1.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 324/16


Nõukogu järeldused kultuuri osatähtsuse kohta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemisel

2010/C 324/03

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta otsust nr 1098/2008/EÜ, mis käsitleb vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemise Euroopa aastat (2010) (1),

võttes arvesse asjaolu, et Euroopa Ülemkogu võttis oma 17. juuni 2010. aasta kohtumisel vastu dokumendi „Euroopa 2020. aastal: aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (2) ning eriti Euroopa Ülemkogu pühendumust soodustada sotsiaalset kaasamist eelkõige vaesuse vähendamise kaudu, seades eesmärgiks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse poolt ohustatute arvu vähendamise vähemalt 20 miljoni inimese võrra,

tervitades huviga Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni sotsiaalse tegelikkuse hindamise kohta, milles märgitakse, et sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisest ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kõrvaldamisest peavad saama Euroopa Liidu poliitilised prioriteedid,

ning arvestades järgmist:

igaühel on õigus omada kultuurielule juurdepääsu ja selles osaleda, saada haridust ja elukestvat õpet, arendada oma loomingulist potentsiaali, valida oma kultuurilist identiteeti ja kuuluvust selle kõikides väljendusvormides ning nõuda selle austamist;

kultuuri läbiv mõõde õigustab kultuuripoliitika kaasamist vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastasesse võitlusesse;

kultuurile juurdepääsul, selles osalemisel ning kultuurialasel haridusel võib olla oluline roll vaesuse vastases võitluses ja suurema sotsiaalse kaasamise edendamisel, kus need eelkõige võivad soodustada:

isiklikku eneseteostust, inimeste eneseväljendust, teadlikkust, vabadust ja emantsipatsiooni ning nende aktiivset osalemist ühiskonnaelus;

eraldatud rühmade, näiteks eakate, vaesuses elavate või sotsiaalselt tõrjutud rühmade sotsiaalset kaasamist ning teadlikkuse suurendamist ning võitlust teatud ühiskonna- ja kultuurirühmade suhtes kehtivate stereotüüpide ja eelarvamuste vastu;

kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamist, erinevuste austamist ning oskust vältida ja lahendada kultuuridevahelisi probleeme;

juurdepääsu teabele ja teenustele selliste kultuuriasutuste puhul, mis pakuvad juurdepääsu uutele info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele, eelkõige Internetile;

mitteformaalse ja informaalse õppe raames omandatud ja tööturul ning ühiskondlikus elus väärtustatava loomingulise potentsiaali ja oskuste arendamist,

OLLES seetõttu SEISUKOHAL, et oluline on lisada kultuurimõõde liikmesriikide ja Euroopa vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamist käsitlevasse poliitikasse,

seda silmas pidades KUTSUB LIIKMESRIIKE JA KOMISJONI ÜLES oma vastava pädevuse piires, subsidiaarsuse põhimõtet järgides ning oma institutsioonilist struktuuri arvestades:

A.

rakendama üldist, järjekindlat ja kaasavat lähenemisviisi läbiva kultuurimõõtme soodustamiseks järgmisel viisil:

1.

integreerides kultuurimõõtme vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastastesse strateegiatesse ning edendades kultuuripoliitika kaudu sotsiaalset kaasamist;

2.

järgides poliitikat, mille eesmärk on soodustada juurdepääsu kultuurisündmustele ning nendes kõikide osalemist;

3.

koondades strateegiate ja poliitika väljatöötamisse ja rakendamisse asjaomased isikud, sealhulgas vaesuses elavad ja sotsiaalselt tõrjutud isikud ning nende ühendused;

4.

innustades konkreetsete projektide väljatöötamist kohalikul tasandil, tagades sideme sotsiaalse kaasamise programmide ja kultuuriprogrammide vahel;

5.

julgustades koostööd, ühisprojektide elluviimist ning kogemuste ja heade tavade vahetamist erinevate võimutasandite vahel, sealhulgas Euroopa tasandil, sotsiaal-, majanduse-, kultuuri-, hariduse- ja noorsoosektori esindajate vahel ning riigiasutuste ja nimetatud valdkondade esindajate vahel;

6.

edendada teadusuuringuid ja analüüsi, mis käsitlevad kultuuri rolli vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastases võitluses,

B.

tugevdama hariduse, koolituse, majanduse, tööhõive ja kultuuri vahelisi seoseid:

1.

julgustades sotsiaal-, haridus- ja noorteasutustes toimuvat kultuuritegevust eelkõige loomeinimeste ja kultuuriasutuste osalemise kaudu, et arendada kultuurilisi ja kultuuridevahelisi oskusi ning stimuleerida loomingulist ja innovaatilist potentsiaali eelkõige laste ja noorte seas;

2.

