis on seotud:

· tehnilise abiga, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või kasutamiseks ÜRO rahujõudude missiooni UNDOF toetuseks;

· üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO ja liidu poolse institutsioonide väljaarendamise programmide või liidu ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonide jaoks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse või siserepressioonideks kasutada võidava varustusega või

· kuulikindlate sõidukitega, mis ei ole lahingumasinad ja mis on mõeldud üksnes selleks, et kaitsta ELi ja selle liikmesriikide töötajaid Süürias;

eeldusel, et selle on eelnevalt heaks kiitnud III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused.

Artikkel 4

1. Keelatud on V lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevate seadmete või tarkvara müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Süüria isikule, üksusele või asutusele, välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel, on andnud selleks eelneva loa.

2. Liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel, ei anna lõikes 1 nimetatud luba, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et Süüria režiim või selle esindajad kasutavad kõnealuseid seadmeid või tarkvara peamiselt interneti- või telefoniside jälgimiseks või pealtkuulamiseks Süürias.

3. V lisa hõlmab ainult seadmeid ja tarkvara, mida võib kasutada interneti- või telefoniside jälgimiseks ja pealtkuulamiseks.

Artikkel 5

Keelatud on:

(a) anda mis tahes Süüria isikule, üksusele või asutusele otse või kaudselt tehnilist abi või osutada neile vahendusteenuseid, mis on seotud V lisas loetletud seadmete ja tarkvaraga või V lisas loetletud seadmete tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega või V lisas loetletud tarkvara tarnimise, paigaldamise, toimimise või ajakohastamisega;

(b) anda mis tahes Süüria isikule, üksusele või asutusele otse või kaudselt raha või finantsabi, mis on seotud V lisas loetletud seadmete või tarkvaraga,;

(c) osutada mis tahes telekommunikatsiooni või interneti jälgimise või pealtkuulamise teenuseid, millest saab otseselt või kaudselt kasu mis tahes Süüria isik, üksus või asutus. ning

(d) osaleda teadlikult ja tahtlikult mis tahes tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b ja c nimetatud keeldudest;

välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel, on andnud selleks artikli 4 lõike 2 alusel loa.

Artikkel 6

Artiklites 4 ja 5 sisalduvad keelud ei keela selliste kohustuste täitmist, mis on ette nähtud lepinguga, mis sõlmiti enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva, tingimusel et isik või üksus, kes soovib kõnealusele artiklile toetuda, on sellest eelnevalt teavitanud asukohaliikmesriigi pädevaid asutusi, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel.

Artikkel 7

Keelatud on:

a)           importida toornaftat või naftasaaduseid Euroopa Liitu, kui need

i)       pärinevad Süüriast või

ii)       on eksporditud Süüriast;

b)           osta toornaftat või naftasaaduseid, mis asuvad Süürias või on pärit Süüriast;

c)           vedada toornaftat või naftasaaduseid, mis on pärit Süüriast või mida eksporditakse Süüriast muusse riiki;

d)           pakkuda punktides a, b ja c sätestatud keeldudega seoses otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust, ning

e)           osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on otsene või kaudne kõrvalehoidmine punktides a, b, c ja d nimetatud keeldudest.

Artikkel 8

Artiklis 7 sätestatud keelud ei kehti järgmise suhtes:

a)           enne 2. septembrit 2011 sõlmitud lepingute rakendamine kuni 15. novembrini 2011 (kaasa arvatud), eeldusel et asjaomast kohustust täitev füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus on teatanud tegevusest või tehingust vähemalt seitse tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele, mis on täpsustatud III lisas loetletud veebisaitidel, või

b)           Süüriast enne 2. septembrit 2011 või vastavalt punktile a kuni 15. novembrini 2011 (kaasa arvatud) eksporditud toornafta või naftasaaduste ostmine.

Artikkel 9

1. Keelatud on VI lisas loetletud seadmete või tehnoloogia müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Süüria isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias.

2. VI lisa sisaldab olulisi seadmeid ja tehnoloogiat, mida kasutatakse järgmistes Süüria nafta- ja gaasitööstuse sektorites:

a)       toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimine;

b)       toornafta ja maagaasi tootmine;

c)       rafineerimine;

d)       maagaasi veeldamine.

3. VI lisa ei hõlma sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või I lisas loetletud kaupu.

Artikkel 10

Keelatud on:

(a) anda mis tahes Süüria isikule, üksusele või asutusele otse või kaudselt tehnilist abi või osutada neile vahendusteenuseid, mis on seotud VI lisas loetletud seadmete ja tehnoloogiaga või V lisas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega,;

(b) anda mis tahes Süüria isikule, üksusele või asutusele otse või kaudselt raha või finantsabi, mis on seotud VI lisas nimetatud seadmete või tehnoloogiaga; ning

(c) osaleda teadlikult ja tahtlikult mis tahes tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a ja b nimetatud keeldudest.

Artikkel 11

1. Artiklites 9 ja 10 sisalduvad keelud ei keela selliste kohustuste täitmist, mis on ette nähtud lepinguga, mis sõlmiti enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva, tingimusel et isik või üksus, kes soovib kõnealusele artiklile toetuda, on eelnevalt sellest teavitanud asukohaliikmesriigi pädevat asutust, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel.

2. Käesoleva artikli tähenduses sõlmitakse leping isiku või üksusega juhul, kui teine lepinguosaline on ametliku pakkumismenetluse lõppemise järel saatnud kõnealusele isikule või üksusele selgesõnalise kirjaliku kinnituse.

Artikkel 12

Keelatud on Euroopa Liidus trükitud või vermitud uute Süüria vääringus pangatähtede ja müntide müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Süüria Keskpanka.

III PEATÜKK

PIIRANGUD INFRASTRUKTUURIPROJEKTIDES OSALEMISELE

Artikkel 13

1. Keelatud on:

(a) osaleda otse või kaudselt Süüriasse elektritootmisjaamade ehitamise või paigaldamise projektides; ning

(b) anda otse või kaudselt finants- või tehnilist abi punktis a osutatud projektidele.

2. Kõnealune keeld ei keela selliste kohustuste täitmist, mis on ette nähtud lepinguga, mis sõlmiti enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva, tingimusel et isik või üksus, kes soovib kõnealusele artiklile toetuda, on sellest eelnevalt teavitanud asukohaliikmesriigi pädevat asutust, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel.

3. Käesoleva artikli tähenduses hõlmab projektis osalemine sellise projekti jaoks materjalide kättesaadavaks tegemist.

IV PEATÜKK

TEATAVATE ÄRIÜHINGUTE RAHASTAMISE PIIRANGUD

Artikkel 14

1.           Keelatakse järgmine tegevus:

a)      laenu või krediidi andmine lõikes 2 osutatud Süüria isikule, üksusele või asutusele;

b)      osaluse omandamine või suurendamine lõikes 2 osutatud Süüria isikus, üksuses või asutuses;

c)      ühisettevõtte asutamine lõikes 2 osutatud Süüria isiku, üksuse või asutusega;

d)      osalemine teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b või c osutatud keeldudest.

2.           Lõikes 1 osutatud keeldusid kohaldatakse Süüria isikute, üksuste või asutuste suhtes, kes tegelevad:

a)      toornafta leiukohtade uurimise, toornafta tootmise või rafineerimisega. või

b)      uute elektritootmisjaamade ehitamise või paigaldamisega.

3.           Lõikes 2 kasutatakse järgmisi mõisteid:

„toornafta leiukohtade uurimine” hõlmab toornafta leiukohtade uurimist, geoloogilist luuret ja haldamist, samuti selliste leiukohtadega seotud geoloogiliste teenuste osutamist;

„toornafta rafineerimine” tähendab nafta eeltöötlemist, töötlemist või ettevalmistamist kütuste lõplikuks müügiks.

4.           Lõikes 1 sõnastatud keelud:

a)      ei piira nende kohustuste täitmist, mis tulenevad enne 23. septembrit 2011 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest, mis on seotud toornafta leiukohtade uurimise, tootmise või rafineerimisega;

b)      ei mõjuta toornafta leiukohtade uurimises, tootmises või rafineerimises osalemise pikendamist, kui selline osalemise pikendamise kohustus tuleneb enne 23. septembrit 2011 sõlmitud lepingust.

V PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

Artikkel 15

1.           Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida II ja IIa lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused ja asutused omavad või mis on nende valduses või kontrolli all.

2.           Rahalised vahendid või majandusressursid ei tohi olla otse või kaudselt kättesaadavad II ja IIa lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks.

3.           Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on otsene või kaudne kõrvalehoidmine lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest.

Artikkel 16

1.           II ja IIa lisa sisaldavad järgmist:

a)      II lisa koosneb selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelust, kes vastavalt otsuse 2011/273/ÜVJP artikli 15 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Süüria tsiviilelanike meeleavalduste vägivalla teel mahasurumise eest vastutavad isikud või üksused, režiimi toetamisest kasu saavad isikud või üksused või nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud või üksused ning kelle suhtes ei kohaldata artiklit 21;

b)      IIa lisa koosneb selliste üksuste loetelust, kes vastavalt otsuse 2011/273/ÜVJP artikli 15 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Süüria tsiviilelanike meeleavalduste vägivalla teel mahasurumise eest vastutavate isikute või üksustega seotud üksused või režiimi toetamisest kasu saavad isikud või üksused ning kelle suhtes ei kohaldata artiklit 21.

2.           II ja IIa lisa sisaldab asjaomaste isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

3.           II ja IIa lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui see on kättesaadav. Füüsiliste isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 17

Erandina artiklist 15 võivad liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on:

(a) vajalikud II ja IIa lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate perekonnaliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

(b) ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

(c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

(d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud muude liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist; või

Asjaomane liikmesriik peab nelja nädala jooksul pärast loa andmist teavitama teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõigu alusel antud lubadest.

Artikkel 18

Erandina artiklist 15 võivad III lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

(a) kohus, haldusorgan või vahekohus on kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 15 osutatud isik, üksus või asutus kanti II või IIa lisasse, või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

(b) kõnealuseid rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigus- ja haldusnormidega seatud piires;

(c) kõnealusest kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu II või IIa lisas loetletud isikud, üksused või asutused ja ning

(d) kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomane liikmesriik teavitab igast käesoleva artikli alusel antud loast teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni.

Artikkel 19

Erandina artiklist 15 võivad liikmesriikide pädevad asutused, mis on loetletud III lisas, lubada vabastada külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad II ja IIa lisas loetletud isikutele, üksustele või asutustele, või lubada anda teatavad rahalised vahendid või majandusressursid IIa lisas loetletud isikute, üksuste või asutuste käsutusse sellistel tingimustel, mida nad sobivaks peavad, juhul kui nad on arvamusel, et see on vajalik, et toimetada Süüria tsiviilelanikkonnale naftat, gaasi või elektrit. Asjaomane liikmesriik teatab käesoleva artikli alusel antud lubadest teistele liikmesriikidele ja komisjonile kahe nädala jooksul pärast loa andmist.

Artikkel 20

1. Artikli 15 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)      nende kontode intressid või muud tulud või

b)      selliste lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis sõlmiti või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat määrust,

tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 15 lõikega 1.

2. Artikli 15 lõige 2 ei takista liidu finants- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finants- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

Artikkel 21

Erandina artiklist 15 ja tingimusel, et II või IIa lisas nimetatud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis talle on tekkinud enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus loetellu kanti, võivad III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, eeldusel et makse otseseks ega kaudseks saajaks ei ole artiklis 15 osutatud isik ega üksus.

Artikkel 22

Erandina artikli 15 lõikest 1 võib IIa lisas nimetatud üksus kahe kuu jooksul alates loetellu kandmisest teha makseid sellistest külmutatud rahalistest vahenditest või majandusressurssidest, mille kõnealune üksus on saanud pärast loetellu kandmise kuupäeva, eeldusel et:

(a) makse tehakse vastavalt kaubanduslepingule ning

(b) asjaomase liikmesriigi pädev asutus on teinud kindlaks, et makse saajaks ei ole otseselt ega kaudselt isik või üksus, kes on nimetatud II või IIa lisas.

Artikkel 23

Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

VI PEATÜKK

PIIRANGUD RAHALISTE VAHENDITE ÜLEKANDMISELE JA FINANTSTEENUSTELE

Artikkel 24

Euroopa Investeerimispank (EIP):

(a) ei tohi teha mis tahes väljamakseid või makseid Süüria või Süüria mis tahes avalik-õigusliku asutuse ning Euroopa Investeerimispanga vahel sõlmitud kehtivate laenulepingute alusel või nendega seoses ning

(b) peatab kõik olemasolevad tehnilise abi teenuse lepingud, mis on seotud punktis a osutatud laenulepingute alusel rahastatavate projektidega, mida viiakse ellu Süürias ja millest saab otseselt või kaudselt kasu Süüria riik või mõni Süüria avalik-õiguslik asutus.

Artikkel 25

Keelatud on:

a)           müüa pärast käesoleva määruse jõustumist emiteeritud riigi ja riigi tagatud võlakirju otse või kaudselt järgmistele isikutele ning osta neid järgmistelt isikutelt:

i)       Süüria riik või selle valitsus ning selle avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted ja ametkonnad;

ii)       Süüria mis tahes krediidi- või finantsasutus;

iii)      juriidilised või füüsilised isikud, üksused või asutused, kes tegutsevad alapunktis i või ii osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel;

iv)      juriidilised isikud, üksused või asutused, kes kuuluvad alapunktis i, ii või iii osutatud isikule, üksusele või asutusele või on tema kontrolli all;

b)           osutada punktis a osutatud isikule, üksusele või asutusele vahendusteenuseid seoses pärast käesoleva määruse jõustumist emiteeritud riigi või riigi tagatud võlakirjadega;

c)           abistada punktis a viidatud isikut, üksust või asutust eesmärgiga emiteerida riigi või riigi tagatud võlakirju, osutades selleks võlakirjadega seotud vahendus-, reklaami- või muid teenuseid.

Artikkel 26

1.           Artikli 37 reguleerimisalasse kuuluval krediidi- ja finantsasutusel on keelatud:

a)      avada uut pangakontot Süüria mis tahes krediidi- või finantsasutustes;

b)      luua uut korrespondentpangandussuhet Süüria mis tahes krediidi- või finantsasutusega;

c)      avada Süürias uus esindus või asutada sinna uus filiaal või tütarettevõtja;

d)      luua uut ühisettevõtet Süüria mis tahes krediidi- või finantsasutusega.

2.           Keelatud on:

a)      anda luba Süüria mis tahes krediidi- või finantsasutuse esinduse avamiseks või filiaali või tütarettevõtte loomiseks Euroopa Liidus;

b)      sõlmida Süüria mis tahes krediidi- või finantsasutuse eest või nimel lepinguid esinduse avamiseks või filiaali või tütarettevõtte loomiseks Euroopa Liidus;

c)      anda luba Süürias asuva krediidi- ja finantsasutuse esindusel, filiaalil ja tütarettevõtjal alustada ja jätkata tegutsemist krediidiasutusena ning muud tegevust, mille puhul nõutakse eelluba, kui esindus, filiaal või tütarettevõtja ei tegutsenud enne käesoleva määruse jõustumist;

d)      omandada või suurendada osalust või muud liiki majandushuvi artikli 36 kohaldamisalasse kuuluvas Süüria krediidi- või finantsasutuses mis tahes krediidi- või finantsasutuse poolt.

Artikkel 27

1.           Keelatud on:

a)      pakkuda kindlustust või edasikindlustust:

i)        Süüria riigile või selle valitsusele ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele või ametkondadele; või

ii)       mis tahes juriidilisele või füüsilisele isikule, üksusele või asutusele, kui ta tegutseb alapunktis i osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

b)      osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a sätestatud keeldudest.

2.           Lõike 1 punkti a alapunkti i ei kohaldata kohustusliku või kolmandale isikule tekitatava kahju kindlustuse pakkumise suhtes liidus asuvatele Süüria isikutele, üksustele või asutustele.

