52010PC0613

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania) /* KOM/2010/0613 lõplik */


[pic] | EUROOPA KOMISJON |

Brüssel 29.10.2010

KOM(2010) 613 lõplik

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania)

SELETUSKIRI

Eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe[1] punkti 28 kohaselt võib Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF, edaspidi ka „fond”) kasutada igal aastal mahus, mis täiendab finantsraamistiku asjaomastes rubriikides ettenähtud assigneeringuid 500 miljoni euroga.

Fondist abi saamise tingimused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2].

22. märtsil 2009 esitas Hispaania taotluse EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega 143 ettevõttest, mis tegutsevad NACE Revision 2 osa 13 (rõivatootmine) [3] alal NUTS II tasandi piirkonnas Valencias (Comunidad Valenciana (ES52)) Hispaanias.

Pärast taotluse põhjalikku läbivaatamist otsustas komisjon kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikliga 10, et kõnealuses määruses sätestatud tingimused rahalise toetuse saamiseks on täidetud.

TAOTLUSE KOKKUVÕTE JA ANALÜÜS

Põhiandmed: |

Fondi viitenumber | EGF/2010/009 |

Liikmesriik | Hispaania |

Artikkel 2 | punkt b |

Asjaomased ettevõtted | 143 |

NUTS II piirkond | Comunidad Valenciana [ES52] |

NACE Revision 2 osa | 13 (rõivatootmine) |

Vaatlusperiood | 13/4/2009 – 12/1/2010 |

Individuaalsete teenuste osutamise alguskuupäev | 15/6/2010 |

Taotluse esitamise kuupäev | 22/3/2010 |

Koondamised vaatlusperioodil | 544 |

Abi vajavate koondatud töötajate arv | 350 |

Individuaalsed teenused: eelarve (eurodes) | 3 028 409 |

Fondi toetuse rakendamisega seotud kulud[4]: eelarve (eurodes) | 140 000 |

Fondi toetuse rakendamisega seotud kulude protsent kogukuludest | 4,42 |

Eelarve kokku (eurodes) | 3 168 409 |

Fondi toetus eurodes (65 %) | 2 059 466 |

1. Taotlus esitati komisjonile 22. märtsil 2010 ning sellele lisati täiendavat teavet kuni 17. juunini 2010.

2. Taotlus vastab fondi kasutamise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis b, ning see on esitatud kõnealuse määruse artiklis 5 sätestatud kümnenädalase tähtaja jooksul.

Koondamiste seos globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses või ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga

3. Koondamiste ja globaliseerumisest tingitud maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste vahelise seose kohta väidab Hispaania Eurostati kaubandusstatistikale toetudes, et ELi tekstiilikaubanduse bilanss on aastatel 2004-2008 märgatavalt nõrgenenud. Ajavahemikul 2004–2008 suurenes tekstiilitoodete import ELi 13 % võrra, samal ajal vähenes tekstiilitoodete eksport EList mujale maailma 0,5 % võrra. ELi tekstiilikaubanduse bilansi 927 miljoni euro suurune ülejääk 2004. aastal vähenes 1 441 miljoni euro suuruseks puudujäägiks 2008. aastal.

Tekstiilitööstus (miljonit eurot) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Kasvuprotsent 2004/2008 |

Import ELi | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Eksport EList | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | -0.5 |

Bilanss | 927 | 408 | -649 | -1 537 | -1 441 |

4. Nõudluse langust oli tunda ka Hispaanias. Ajavahemikul 2005–2008 langes Hispaania tekstiilikaubanduse niigi negatiivne bilanss veel 15 %, st puudujääk suurenes 609 miljonilt eurolt 698 miljoni euroni.

Peale selle väitis Hispaania, et majanduskriis halvendas sektori olukorda veelgi.

Koondamiste arvu tõendamine ja vastavus artikli 2 punktis b esitatud kriteeriumidele

5. Hispaania esitas kõnealuse taotluse määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punkti b sekkumiskriteeriumide alusel, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ettevõtetes, mis tegutsevad samas NACE Revision 2 osas liikmesriigi NUTS II tasandi ühes piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas.

