52011PC0280
SELETUSKIRI

Austraalia õigusaktide kohaselt on Austraalia Tolliametil õigus nõuda, et kõik lennuettevõtjad, kes teostavad Austraaliasse suunduvaid ja sealt väljuvaid lennureise, peavad võimaldama tal elektrooniliselt juurde pääseda reisija broneeringuinfole enne reisija Austraaliasse saabumist või sealt lahkumist. Austraalia ametiasutuste nõuete alus on Austraalia Ühenduse 1901. aasta tolliseaduse jagu 64AF, Austraalia Ühenduse 1985. aasta tolliameti seadus, Austraalia Ühenduse 1958. aasta migratsiooniseadus, Austraalia Ühenduse 1914. aasta karistusseadus, Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seadus ja Austraalia Ühenduse 1982. aasta teabevabaduse seadus.

Nende õigusaktide eesmärk on saada broneeringuinfo elektrooniliselt enne lennu saabumist ning seega suurendavad need Austraalia Tolliameti võimalusi hinnata eelnevalt tulemuslikult ja tõhusalt reisijatega seotud riske ja hõlbustada heauskset reisimist, tugevdades seeläbi Austraalia julgeolekut. Euroopa Liit teeb Austraaliaga terrorismi ja raskete rahvusvaheliste kuritegude vastu võitlemisel koostööd ning on seisukohal, et andmete edastamine Austraaliale parandab politsei- ja õigusasjades tehtavat rahvusvahelist koostööd, mis saavutatakse broneeringuinfo analüüsist saadava teabe edastamisega Austraaliast liikmesriikide pädevatele asutustele ning Europolile ja Eurojustile nende pädevuse ulatuses.

Broneeringuinfo on kõigilt reisijatelt nõutavad vajalikud andmed, mis võimaldavad lennuettevõtjatel broneeringut töödelda ja kontrollida.

Lennuettevõtjad on kohustatud andma Austraalia Tolliametile juurdepääsu teatavale broneeringuinfole, mis on kogutud lennuettevõtjate automaatsetesse broneerimis- ja väljumiskontrollisüsteemidesse ning neis sisaldub.

Andmekaitset käsitlevate ELi õigusaktide kohaselt ei tohi EList väljuvaid lende korraldavad Euroopa ja muud lennuettevõtjad edastada oma reisijate broneeringuinfot kolmandatele riikidele, kes ei taga isikuandmete piisavat kaitset ega võta asjakohaseid kaitsemeetmeid. Tuleb leida lahendus EList Austraaliale broneeringuinfo edastamise õigusliku aluse loomiseks, et tunnustada broneeringuinfo kasutamise vajalikkust ja tähtsust terrorismi ja muude raskete rahvusvaheliste kuritegude vastases võitluses ning vältida samas lennuettevõtjate õiguslikku ebakindlust. Seda lahendust tuleks rakendada kogu Euroopa Liidus ühte moodi, et tagada lennuettevõtjate õiguskindlus ning kinnipidamine isikute õigusest isikuandmete kaitsele ja isikute füüsiline julgeolek.

Euroopa Liit kirjutas 2008. aastal alla Austraaliaga sõlmitavale broneeringuinfo edastamist ja töötlemist käsitlevale lepingule, mis põhineb Austraalia Tolliameti kohustustel seoses broneeringuinfo kava rakendamisega[1].

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja enne 2008. aastal Austraaliaga allakirjutatud lepingu sõlmimist saatis nõukogu lepingu Euroopa Parlamendile selle sõlmimisele nõusoleku saamiseks. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni,[2] milles ta otsustas edasi lükata hääletamise lepingule nõusoleku saamise taotluse üle ja esitas nõude leping teatavate kriteeriumide põhjal uuesti läbi rääkida. Kuni uute läbirääkimisteni kohaldati 2008. aasta lepingut ajutiselt.

Nõukogu sai 21. septembril 2010 komisjoni soovituse läbirääkimiste alustamiseks Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu üle, milles käsitletakse broneeringuinfo edastamist ja töötlemist terrorismi ja muude raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmise ning nende vastu võitlemise eesmärgil.

Euroopa Parlament võttis 11. novembril 2010 vastu resolutsiooni komisjoni soovituse kohta nõukogule anda komisjonile volituse läbirääkimiste alustamiseks.

Nõukogu võttis 2. detsembril 2010 vastu otsuse ja läbirääkimisjuhised, volitades komisjoni alustama läbirääkimisi Euroopa Liidu nimel. Lepinguosaliste läbirääkimiste tulemusel parafeeriti leping 6. mail 2011.

Lepingus on arvestatud ning see on koostatud kooskõlas üldkriteeriumidega, mis on sätestatud komisjoni teatises broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta,[3] ja nõukogu läbirääkimisjuhistega.

Broneeringuinfo on osutunud väga tähtsaks vahendiks võitluses terrorismi ja raskete kuritegude vastu. Leping sisaldab mitut olulist kaitsemeedet neile, kelle andmeid edastatakse ja töödeldakse. Eelkõige tohib broneeringuinfot töödelda üksnes terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Isikutel on õigus andmetega tutvumisele, nende parandamisele, õiguskaitsele ja teabe saamisele. Andmeid edastatakse üksnes tõukemeetodil ja delikaatsete andmete kasutamine on keelatud. Broneeringuinfo säilitamisaeg on piiratud ja teatava ajavahemiku järel muudetakse andmed anonüümseks. Nende eeskirjade järgimist jälgib sõltumatult Austraalia teabevolinik.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 5 on sätestatud, et nõukogu annab volituse rahvusvaheliste lepingute allakirjutamiseks.

Seepärast teeb komisjon nõukogule ettepaneku võtta vastu otsus kirjutada alla Euroopa Liidu ja Austraalia vahelisele lepingule, milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile.

2011/0125 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile, allakirjutamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 82 lõike 1 punkti d ja artikli 87 lõike 2 punkti a koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 2. detsembril 2010 vastu otsuse ja läbirääkimisjuhised, millega ta volitas komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu üle, milles käsitletakse broneeringuinfo edastamist ja töötlemist terrorismi ja muude raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmise ning nende vastu võitlemise eesmärgil.