3.           Lõike 1 punkti a alapunkti ii ei kohaldata isiklikes huvides tegutsevatele isikutele, välja arvatud II ja IIa lisas loetletud isikutele pakutava kindlustuse (sealhulgas tervise- ja reisikindlustuse) ning sellega seotud edasikindlustuse suhtes.

Lõike 1 punkti a alapunkt ii ei takista kindlustuse või edasikindlustuse pakkumist lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud isikule, üksusele või asutusele (kes ei ole loetletud II või IIa lisas) renditud laeva, lennuki või sõiduki omanikule.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohaldamisel ei loeta, et isik, üksus või asutus tegutseb lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud isiku, üksuse või asutuse juhtimisel, kui juhtimise eesmärk on ajutiselt Süüria vetes või õhuruumis oleva laeva või lennuki dokkimine, laadimine, mahalaadimine või ohutu läbipääs.

4.           Käesoleva artikliga keelatakse pikendada ja uuendada enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud kindlustus- ja edasikindlustuslepinguid (välja arvatud juhul, kui on olemas eelnev lepinguline kohustus poliisi pikendada või uuendada), kuid ei keelata täita enne seda tähtaega sõlmitud lepinguid, piiramata artikli 15 lõike 2 kohaldamist.

VII PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 28

Süüria valitsusele, selle avalik-õiguslikule asutusele, ettevõttele ja ametkonnale või sellisele isikule või üksusele, kes esitab nõude Süüria valitsuse nimel või kasuks, ei anta hüvitist ega hüvitata muud sellist liiki nõuet nagu näiteks nõue tasaarvestamise kohta, kahjuhüvitusnõue, trahvinõue või nõue tagatise kohta, nõue, mille eesmärk on võlakirja, finantstagatise või vastutagatise pikendamine või väljamaksmine, kaasa arvatud akreditiivist või muust samalaadsest vahendist tulenev nõue, kui nõue on seotud lepingu või tehinguga, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesolevas määruses käsitletavad meetmed.

Artikkel 29

Käesolevas määruses sätestatud keeldudest ei tulene asjaomastele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele mingit vastutust, juhul kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatult alust kahtlustada, et nende tegevus võiks eirata kõnealust keeldu.

Artikkel 30

1.           Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused:

a)      esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 15 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevale asutusele, mis asuvad nende elu- või asukohaliikmesriigis, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile ning

b)      tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.           Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 31

1.           Kui käesoleva määruse rakendamine võib mõjutada koostööd Süüria isiku, üksuse või asutusega, võib liikmesriik võtta tema poolt vajalikuks peetavaid meetmeid, et tagada töötajate tervist ja ohutust ning keskkonnakaitset käsitlevate asjaomaste rahvusvaheliste, liidu ja siseriiklike õiguslike kohustuste järgimist.

2.           Lõike 1 kohaselt võetud meetme puhul ei kohaldata artikli 15 lõikes 2 ja artiklis 27 osutatud keeldu.

3.           Liikmesriigid teavitavad eelnevalt üksteist lõike 1 kohaselt võetavatest meetmetest.

Artikkel 32

Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud muu asjakohase teabe, eelkõige teabe käesoleva määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 33

Komisjonil on õigus muuta III lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

Artikkel 34

1.           Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artiklis 15 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II või IIa lisa.

2.           Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetelusse kandmise põhjused, lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

3.           Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

4.           II ja IIa lisas esitatud loetelud vaadatakse korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu tagant läbi.

Artikkel 35

1.           Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.           Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 36

Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada III lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 37

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)           liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b)           liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)           liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d)           juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi seaduste alusel;

e)           juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis toimub tervikuna või osaliselt liidu territooriumil.

Artikkel 38

Määrus (EL) nr 442/2011 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 39

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

                                                                       Nõukogu nimel

                                                                       eesistuja

I LISA

Artiklites 2 ja 3 osutatud varustuse nimekiri, mida võidakse kasutada siserepressioonideks

1.           Järgmised tulirelvad, laskemoon ja asjaomased tarvikud:

1.1    sõjavarustuse üldnimekirja kategooriatega ML 1 ja ML 2 reguleerimata tulirelvad;

1.2    punktis 1.1 nimetatud tulirelvadele ette nähtud laskemoon ja nende komponendid;

1.3    relvade sihikud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

2.           Pommid ja granaadid, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

3.           Järgmised sõidukid:

3.1    veekahuriga varustatud sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks;

3.2    sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks või kohandatud nii, et neid saab elektrifitseerida lähenejate tõrjumiseks;

3.3    sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud kaitsetõkete kõrvaldamiseks, sealhulgas kuulikindlad ehitusseadmed;

3.4    sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vangide ja/või kinnipeetavate veoks või ümberpaigutamiseks;

3.5    sõidukid, mis on ette nähtud liikuvtõkete kasutamiseks;

3.6    punktides 3.1–3.5 nimetatud, massirahutuste ohjeldamiseks ette nähtud sõidukite komponendid.

Märkus 1         Käesolev punkt ei reguleeri sõidukeid, mis on ette nähtud tulekustutuseks.

Märkus 2         Punkti 3.5 kohaldamisel hõlmab mõiste „sõidukid” ka treilereid.

4.           Järgmised lõhkeained ja nendega seotud varustus:

4.1    vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitte-elektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenöörid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud need, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatjade täispuhujad, sprinkleri starterite ülepingepiirikud);

4.2    otselõikega lõhkelaengud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga;

4.3    muud lõhkeained, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga, ja nendega seotud ained:

a. amatool;

b. nitrotselluloos (mis sisaldab rohkem kui 12,5 % lämmastikku);

c. nitroglükool;

d. pentaerütrotritooltetranitraat (PETN);

e. pikrüülkloriid;

f.        2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

5.           Kaitsevarustus, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 13:

5.1    kuuli- ja/või torkekindlad vestid;

5.2    kuuli- ja/või killukindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid ja kuulikindlad kilbid.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma järgmist:

– spetsiaalselt sporditegevuseks ette nähtud vahendid;

– spetsiaalselt tööohutusnõuete täitmiseks ette nähtud vahendid.

6.           Simulaatorid tulirelvade käsitsemise harjutamiseks, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 14, ja spetsiaalselt nende jaoks loodud tarkvara.

7.           Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud, välja arvatud need, mis on hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

8.           Okastraat.

9.           Sõjaväe- ja võitlusnoad ning täägid, mille tera on pikem kui 10 cm.

10.         Tootmisvahendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud käesolevas nimekirjas määratletud toodete valmistamiseks.

11.         Konkreetne tehnoloogia käesolevas nimekirjas määratletud toodete väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks.

II LISA

Artiklis 15 ja artikli 16 lõike 1 punktis a osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.        Füüsilised isikud

|| Nimi || Tuvastamisandmed || Põhjendus || Loetelusse kandmise kuupäev

1. || Bashar Al-Assad || Sündinud 11. septembril 1965 Damaskuses; diplomaatiline pass nr D1903 || Vabariigi president; meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide korraldaja ja elluviija. || 23.5.2011

2. || Maher (teise nimega Mahir) Al-Assad || Sündinud 8. detsembril 1967; diplomaatiline pass nr 4138 || 4. sõjaväeüksuse juhataja, Baathi partei keskjuhatuse liige, üks vabariikliku kaardiväe juhtidest; president Bashar Al-Assadi vend; meeleavalduste mahasurumise peamine elluviija. || 9.5.2011

3. || Ali Mamluk (teise nimega Mamlouk) || Sündinud 19. veebruaril 1946 Damaskuses; diplomaatiline pass nr 983 || Süüria luureteenistuse ülem; osales meeleavalduste mahasurumises. || 9.5.2011

4. || Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (teise nimega Mohammad Ibrahim Al-Chaar) || || Siseminister; osales meeleavalduste mahasurumises. || 9.5.2011

5. || Atej (teiste nimedega Atef, Atif) Najib || || Poliitilise julgeolekuteenistuse endine juhataja Dar‘ās; president Bashar Al-Assadi nõbu; osales meeleavalduste mahasurumises. || 9.5.2011

