28.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 188/69


Teisipäev, 15. veebruar 2011
Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ***

P7_TA(2011)0045

Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2011. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

2012/C 188 E/18

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13988/2010);

võttes arvesse Euroopa Liidu ning Brasiilia Liitvabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu eelnõu (12922/2009);

võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2, artikli 218 lõike 8 esimesele lõigule ja lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0335/2010);

võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A7-0004/2011),

1.

annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Brasiilia Liitvabariigi valitsusele ja parlamendile.