52010XX1123(05)

Eelnõu – Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga loodud Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsus nr …/…, …, stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingus sisalduvate sotsiaalkindlustussüsteeme koordineerivate sätete kohta

Euroopa Liidu Teataja L 306 , 23/11/2010 Lk 29 - 34


Eelnõu

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga loodud

Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsus nr …/…,

…,

stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingus sisalduvate sotsiaalkindlustussüsteeme koordineerivate sätete kohta

STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel, [1] eriti selle artiklit 46,

ning arvestades järgmist:

(1) Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu (edaspidi "leping") artikliga 46 nähakse ette endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ning sätestatakse sellise koordineerimise põhimõtted.

(2) Lepingu artikliga 46 on samuti ette nähtud, et stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võtab vastu otsuse kõnealuses artiklis sätestatud eesmärkide rakendamiseks.

(3) Mittediskrimineerimise põhimõtte kohaldamist silmas pidades ei peaks käesolev otsus andma lisaks teatavate hüvitiste puhul ette nähtud ekspordiõigusele mingeid täiendavaid teise lepinguosalise territooriumil asetleidvatest asjaoludest ja sündmustest tulenevaid õigusi, kui nimetatud asjaolusid ja sündmusi esimese lepinguosalise õigusaktide alusel arvesse ei võeta.

(4) Käesoleva otsuse rakendamisel peaks endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi töötajal olema õigus perehüvitistele, kui tema pereliikmed elavad koos asjaomase töötajaga seaduslikult selles liikmesriigis, kus töötaja töötab. Otsus ei peaks andma õigust perehüvitistele nende pereliikmete suhtes, kes elavad mõnes muus riigis, nt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis.

(5) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 859/2003 [2] laiendatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 ja määruse (EMÜ) nr 574/72 sätteid kolmandate riikide kodanikele, keda need sätted veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse tõttu. Määruses (EÜ) nr 859/2003 juba käsitletakse endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi töötajate eri liikmesriikidest saadud kindlustusperioodide liitmist seoses õigusega teatavatele hüvitistele, nagu on sätestatud lepingu artikli 46 lõike 1 esimeses taandes.

(6) Koordineerimiseeskirjade kohaldamise hõlbustamiseks võib olla vaja kehtestada erisätted, mis arvestaksid endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide erijooni.

(7) Liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheliste sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise ladusa toimimise tagamiseks on vaja kehtestada erisätted, milles käsitletakse liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelist koostööd ning asjaomase isiku ja asjaomase riigi asutuse vahelist koostööd.

(8) Tuleks vastu võtta üleminekusätted, et kaitsta käesoleva otsusega hõlmatud isikuid ja tagada, et nad ei kaotaks selle jõustumise tõttu oma õigusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

I OSA

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

1. Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) "leping" – ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping;

b) "määrus" – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EMÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta), [3] mida kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides;

c) "rakendusmäärus" – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 [4] (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord;

d) "liikmesriik" – Euroopa Liidu liikmesriik;

i) liikmesriigi õigusaktide kohaldamisel – töötav isik määruse artikli 1 punkti a tähenduses;

ii) endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide kohaldamisel – töötav isik endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide tähenduses;

i) liikmesriigi õigusaktide kohaldamisel – pereliige määruse artikli 1 punkti i tähenduses;

ii) endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide kohaldamisel – pereliige endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide tähenduses;

i) liikmesriikide puhul – käesoleva otsusega hõlmatud hüvitiste suhtes kohaldatavad õigusaktid määruse artikli 1 punkti l tähenduses;

ii) endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi puhul – käesoleva otsusega hõlmatud hüvitiste suhtes endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis kohaldatavad asjakohased õigusaktid;

- vanaduspensionid;

- toitjakaotuspensionid;

- tööõnnetus- ja kutsehaiguspensionid;

- tööõnnetuste või kutsehaigustega seotud töövõimetuspensionid;

- peretoetused;

i) liikmesriikide puhul:

- vanaduspensionid;

- toitjakaotuspensionid;

- tööõnnetus- ja kutsehaiguspensionid;

- tööõnnetuste või kutsehaigustega seotud töövõimetuspensionid;

määruse tähenduses, välja arvatud mitteosamakselised rahalised erihüvitised, mis on loetletud määruse X lisas;

ii) endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi puhul – vastavad endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktides kehtestatud hüvitised, välja arvatud mitteosamakselised rahalised erihüvitised, mis on kehtestatud käesoleva otsuse I lisas.