6. || Hafiz Makhluf (teise nimega Hafez Makhlouf) || Sündinud 2. aprillil 1971 Damaskuses; diplomaatiline pass nr 2246 || Kolonel ja ühe luureteenistuse üksuse ülem (luureteenistuse Damaskuse haru); president Bashar Al-Assadi nõbu; Maher Al-Assadile lähedalseisev isik; osales meeleavalduste mahasurumises. || 9.5.2011

7. || Muhammad Dib Zaytun (teise nimega Mohammed Dib Zeitoun) || Sündinud 20. mail 1951 Damaskuses; diplomaatiline pass nr D000001300 || Poliitilise julgeolekuteenistuse juhataja; osales meeleavalduste mahasurumises. || 9.5.2011

8. || Amjad Al-Abbas || || Poliitilise julgeolekuteenistuse juhataja Banyas, osales meeleavalduste mahasurumises Baidas. || 9.5.2011

9. || Rami Makhlouf || Sündinud 10. juulil 1969 Damaskuses; pass nr 454224 || Süüria ettevõtja; Maher Al-Assadiga seotud isik; president Bashar Al-Assadi nõbu; rahastab režiimi, mis võimaldab vägivalla kasutamist meeleavaldajate suhtes. || 9.5.2011

10. || Abd Al-Fatah Qudsiyah || Sündinud 1953. aastal Hamāh’s; diplomaatiline pass nr D0005788 || Süüria sõjaväeluure ülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 9.5.2011

11. || Jamil Hassan || || Süüria õhujõudude luureülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 9.5.2011

12. || Rustum Ghazali || Sündinud 3. mail 1953 Dar‘ās; diplomaatiline pass nr D000000887 || Süüria sõjaväeluure Damaskuse piirkonna ülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 9.5.2011

13. || Fawwaz Al-Assad || Sündinud 18. juunil 1962 Kerdalas; pass nr 88238 || Osales Shabiha relvastatud üksuse koosseisus tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 9.5.2011

14. || Munzir Al-Assad || Sündinud 1.märtsil 1961 Latakias; passid nr 86449 ja nr 842781 || Osales Shabiha relvastatud üksuse koosseisus tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 9.5.2011

15. || Asif Shawkat || Sündinud 15. jaanuaril 1950 Al-Madehleh’s, Ţarţūs’is || Staabiülema asetäitja julgeoleku ja luure alal; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 23.5.2011

16. || Hisham Ikhtiyar || Sündinud 1941. aastal || Süüria riikliku julgeolekubüroo juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 23.5.2011

17. || Faruq Al Shar’ || Sündinud 10. detsembril 1938 || Süüria asepresident; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 23.5.2011

18. || Muhammad Nasif Khayrbik || Sündinud 10. aprillil 1937 (või 20. mail 1937) Hamas; diplomaatiline pass nr 0002250 || Süüria asepresidendi abi riikliku julgeoleku küsimustes; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 23.5.2011

19. || Mohamed Hamcho || Sündinud 20. mail 1966; pass nr 002954347 || Mahir Al-Assadi õemees; ettevõtja ja mitme välisettevõtte kohalik esindaja; rahastab režiimi, mis võimaldab vägivalla kasutamist meeleavaldajate suhtes. || 23.5.2011

20. || Iyad (teise nimega Eyad) Makhlouf || Sündinud 21. jaanuaril 1973 Damaskuses; pass nr N001820740 || Rami Makhloufi vend ja luureteenistuse ametnik, osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 23.5.2011

21. || Bassam Al Hassan || || Presidendi nõuandja strateegilistes küsimustes; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 23.5.2011

22. || Dawud Rajiha || || Relvajõudude staabiülem, vastutab sõjaväe osalemise eest rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas. || 23.5.2011

23. || Ihab (teiste nimedega Ehab, Iehab) Makhlouf || Sündinud 21. jaanuaril 1973 Damaskuses; pass nr N002848852 || Ettevõtte SyriaTel asepresident ja Rami Makhloufi USA ettevõtte ajutine juht; rahastab režiimi, mis võimaldab vägivalla kasutamist meeleavaldajate suhtes. || 23.5.2011

24. || Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) || Sündinud 1951. või 1946. aastal Kerdahas. || Presidendi kaitsemeeskonna ülem; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga; president Bachar Al-Assadi nõbu. || 23.6.2011

25. || Riyad Chaliche (Riyad Shalish) || || Sõjaväe majutuskompleksi direktor; osaleb režiimi rahastamises; president Bachar Al-Assadi nõbu. || 23.6.2011

26. || Brigaadikomandör Mohammad Ali Jafari (teise nimega Ja'fari, Aziz; teise nimega Jafari, Ali; teise nimega Jafari, Mohammad Ali; teise nimega Ja'fari, Mohammad Ali; teise nimega Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) || Sündinud 1. septembril 1957 Yazdis, Iraanis || Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse ülemjuhataja, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi. || 23.6.2011

27. || Major General Qasem Soleimani (teise nimega Qasim Soleimany) || || Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse IRGC - Qods komandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi. || 23.6.2011

28. || Hossein Taeb (teise nimega Taeb, Hassan; teise nimega Taeb, Hosein; teise nimega Taeb, Hossein; teise nimega Taeb, Hussayn; teise nimega Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) || Sündinud 1963. aastal Teheranis, Iraanis || Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse luureüksuse asekomandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi. || 23.6.2011

29. || Khalid Qaddur || || Maher Al-Assadi äripartner; osaleb režiimi rahastamises. || 23.6.2011

30. || Ra'if Al-Quwatli (teise nimega Ri'af Al-Quwatli) || || Maher Al-Assadi äripartner; osaleb režiimi rahastamises. || 23.6.2011

31. || Mohammad Mufleh || || Süüria sõjaväeluure ülem Hama linnas, osales meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas. || 1.8.2011

32. || Kindralmajor Tawfiq Younes || || Luure Peadirektoraadi sisejulgeoleku osakonna juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas. || 1.8.2011

33. || Mohammed Makhlouf (teise nimega Abu Rami) || Sündinud Latakias, Süürias, 19.10.1932 || Bashari ja Mahir al Assadi lähedane liitlane ja emapoolne onu. Rami, Ihabi ja Iyad Makhloufi äripartner ja isa. || 1.8.2011

34. || Ayman Jabir || Sündinud Latakias || Mahir Al-Assadi kaastöötaja Shabiha relvastatud rühmituse juures. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas ning Shabiha relvastatud rühmituste tegevuse koordineerimises. || 1.8.2011

35. || Kindral Ali Habib Mahmoud || Sündinud 1939. aastal Ţarţūs’is. Nimetatud kaitseministriks 3. juunil 2009 || Kaitseminister. Vastutab Süüria relvajõudude juhtimise ja operatsioonide eest seoses tsiviilelanikkonna vastu suunatud represseerimise ja vägivallaga. || 1.8.2011

36. || Hayel Al-Assad || || Maher Al-Assadi asetäitja, armee 4. diviisi sõjaväepolitseiüksuse juht, osales repressioonides. || 23.8.2011

37. || Ali Al-Salim || || Süüria Kaitseministeeriumi hangete osakonna direktor, selle osakonna kaudu hangitakse kogu Süüria armee relvastus. || 23.8.2011

38. || Nizar Al-Assad (نزار الأسد) || president Bashar Al-Assadi nõbu; ettevõtte „Nizar Oilfield Supplies” endine juht. || Väga lähedane isik tähtsamatele valitsusametnikele. Rahastab Shabihat Latakia piirkonnas. || 23.8.2011

39. || Brigaadikindral Rafiq Shahadah || || Süüria sõjaväeluure osakonna 293 (siseküsimused) ülem Damaskuses. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Damaskuses. President Bashar Al-Assadi nõunik strateegiaküsimustes ja sõjaväeluure alal. || 23.8.2011

40. || Brigaadikindral Jamea Jamea (Jami Jami) || || Süüria sõjaväeluure osakonnaülem Dayr az-Zoris. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Dayr az-Zoris ja Alboukamalis. || 23.8.2011

41. || Hassan Bin-Ali Al-Turkmani || Sündinud 1935. aastal Aleppos || Aseminister, endine kaitseminister, president Bashar Al-Assadi eriesindaja. || 23.8.2011