(2) Lepingu üle on läbirääkimised peetud. Läbirääkimised lõppesid lepingu parafeerimisega.

(3) Lepingule tuleks alla kirjutada, eeldusel et see sõlmitakse hiljem.

(4) Lepingus austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtteid, eelkõige harta artiklis 7 sätestatud õigust era- ja perekonnaelu puutumatusele, artiklis 8 sätestatud õigust isikuandmete kaitsele ja artiklis 47 sätestatud õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele. Lepingut tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(5) [Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikliga 3 osalevad Ühendkuningriik ja Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmises.]

(6) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklitega 1 ja 2 ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmises ning leping ei ole Taani suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile) allakirjutamine, eeldusel et leping sõlmitakse hiljem.

Allakirjutatava lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Komisjonil on õigus nimetada isikud, kes on volitatud lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

LISA

EUROOPA LIIDU JA AUSTRAALIA VAHELINE LEPING,

milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile

EUROOPA LIIT

ühelt poolt ja

AUSTRAALIA

teiselt poolt,

edaspidi „lepinguosalised”,

SOOVIDES oma demokraatliku ühiskonna ja ühiste väärtuste kaitsmiseks tõhusalt ära hoida terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi kuritegusid ning nende vastu võidelda;

PÜÜDES tugevdada ja soodustada lepinguosaliste koostööd ELi ja Austraalia partnerluse vaimus;

TÕDEDES, et teabe jagamine on terrorismi ja raskete rahvusvaheliste kuritegude vastu võitlemise lahutamatu osa ning et sellega seoses on broneeringuinfo kasutamine oluline töövahend;

TÕDEDES, et on tähtis ära hoida terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi kuritegusid ning nende vastu võidelda, austades samas põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige eraelu puutumatust ja õigust isikuandmete kaitsele;

PIDADES SILMAS Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 sätestatud põhiõiguste austamist, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 16 sätestatud õigust eraelu puutumatusele isikuandmete töötlemisel, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 8 sätestatud proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtet seoses õigusega era- ja perekonnaelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, Euroopa Nõukogu konventsiooni nr 108 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ja selle lisaprotokolli nr 181, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 17 õiguse kohta eraelu puutumatusele;

TÕDEDES, et Austraalia ja EL kirjutasid 2008. aastal alla Euroopa Liidu ja Austraalia vahelisele lepingule (mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile), mida kohaldatakse ajutiselt alates selle allakirjutamisest, kuid mis ei ole veel jõustunud;

MÄRKIDES, et Euroopa Parlament otsustas 5. mail 2010 lükata edasi kõnealusele lepingule nõusoleku saamise taotluse üle hääletamise ja väljendas 11. novembri 2010. aasta resolutsioonis heameelt Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Liidu Nõukogule esitatud soovituse üle pidada läbirääkimisi uue lepingu üle;

VÕTTES ARVESSE Austraalia Ühenduse 1901. aasta tolliseaduse asjakohaseid sätteid ja eelkõige selle jagu 64AF, mille kohaselt peavad kõik rahvusvahelise reisijateveoteenuse osutajad, kes suunduvad Austraaliasse, lahkuvad sealt või lendavad läbi Austraalia, edastama Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile taotluse korral broneeringuinfo ettenähtud viisil ja vormis sellisel määral, mil seda kogutakse ja säilitatakse lennuettevõtja broneerimissüsteemides ja väljumiste kontrollisüsteemides;

TÕDEDES, et Austraalia Ühenduse 1985. aasta tolliameti seaduses , Austraalia Ühenduse 1958. aasta migratsiooniseaduses , Austraalia Ühenduse 1914. aasta karistusseaduses , Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seaduses , Austraalia Ühenduse 1982. aasta teabevabaduse seaduses , Austraalia Ühenduse 1997. aasta peaaudiitori seaduses , Austraalia Ühenduse 1976. aasta ombudsmani seaduses ning Austraalia Ühenduse 1999. aasta avaliku teenistuse seaduses on sätestatud andmekaitse, õigus andmetega tutvumisele ja õiguskaitsele, õigus andmeid parandada ja neile märkusi lisada ning õiguskaitsevahendid ja sanktsioonid isikuandmete väärkasutuse korral;

MÄRKIDES, et Austraalial on kohustus tagada, et Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet töötleb broneeringuinfot üksnes terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks, järgides rangelt eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse meetmeid, mis on sätestatud käesolevas lepingus;

RÕHUTADES, et õigusalase ja politseikoostöö soodustamiseks on väga tähtis, et Austraalia jagab broneeringuinfo analüüsist saadud andmeid ELi liikmesriikide politsei ja õigusasutustega ning Europoli ja Eurojustiga;

KINNITADES, et käesolev leping ei ole aluseks tulevastele Austraalia ja Euroopa Liidu või ühe lepinguosalise ja mis tahes riigi vahelistele lepingutele, milles käsitletakse broneeringuinfo või muud liiki andmete edastamist ja töötlemist, ning märkides, et võidakse uurida, kas merereisijaid käsitlevate samasuguste kokkulepete sõlmimine on vajalik ja otstarbekas.

ON KOKKU LEPPINGU JÄRGMISES:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Lepingu eesmärk

Käesoleva lepinguga nähakse isikute julgeoleku ja ohutuse tagamiseks ette EList pärit broneeringuinfo edastamine Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile. Lepingus on sätestatud selliste andmete edastamise ja kasutamise tingimused ning nende kaitsmise viis.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. „leping” – käesolev leping, selle lisad ja muudatused;

2. „isikuandmed” – igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga; tuvastatav isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige isikukoodi põhjal või ühe või mitme tema füüsilisele, füsioloogilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identsusele omase joone põhjal;

3. „töötlemine” – kõik isikuandmetega tehtavad automatiseeritud või automatiseerimata toimingud või toimingute kogumid, näiteks andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringute teostamine, kasutamine, üleandmine, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemine, ühitamine või ühendamine, blokeerimine, kustutamine või hävitamine;

4. „lennuettevõtjad” – lennuettevõtjad, kes omavad broneerimissüsteeme ja/või ELi territooriumil töödeldud broneeringuinfot ning korraldavad Austraaliasse suunduvat, sealt lähtuvat või seda läbivat lennureisijate rahvusvahelist vedu;

5. „broneerimissüsteemid” – lennuettevõtja broneerimissüsteem, väljumiste kontrollimise süsteem või samade funktsioonidega samaväärne süsteem;

6. „broneeringuinfo” – sellised I lisas loetletud reisiandmed iga reisija kohta, mida lennuettevõtjad on ELis töödelnud ning mis sisaldavad broneeringut tegevate ja lennutegevuses osalevate lennuettevõtjate jaoks vajalikku teavet broneeringu vormistamiseks ja kontrollimiseks;

7. „reisija” – reisija või meeskonnaliige, sh kapten;

8. „delikaatsed andmed” – isikuandmed, mis paljastavad rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumise või käsitlevad tervislikku seisundit või seksuaalelu.

