14.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 364/7


EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU ARVAMUS,

7. detsember 2011,

seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Sissejuhatus ja õiguslik alus

1. detsembril 2011 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Ülemkogu eesistuja taotluse avaldada arvamust seoses nõukogu 30. novembri 2011. aasta soovitusega (1) Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta.

EKP nõukogu arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikel 2.

Üldised märkused

1.

Euroopa Ülemkogule esitatud nõukogu soovitus, mille osas konsulteeritakse Euroopa Parlamendi ja EKP nõukoguga, soovitab nimetada Benoît COEURÉ Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks kaheksaks aastaks.

2.

EKP nõukogu on arvamusel, et esitatud kandidaat on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab lepingu artikli 283 lõige 2.

3.

EKP nõukogul ei ole vastuväiteid nõukogu soovitusele määrata EKP juhatuse liikmeks Benoît COEURÉ.

Frankfurt Maini ääres, 7. detsember 2011

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELTs veel avaldamata.