42. || Muhammad Said Bukhaytan || || Baathi araabia sotsialistliku partei piirkondliku sekretäri abi alates 2005. aastast, 2000–2005 piirkondliku Baathi partei riikliku julgeoleku valdkonna direktor. Endine Hama kuberner (1998–2000). President Bashar Al-Assadi ja Maher Al-Assadi lähedane kaastöötaja. Režiimi oluline otsusetegija tsiviilelanikkonna represseerimisel. || 23.8.2011

43. || Ali Douba || || Vastutav tapmiste eest Hamas 1980. aastal, kutsutud tagasi Damaskusesse president Bashar Al-Assadi erinõunikuks. || 23.8.2011

44. || Brigaadikindral Nawful Al-Husayn || || Süüria sõjaväeluure osakonnaülem. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Idlibi provintsis. || 23.8.2011

45. || Brigaadiülem Husam Sukkar || || Presidendi nõunik julgeolekuküsimustes. Presidendi nõunik julgeolekuasutuste tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonide ja vägivalla küsimustes. || 23.8.2011

46. || Brigaadikindral Muhammed Zamrini || || Süüria sõjaväeluure osakonnaülem Homsis. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Homsis. || 23.8.2011

47. || Kindralleitnant Munir Adanov (Adnuf) || || Peastaabi ülema asetäitja, vastutav Süüria armee operatsioonide ja väljaõppe eest. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Süürias. || 23.8.2011

48. || Brigaadikindral Ghassan Khalil || || Pealuuredirektoraadi teabeosakonna ülem. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Süürias. || 23.8.2011

49. || Mohammed Jabir || Sündinud Latakias || Shabiha relvastatud rühmitus. Maher Al-Assadi kaastöötaja Shabiha relvastatud rühmituse juures. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas ning Shabiha relvastatud rühmituste tegevuse koordineerimises. || 23.8.2011

50. || Samir Hassan || || Maher Al-Assadi lähedane äripartner. Teadaolevalt toetab rahaliselt Süüria režiimi. || 23.8.2011

51. || Fares Chehabi (Fares Shihabi) || || Aleppo kaubandus- ja tööstuskoja president. Toetab rahaliselt Süüria režiimi. || 2.9.2011

52. || Emad Ghraiwati || Sündinud 1959. aasta märtsis Damascuses, Süürias || Damaskuse tööstuskoja president (Zuhair Ghraiwati Sons). Toetab rahaliselt Süüria režiimi. || 2.9.2011

53. || Tarif Akhras || Sündinud 1949. aastal Homsis, Süürias || Akhras Group’i asutaja (kaubad, kaubandus, töötlemine ja logistika), Homs. Toetab rahaliselt Süüria režiimi. || 2.9.2011

54. || Issam Anbouba || Sündinud 1949. aastal Latakias, Süürias || Issam Anbouba Est. (agrotööstus) president. Toetab rahaliselt Süüria režiimi. || 2.9.2011

55. || Tayseer Qala Awwad || Sündinud 1943. aastal Damaskuses || Justiitsminister. Seotud Süüria režiimiga, sealhulgas meelevaldsete vahistamiste ja kinnipidamiste poliitika ja tavade toetamisega. || 23.9.2011

56. || Dr Adnan Hassan Mahmoud || Sündinud 1966. aastal Ţarţūs’is || Informatsiooniminister. Seotud Süüria režiimiga, sealhulgas režiimi informatsioonipoliitika toetamise ja edendamisega. || 23.9.2011

57. || Kindralmajor Jumah Al-Ahmad || || Eriüksuste juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias. || 14.11.2011

58. || Kolonel Lu'ai al-Ali || || Süüria sõjaväeluure Dar‘ā osakonna juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla eest Dar‘ās. || 14.11.2011

59. || Kindralleitnant Ali Abdullah Ayyub || || Peastaabi ülema asetäitja (töötajad ja tööjõud). Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias. || 14.11.2011

60. || Kindralleitnant Jasim al-Furayj || || Peastaabi ülem. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias. || 14.11.2011

61. || Kindral Aous (Aws) Aslan || Sündinud 1958. aastal || Vabariikliku kaardiväe pataljoniülem. Maher al-ASSADile ja president al-ASSADile lähedalseisev isik. On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest kogu Süüria territooriumil. || 14.11.2011

62. || Kindral Ghassan Belal || || 4. divisjoni büroo kindral-komandant. Maher al-ASSADi nõunik ja julgeolekuoperatsioonide koordinaator. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest kogu Süüria territooriumil. || 14.11.2011

63. || Abdullah Berri || || Juhib BERRI perekonna rühmitusi. Vastutab valitsusmeelsete rühmituste eest, kes on seotud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonidega Aleppos. || 14.11.2011

64. || George Chaoui || || Süüria elektroonilise armee liige. On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil. || 14.11.2011

65. || Kindralmajor Zuhair Hamad || || Üldluure direktoraadi asejuhataja. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest. || 14.11.2011

66. || Amar Ismael || || Süüria elektroonilise armee tsiviiljuht (maavägede luurebüroo). On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil. || 14.11.2011

67. || Mujahed Ismail || || Süüria elektroonilise armee liige. On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil. || 14.11.2011

68. || Saqr Khayr Bek || || Asesiseminister. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias. || 14.11.2011

69. || Kindralmajor Nazih || || Üldluure direktoraadi asedirektor. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest. || 14.11.2011

70. || Kifah Moulhem || || Pataljoniülem 4. divisjonis. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Deïr el-Zoris. || 14.11.2011

71. || Kindralmajor Wajih Mahmud || || 18. soomusdivisjoni juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla eest Homsis. || 14.11.2011

72. || Bassam Sabbagh || Sündinud 24. augustil 1959 Damaskuses Aadress: Kasaa, Anwar al Attari tänav, al Midani hoone, Damaskus Süüria pass nr 004326765, välja antud 2.11.2008, kehtiv kuni novembrini 2014. Pariisi advokatuuri advokaat. || Sabbagh & Partnerid advokaadibüroo juhataja. Rami Makhloufi ja de Khaldoun Makhloufi õigus- ja finantsnõunik ning asjaajaja. Bachar al-Assadi kaasosanik kinnisvaraprojekti rahastamises Latakias. Osaleb režiimi rahastamises. || 14.11.2011

73. || Kindralleitnant Mustafa Tlass || || Peastaabi ülema asetäitja (logistika ja tarned). Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias. || 14.11.2011

74. || Kindralmajor Fu'ad Tawil || || Süüria õhujõudude luureteenistuse asejuhataja. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest. || 14.11.2011

75. || Mohammad Al-Jleilati || Sündinud 1945. aastal Damaskuses || Rahandusminister. Vastutab Süüria majanduse eest. || 1.12.2011

76. || Dr Mohammad Nidal Al-Shaar || Sündinud 1956. aastal Aleppos || Majandus- ja kaubandusminister. Vastutab Süüria majanduse eest. || 1.12.2011

77. || Kindralleitnant Fahid Al-Jassim || || Staabiülem. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis || 1.12.2011

78. || Kindralmajor Ibrahim Al-Hassan || || Staabiülem. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis || 1.12.2011

79. || Brigaadiülem Khalil Zghraybih || || 14. diviis. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis || 1.12.2011

80. || Brigaadiülem Ali Barakat || || Vabariikliku kaardiväediviisi 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis || 1.12.2011

81. || Brigaadiülem Talal Makhluf || || Vabariikliku kaardiväediviisi 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis || 1.12.2011

82. || Brigaadiülem Nazih Hassun || || Süüria õhujõudude luureteenistus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis || 1.12.2011

83. || Kapten Maan Jdiid || || Presidendi kaardiväeüksus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis || 1.12.2011

84. || Muahmamd Al-Shaar || || Poliitiline julgeolekuteenistus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis || 1.12.2011

85. || Khald Al-Taweel || || Poliitiline julgeolekuteenistus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis || 1.12.2011

86. || Ghiath Fayad || || Poliitiline julgeolekuteenistus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis || 1.12.2011

B.        Üksused

|| Nimi || Tuvastamisandmed || Põhjendus || Loetelusse kandmise kuupäev

1. || Bena Properties || || Rami Makhloufi kontrolli all; osaleb režiimi rahastamises. || 23.6.2011

2. || Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (teise nimega Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) || Po Box 108, Damaskus Tel: 963 112110059 / 963 112110043 Faks: 963 933333149 || Rami Makhloufi kontrolli all; osaleb režiimi rahastamises. || 23.6.2011

3. || Hamcho International (Hamsho International Group) || Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus Tel: 963 112316675 Faks: 963 112318875 Veebisait: www.hamshointl.com E-post: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com || Mohamed Hamcho või Hamsho kontrolli all; osaleb režiimi rahastamises. || 23.6.2011

4. || Military Housing Establishment (teise nimega MILIHOUSE) || || Riyad Shalishi ja kaitseministeeriumi kontrollitav ehitusfirma; osaleb režiimi rahastamises. || 23.6.2011

5. || Poliitilise julgeoleku direktoraat || || Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides. || 23.8.2011

6. || P?luure peadirektoraat || || Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides. || 23.8.2011

7. || Sõjaväeluuredirektoraat || || Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides. || 23.8.2011

8. || Lennuväe luureteenistus || || Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides. || 23.8.2011

9. || IRGC Qods Force (Quds Force) || Teheran, Iraan || Qods (või Quds) Force on Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) eriharu. Qods Force osales varustuse hankimisel ja toetas Süüria režiimi protestide mahasurumisel Süürias. IRGC Qods Force on andnud Süüria julgeolekuteenistustele tehnilist abi, seadmeid ja toetust tsiviilelanikkonna protestiliikumiste mahasurumiseks || 23.8.2011

10. || Mada Transport || Ettevõtja Cham Holding tütarettevõtja (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525           Tel: 00 963 11 99 62) || Režiimi rahastav majandusüksus. || 2.9.2011

11. || Cham Investment Group || Ettevõtja Cham Holding tütarettevõtja (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Tel: 00 963 11 99 62) || Režiimi rahastav majandusüksus. || 2.9.2011

12. || Real Estate Bank || Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic Tel: (+963) 11 2456777 ja 2218602 Faks: (+963) 11 2237938 ja 2211186 E-post: Publicrelations@reb.sy, Veebisait: www.reb.sy || Riigile kuuluv pank, mis osaleb režiimi rahastamises. || 2.9.2011

13. || Addounia TV (teise nimega Dounia TV) || Tel: +963 11 5667274,            +963 11 5667271, Faks: +963-11-5667272 Veebisait: http://www.addounia.tv || Addounia TV on õhutanud vägivalda Süüria tsiviilelanike vastu. || 23.9.2011

14. || Cham Holding || Cham Holding Building Dar‘ā Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525 Tel : +963 (11) 9962    +963 (11) 668 14000  +963 (11) 673 1044 Faks: +963 (11) 673 1274 E-post: info@chamholding.sy Veebisait: www.chamholding.sy || Rami Makhloufi kontrolli all; Süüria suurim valdusettevõte, mis saab režiimist kasu ja toetab seda. || 23.9.2011

15. || El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company) || Aadress: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria Tel: +963 11 2212345 Faks: +963 11 44694450 E-post: sales@eltelme.com Veebisait: www.eltelme.com || Valmistab telekommunikatsiooniseadmeid ja varustab nendega sõjaväge. || 23.9.2011

16. || Ramak Constructions Co. || Aadress: Da'ra Highway, Damascus, Syria Tel: +963 11 6858111 GSM: +963 933 240231 || Ehitab sõjaväekasarmuid, piiripunktides asuvaid kasarmuid ja muid hooneid sõjaväe jaoks. || 23.9.2011

17. || Souruh Company (teise nimega SOROH Al Cham Company) || Aadress: Adra Free Zone Area Damascus – Syria Tel: +963 11 5327266 GSM: +963 933 526812 +963-932-878282 Faks: +963-11-5316396 E-post: sorohco@gmail.com Veebisait: http://sites.google.com/site/sorohco || Investeerib kohalikesse sõjatööstusprojektidesse, valmistab relvaosasid ja seotud tooteid. 100% ettevõttest kuulub Rami Makhloufile. || 23.9.2011

18. || Syriatel || Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900 Tel: +963 11 61 26 270 Faks: +963 11 23 73 97 19 E-post: info@syriatel.com.sy; Veebisait: http://syriatel.sy/ || Rami Makhloufi kontrolli all; osaleb režiimi rahastamises, makstes litsentsilepingu kaudu 50 % oma kasumist valitsusele. || 23.9.2011

19. || Cham Press TV || Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas Tel: +963 11 2260805 Faks: +963 11 2260806 E-post: mail@champress.com Veebisait: www.champress.net || Telekanal, kes osaleb valeteabe levitamise ja meeleavaldajate vastase vägivalla õhutamise kampaaniates. || 1.12.2011

20. || Al Watan || Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone Tel: 00963 11 2137400 Faks: 00963 11 2139928 || Päevaleht, mis osaleb valeteabe levitamise ja meeleavaldajate vastase vägivalla õhutamise kampaaniates. || 1.12.2011

21. || Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun || Barzeh Street, PO Box 4470, Damas || Osutab Süüria sõjaväele abi meeleavaldajate jälgimiseks ja represseerimiseks kasutatavate seadmete hankimisel. || 1.12.2011

22. || Business Lab || Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus Tel: 963112725499 Faks: 963112725399 || Variettevõtja, kelle kaudu CERS hangib tundlikke seadmeid. || 1.12.2011

23. || Industrial Solutions || Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus Tel/faks: 963114471080 || Variettevõtja, kelle kaudu CERS hangib tundlikke seadmeid. || 1.12.2011

24. || Mechanical Construction Factory (MCF) || P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas || Variettevõtja, kelle kaudu CERS hangib tundlikke seadmeid. || 1.12.2011

25. || Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries || Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus Tel: +963 11 5111352 Faks: +963 11 5110117 || Variettevõtja, kelle kaudu CERS hangib tundlikke seadmeid. || 1.12.2011

26. || Handasieh – Organization for Engineering Industries || P.O.Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damascus ja PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus ja PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117 || Variettevõtja, kelle kaudu CERS hangib tundlikke seadmeid. || 1.12.2011

27. || Syria Trading Oil Company (Sytrol) || Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria. || Riigiettevõte, kes vastutab kogu Süüria naftaekspordi eest. Osaleb režiimi rahastamises. || 1.12.2011

28. || General Petroleum Corporation (GPC) || New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694 Tel: 963113141635 Faks: 963113141634 E-post: info@gpc-sy.com || Riiklik naftaettevõtja. Osaleb režiimi rahastamises. || 1.12.2011

29. || Al Furat Petroleum Company || Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria. Tel: 00963 11 (6183333), 00963 11 (31913333) Faks: 00963 11 (6184444), 00963 11 (31914444) afpc@afpc.net.sy || Ühisettevõte, millest 50 % kuulub GPCle. Osaleb režiimi rahastamises. || 1.12.2011

             

IIa LISA

Artiklis 15 ja artikli 16 lõike 1 punktis b osutatud üksuste ja asutuste loetelu

Üksused

|| Nimi || Tuvastamisandmed || Põhjendus || Loetelusse kandmise kuupäev

1. || Commercial Bank of Syria || — Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; bürood kogu maailmas [NPWMD] Veebisait: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963112218890 Faks: +963 11 2216975; juhtkonna üldine e-post: dir.cbs@mail.sy || Riigile kuuluv pank, mis osaleb režiimi rahastamises. || 13.10.2011

III LISA

Liikmesriikide pädevate asutuste loetelu ning aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile

(täidavad liikmesriigid)

A.        Liikmesriikide pädevad asutused:

BELGIA

BULGAARIA

TŠEHHI

TAANI

SAKSAMAA

EESTI

IIRIMAA

KREEKA

HISPAANIA

PRANTSUSMAA

ITAALIA

KÜPROS

LÄTI

LEEDU

LUKSEMBURG

UNGARI

MALTA

MADALMAAD

AUSTRIA

POOLA

PORTUGAL

RUMEENIA

SLOVEENIA

SLOVAKKIA

SOOME

ROOTSI

ÜHENDKUNINGRIIK

B.         Aadress Euroopa Komisjoniga suhtlemiseks:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel: +(32 2) 295 55 85

IV LISA

Artiklis 7 osutatud toornafta ja naftasaaduste loetelu

HS-kood         Kirjeldus

2709 00           Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid.