Artikkel 3

Reguleerimisala

9. Austraalia tagab, et Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet töötleb käesoleva lepingu kohaselt saadud broneeringuinfot üksnes terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.

10. Terroriakt on:

11. isiku toiming, mis hõlmab vägivalda või on muul viisil ohtlik inimelule või loob ohu varale või infrastruktuurile ning mille laadi ja konteksti arvestades on alust arvata, et see on pandud toime järgmistel eesmärkidel:

i) elanikkonna hirmutamine või sundimine;

ii) valitsuse või rahvusvahelise organisatsiooni hirmutamine, veenmine või sundimine midagi tegema või millegi tegemisest hoiduma;

iii) mõne riigi või rahvusvahelise organisatsiooni poliitilise, põhiseadusliku, majandusliku või ühiskondliku korra tõsine tasakaalust välja viimine või hävitamine;

12. punktis a kirjeldatud toimingutele kaasaaitamine, nende sponsimine või toetamine rahaliselt, materiaalselt või tehnoloogiliselt või nende toetamiseks rahaliste või muude teenuste osutamine;

13. rahaliste vahendite eraldamine või kogumine mis tahes viisil, otseselt või kaudselt, kavatsusega neid kasutada või teadmisel, et neid kasutatakse täielikult või osaliselt selleks, et panna toime mõni punktis a või b kirjeldatud toiming; või

14. punktides a, b või c kirjeldatud toimingutele kaasaaitamine, õhutamine või püüe neid toime panna.

15. Rasked rahvusvahelised kuriteod on kõik Austraalia õiguses määratletud rahvusvahelised süüteod, mille eest karistatakse Austraalias vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt neli aastat, või sellest rangema karistusega. Kuritegu on rahvusvaheline eelkõige siis, kui:

16. see on toime pandud rohkem kui ühes riigis;

17. see on toime pandud ühes riigis, kuid märkimisväärne osa selle ettevalmistamisest, kavandamisest, juhtimisest või kontrollimisest leiab aset teises riigis;

18. see on toime pandud ühes riigis, kuid hõlmab organiseeritud kuritegelikku rühmitust, kes tegeleb kuritegevusega rohkem kui ühes riigis; või

19. see on toime pandud ühes riigis, kuid sel on märkimisväärne mõju teises riigis.

20. Erandjuhtudel võib Austraalia vajaduse korral töödelda broneeringuinfot, et kaitsta isikute elutähtsaid huve, nt surma- või raske kehavigastuse oht või oht tervisele.

21. Lisaks võib broneeringuinfot töödelda iga üksikjuhtumi korral eraldi juhul, kui selline töötlemine on Austraalia õigusega konkreetselt ette nähtud, et teostada riigiasutuste üle järelevalvet ja võtta neid vastutusele ning hõlbustada andmete väärkasutusega seotud õiguskaitsevahendite ja sanktsioonide rakendamist.

Artikkel 4

Broneeringuinfo edastamise tagamine

22. Lennuettevõtjad esitavad Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile nende broneerimissüsteemides sisalduva broneeringuinfo. Ükski kummagi lepinguosalise õigusakti säte ei takista lennuettevõtjaid järgimast Austraalia asjakohast õigust, millega neid kohustatakse andmeid edastama.

23. Austraalia ei nõua lennuettevõtjatelt broneeringuinfo elemente, mida nad ei ole veel kogunud või mida nende broneerimissüsteemides veel ei ole.

24. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet kustutab lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfos sisalduvad andmed, mis ei ole loetletud 1. lisas.

Artikkel 5

Piisav andmekaitse

Kui Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet täidab käesolevat lepingut, on tagatud talle käesoleva lepingu eesmärkidel edastatud broneeringuinfo piisav kaitse ELi andmekaitset käsitlevate asjakohaste õigusaktide tähenduses.

Artikkel 6

Õigusalane ja politseikoostöö

25. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet tagab, et broneeringuinfo analüüsist saadud asjakohane ja piisav teave on võimalikult kiiresti kättesaadav asjaomaste liikmesriikide politseile või õigusasutustele või Europolile ja Eurojustile nende pädevuse ulatuses ning Europolile ja Eurojustile kooskõlas õiguskaitset käsitlevate või muude teabevahetust käsitlevate lepingute või kokkulepetega Austraalia ja Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigi vahel.

26. Euroopa Liidu liikmesriigi politsei või õigusasutus või Europol või Eurojust võivad oma pädevuse ulatuses taotleda juurdepääsu broneeringuinfole või broneeringuinfo analüüsist saadud asjakohasele ja piisavale teabele, mis on konkreetse juhtumi korral vajalik Euroopa Liidus terroriakti või raske rahvusvahelise kuriteo ärahoidmiseks, avastamiseks, uurimiseks või selle eest vastutusele võtmiseks. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet teeb sellise teabe kättesaadavaks kooskõlas lõikes 1 osutatud lepingute või kokkulepetega.

II PEATÜKK

BRONEERINGUINFO TÖÖTLEMISEL RAKENDATAVAD KAITSEMEETMED

Artikkel 7

Andmekaitse ja diskrimineerimiskeeld

27. Broneeringuinfo suhtes kohaldatakse Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seadust, millega reguleeritakse enamiku Austraalia valitsusasutuste ja -ametite valduses olevate isikuandmete kogumist, kasutamist, säilitamist, avaldamist, turvalisust, muutmist ja neile andmetele juurdepääsu.

