52011PC0708

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse tooteliiki 8 kuuluva toimeainena flufenoksuroon /* KOM/2011/0708 lõplik - 2011/0311 (NLE) */


SELETUSKIRI

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivile 98/8/EÜ mis käsitleb biotsiidide turuleviimist,[1] rakendatakse kõigi 14. mail 2000. aastal turul olnud biotsiidide toimeainete (olemasolevad toimeained) läbivaatamiseks tööprogramm. Flufenoksuroon tunnistati olemasolevaks toimeaineks ja seda hinnati nimetatud tööprogrammi raames.

Vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõike 2 teisele lõigule võib direktiivi artikli 28 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt teha otsuse, et olemasolev toimeaine kantakse direktiivi I lisasse. Komisjoni arvamuse kohaselt näitavad flufenoksurooni hindamise tulemused, et kõnealuse toimeaine I lisasse kandmise tingimused on teatavatel juhtudel täidetud, kui toodet kasutatakse vastavalt direktiivi V lisas esitatud määratlusele tooteliiki 8, puidukonservandid, kuuluva toimeainena. Sellest tulenevalt esitas komisjon direktiivi 98/8/EÜ artikli 28 lõike 1 alusel loodud komiteele hääletamiseks direktiivi eelnõu. 22. detsembril 2011. aastal toimunud istungil komitee eelnõu ei pooldanud.

Seega esitatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 punktis a sätestatud korra kohaselt ettepanek nõukogu direktiivi kohta nõukogule ja saadetakse Euroopa Parlamendile.

2011/0311 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse tooteliiki 8 kuuluva toimeainena flufenoksuroon

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist,[2] eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

1. Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ[3] artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata nende kandmiseks direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse. Osutatud loetelu hõlmab flufenoksurooni.

2. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 kohaselt on flufenoksurooni hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 kasutamiseks toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 8 (puidukonservandid).

3. Referentliikmesriigiks määrati Prantsusmaa ja ta esitas 17. märtsil 2009 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

4. Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4 kohaselt lisati läbivaatuse tulemused alalises biotsiidide komitees 22. septembril 2011 hindamisaruandesse.

5. Hindamised näitavad, et flufenoksurooni sisaldavate biotsiidide kasutamisel puidukonservandina võib eeldada, et need vastavad direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele. Vaatamata sellele, et flufenoksurooni ei ole heaks kiidetud teatavate muude valdkondade jaoks, mille puhul konkreetsed riskihindamised andsid teistsuguse tulemuse,[4] on asjakohane kanda flufenoksuroon kasutamiseks tooteliiki 8 kuuluva toimeainena osutatud direktiivi I lisasse.

6. Arvestades flufenoksurooni omadusi, mille tõttu see aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT), samuti väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)[5] XIII lisas sätestatud kriteeriumidele, tuleks flufenoksuroon kanda I lisasse üksnes kolmeks aastaks ja enne I lisasse kandmise uuendamist tuleks sellele kohaldada võrdlevat riskihindamist vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 10 lõike 5 punkti i teisele lõigule.

7. ELi tasandil flufenoksurooni riskihindamisel käsitleti flufenoksurooni kasutamist puidukonservantides üksnes sellise puidu töötlemiseks, mida kasutatakse siseruumides (OECD määratluse kohaselt kasutusklassid 1 ja 2)[6] või mis on väljas, ei ole varju all ega kokkupuutes maapinnaga ning mida kas mõjutavad pidevalt ilmastikutingimused või mis on ilmatikutingimuste eest kaitstud, kuid pidevas märgumisohus või mis on kokkupuutes mageveega (OECD määratluse kohaselt kasutusklass 3),[7] mida ei kasutata loomapidamishoonete ehitamiseks ning mis ei puutu kokku toidu ega loomasöödaga. Lubamatuid keskkonnariske tehti kindlaks puidu vabas õhus kohapeal töötlemise puhul, samuti töödeldud puidu välistingimustes kasutamise eri viiside puhul. Flufenoksurooni omadusi arvesse võttes on asjakohane anda luba üksnes selliste kasutus- ja kokkupuuteviiside jaoks, mida ELi tasandil toimunud riskihindamise käigus on piisavalt põhjalikult käsitletud ja mille puhul lubamatuid riske ei ole kindlaks tehtud.

8. Pidades silmas inimeste tervisele tööstusliku ja/või kutselise kasutuse puhul kindlakstehtud ohte, on asjakohane nõuda, et selliseks kasutuseks lubatud toodete kasutamise puhuks kehtestatakse ohutud töömeetodid ja sobivad isikukaitsevahendid, kui toote turustusloa taotluses ei ole võimalik tõendada, et ohtu tööstuslikule või kutselisele kasutajale on võimalik vähendada lubatud tasemeni muude vahendite abil.