2710                Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid, v.a toorõlid; mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed (Süürias ei keelata osta kerosiini/reaktiivkütust, mille CN-kood on 2710 19 21, tingimusel et seda on kavas kasutada ja kasutatakse ainult seda tankinud õhusõiduki lennutegevuse jätkamiseks).

2712                Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata.

2713                Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid.

2714                Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid.

2715 00 00      Bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen).

V LISA

Artiklis 4 osutatud seadmed ja tarkvara, mida võib kasutada interneti- või telefoniside jälgimiseks ja pealtkuulamiseks

i)          Õiguspärase pealtkuulamise ja jälgimise süsteem;

ii)         Andmepakettide süvaseire süsteemid;

iii)         Kaugekspertiisitarkvara;

iv)        IMSI/IMEI/TMSI jälgimist võimaldavad seadmed;

v)         Võrgu segamise seadmed;

vi)        Audioseire süsteemid[11]:

vii)        Pildi-, video-, hääle- ja sõnakuju tuvastamise tehnoloogia;

viii)       Asukohaandmete tuvastamise ja talletamise (logging) tehnoloogia;

ix)        SMS- ja RFID-kommunikatsiooni pealtkuulamise tehnoloogia;

x)         Standardsete ja tootjapõhiste VoIP-protokollide tulemüüri- ja seiresüsteemid ning

xi)        Satelliittelefoni- ja satelliitandmeside seiresüsteemid.

VI LISA

Artiklis 9 osutatud olulise varustuse ja tehnoloogia loetelu

Üldmärkused

1.           Käesolevas lisas käsitletavaid keelde ei tohiks kahjustada selliste keelustamisele mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud rajatiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut keelustatud komponenti ning mille puhul keelustatud komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB! Otsustades, kas keelustatud komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et keelustatud komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.           Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

3.           Ülakomadega (’…’) märgitud terminite määratlused on antud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.           Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

Üldmärkus tehnoloogia kohta (GTN)

1.           „Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

2.           Keelustamist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole keelustatud või mille eksport on vastavalt määrusele (EÜ) nr 423/2007 või käesolevale määrusele lubatud.

3.           „Tehno” siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

Toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimine ning toornafta ja maagaasi tootmine

1.A      Varustus

1.           Geofüüsikaliste uuringute varustus, mootorsõidukid, veesõidukid ja õhusõidukid, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud nafta ja gaasi leiukohtade uurimiseks vajalike andmete kogumiseks, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

2.           Andurid, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja gaasipuuraukude puurimiseks, sealhulgas andurid, mida kasutatakse puurimise ajal mõõtmiseks, ja nende juurde kuuluvad seadmed, mis on projekteeritud sellistelt anduritelt saadud andmete kogumiseks ja talletamiseks.

3.           Puurimisseadmed, mis on projekteeritud kaljukihistu puurimiseks spetsiaalselt leiukohtade uurimise eesmärgil, või nafta, gaasi ja muude looduslikest süsivesinikest koosneva materjali tootmiseks.

4.           Puuri otsakud, puurtorud, puuri ümbrised, tsentreerijad ja muu varustus, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukude puurimisseadmetes või koos nendega.

5.           Puuraugu konduktorid, ’automaatsed sulgeseadmed’ ning ’puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadmed’ ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid, mis vastavad ’API ja ISO standarditele’ nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks.

Tehniline märkus:

a.      ’Automaatset sulgeseadet’ kasutatakse üldjuhul puurimise ajal maapinnal (või veealuse puurimise korral merepõhjas), et hoida ära nafta ootamatu väljavool ja/või gaasi leke.

b.      ’Puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadet’ kasutatakse üldjuhul puuraugust tuleva vedelikuvoo reguleerimiseks, kui puurauk on valmis ning kui nafta- ja/või gaasitootmisega on alustatud.

c.       Käesoleva punkti tähenduses tähendavad ’API ja ISO standardid’ Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardeid 6A, 16A, 17D ja 11IW ja/või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardeid 10423 ja 13533, mida kohaldatakse nafta- ja/või gaasipuuraukudes kasutamiseks mõeldud automaatsete sulgeseadmete, puuraugu konduktorite ning puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadmete suhtes.

6.           Toornafta ja maagaasi puurimis- ja tootmisplatvormid.

7.           Veesõidukid ja praamid, mis on varustatud puurimise ja/või naftatöötlemise seadmetega, mida kasutatakse nafta, gaasi ja muu loodusliku põleva materjali tootmiseks.

8.           API standardile 12J vastavad vedeliku-/gaasieraldajad, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks nafta- või gaasipuuraukudest, et eraldada vedel nafta veest ja gaas vedelikust.

9.           Gaasikompressorid, mille kavandatud rõhk on 40 baari (PN 40 ja/või ANSI 300) või rohkem ja mille imivõimsus on 300 000 Nm3/h või rohkem, mis on mõeldud maagaasi esmaseks töötlemiseks ja edastamiseks (välja arvatud surumaagaasitanklate kompressorid), ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

10.         ’API ja ISO standarditele’ vastavad nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks mõeldud veealuse tootmise juhtseadmed ja nende osad.

Tehniline märkus:

Kõnealuse kande puhul tähendavad ’API ja ISO standardid’ Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardit 17 F ja/või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardit 13268, mida kohaldatakse veealuse tootmise juhtseadmete suhtes.

11.         Pumbad, üldjuhul suure jõudluse ja/või kõrge rõhuga (üle 0,3 m3 minutis ja/või 40 baari), mis on projekteeritud spetsiaalselt puurimismuda ja/või tsemendi pumpamiseks nafta- ja gaasipuurkaevudesse.

1.B      Test- ja kontrolliseadmed

1.           Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud puurimismudast, puuraugu tsementimiseks mõeldud tsemendist ning muudest spetsiaalselt nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks projekteeritud ja/või selleks otstarbeks valmistatud materjalidest proovide võtmiseks, nende testimiseks ja omaduste analüüsimiseks.

2.           Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kivimist, vedelikest ja gaasidest ning muust nafta- ja/või gaasipuuraugust kas puurimise ajal või pärast seda võetud materjalist või nendega seotud esmase töötlemise rajatisest võetud materjalidest proovide võtmiseks, nende testimiseks ja omaduste analüüsimiseks.

3.           Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja/või gaasipuuraukude füüsilise ja mehaanilise olukorra kohta andmete kogumiseks ja nende tõlgendamiseks ning kivimi ja naftakihi in situ omaduste kindlaksmääramiseks.

1.C      Materjalid

1.           Puurimismuda, puurimismuda lisandid ja nende komponendid, mis on spetsiaalselt valmistatud nafta- ja gaasipuuraukude stabiliseerimiseks puurimise ajal, puuraugu sette maapinnale tõstmiseks ning puurimisseadmete määrimiseks ja jahutamiseks puuraugus.

2.           ’API ja ISO standarditele’ vastavad tsement ja muud materjalid, mis on mõeldud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukudes.

Tehniline märkus:

’API ja ISO standardid’ tähendavad Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardit 10A või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardit 10426, mida kohaldatakse naftapuuraugu tsemendi ja muude materjalide suhtes, mis on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukude tsementimisel.

3.           Korrosioonitõrjeaine, de-emulgaator, vahuvastane aine ja muud kemikaalid, mis on spetsiaalselt valmistatud kasutamiseks nafta- ja/või gaasipuuraugust nafta puurimisel ja selle esmaseks töötlemiseks.

1.D      Tarkvara

1.           „Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud seismiliste, elektromagnetiliste, magnetiliste või raskusjõu uuringutest pärit andmete kogumiseks ja tõlgendamiseks, et teha kindlaks nafta või gaasi võimalik olemasolu.

2.           „Tarkvara”, mis on spetsiaalselt ettenähtud puurimise ja tootmise ajal saadud andmete talletamiseks, analüüsimiseks ja tõlgendamiseks, et hinnata nafta või gaasi leiukohtade füüsilisi omadusi ja käitumist.