6. Taotluse kohaselt on üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul (13. aprillist 2009 kuni 12. jaanuarini 2010) NACE Revision 2 sama osa alla kuuluva valdkonna 143 ettevõttest, mis kõik asuvad samas NUTS II tasandi piirkonnas (Comunidad Valenciana), koondatud 544 töötajat. Nendest koondamistest 247 määrati kindlaks määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 teise lõigu esimese taande kohaselt. 217 koondamist määrati kindlaks kooskõlas sama lõigu teise taandega ning 80 koondamist sama lõigu kolmanda taandega.

Iga ettevõtte puhul määrati koondatute arv kindlaks kasutades ühte määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 kolmest taandest. Seitsme ettevõtte[5] puhul määrati koondatute arv kindlaks kasutades kahte eri taanet.

7. Komisjonile on esitatud artikli 2 lõike 2 teise lõigu kolmanda taande kohaselt vajalik kinnitus, et tegelik koondamiste arv on 544.

Selgitus koondamiste ettenägematuse kohta

8. Viimased aastad on olnud tekstiilitööstuse jaoks keerulised. Tööstuses on toimunud ulatuslik restruktureerimine ja moderniseerimine, et toime tulla konkurentsisurvega, mis tulenes Maailma Kaubandusorganisatsiooni tekstiilikaubanduse kokkuleppe ning sellele järgnenud tekstiil- ja rõivatoodete lepingu lõppemisest. Pärast märgatavat langust käesoleva aastakümne alguses (keskmiselt -5 % aastas), hakkas tootmine 2006. aastal stabiliseeruma ning elavnema. 2007. aastal jäi tootmine 2006. aasta tasemele. 2008. aastal hakkas tekstiilitootmine ettenägematu majandus- ja rahanduskriisi tulemusena vähenema. 2008. aasta viimases kvartalis tootmise langus kiirenes (-17 % võrreldes sama ajavahemikuga 2007. aastal) ning 2009. aasta esimeses kvartalis halvenes olukord veelgi (-24,5 % võrreldes sama ajavahemikuga 2008. aastal). Majandus- ja rahanduskriisi mõju kajastub ka arenenud riikidest (USA ja Jaapan) pärit kaubanduspartnerite nõudluse vähenemises (ELi eksport nendesse riikidesse vähenes 2008. aastal võrreldes eelneva aastaga vastavalt 15 % ja 7 % võrra).

9. Traditsiooniliselt on Euroopa tekstiilitööstuse suundumused olnud seotud leibkondade tarbimiskäitumisega. Majandus- ja rahanduskriisi tulemusena vähenes seoses tarbijate usalduse languse ja rahapuudusega ka nõudlus tööstustoodete järele. Hispaania ametiasutused väidavad, et majandus- ja rahanduskriis on viinud maailma majanduse ootamatu kokkuvarisemiseni, millel on tohutu mõju paljudele sektoritele ning et alates 2008. aastast ei ole majanduses jätkunud varasemate aastate suundumused ja sellist olukorda ei olnud võimalik ette näha.

Koondamisi teostanud ettevõtjate andmed ning abi vajavate töötajate kirjeldus

10. Taotlus on seotud 544 töötaja koondamisega (abi saavad neist 350) järgmises 143 ettevõttes:

Ettevõtted ja koondatud töötajate arv |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Ettevõtteid kokku: 143 | Koondamisi kokku: 544 |