28. Austraalia tagab, et käesoleva lepingu ja asjakohaste siseriiklike õigusaktide kohase broneeringuinfo töötlemisega seotud kaitsemeetmeid rakendatakse kõigi reisijate puhul ilma neid diskrimineerimata, seda eriti kodakondsuse või elukohariigi või Austraalias kohaloleku alusel.

Artikkel 8

Delikaatsed andmed

Austraalia Tolli- ja Piirivalveametil on keelatud töödelda delikaatset broneeringuinfot. Kui Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile on edastatud reisija broneeringuinfo, mis sisaldab delikaatseid andmeid, kustutab ta need.

Artikkel 9

Andmete turvalisus ja terviklus

29. Andmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või nende juhusliku kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile loata juurdepääsu või nende muu ebaseadusliku töötlemise vältimiseks:

30. hoitakse broneeringuinfo töötlemise seadmed turvalises füüsilises keskkonnas ning nende hooldamiseks kasutatakse kõrgetasemelisi süsteeme ja füüsilise sissetungimise kontrolle;

31. säilitatakse broneeringuinfo eraldi kõigist muudest andmetest. Isikute tuvastamiseks andmete võrdlemise teel võib andmeid edastada broneeringuinfosüsteemi, kuid mitte broneeringuinfosüsteemist muudesse andmebaasidesse. Juurdepääs broneeringuinfosüsteemile on piiratud arvul Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti ametnikel, kellel on ameti direktori eriluba käesoleva lepingu kohaseks broneeringuinfo töötlemiseks. Need ametnikud sisenevad broneeringuinfosüsteemi turvalises asukohas, kuhu puudub loata inimestel juurdepääs;

32. kasutavad punktis b kirjeldatud ametnikud broneeringuinfosüsteemi sisenemiseks turvasüsteeme, nagu mitmeetapiline sisselogimine kasutajanime ja salasõna abil;

33. auditeeritakse Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti arvutivõrku sisenemist ja broneeringuinfosüsteemis sisalduvate andmetega tutvumist. Auditiandmed sisaldavad kasutajanime, kasutaja asukohta, sisenemise kuupäeva, päringu sisu ja leitud kirjete arvu;

34. edastab Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet kogu broneeringuinfo teistele ametiasutustele turvaliselt;

35. on broneeringuinfosüsteemis tagatud vigade avastamine ja neist teatamine;

36. on broneeringuinfo kaitstud mis tahes manipuleerimise, muutmise või täiendamise eest või süsteemi rikkest tuleneva andmelaostuse eest;

37. ei tohi broneeringuinfot sisaldavast andmebaasist teha koopiaid, v.a avarii-järgse taastamise eesmärgil tehtud varukoopiad.

38. Andmete turvalisuse rikkumise korral, eriti juhul kui selle tagajärjeks on andmete juhuslik või ebaseaduslik hävitamine või nende juhuslik kaotsiminek, muutmine, loata avalikustamine või neile loata juurdepääs või nende mis tahes ebaseaduslik töötlemine, rakendatakse tõhusaid ja hoiatavaid sanktsioone.

39. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet teavitab Austraalia teabevolinikku kõigist andmete turvalisuse rikkumistest ning teatab Euroopa Komisjonile, et sellisest rikkumisest on teavitatud.

Artikkel 10

Järelevalve ja vastutus

40. Austraalia teabevolinik jälgib, kas broneeringuinfot töötlevad valitsusasutused täidavad andmekaitse-eeskirju, ja tal on eraelu puutumatuse seaduse kohaselt tõhusad volitused uurida kõnealuse seaduse järgimist ametite poolt ning jälgida ja uurida, mil määral järgib Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet kõnealust seadust.

41. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet on eraelu puutumatuse seaduse kohaselt kehtestanud korra, mille alusel teeb Austraalia teabevolinik regulaarseid ametlikke audititeid, et uurida, kuidas Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet kasutab ja käitleb EList pärit broneeringuinfot ning milline on neile andmetele juurdepääsu poliitika ja kord.

42. Austraalia teabevolinik vaatab eelkõige läbi mis tahes kodakondsusega või mis tahes elukohariigist pärit isikute esitatud avaldused nende õiguste ja vabaduste kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega. Asjaomasele isikule teatatakse avalduse tulemustest. Austraalia teabevolinik osutab asjaomastele isikutele täiendavat abi käesoleva lepingu kohaste õiguste (eelkõige õigus andmetega tutvumisele, nende parandamisele ja õiguskaitsele) kasutamisel.

43. Lennureisijatel on õigus esitada Austraalia Ühenduse ombudsmanile kaebus seoses nende kohtlemisega Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti poolt.

Artikkel 11

Läbipaistvus

44. Austraalia nõuab lennuettevõtjatelt, et nad annaksid reisijatele selget ja asjakohast teavet broneeringuinfo kogumise, töötlemise ja kasutamise otstarbe kohta. Soovitavalt antakse seda teavet broneerimise ajal.

45. Austraalia teeb üldsusele eelkõige asjakohastel valitsuse veebisaitidel kättesaadavaks teabe selle kohta, millisel otstarbel kogub ja kasutab Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet broneeringuinfot. See teave sisaldab infot andmetega tutvumise taotlemise ning nende parandamise ja õiguskaitse võimaluste kohta.

Artikkel 12

Õigus tutvuda andmetega

46. Isikutel on Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile tehtud taotluse alusel õigus tutvuda oma broneeringuinfoga. Seda infot antakse põhjendamatute piirangute või asjatu viivituseta. See õigus on sätestatud Austraalia Ühenduse 1982. aasta teabevabaduse seaduses ja eraelu puutumatuse seaduses. Õigus tutvuda andmetega hõlmab ka võimalust taotleda ja saada Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti dokumente selle kohta, kas asjaomase isikuga seotud teavet on edastatud või kättesaadavaks tehtud, ning teavet andmete saajate või saajate kategooriate kohta.

47. Lõike 1 kohane andmete avaldamine võib sõltuda Austraalia õiguse kohastest põhjendatud õiguslikest piirangutest, et tagada kriminaalkuritegude ärahoidmine, avastamine, uurimine või nende eest vastutusele võtmine ning kaitsta üldsuse või riigi julgeolekut, võttes arvesse asjaomase isiku õigustatud huvi.