tunnustades kultuurivahenduse (3) tähtsust kultuuris osalemises ning vajadust korraldada sel eesmärgil koolitusi ning suurendada osalejate professionaalsust;

3.

edendades kultuurisektoris omandatud oskuste väärtustamist, et soodustada integreerumist tööturule ja ühiskondlikku ellu;

4.

viies ellu poliitikat, mille eesmärk on edendada meediaoskusi ja infotehnoloogilist pädevust, õpetada haavatavaid, vaesuses elavaid või sotsiaalselt tõrjutud rühmi kasutama uusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, mis lihtsustavad juurdepääsu kultuurile ning arendavad kultuurilist eneseväljendust ja kunstilist loomingut;

5.

suurendada kultuuri-, sotsiaal-, majandus-, haridus- ja noorsoovaldkonna esindajate teadlikkust vaesuses elavate või sotsiaalselt tõrjutud inimeste, kultuuridevahelise dialoogi, kultuuri kui sotsiaalse kaasamise vahendi ning kultuuri ühiskondliku mõõtme suhtes,

C.

koondama kultuuripotentsiaali, et võidelda teatavate vaesuses elavate või sotsiaalselt tõrjutute ühiskonna- ja kultuurirühmade suhtes kehtivate stereotüüpide ja eelarvamuste vastu:

1.

edendades programme ja tegevusi, mis väärtustavad kultuurilist mitmekesisust ja kultuuridevahelist dialoogi ning pööravad erilist tähelepanu kultuurivahetusele selliste rühmade, näiteks võõrtöötajate vahel ning ühiskonnas laiemalt;

2.

väärtustades meedia võimalikku positiivset rolli selles valdkonnas;

3.

innustades asjaomaseid lastele ja noortele suunatud tegevusi koolides ja väljaspool kooli, eelkõige noorteühenduste ja noorsooliikumise kaudu;

KUTSUB LIIKMESRIIKE ÜLES oma institutsioonilist struktuuri arvestades:

A.

kaotama takistused kultuurile juurdepääsuks:

1.

muutes kultuurisektorit kõikide jaoks avatumaks ning inimeste erinevaid vajadusi tunnustavaks;

2.

edastades kohandatud ja kergesti kättesaadavat kultuuriteavet ning töötades välja teavitamise ja teadlikkuse suurendamise erimeetmed, mis jõuaksid haavatavas olukorras inimesteni, pöörates erilist tähelepanu puudega inimestele;

3.

parandades juurdepääsu uutele info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele, eelkõige Internetile, ning tugevdades ja uuendades sellega seoses avalike raamatukogude, kohalike kultuurikeskuste ja avalike internetipunktide rolli teadmiste digitaalse ruumi esmatähtsa osana ning kõigile avatud kohtumispaiga ja kultuuritegevuse toimumiskohana;

4.

järgides poliitikat, mille eesmärk on kultuurile juurdepääsu kulude vähendamine konkreetsete sihtrühmade kasuks;

5.

kõikidele kättesaadavaid lähikonna kultuurilisi võimalusi parandades ja mitmekesisemaks muutes;

B.

suurendades kultuurielus osalemist ja kultuurilist eneseväljendust:

1.

väärtustades vaesuses elavate või sotsiaalselt tõrjutud inimeste osalemist kultuurielus, nende kultuurilist eneseväljendust ja kunstilist loomingulisust, eelkõige kultuurialase hariduse, kultuurivahenduse või kunstialase tegevusega seotud meetmete tõhustamise kaudu;

2.

arendades poliitikameetmeid kirjaoskuse, sealhulgas digitaalse kirjaoskuse, põhihariduse ja riigikeelte õppimise valdkonnas;

3.

edendada projekte, sealhulgas loomeinimeste liikuvuse projekte, mis võimaldavad suurendada koostööd loomeinimeste ning vaesuses elavate või sotsiaalselt tõrjutud isikute vahel;

4.

optimeerides haridus- ja noorsoovaldkonna potentsiaali ning toetades jõupingutusi, mida kultuuriasutused teevad laste ja noorte kultuurielus osalemise ja kultuurilise eneseväljenduse edendamiseks,

KUTSUVAD seetõttu LIIKMESRIIKE JA KOMISJONI ÜLES:

1.

parimal viisil kasutama liidu ühtekuuluvuspoliitika vahendeid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks tehtavate kultuurialgatuste toetamiseks;

2.

väärtustama kultuuri panust aastatuhande arengueesmärkide väljatöötamisel ja elluviimisel;

3.

võtma käesolevaid järeldusi arvesse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide täitmisel.


(1)  ELT L 298, 7.11.2008, lk 20.

(2)  Dok EUCO 13/1/10 REV 1.

(3)  Kultuurivahendus on teadusharu, mis seisneb sidemete loomises avalikkuse ja kultuuri vahel.