11. Toetust vajavad töötajad jagunevad järgmiselt:

Kategooria | Koondatute arv | Protsent |

Mehed | 216 | 61,7 |

Naised | 134 | 38,3 |

Euroopa Liidu kodanikud | 346 | 98,9 |

ELi mittekuuluvate riikide kodanikud | 4 | 1,1 |

15–24 aastased | 2 | 0,6 |

25–54 aastased | 269 | 76,9 |

55–64 aastased | 75 | 21,4 |

üle 64-aastased | 4 | 1,1 |

12. Neli abisaavat töötajat on puudega.

13. Elukutsete lõikes on jagunemine järgmine:

Kategooria | Koondatute arv | Protsent[6] |

Juhid | 6 | 1,6 |

Tehnikud | 33 | 9,5 |

Ametnikud | 37 | 10,6 |

Oskus- ja käsitöölised | 56 | 16,1 |

Masinaoperaatorid | 182 | 52,1 |

Lihttöölised | 26 | 7,3 |

Muud | 10 | 2,7 |

14. Haridustaseme[7] lõikes on jagunemine järgmine:

Haridustase | Koondatute arv | Protsent[8] |

Põhiharidus (kuni koolikohustuse lõppemiseni) | 280 | 79,9 |

Teise taseme üldharidus | 31 | 8,8 |

Kolmanda taseme haridus | 30 | 8,6 |

Muu (mitteformaalne õpe) | 3 | 0,9 |

Vähese haridusega või varakult koolist väljalangenud | 6 | 1,7 |

15. Osatähtsused on sarnased ka siis, kui võtta arvesse kõiki 544 koondatut.

16. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikliga 7 on Hispaania kinnitanud, et fondi toetuse rakendamise eri etappides ja eelkõige sellele juurdepääsu puhul on kohaldatud ning kohaldatakse jätkuvalt meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ning diskrimineerimisest hoidumise põhimõtteid.

Asjaomase territooriumi ning selle asutuste ja huvirühmade kirjeldus

17. Koondamised on seotud NUTS II tasandi Valencia piirkonna ning eelkõige selle viie maakonnaga (comarcas), mis asuvad mõlemal pool Alicante ja Valencia NUTS III tasandi maakondade vahelist piiri.

18. 11,5 % kõikidest Hispaania ettevõtetest asub Valencias. 26 % piirkonna kõikidest töökohtadest on tootmissektoris, 60 % teenustesektoris, 10 % ehituses ja 4 % primaarsektoris. Valencia piirkonda iseloomustab selliste väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rohkus, kes on spetsialiseerunud mööbli, jalatsite, tekstiilmaterjalide, keraamika ja mänguasjade tootmisele. Need tootmisalad on koondunud piiratud arvu omavalitsuste ümbrusse.

19. Peamised huvirühmad on Generalitat Valenciana (Valencia autonoomse piirkonna valitsus) ja eelkõige SERVEF (autonoomse piirkonna tööhõiveamet), Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (Vinalopó oru tööhõivekokkuleppe liit),[9] ametiühingud UGT-PV, CCOO-PV, FIA-UGT ja FITEQA-CCOO-PV,[10] Valencia autonoomse piirkonna ettevõtlusorganisatsioonide konföderatsioon (CIERVAL) ning Valencia autonoomse piirkonna tekstiiliettevõtjate liit (ATEVAL).

Koondamiste oodatav mõju kohalikule, piirkondlikule või riigi tööhõivele

20. Ajavahemikus 2005–2007 oli tööhõive olukord Valencia piirkonna tekstiilitööstuses suhteliselt stabiilne ning paranes veidi, kuid järgmise kahe aasta jooksul (2008–2009) suurenes koondamiste arv 40,61 % võrra. Tekstiilitööstuse tööhõive moodustab 4,8 % piirkonna tööstussektori kogu tööhõivest.

21. Koondamistel on kohalikul tasandil tugev mõju ka seetõttu, et tootmine on koondunud väikesele alale. Valencia tekstiilitööstusettevõtted (30 % Hispaania tekstiilitööstuse tööhõivest) tegutsevad tööstuspiirkondades, kus see sektor on domineeriv. 75,2 % Valencia tekstiilitööstuse töökohtadest on koondunud seitsmesse maakonda (Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó ja Baix Segura), millest enamik asetseb kõrvuti.

22. Tekstiilitööstuse kriisist tingitud koondamised mõjutavad enim viit omavalitsust,[11] milles käesolevas taotluses käsitletud koondamised moodustavad 35,13 % tootmissektori töötuse suurenemisest vaatlusperioodil (aprill 2009–jaanuar 2010).

23. Traditsiooniliselt on Alicante (NUTS III tasand) tähtsamad majandustegevuse alad olnud jalatsi-, naha- ja tekstiilitööstus ning marmori töötlemine. Jalatsi- ja nahatööstus on olnud viimastel aastatel raskustes eelkõige Aasiast pärit jalatsite ja nahatoodete konkurentsi tõttu. Hiljutise finants- ja majanduskriisi tulemusena on kannatanud ka marmoritöötlemine, mille olukorda peeti seni turvaliseks. Pärast koondamisi Valencia piirkonna loodusliku kivi töötlemise sektoris esitas Hispaania 2010. aasta märtsis täiendava taotluse[12] EGFi rahalise toetuse saamiseks selle valdkonna töötajatele.

Rahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett ja selle hinnanguline kulude jaotus ning selle täiendatavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega

24. Tehakse ettepanek järgmiste meetmete kohta, mis kõik kokku moodustavad individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi, mille eesmärk on aidata töötajatel naasta tööturule.

Ettevalmistavad meetmed ja nõustamine

- Tutvustav kohtumine: Esimene meede on ette nähtud kõigile 350 osalejale ning sisaldab teavet nõutavate oskuste ja kvalifikatsiooni kohta, lisaks tutvustatakse seal pakutavaid koolitusprogramme, väljaõppe toetuskavasid, toetusi ja stiimuleid.

- Nõustamine: Meede hõlmab töötajate erialase profiili väljaselgitamist, individuaalsete toetusmeetmete kindlaksmääramist, kohaldamist ja järelevalvet ning juhendamist. Fondi vahenditest rahastatav juhendamine tagab selle, et meetmete kava kohandatakse vajaduse korral.

Koolitus

- Põhikoolitus enne uute oskuste omandamist : Osalejatele pakutakse põhikoolitust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, aktiivse tööotsingu, eneseusalduse suurendamise ja ettevõtlusoskuste valdkonnas.

- Koolitus kutseoskuste omandamiseks: Meetmes osalejatele pakutakse hetkel nõutavate kutseoskuste koolitust. Koolitusele järgneb tasustatav praktika (320 eurot osaleja kohta kuus) töökohas. Meedet kohaldatakse ligikaudu 24 % toetust vajavate töötajate suhtes.

- Koolitus oskuste täiendamiseks : Osalejad saavad koolitust ühes valdkondadest, millele INEM (riiklikud tööhõiveteenused) on spetsialiseerunud. Käesolev koolitus on lühem kui kutseoskuste omandamise koolitus, kuna siin tugevdatakse ja ajakohastatakse juba varem omandatud oskusi. Töötajatel on võimalus täiendada koolitust tasustatava praktikaga töökohal, kuid praktika ei ole meetmes osalejate jaoks kohustuslik. Meedet kohaldatakse ligikaudu 24 % toetust vajavate töötajate suhtes.

- Kvalifitseeritud hooldustöötajate koolitus: Koondamistega seotud piirkonnas vajatakse üha enam kvalifitseeritud hooldustöötajaid. Koolituse sisu üle peetakse aru kohaliku tasandi sotsiaalametiga, et paremini vastata omavalitsuste ootustele ja vajadustele. Koolitus toimub nii klassiruumis kui ka praktilise väljaõppe vormis. Viimast korraldatakse väikestes rühmades, et praktilist õpet paremini jälgida. Meedet kohaldatakse ligikaudu 10 % toetust vajavate töötajate suhtes.

- Isiklikule arengule suunatud koolitus ning sissejuhatus ettevõtlusesse: Koolitus on ette nähtud töötajatele, kes erialase profiili põhjal sobivad keskastme juhiks või ettevõtjaks. Neile pakutakse koolitust järgmistes valdkondades: ettevõtlus- ja isiklikud väärtused, muutuste tõhus haldamine, turundus ja innovatsioon kui kasvustrateegia, emotsionaalne intelligents jne. Oma ettevõtet rajada soovivatele töötajatele pakutakse spetsiaalset koolitust, milles tavakoolitus (planeerimine, teostatavusuuringute tegemine, äriplaanide koostamine jne) ühendatakse simulatsiooni tarkvara kasutamisega, mille abil osalejad saavad harjutada ettevõtte alustamisega seotud otsustusprotsesse.

Ettevõtluse edendamine

- Projektide ja algatustega seotud nõustamine: Meetme eesmärk on kavandada, toota ja juhendada elujõulisi ettevõtlusprojekte. Juhendajad püüavad leida ärivõimalusi füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks nii maakonna sees kui ka selle ümbruses ning tutvustavad neid võimalusi osalejatele.

