52011PC0378
SELETUSKIRI

1. ETTEPANEKU TAUST

Siseturu nõutava õiguskindluse ja ühtsuse tagamiseks peab EMP Ühiskomitee pärast asjaomaste ühenduse õigusaktide vastuvõtmist integreerima need võimalikult kiiresti Euroopa Majanduspiirkonna lepingusse.

2. HUVITATUD ISIKUTEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Nõukogu otsuse eelnõule lisatud EMP Ühiskomitee otsuse eelnõu eesmärk on muuta XIII lisa (transport), lisades ühenduse selle valdkonna uue õigusakti. Selleks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1008/2008, 24. september 2008, ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine), mis tuleb lepingusse lisada. Käesoleva otsuse eesmärk on võtta üle lennuteenuste osutamise ühiseeskirjad, lubades EFTA riikidel anda terves EMPs kehtivaid lube tingimusel, et vastava kolmanda riigiga sõlmitava lepingu kiidab heaks EMP Ühiskomitee. Käesoleva otsusega sätestatakse ka viieaastane ajalimiit Islandi piirkondlike lennujaamade ja Norra nelja kõige põhjapoolsema maakonna lennujaamade avaliku teenindamise kohustusele samamoodi, kui ELi toimimise lepingu artiklis 349 nimetatud äärepoolseimate piirkondade puhul, kuna kõnealuste piirkondade näol on üldiselt tegu lennuteeninduspiirkondadega, mida võib pidada sama perifeerseteks kui ELi kõige kaugemaid piirkondi.

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1008/2008 on tunnistatud kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 2407/92, 2408/92 ja 2409/92, mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

3. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG

EMP lepingu rakendamise korda käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2894/94 artikli 1 lõikega 3 on ette nähtud, et nõukogu kehtestab komisjoni ettepanekul seisukoha, mis tuleb ELi nimel selliste otsuste suhtes võtta.

Komisjon esitab nõukogule EMP Ühiskomitee otsuse eelnõu, et nõukogu kiidaks selle heaks kui ELi seisukoha. Komisjon loodab, et ta saab ELi seisukoha EMP Ühiskomitees esitada esimesel võimalusel.

2011/0165 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu seisukoha kohta, mis võetakse EMP Ühiskomitees seoses XIII lisa (transport) muutmisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 100 lõiget 2 ja artikli 218 lõiget 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakenduskorra kohta,[1] eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (edaspidi: „EMP leping”) XIII lisa sisaldab transporti käsitlevaid erisätteid ja -korda.

(2) On asjakohane inkorporeerida lepingusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1008/2008, 24. september 2008, ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine)[2]. Samuti on asjakohane tunnistada kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 2407/92[3], 2408/92[4] ja 2409/92[5], mis on praegu lepingusse inkorporeeritud ja tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 1008/2008.

(3) Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Ainus artikkel

Euroopa Liidu poolt EMP Ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu XIII lisa kavandatava muutmise kohta on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

LISA

Eelnõu:

0.0.0,

kuupäev,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

1. Lepingu XIII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee [kuupäev] otsusega nr …/…[6].

2. Lepingusse tuleb lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1008/2008, 24. september 2008, ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine)[7].

3. Määrusega (EÜ) nr 1008/2008 on tunnistatud kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 2407/92,[8] 2408/92[9] ja 2409/92,[10] mis on lepingusse lisatud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt:

1. Punkti 64a (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2408/92) tekst asendatakse järgmisega:

„32008 R 1008 : Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1008/2008, 24. september 2008, ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 293, 31.10.2008, lk 3).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmistes kohandustes:

a) Artikli 4 punkti f sõnad „, välja arvatud kolmanda riigiga sõlmitud lepingus, mille lepinguosaline ühendus on, sätestatud juhtudel;” asendatakse järgnevaga:

„. Terves EMPs õigusjõudu omavaid lennutegevuslube võib anda aga käesolevasse nõudesse tehtavate erandite põhjal, mis on ette nähtud kolmandate riikidega sõlmitud lepingutes, mille lepinguosaline on ühendus või üks või rohkem EFTA riiki, tingimusel, et EMP Ühiskomitee võtab vastu vastava otsuse;”

b) Artikli 16 lõike 9 teise lõigu lõppu lisatakse järgmine tekst:

“, või Islandi piirkondlikke lennujaamu või Norra nelja kõige põhjapoolsemat maakonda.””

2. Punktide 65 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2409/92) ja 66b (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2407/92) tekst jäetakse välja.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1008/2008 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub […], tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated(.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

EMP Ühiskomitee nimel

esimees EMP Ühiskomitee sekretärid

[1] ELT L 305, 30.11.1994, lk 6.

[2] ELT L 293, 31.10.2008, lk 3.

[3] ELT L 240, 24.8.1992, lk 1.

[4] ELT L 240, 24.8.1992, lk 8.

[5] ELT L 240, 24.8.1992, lk 15.

[6] ELT L …

[7] ELT L 293, 31.10.2008, lk 3.

[8] EÜT L 240, 24.8.1992, lk 1.

[9] EÜT L 240, 24.8.1992, lk 8.

[10] EÜT L 240, 24.8.1992, lk 15.

( [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]