9.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/11


Teadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel tehtud taotluse kohta – tähtaja pikendamine

Liikmesriigi taotlus

2010/C 332/08

26. oktoobril 2010 sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) (1) artikli 30 lõike 4 alusel koostatud taotluse.

Kõnealuses Taani Kuningriigi esitatud taotluses käsitletakse nafta ja gaasi leiukohtade uuringuid ja kaevandamist Taanis. Taotlus on avaldatud ELT C 300, 6.11.2010, lk 37. Esialgne tähtaeg on 27. jaanuaril 2011.

Võttes arvesse, et komisjoni talitused peavad saama täiendavat teavet ja selle läbi vaatama, pikendatakse vastavalt artikli 30 lõike 6 kolmandale lausele ühe kuu võrra tähtaega, mille jooksul komisjon peab tegema kõnealuse taotluse kohta otsuse.

Lõpptähtaeg on seega 27. veebruaril 2011.


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.