48. Andmetele juurdepääsu võimaldamisest keeldumisest või juurdepääsu piiramisest teatatakse asjaomasele isikule kirjalikult kolmekümne (30) päeva või seadusjärgse pikendatud tähtaja jooksul. Samal ajal teatatakse talle ka otsuse faktilised või õiguslikud põhjused. Viimase teatamise võib ära jätta, kui selleks on olemas põhjus vastavalt lõikele 2. Kõigil sellistel juhtudel teavitatakse isikuid nende õigusest esitada kaebus Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti otsuse kohta. Kaebus esitatakse Austraalia teabevolinikule. Lisaks teavitatakse isikuid olemasolevatest võimalustest haldus- või õiguskaitse taotlemiseks Austraalia õiguse alusel.

49. Kui isik esitab Austraalia teabevolinikule kaebuse vastavalt lõikele 3, teatatakse talle ametlikult kaebuse uurimise tulemused. Talle antakse vähemalt kinnitus selle kohta, et tema andmekaitsealaseid õigusi on järgitud vastavalt käesolevale lepingule.

50. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet ei avalda broneeringuinfot üldsusele, välja arvatud isikutele, kelle broneeringuinfot on töödeldud, või nende esindajatele.

Artikkel 13

Õigus andmeid parandada ja kustutada

51. Kõigil isikutel on õigus taotleda, et parandataks tema broneeringuinfot, mida Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet on töödelnud, kui see info ei ole täpne. Parandamiseks võib olla vajalik andmete kustutamine.

52. Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti valduses oleva broneeringuinfo parandamise taotlused võib esitada otse kõnealusele ametile vastavalt teabevabaduse seadusele või eraelu puutumatuse seadusele.

53. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet teeb kõik taotlusest tulenevad kontrollid ja teavitab viivitamata asjaomast isikut sellest, kas tema broneeringuinfo on parandatud või kustutatud. Selline teade saadetakse asjaomasele isikule kirjalikult kolmekümne (30) päeva või seadusjärgse pikendatud tähtaja jooksul ning selles teavitatakse teda õigusest esitada Austraalia teabevolinikule kaebus Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti otsuse kohta ning muul juhul olemasolevatest võimalustest haldus- või õiguskaitse taotlemiseks Austraalia õiguse alusel.

54. Kui isik esitab Austraalia teabevolinikule kaebuse vastavalt lõikele 3, teatatakse talle ametlikult uurimistulemused.

Artikkel 14

Õigus õiguskaitsele

55. Kõigil isikutel on õigus tõhusale haldus- ja õiguskaitsele juhul, kui on rikutud nende õigusi, millele on osutatud käesolevas otsuses.

56. Kõigil isikutel, kellele on tekitatud kahju ebaseadusliku töötlemise või käesolevas otsuses osutatud õigustega vastuolus oleva toimingu tagajärjel, on õigus taotleda tõhusate õiguskaitsevahendite rakendamist, mis võib hõlmata hüvitise saamist Austraalialt.

57. Lõigetes 1 ja 2 osutatud õigused tagatakse isikutele olenemata nende kodakondsusest, päritolu- või elukohariigist või Austraalias kohalolekust.

Artikkel 15

Broneeringuinfo automaatne töötlemine

58. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet ega muud 2. lisas loetletud valitsusasutused ei tee üksnes automaatselt töödeldud broneeringuinfo põhjal otsust, mis mõjutab oluliselt reisijat või millel on talle kahjulikud õiguslikud tagajärjed.

59. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet ei kasuta andmete töötlemisel delikaatseid andmeid.

Artikkel 16

Andmete säilitamine

60. Broneeringuinfot ei säilitata kauem kui viis ja pool aastat alates kuupäevast, mil Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet sai esimest korda kõnealuse info. Selle ajavahemiku jooksul säilitatakse broneeringuinfo broneeringuinfosüsteemis üksnes terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks; info säilitatakse järgmisel viisil:

61. alates andmete esmakordsest saamisest kuni kolme aasta möödumiseni on juurdepääs kogu broneeringuinfole piiratud arvul Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti ametnikel, kellel on kõnealuse ameti direktori eriluba selliste reisijate tuvastamiseks, kes võivad olla huvipakkuvad isikud;

62. pärast kolme aasta möödumist andmete esmakordsest saamisest kuni viie ja poole aasta möödumiseni säilitatakse broneeringuinfo broneeringuinfosüsteemis, kuid anonüümseks muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid paljastada reisija, keda broneeringuinfo käsitleb. Sellisele anonüümsele broneeringuinfole on juurdepääs üksnes piiratud arvul Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti ametnikel, kellel on kõnealuse ameti direktori eriluba terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegudega seotud analüüside tegemiseks. Täielik juurdepääs broneeringuinfole on lubatud üksnes Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti kõrgema astme tegevteenistuse töötajale, kui on vaja teostada uurimist terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.

63. Anonüümseks muudetakse järgmised broneeringuinfos sisalduvad andmed:

64. nimi (nimed);

65. muud broneeringuinfos sisalduvad nimed, sh reisijate arv;

66. kõik kättesaadavad kontaktandmed (sh tellija kohta);

67. üldmärkused, sh OSI ( Other Supplementary Information ), SSI ( Special Service Information ) ja SSRi ( Special Service Request ) väljadel sisalduv teave sel määral, mil see sisaldab andmeid, mis võivad paljastada füüsilise isiku; ning

68. kogu APP ( Advance Passenger Processing ) või API ( Advance Passenger Information ) süsteemi kogutud eelteave reisijate kohta sel määral, mil see sisaldab andmeid, mis võivad paljastada füüsilise isiku.

69. Olenemata lõikest 1 võib töödelda konkreetsete terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või karistuste täitmiseks vajaminevat broneeringuinfot kõnealuse uurimise või vastutusele võtmise või karistuste täitmise võimaldamiseks. Broneeringuinfo võib säilitada asjakohase uurimise või vastutusele võtmise menetluse lõpetamiseni või karistuse täideviimiseni.