- Ettevõtte rajamise alane nõustamine : Meede on ette nähtud töötajatele, kes kavatsevad oma ettevõtte rajada. Meede hõlmab individuaalset juhendamist kogu äri alustamise protsessi vältel (äriidee väljatöötamine, teostatavusanalüüs, äriplaani koostamine) ning toetust haldusnõuete täitmiseks.

- Logistiline ja rahaline abi : Meede hõlmab toetust rahaliste vahendite kogumisel ning nende haldusnõuete täitmisel, mis on eelduseks ettevõtte alustamiseks vajalike toetuste taotlemiseks. Juhendajad jälgivad ettevõtete majanduslikku arengut, et ennetada tulevasi raskusi ning pakkuda välja võimalikke lahendusi.

Aktiivne tööotsimise toetamine

- Aktiivne tööotsimise toetamine : Meede sisaldab aktiivset töökohaotsingut, sh aktiivset ja passiivset kohalike ja piirkondlike vabade töökohtade väljaselgitamist, eelkõige tööhõivevõimaluste otsimist füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks uutes majandusvaldkondades ning tekstiilisektori uutel tegevusaladel. Luuakse veebisait, mis pakub töötajatele veebipõhiseid vahendeid individuaalseks tööotsinguks. Veebisait koosneb kolmest osast: üdine teave, koolitus ning piiratud ligipääsuga osa, mis sisaldab veebipõhiseid vahendeid, nagu ettevõtte alustamiseks ettenähtud simulatsiooni tarkvara.

Stiimulid

- Osalemisstiimul : Selleks et julgustada töötajaid meetmetes osalema, makstakse neile konkreetselt nende tarbeks koostatud meetmete paketi lõpule viimiseks ühekordset toetust 350 eurot

- Liikuvustoetus: Meetmes osalevad töötajad saavad kuni 500 euro suuruse toetuse transpordikulude katmiseks. Et piirkonnas puuduvad sobivad ühistranspordivõimalused, peavad osalejad kodunt meetmete toimumiskohta jõudmiseks kasutama isiklikku sõidukit.

- Uue töökoha leidmise toetus: Töötajatele, kes naasevad tööjõuturule töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjatena, makstakse kuni seitsme kuu jooksul palgatoetust 350 eurot kuus.

- Ettevõtte loomise toetus: Töötajad, kes loovad oma ettevõtte, saavad kuni 3 000 euro suuruse toetuse tegevuse alustamisega seotud kulude korvamiseks.

25. Fondi toetuse rakendamisega seotud kulud, mis on taotluse hulka arvatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklile 3, koosnevad kuludest, mis on ette nähtud haldus- ja kontrollimeetmeteks ning teavitamiseks ja reklaamiks.

26. Individuaalsed teenused, mida Hispaania ametiasutused kirjeldavad, on aktiivsed tööturumeetmed, mis on määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 kohaselt toetuskõlblikud. Hispaania ametiasutuste hinnangu kohaselt on teenuste kogumaksumus 3 028 409 eurot ja fondi toetuse rakendamisega seotud kulud moodustavad 140 000 eurot (=4,42 % kogukuludest). Fondilt taotletav kogusumma on 2 059 466 eurot (65 % kogukuludest).

Meetmed | Toetust vajavate töötajate hinnanguline arv | Hinnangulised kulud toetust vajava töötaja kohta (eurodes) | Kulud kokku (fond ja riiklik kaasfinantseerimine) (eurodes) |

Individuaalsed teenused (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 esimene lõik) |

1. Ettevalmistavad meetmed ja nõustamine 1.1 Tutvustav kohtumine (Servico de acogida) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2. Nõustamine (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Koolitus 2.1. Põhiväljaõpe enne uute oskuste omandamist (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2 Koolitus kutseoskuste omandamiseks (Formación e inserción laboral) | 84 | 5 085 | 427 140 |

2.3 Koolitus oskuste täiendamiseks (Formación para el empleo) | 84 | 3 208 | 269 472 |

2.4 Kvalifitseeritud hooldustöötajate koolitus (Talleres sociales) | 36 | 2 292 | 82 512 |

2.5 Isiklikule arengule suunatud koolitus ning sissejuhatus ettevõtlusesse (Formación en competencias transversales) | 95 | 1 895 | 180 025 |