2. Muid käesolevas otsuses kasutatud mõisteid kasutatakse tähenduses, mis on neile antud:

a) liikmesriikide puhul – määruses ja rakendusmääruses;

b) endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi puhul – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis kohaldatavates asjakohastes õigusaktides.

Artikkel 2

Isikud, kelle suhtes otsus on kohaldatav

Käesolevat otsust kohaldatakse:

a) töötajate suhtes, kes on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikud ja kes töötavad või on töötanud seaduslikult ühe liikmesriigi territooriumil ning kelle suhtes kohaldatakse või on kohaldatud ühe või mitme liikmesriigi õigusakte, ning nende töötajate ülalpidamisel olnud isikute suhtes;

b) punktis a nimetatud töötajate pereliikmete suhtes, tingimusel et nimetatud pereliikmed elavad või on elanud koos asjaomase töötajaga seaduslikult liikmesriigis ajal, mil töötaja nimetatud liikmesriigis töötab;

c) töötajate suhtes, kes on liikmesriigi kodanikud ja kes töötavad või on töötanud seaduslikult endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil ning kelle suhtes kohaldatakse või on kohaldatud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusakte, ning nende töötajate ülalpidamisel olnud isikute suhtes, ning

d) punktis c nimetatud töötajate pereliikmete suhtes, tingimusel et nimetatud pereliikmed elavad või on elanud koos asjaomase töötajaga seaduslikult Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis ajal, mil töötaja Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis töötab või töötas.

Artikkel 3

Võrdne kohtlemine

1. Töötajaid, kes on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikud ja töötavad liikmesriigis seaduslikult, ning nende kõiki pereliikmeid, kes elavad nende juures seaduslikult, koheldakse hüvitiste osas artikli 1 lõike 1 punkti h tähenduses viisil, mille puhul neid ei diskrimineerita nende kodakondsuse alusel võrreldes selle liikmesriigi kodanikega, kus nad töötavad.

2. Töötajaid, kes on liikmesriigi kodanikud ja töötavad endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis seaduslikult, ning nende kõiki pereliikmeid, kes elavad nende juures seaduslikult, koheldakse hüvitiste osas artikli 1 lõike 1 punkti h tähenduses viisil, mille puhul neid ei diskrimineerita nende kodakondsuse alusel võrreldes endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikega.

II OSA

LIIKMESRIIKIDE JA ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI VAHELISED SUHTED

Artikkel 4

Elukohaeeskirjadest loobumine

1. Eksporditavaid hüvitisi artikli 1 lõike 1 punkti i tähenduses, millele isikul on õigus artikli 2 punktides a ja c osutatu kohaselt, ei või vähendada, peatada, võtta tagasi ega konfiskeerida põhjusel, et hüvitisesaaja elab:

i) liikmesriigi õigusaktide kohaselt saadava hüvitise puhul endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil või

ii) endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide kohaselt saadava hüvitise puhul liikmesriigi territooriumil.

2. Artikli 2 punktis b osutatud töötajate pereliikmetel on õigus eksporditavatele hüvitistele artikli 1 lõike 1 punkti i tähenduses samal viisil nagu asjaomase liikmesriigi kodakondsusega töötaja pereliikmetel, kui nimetatud pereliikmed elavad endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil.

3. Artikli 2 punktis d osutatud töötajate pereliikmetel on õigus eksporditavatele hüvitistele artikli 1 lõike 1 punkti i tähenduses samal viisil nagu endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodakondsusega töötaja pereliikmetel, kui nimetatud pereliikmed elavad asjaomase liikmesriigi territooriumil.

III OSA

MUUD SÄTTED

Artikkel 5

Koostöö

1. Liikmesriigid ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik edastavad üksteisele kogu teabe, mis on seotud nende õigusaktide muudatustega, mis võivad mõjutada käesoleva otsuse rakendamist.