70. Broneeringuinfo kustutatakse jäädavalt, kui on lõppenud andmete säilitamise aeg, mis on sätestatud lõigetes 1 ja 3.

Artikkel 17

Broneeringuinfo registreerimine ja dokumenteerimine

71. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet registreerib ja dokumenteerib andmete töötlemise õiguspärasuse kontrollimiseks, sisekontrolli tegemiseks ning andmete nõuetekohase tervikluse ja töötlemise turvalisuse tagamiseks broneeringuinfo mis tahes töötlemise Austraalia või kolmandate riikide ametiasutuste poolt, sealhulgas kõnealuse infoga tutvumise ja selle kasutamise või edastamise ning Austraalia või kolmandate riikide ametiasutuste taotlused kõnealuse info saamiseks, isegi kui neile vastatakse eitavalt.

72. Lõike 1 kohaselt koostatud registreid või dokumente kasutatakse üksnes järelevalve teostamiseks ja auditeerimiseks, sealhulgas loata juurdepääsuga seotud küsimuste uurimiseks ja lahendamiseks.

73. Lõike 1 kohaselt koostatud registrid või dokumendid edastatakse taotluse korral Austraalia teabevolinikule. Austraalia teabevolinik kasutab seda teavet ainult andmekaitse jälgimiseks ning andmete nõuetekohase töötlemise, tervikluse ja turvalisuse tagamiseks.

Artikkel 18

Broneeringuinfo jagamine muude Austraalia valitsusasutustega

74. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet võib jagada broneeringuinfot üksnes nende Austraalia valitsusasutustega, mis on loetletud 2. lisas, ning üksnes järgmisi kaitsemeetmeid rakendades:

75. andmeid saavad valitsusasutused rakendavad broneeringuinfo suhtes käesolevas lepingus sätestatud kaitsemeetmeid;

76. andmeid jagatakse üksnes artiklis 3 sätestatud otstarbel;

77. andmeid jagatakse üksnes iga üksikjuhtumi puhul eraldi, v.a juhul kui andmed on anonüümseks muudetud;

78. enne andmete jagamist hindab Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet põhjalikult jagatavate andmete asjakohasust. Jagatakse üksnes neid broneeringuinfos sisalduvaid andmeid, mille vajalikkust konkreetses olukorras on selgelt tõendatud. Igal juhul jagatakse võimalikult vähe andmeid;

79. andmeid saavad valitsusasutused tagavad, et andmeid ei avaldata täiendavalt ilma Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti loata; kõnealune amet annab sellise loa üksnes lepingu artiklis 3 sätestatud otstarbel.

80. 2. lisas sätestatud ametiasutuste loetelu võib muuta lepinguosaliste vahel diplomaatiliste nootide vahetamise teel, et lisada sellesse:

81. 2. lisas juba loetletud asutuste või ametite õigusjärglased ning

82. pärast käesoleva lepingu jõustumist loodud uued asutused ja ametid, mille ülesanded on otseselt seotud terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmise, avastamise, uurimise või nende eest vastutusele võtmisega; ning

83. olemasolevad asutused ja ametid, mille ülesanded on muudetud otseselt seotuks terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmise, avastamise, uurimise või nende eest vastutusele võtmisega.

84. Käesoleva lepingu kohaselt kogutud broneeringuinfot sisaldava analüütilise teabe edastamisel rakendatakse käesoleva artikli kohaseid broneeringuinfo kaitse meetmeid.

85. Käesolev artikkel ei takista broneeringuinfo avaldamist, kui see on vajalik artikli 3 lõigete 4 ja 5 ning artikli 10 kohaldamiseks.

Artikkel 19

Andmete edastamine kolmandate riikide ametiasutustele

86. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet võib edastada broneeringuinfot üksnes teatavatele kolmanda riigi ametiasutusele, rakendades järgmisi kaitsemeetmeid:

87. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet on veendunud, et andmeid saav kolmanda riigi ametiasutus on soostunud edastatud andmete suhtes rakendama samu kaitsemeetmeid, mis on sätestatud käesolevas lepingus;

88. broneeringuinfot võivad saada üksnes need kolmanda riigi ametiasutused, kelle ülesanded on otseselt seotud terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmisega;

89. andmeid edastatakse üksnes terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks vastavalt artiklile 3;

90. andmeid edastatakse üksnes igal konkreetsel juhul eraldi;

91. enne andmete edastamist hindab Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet põhjalikult edastavate andmete asjakohasust. Edastatakse üksnes neid broneeringuinfos sisalduvaid andmeid, mille vajalikkust konkreetses olukorras on selgelt tõendatud. Igal juhul jagatakse võimalikult vähe andmeid;

92. kui Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet on teadlik liikmesriigi kodaniku või elaniku andmete edastamisest, teatab ta sellest asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele esimesel võimalusel;

93. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet on veendunud, et andmeid saav kolmanda riigi ametiasutus on soostunud säilitama broneeringuinfot üksnes asjakohase uurimise või vastutusele võtmise menetluse lõpetamiseni või karistuse täideviimiseni või kuni selle ajani, mil andmed ei ole enam artikli 3 lõike 4 kohaldamiseks vajalikud, ning igal juhul mitte kauem kui vaja;

94. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet on veendunud, et andmeid saav kolmanda riigi ametiasutus on soostunud broneeringuinfot mitte edasi saatma;

95. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet tagab vajaduse korral, et asjaomasele reisijale teatatakse tema broneeringuinfo edastamisest.

96. Käesoleva lepingu kohaselt kogutud broneeringuinfot sisaldava analüütilise teabe edastamise korral rakendatakse käesoleva artikli kohaseid broneeringuinfo kaitse meetmeid.

97. Käesolev artikkel ei takista broneeringuinfo avaldamist, kui see on vajalik artikli 3 lõike 4 kohaldamiseks.

III PEATÜKK

EDASTAMISE ÜKSIKASJAD

Artikkel 20

Edastamismeetod

Käesoleva lepingu kohaldamisel tagavad lepinguosalised, et lennuettevõtjad edastavad Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile broneeringuinfo üksnes tõukemeetodil ja järgmises korras:

98. lennuettevõtjad edastavad broneeringuinfo elektrooniliselt Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti tehniliste nõuete kohaselt või tehnilise rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil, tagades piisava andmeturbe;

99. lennuettevõtjad edastavad broneeringuinfo sõnumivahetuse kokkulepitud vormingus;

100. lennuettevõtjad edastavad broneeringuinfo turvaliselt, kasutades Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti nõutavaid ühiseid protokolle.