9. Pidades silmas vee ja maismaa keskkonnaosadele kindlakstehtud ohte, on asjakohane nõuda, et osutatud keskkonnaosade kaitseks võetakse sobivad riskileevendusmeetmed, eelkõige, et värskelt töödeldud puit ladustatakse pärast töötlemist varikatuse all ja/või vedelikukindlal kõval alusel, ning et puidukonservandina kasutatavate ja flufenoksurooni sisaldavate toodete kasutamisel tekkinud jäägid kogutakse kokku taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

10. Käesoleva direktiivi sätteid tuleks kohaldada samaaegselt kõikides liikmesriikides, et tagada flufenoksurooni toimeainena sisaldavate tooteliiki 8 kuuluvate biotsiidide võrdne kohtlemine ELi turul ja hõlbustada kogu biotsiidituru nõuetekohast toimimist.

11. Toimeaine direktiivi 98/8/EÜ I lisasse kandmisele peaks eelnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda uute nõuete täitmiseks ning toimiku koostanud taotlejad saaksid kasutada kogu kümneaastast andmekaitseaega, mis direktiivi 98/8/EÜ artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkti ii kohaselt algab toimeaine lisasse kandmise kuupäevast.

12. I lisasse kandmisele peaks järgnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid saaksid kohaldada direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõiget 3.

13. Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ vastavalt muuta.

14. Direktiivi 98/8/EÜ artikli 28 lõike 1 kohaselt loodud komitee ei ole käesolevas direktiivis sätestatud meetmete kohta oma arvamust avaldanud ning seepärast esitas komisjon kõnealuseid meetmeid käsitleva ettepaneku nõukogule ja saatis selle Euroopa Parlamendile,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2Ülevõtmine

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. jaanuariks 2013.

Nad kohaldavad neid norme alates 1. veebruarist 2014.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas .

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

LISA

Direktiivi 98/8/EÜ I lisasse lisatakse järgmine kanne:

Nr | Tavanimetus | IUPACi nimetus Identifitseerimisnumbrid | Toimeaine miinimumpuhtus turustatavas biotsiidis | Lisamise kuupäev | Artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg (v.a rohkem kui ühte toimeainet sisaldavad tooted, mille puhul artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg on viimases asjaomase toimeaine lisamise otsuses sätestatud tähtaeg) | Lisasse kuulumise lõppkuupäev | Toote liik | Erisätted (*) |

„(**) [OPOCE: palun sisestada toimeaine number.] | flufenoksuroon | 1-[4-(2-kloro-α,α,α-trifluoro-p-tolüüloksü)-2-fluorofenüül]-3-(2,6-difluorobensoüül)karbamiid EÜ nr: 417-680-3 CASi nr: 101463-69-8 | 960 g/kg | 1. veebruar 2014 | 31. jaanuar 2016 | 31. jaanuar 2017 | 8 | Enne flufenoksurooni käesolevasse lisasse kandmise otsuse uuendamist kohaldatakse selle suhtes võrdlevat riskihindamist vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 10 lõike 5 punkti i teisele lõigule. ELi tasandil riskihindamisel käsitleti sellise puidu töötlemist, mida ei kasutata loomapidamisruumides ja mis ei satu kokkupuutesse toidu ega loomasöödaga. Toodetele ei anta luba selliste kasutus- või kokkupuuteviiside jaoks, mida ei ole ELi tasandil riskihindamisel piisavalt põhjalikult käsitletud. Liikmesriigid tagavad, et turustuslube antakse järgmistel tingimustel: Tooteid kasutatakse ainult siseruumides kasutatava puidu töötlemiseks. Tööstuslikuks ja kutseliseks kasutamiseks lubatud toodete puhul nähakse ette meetodid ohutuse tagamiseks ning tooteid tuleb kasutada sobivate isikukaitsevahenditega, välja arvatud juhul, kui toote kasutusloa taotluses on võimalik tõendada, et ohtu tööstuslikele või kutselistele kasutajatele on võimalik vähendada lubatava tasemeni muul viisil. Võetakse vajalikud riskileevendusmeetmed, et kaitsta pinnast ja veekeskkonda. Eelkõige märgitakse kasutamiseks lubatud toodete etiketile või võimalikule kemikaali ohutuskaardile, et värskelt töödeldud puit ladustatakse pärast töötlemist varikatuse all ja/või veekindlal kõval pinnal, et vältida töötlemisjääkide vahetult mulda või vette sattumist, ning et kõik toote kasutamise jäägid kogutakse taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.” |

(*) VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamiseks vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebisaidil: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

[1] EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

[2] EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

[3] ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.

[4] Komisjoni 22. septembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 942/2011, mis käsitleb toimeaine flufenoksurooni heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ja millega muudetakse komisjoni otsust 2008/934/EÜ, ELT L 246, 23.9.2011, lk 13. Vt ka komisjoni direktiivi eelnõu, mis käsitleb flufenoksurooni lisasse kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (biotsiidide turuleviimise kohta) I, IA ja IB lisas määratletud tooteliiki 18 kuuluva toimeainena, millele alaline biotsiidide komitee andis 22. septembril 2011. aastal heakskiidu.

[5] ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

[6] Võimalikku heidet käsitlev OECD dokumendiseeria, nr 2, Emission Scenario Document for Wood Preservatives (dokument puidukonservantide võimaliku heite kohta), 2. osa, lk 64.

[7] Samas.