2. Käesoleva otsuse eesmärgil osutavad liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi võimuorganid ja asutused üksteisele abi nii, nagu rakendaksid nad oma riigi õigusakte. Kõnealuste võimuorganite ja asutuste antav haldusabi peab üldjuhul olema tasuta. Liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi pädevad võimuorganid võivad aga kokku leppida teatavate kulude tagasimaksmises.

3. Liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi võimuorganid ja asutused võivad käesoleva otsuse eesmärgil suhelda vahetult üksteisega ja asjaomaste isikute või nende esindajatega.

4. Käesoleva otsusega hõlmatud asutused ja isikud on kohustatud vahetama vastastikku teavet ja tegema koostööd, et tagada käesoleva otsuse nõuetekohane rakendamine.

5. Asjaomased isikud peavad teatama pädeva liikmesriigi või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi (kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on pädev riik) ja elukohajärgse liikmesriigi või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi (kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on elukohariik) asutustele esimesel võimalusel muutustest oma isiklikus või pereolukorras, mis mõjutab nende õigust hüvitistele käesoleva otsuse alusel.

6. Lõikes 5 osutatud teatamiskohustuse täitmatajätmine võib kaasa tuua proportsionaalsete meetmete rakendamise vastavalt riiklikele õigusaktidele. Need meetmed on sellegipoolest samaväärsed samasugustes olukordades siseriiklike õigusaktide alusel rakendatavatega ega põhjusta taotlejatele erakordseid raskusi neile käesoleva otsusega antud õiguste kasutamisel ega muuda seda võimatuks.

7. Liikmesriik ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võivad lisada siseriiklikesse õigusaktidesse sätted, millega luuakse tingimused hüvitise saamise õiguse kontrollimiseks, et võtta arvesse asjaolu, et hüvitisesaaja viibib või elab väljaspool deebitorasutuse liikmesriigi territooriumi. Kõnealused sätted on proportsionaalsed, ei diskrimineeri kodakondsuse alusel ning on kooskõlas käesoleva otsuse põhimõtetega. Sellistest sätetest teavitatakse stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu.

Artikkel 6

Ametlik kontroll ja arstlik läbivaatus

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse artiklis 2 osutatud isikute suhtes ja artikli 1 lõike 1 punktis i osutatud eksporditavate hüvitiste saamisel ning käesoleva otsuse rakendamise eest vastutavate asutuste suhtes.

2. Kui hüvitisesaaja või taotleja või tema pereliige viibib või elab liikmesriigi territooriumil, kui deebitorasutus asub endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, või kui selline isik viibib või elab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, kui deebitorasutus asub liikmesriigis, viib arstliku läbivaatuse kõnealuse asutuse taotlusel läbi hüvitisesaaja viibimis- või elukohajärgne asutus kooskõlas viimatinimetatud asutuse suhtes kohaldatavates õigusaktides sätestatud menetlustega.

Deebitorasutus teatab viibimis- või elukohajärgsele asutusele vajaduse korral kõigist erinõuetest, mida tuleb järgida, ja punktid, mida arstlik läbivaatus peab hõlmama.

Viibimis- või elukohajärgne asutus edastab arstlikku läbivaatust taotlenud deebitorasutusele aruande.

Deebitorasutus jätab endale õiguse korraldada hüvitisesaaja läbivaatus asutuse valitud arsti poolt kas selle riigi territooriumil, kus hüvitisesaaja või taotleja viibib või elab, või deebitorasutuse asukohariigis. Siiski võib kutsuda hüvitisesaaja deebitorasutuse riigi territooriumile vaid juhul, kui reis ei kahjusta tema tervist ja kui sellega seonduvad reisi- ja elamiskulud kannab deebitorasutus.

3. Kui hüvitisesaaja või taotleja või tema pereliige viibib või elab liikmesriigi territooriumil, kui deebitorasutus asub endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, või kui selline isik viibib või elab endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, kui deebitorasutus asub liikmesriigis, viib ametliku kontrolli kõnealuse asutuse taotlusel läbi hüvitisesaaja viibimis- või elukohajärgne asutus.

Viibimis- või elukohajärgne asutus edastab ametlikku kontrolli taotlenud deebitorasutusele aruande.