Artikkel 21

Edastamissagedus

101. Lepinguosalised tagavad, et lennuettevõtjad edastavad Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile kogu nõutava reisijate broneeringuinfo artiklis 20 kirjeldatud viisil iga lennu kohta kuni viiel kavandatud ajahetkel; esimene edastamine toimub kuni 72 tundi enne lennuplaani kohast väljalendu. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet teatab lennuettevõtjatele kindlaksmääratud edastamisajad.

102. Erandjuhtudel, kui on alust arvata, et varajane andmetega tutvumine on vajalik reageerimiseks terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegudega seonduvale konkreetsele ohule, võib Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet nõuda lennuettevõtjalt broneeringuinfo edastamist enne esimest kavandatud edastamisaega. Seda õigust kasutab Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet mõistlikult ja proportsionaalselt ning üksnes tõukemeetodil.

103. Erandjuhtudel, kui on alust arvata, et andmetega tutvumine on vajalik reageerimiseks terroriaktide või raskete rahvusvaheliste kuritegudega seonduvale konkreetsele ohule, võib Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet nõuda lennuettevõtjalt broneeringuinfo edastamist lõikes 1 osutatud korrapäraste edastamisaegade vahel või pärast neid. Seda õigust kasutab Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet mõistlikult ja proportsionaalselt ning üksnes tõukemeetodil.

IV PEATÜKK

RAKENDUS- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 22

Eranditeta kohaldamine/seos muude õigusaktidega

104. Käesoleva lepinguga ei looda ega anta era- või avalik-õiguslikele isikutele ega üksustele mingeid õigusi ega soodustusi. Mõlemad lepinguosalised tagavad käesoleva lepingu nõuetekohase rakendamise.

105. Käesolev leping ei piira Austraalia õigusnormides sätestatud õigusi ega kaitsemeetmeid.

106. Käesolev leping ei mõjuta Austraalia ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahelistest kahepoolsetest vastastikuse õigusabi vahenditest tulenevat kohustust pakkuda abi seoses taotlustega saada andmeid terroriakte või raskeid rahvusvahelisi kuritegusid käsitleva kriminaalmenetluse tõendite kogumiseks.

Artikkel 23

Vaidluste lahendamine ja lepingu peatamine

107. Kõigi käesoleva lepingu tõlgendamisest, kohaldamisest või rakendamisest tulenevate vaidluste ja nendega seotud küsimuste korral peavad lepinguosalised nõu, et jõuda mõlemale rahuldava otsuseni, andes sealhulgas mõlemale lepinguosalisele võimaluse seda otsust mõistliku aja jooksul täita.

108. Juhul kui nõupidamiste tulemusel vaidlust ei lahendata, võivad mõlemad lepinguosalised käesoleva lepingu kohaldamise peatada, andes sellest teada diplomaatiliste kanalite kaudu; selline peatamine jõustub 120 päeva pärast teatamise kuupäeva, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

109. Selline peatamine lõppeb niipea, kui vaidlusele on leitud nii Austraaliale kui ka ELile rahuldav lahendus.

110. Olenemata käesoleva lepingu peatamisest jätkatakse kogu käesoleva lepingu kohaselt Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti valduses oleva teabe töötlemist vastavalt käesolevas lepingus sätestatud kaitsemeetmetele, sealhulgas andmete säilitamist ja kustutamist käsitlevatele sätetele.

Artikkel 24

Nõupidamine ja läbivaatamine

111. Lepinguosalised teatavad vajaduse korral teineteisele kõik käesoleva lepingu rakendamist oluliselt mõjutada võivad õigusaktide või eeskirjade muudatused enne nende vastuvõtmist. Käesolevas lepingus sisalduvad viited Austraalia õigusaktidele hõlmavad kõiki neile järgnevaid õigusakte.

112. Lepinguosalised vaatavad ühiselt läbi käesoleva lepingu rakendamise ja kõik sellega seotud küsimused üks aasta pärast käesoleva lepingu jõustumist ja seejärel korrapäraselt lepingu kehtivuse ajal ning lisaks kummagi lepinguosa taotluse korral. Lepinguosalised lepivad kokku, et eelkõige tuleks läbi vaadata artikli 16 lõike 1 punkti b kohane andmete anonüümseks muutmise mehhanism, kõik selle toimimise tõhususe või kulutasuvusega seotud probleemid ja muude hästitoimivate broneeringuinfosüsteemidega (sh ELi süsteem) seotud sarnaste mehhanismide kasutamisel saadud kogemused. Kui tõhusalt toimivat ja kulutasuvat mehhanismi kättesaadaval ei ole, piiratakse juurdepääsu andmetele nende arhiveerimise kaudu ning andmetega saab tutvuda üksnes samal viisil kui anonüümsete andmetega vastavalt artiklile 16.

113. Lepinguosalised lepivad enne ühist läbivaatamist kokku selle üksikasjad ja teatavad teineteisele oma läbivaatamisrühma liikmed. Ühisel läbivaatamisel esindab Euroopa Liitu Euroopa Komisjon ning Austraaliat Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet. Läbivaatamisrühma võivad kuuluda andme- ja õiguskaitse asjatundjad. Kohaldatavate seaduste raames nõutakse kõigilt ühisel läbivaatamisel osalejatelt konfidentsiaalsuspõhimõtte järgimist läbirääkimistel ja vastava julgeolekukontrolli läbimist. Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet tagab ühise läbivaatamise teostamiseks juurdepääsu asjakohastele dokumentidele, süsteemidele ja töötajatele.

114. Lepinguosalised hindavad lepingut, eelkõige selle toimimise tõhusust, hiljemalt nelja aasta möödumisel lepingu jõustumisest.

115. Ühise läbivaatamise järel esitab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule selle kohta aruande. Austraaliale antakse võimalus teha kirjalikke märkusi, mis lisatakse aruandele.

116. Kuna ELi broneeringuinfosüsteemi loomine võib muuta käesoleva lepingu konteksti, peavad lepinguosalised sellise süsteemi loomise korral nõu, et välja selgitada, kas lepingut tuleks vastavalt muuta.