3.           „Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud „kasutamiseks” naftatootmisel ja töötlemisrajatistes või selliste rajatiste eri allüksustes.

1.E       Tehnoloogia

1.           „Tehnoloogia”, mis „on vajalik” alapunktides 1.A.01–1.A.11 nimetatud seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” ja „kasutamiseks”.

Toornafta rafineerimine ja maagaasi veeldamine

2.A      Varustus

1.           Allpool esitatud soojusvahetid ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

a.       ribi-plaatsoojusvahetid, mille pindala ja ruumala suhe on suurem kui 500 m2/m3 ning mis on spetsiaalselt projekteeritud maagaasi eeljahutamiseks;

b.      spiraalsoojusvahetid, mis on spetsiaalselt projekteeritud maagaasi veeldamiseks ja järeljahutamiseks.

2.           Krüopumbad, mis suudavad teisaldada üle 500 m3/h ainet, mille temperatuur on alla ‑120 ºC, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

3.           Punktis 2.A1 määratlemata ’külmkast’ ja ’külmkasti’ seadmed.

Tehniline märkus:

’Külmkasti’ seadmete all peetakse silmas spetsiaalselt projekteeritud rajatist, mis on omane veeldusjaamadele ja kus toimub gaasi veeldamine. ’Külmkast’ hõlmab soojusvaheteid, torustikke, muid seadmeid ja soojusisolaatoreid. Temperatuur ’külmkastis’ on alla -120 ºC (maagaasi kondenseerumiseks vajalik keskkond). ’Külmkasti’ ülesanne on ülalnimetatud seadmete soojusisolatsioon.

4.           Alla -120 ºC temperatuuriga veeldatud gaasi transporditerminalide seadmed ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

5.           Elastsed ja jäigad üle 50 mm läbimõõduga ülekandetorud, mis on mõeldud alla ‑120 ºC temperatuuriga aine transportimiseks.

6.           Spetsiaalselt veeldatud maagaasi transportimiseks projekteeritud merelaevad.

7.           Elektrostaatilised soolatustamise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornaftast selliste saastavate lisandite eemaldamiseks nagu soolad, tahked osad ja vesi, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

8.           Krakkimisseadmed (sealhulgas hüdrogeeniva krakkimise seadmed) ja koksiseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud vaakumgaasiõlide või vaakumjääkide muundamiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

9.           Hüdrogeenimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud bensiini, diiselfraktsioonide ja petrooli väävlitustamiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

10.         Katalüütilise reformimise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud väävlitustatud bensiini muundamiseks kõrge oktaanisisaldusega bensiiniks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

11.         Rafineerimisüksused C5-C6 fraktsiooniühendite isomeerimiseks ning rafineerimisüksused kergete olefiinide alküülimiseks, et suurendada süsinikufraktsioonide oktaanarvu.

12.         Vähemalt 50 m3/h teisaldamisvõimsusega pumbad, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornafta ja kütuste transportimiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

13.         Torud, mille välisläbimõõt on vähemalt 0,2 m ja mis on valmistatud mis tahes järgnevast materjalist:

a.       roostevaba teras, milles on vähemalt 23 massiprotsenti kroomi;

b.      roostevaba teras ja niklisulamid, mille ’täppkorrosiooni kindluse ekvivalent’ (pitting resistance equivalent – PRE) on vähemalt 33.

Tehniline märkus:

‘Täppkorrosiooni kindluse ekvivalent’ näitab, kui korrosioonikindlad on roostevaba terase ja niklisulamid täpp- või pilukorrosiooni suhtes. Roostevaba terase ja niklisulamite korrosioonikindluse määrab peamiselt nende koostis, eelkõige kroom, molübdeen ja lämmastik. Nimetatud ekvivalent arvutatakse järgmise valemi alusel: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.         ’Korgid’ (Pipeline Inspection Gauge(s)) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid.

Tehniline märkus:

’Korke’ kasutatakse tavaliselt torude puhastamiseks ja kontrollimiseks seestpoolt (korrosiooni seis või lõhede tekkimine) ning need liiguvad aine rõhu survel torustikus.

15.         Seadmed korkide sisselaskmiseks ja kinnipüüdmiseks.

16.         Vähemalt 1000 m3 (1 000 000 liitrit) mahutavusega mahutid toornafta ja kütuste ladustamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

a) fikseeritud kaanega mahutid;

b) ujuvkaanega mahutid.

17.         Veealused elastsed suurema kui 50 mm läbimõõduga torud, mis on spetsiaalselt projekteeritud süsivesinike ja injektsioonivedelike, vee või gaasi transportimiseks.

18.         Elastsed kõrgsurvetorud kasutamiseks vee peal ja all.

19.         Isomeerimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kergetest süsivesinikest kõrge oktaanarvuga bensiini tootmiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

2.B      Test- ja kontrolliseadmed

1.           Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornafta ja kütuste kvaliteedi (omaduste) testimiseks ja analüüsimiseks.

2.           Liidese kontrollisüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud soolatustamise protsessi kontrollimiseks ja optimeerimiseks.

2.C      Materjalid

1.           Dietüleenglükool (CAS 111-46-6), trietüleenglükool (CAS 112-27-6).

2.           N-metüül-2-pürrolidoon (CAS 872-50-4), sulfolaan (CAS 126-33-0).

3.           Looduslikud või sünteetilised tseoliidid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vedelfaasiliseks katalüütiliseks krakkimiseks või gaaside (sealhulgas maagaaside) puhastamiseks ja/või dehüdreerimiseks.

4.           Järgmised süsivesinike krakkimise ja muundamise katalüsaatorid:

a.       üksainus metall (plaatinametall) alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütiliseks reformimiseks;

b.      metallisegu (plaatina kombineeritult muude väärismetallidega) alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütiliseks reformimiseks;

c.       molübdeeni sisaldavad koobalt- või nikkelkatalüsaatorid alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütilise väävlitustamise protsessi jaoks;

d.      pallaadium-, nikkel-, kroom- ja volframkatalüsaatorid alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütilise hüdrogeeniva krakkimise protsessi jaoks.

5.           Bensiinilisandid, mis on spetsiaalselt valmistatud bensiini oktaaniarvu tõstmiseks.

Märkus:

Käesolev kanne hõlmab etüül-tert-butüüleetrit (ETBE) (CAS 637-92-3) ja metüül-tert-butüüleetrit (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D      Tarkvara

1.           „Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud „kasutamiseks” veeldusjaamades või selliste jaamade eri allüksustes.

2.           „Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud nafta rafineerimistehaste (sealhulgas nende allüksuste) „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

2.E       Tehnoloogia

1.           „Tehnoloogia” toormaagaasi töötlemiseks ja puhastamiseks (dehüdreerimine, vääristamine, lisandite eemaldamine).

2.           Maagaasi veeldamise „tehnoloogia”, sealhulgas „tehnoloogia”, mis on vajalik veeldusjaamade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

3.           Veeldatud maagaasi transportimiseks vajalik „tehnoloogia”.

4.           „Tehnoloogia”, mis „on vajalik” spetsiaalselt veeldatud maagaasi transportimiseks projekteeritud merelaevade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

5.           „Tehnoloogia” toornafta ja kütuste ladustamiseks.

6.           „Tehnoloogia”, mis „on vajalik” rafineerimistehaste „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, nagu:

6.1.   „tehnoloogia” kergete olefiinide muundamiseks bensiiniks;

6.2.   katalüütiliseks reformimiseks ja isomeerimiseks vajalik tehnoloogia;

6.3.   katalüütilise ja soojuskrakkimise tehnoloogia.

[1]               ELT L 121, 10.5.2011, lk 1.

[2]               ELT L 319, 2.12.2011, lk 56.

[3]               ELT L 121, 10.5.2011, lk 1.

[4]               ELT L 319, 2.12.2011, lk 56.

[5]               ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

[6]               EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1.

[7]               ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

[8]               EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3.

[9]               ELT L 345, 8.12.2006, lk 1.

[10]             ELT C 86, 18.3.2011, lk 1.

[11]             Lindistamistehnika, lampmikrofonid jms.