Deebitorasutusel säilib õigus korraldada hüvitisesaaja olukorra läbivaatus enda valitud spetsialisti poolt. Siiski võib kutsuda hüvitisesaaja deebitorasutuse riigi territooriumile vaid juhul, kui reis ei kahjusta tema tervist ja kui sellega seonduvad reisi- ja elamiskulud kannab deebitorasutus.

4. Üks või enam liikmesriiki ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võivad kokku leppida muude haldussätete suhtes, tingimusel et nad teatavad sellest stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule.

5. Erandina käesoleva otsuse artikli 5 lõikes 2 sätestatud tasuta vastastikuse haldusabi põhimõttest kompenseerib kontrolli taotlenud deebitorasutus käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud kontrollide kulud asutusele, kellele selline kontroll ülesandeks tehti.

Artikkel 7

Lepingu artikli 118 kohaldamine

Lepingu artiklit 118 kohaldatakse juhul, kui üks lepinguosaline leiab, et teine lepinguosaline ei ole piisavalt täitnud artiklites 5 ja 6 sätestatud kohustusi.

Artikkel 8

Erisätted endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide kohaldamiseks

Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võib vajaduse korral II lisas ette näha erisätted endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide kohaldamiseks.

Artikkel 9

Kehtivates kahepoolsetes lepingutes sisalduvad haldusmenetlused

Liikmesriigi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelistes kehtivates kahepoolsetes lepingutes sisalduvate haldusmenetluste kohaldamist võib jätkata tingimusel, et sellised menetlused ei kahjusta asjaomaste isikute õigusi või kohustusi, mis on kehtestatud käesoleva otsusega.

Artikkel 10

Käesoleva otsuse rakendamise korda täiendavad lepingud

Kaks või enam liikmesriiki või endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja üks või enam liikmesriiki võivad sõlmida lepinguid käesoleva otsuse rakendamise halduskorra täiendamise kohta, eelkõige seoses pettuste ja vigade ennetamise ning nende vastu võitlemisega.

IV OSA

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 11

Üleminekusätted

1. Käesolevast otsusest tulenevaid õigusi ei omandata otsuse jõustumisele eelneva aja eest.

2. Kui lõikest 1 ei tulene teisiti, omandatakse käesoleva otsuse alusel õigusi ka juhul, kui need on seotud erakorralise juhtumiga, mis toimus enne otsuse jõustumiskuupäeva.

3. Kõik hüvitised, mis on jäänud määramata või mis on peatatud asjaomase isiku kodakondsuse või elukoha tõttu, määratakse või ennistatakse asjaomase isiku taotluse põhjal alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast, tingimusel et varem hüvitiste andmist tinginud õiguste põhjal ei ole tehtud ühekordset summeeritud väljamakset.

4. Kui lõikes 3 nimetatud taotlus esitatakse kahe aasta jooksul alates käesoleva otsuse jõustumiskuupäevast, kehtivad käesoleva otsuse alusel omandatud õigused alates käesoleva otsuse jõustumiskuupäevast ning asjaomase isiku vastu ei või kasutada ühegi liikmesriigi ega endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusakte, mis on seotud õiguste lõppemise või aegumisega.

5. Kui lõikes 3 nimetatud taotlus esitatakse pärast kahe aasta möödumist käesoleva määruse jõustumiskuupäevast, jõustuvad kehtivuse säilitanud või aegumata õigused alates taotluse esitamise kuupäevast vastavalt võimalikele soodsamatele sätetele asjaomase liikmesriigi või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide alusel.

Artikkel 12

Käesoleva otsuse lisad

1. Käesoleva otsuse lisad on otsuse lahutamatu osa.

2. Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi nõudel võib lisasid muuta stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsuse alusel.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneva kuu esimesel päeval.

…, …

Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu nimel

eesistuja

[1] ELT L 84, 20.3.2004, lk 13.

[2] ELT L 124, 20.5.2003, lk 1.

[3] ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.

[4] ELT L 284, 30.10.2009, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI MITTEOSAMAKSELISTE RAHALISTE ERIHÜVITISTE LOETELU

--------------------------------------------------

II LISA

ERISÄTTED ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEKS

--------------------------------------------------