Artikkel 25

Lepingu lõpetamine

117. Mõlemad lepinguosalised võivad käesoleva lepingu lõpetada mis tahes ajal, andes sellest diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult teada. Lõpetamine jõustub sada kakskümmend (120) päeva pärast sellise teate kättesaamist või muul kokkulepitud ajal.

118. Olenemata käesoleva lepingu lõpetamisest jätkatakse kogu käesoleva lepingu kohaselt Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti valduses oleva teabe töötlemist vastavalt käesolevas lepingus sätestatud kaitsemeetmetele, sealhulgas andmete säilitamist ja kustutamist käsitlevatele sätetele.

Artikkel 26

Kestus

119. Kui artiklist 25 ei tulene teisiti, on käesolev leping jõus seitse aastat alates selle jõustumise kuupäevast.

120. Pärast lõikes 1 sätestatud ajavahemiku ja kõigi käesoleva lõike kohaselt pikendatud kestusaegade möödumist pikendatakse lepingut seitsmeks aastaks, kui üks lepinguosalistest ei anna teisele lepinguosalisele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt kaksteist (12) kuud ette teada, et ta ei kavatse lepingut enam pikendada.

121. Olenemata käesoleva lepingu kehtivusaja lõppemisest jätkatakse kogu käesoleva lepingu kohaselt Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti valduses oleva teabe töötlemist vastavalt käesolevas lepingus sätestatud kaitsemeetmetele, sealhulgas andmete säilitamist ja kustutamist käsitlevatele sätetele.

Artikkel 27

Enne käesoleva lepingu jõustumist saadud broneeringuinfo

Austraalia kasutab vastavalt käesoleva lepingu sätetele kogu broneeringuinfot, mis on käesoleva lepingu jõustumise ajal Austraalia Tolli- ja Piirivalveameti valduses. Andmeid ei tule siiski anonüümseks muuta enne 1. jaanuari 2015.

Artikkel 28

Territoriaalne kohaldamisala

122. Kui lõigetest 2 ja 4 ei tulene teisiti, kohaldatakse käesolevat lepingut selle territooriumi suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut, ning Austraalia territooriumi suhtes.

123. Käesolevat lepingut kohaldatakse Taani, Ühendkuningriigi või Iirimaa suhtes üksnes siis, kui Euroopa Komisjon teatab Austraaliale kirjalikult, et Taani, Ühendkuningriik või Iirimaa on otsustanud end käesoleva lepinguga siduda.

124. Kui Euroopa Komisjon teatab enne käesoleva lepingu jõustumist Austraaliale, et lepingut kohaldatakse Taani, Ühendkuningriigi või Iirimaa suhtes, hakatakse lepingut selle riigi territooriumi suhtes kohaldama samal päeval kui muude ELi liikmesriikide suhtes, kes on lepinguga seotud.

125. Kui Euroopa Komisjon teatab pärast käesoleva lepingu jõustumist Austraaliale, et lepingut kohaldatakse Taani, Ühendkuningriigi või Iirimaa suhtes, hakatakse lepingut selle riigi territooriumi suhtes kohaldama esimesel päeval pärast seda, kui Austraalia on teate kätte saanud.

Artikkel 29

Lõppsätted

126. Käesolev leping jõustub järgmise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on vahetanud teated selleks vajalike sisemenetluste lõpuleviimisest.

127. Käesoleva lepinguga asendatakse Brüsselis 30. juunil 2008 Euroopa Liidu ja Austraalia vahel sõlmitud leping, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile; kõnealuse lepingu kohaldamine lõpetatakse käesoleva lepingu jõustumisel.

Koostatud [koht ja kuupäev] kahes originaaleksemplaris inglise keeles. Käesolev leping koostatakse ka bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ja ungari keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed. Erikeelsete versioonide vaheliste erinevuste korral kohaldatakse ingliskeelset versiooni.

EUROOPA LIIDU NIMEL

++++++++++

AUSTRAALIA NIMEL

++++++++++

1. lisa

Broneeringuinfos sisalduvad artikli 2 punktis f osutatud andmed, mille lennuettevõtjad peavad Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile esitama üksnes sel määral, mil nad neid koguvad:

128. broneeringu number,

129. broneeringu/pileti väljaandmise kuupäev,

130. kavandatav(ad) reisikuupäev(ad),

131. nimi (nimed),

132. kättesaadav teave püsikliendiprogrammide ja soodustuste (tasuta piletid, hinna- või teenindusklassi tõstmine jms) kohta,

133. muud broneeringuinfos sisalduvad nimed, sh reisijate arv,

134. kõik kättesaadavad kontaktandmed (sh tellija kohta),

135. kogu kättesaadav teave makse/arve kohta (v.a muud tehinguandmed, mis on seotud krediitkaardi või kontoga ja mitte reisiga),

136. konkreetse broneeringu reisiteekond,

137. reisibüroo/reisiagent,

138. teave lennukoodi jagamise kohta,

139. jagatud broneeringuinfo,

140. reisija staatus (sh kinnitused ja lennule registreerimine),

141. piletimüügiinfo, sh pileti number, ühe suuna piletid ja automaatne hinnapäring,

142. kõik pagasiandmed,

143. teave istekohtade kohta, sh istekoha number,

144. üldmärkused, sh OSI, SSI ja SSRi väljadel sisalduv teave,

145. kogu APISi süsteemi kogutud teave,

146. kõik punktides 1–18 nimetatud broneeringuinfos tehtud hilisemad muudatused.

2. lisa

Muud Austraalia valitsusasutused, kellega Austraalia Tolli- ja Piirivalveamet võib jagada broneeringuinfot:

147. Austraalia kuritegevusevastane komisjon,

148. Austraalia Riiklik Politsei,

149. Austraalia Julgeolekualase Teabe Organisatsioon,

150. Austraalia Ühenduse Prokuratuuri direktor,

151. Immigratsiooni- ja Kodakondsusministeerium,

152. Transpordi Turvalisuse Ameti infrastruktuuri ja transpordi osakond.

[1] ELT L 213, 8.8.2008, lk 47.

[2] P7_TA-(2010) 0144, 5.5.2010.

[3] KOM (2010) 492.