2.6 Praktika | 96 | 900 | 86 400 |

3. Ettevõtluse edendamine 3.1 Projektide ja algatustega seotud nõustamine (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1 760 | 176 000 |

3.2 Ettevõtte rajamise alane nõustamine (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2 920 | 175 200 |

3.3 Logistiline ja rahaline abi (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4 730 | 189 200 |

4. Aktiivne tööotsimise toetamine (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1 273 | 445 550 |

5. Stiimulid 5.1. Osalemisstiimul (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2. Liikuvustoetus (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3 Uue töökoha leidmise toetus (Incentivos a la colocación) | 140 | 2 450 | 343 000 |

5.4 Ettevõtte loomise toetus (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3 000 | 120 000 |

Individuaalsed teenused kokku | 3 028 409 |

Fondi toetuse rakendamisega seotud kulud (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 kolmas lõik) |

Haldamine | 60 000 |

Teavitamine ja reklaam | 40 000 |

Kontrollimeetmed | 40 000 |

Fondi toetuse rakendamisega seotud vahekulud | 140 000 |

Hinnangulised kulud kokku | 3 168 409 |

Fondi toetus (65 % kogukuludest) | 2 059 466 |

27. Hispaania ametiasutused kinnitavad, et eespool kirjeldatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatud meetmeid ning kasutusele on võetud meetmed topeltrahastamise riski kõrvaldamiseks.

28. 2007.–2013. aastal on ESFi rakenduskavade peamine eesmärk Valencia piirkonnas edendada töötajate elukestvat õpet ja vähendada enneaegset koolist väljalangemist keskendudes eelkõige inimestele, kes on haavatavamad või kelle puhul on sotsiaalse tõrjutuse oht, seega peamiselt noortele töötajatele, üle 45aastastele, naistele ja puuetega inimestele. EGFi meetmed on seevastu suunatud töötajatele, kes on kaotanud töökoha põhiliselt tekstiilitootmisele keskendunud piirkonnas ning nende meetmete puhul ei kohaldata ealisi, hariduslikke ega muid piiranguid.

29. ESFi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi sarnaste eesmärkidega ja asjaomastele töötajatele suunatud meetmete pidev järelevalve võimaldab vältida kõnealuste fondide meetmete kattumist.

Kuupäev(ad), millal alustati või kavatsetakse alustada individuaalse teenuse osutamist asjaomastele töötajatele

30. Hispaania alustas asjaomastele töötajatele suunatud individuaalsete teenuste osutamist 15. juunil 2010. Nimetatud teenused on osa individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketist, mille kohta on fondile esitatud kaasrahastamistaotlus. Kõnealune kuupäev kujutab endast seega toetuskõlblikkusperioodi algust võimaliku fondist saadava toetuse puhul.

Menetlused tööturu osapooltega konsulteerimiseks

31. Meetmete kooskõlastatud paketi ettevalmistamisel konsulteeriti tööturu osapooltega. Taotluse projekti arutati 2010. aastal 28. jaanuaril ja 24. veebruaril kohtumistel järgmiste tööturu osapooltega: SERVEF (autonoomse piirkonna tööhõiveamet), tööandjate organisatsioonid CIERVAL ja ATEVAL, peamised ametiühingud UGT ja CCOO ning Ontinyenti ja Alcoi linnavalitsuse esindajad. Esimesel kohtumisel tutvustati projekti tööturu osapooltele ning moodustati projekti juhtkomitee ja tehniline komitee. Teisel kohtumisel koostati mõlema komitee tegevuskavad ning jagati komiteede rollid ja ülesanded.

32. Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et riiklikus ja ühenduse õiguses sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud.

Teave meetmete kohta, mis on siseriikliku õiguse alusel või kollektiivlepingute kohaselt kohustuslikud

33. Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumidega on Hispaania ametiasutused oma taotluses:

- kinnitanud, et EGFist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on riiklike õigusaktide või kollektiivkokkulepete kohaselt äriühingute vastutusalas;

- tõendanud, et kavandatud meetmed on ette nähtud töötajate toetuseks ja neid ei kasutata ettevõtjate või sektorite ümberkorraldamiseks;

- kinnitatud, et eespool nimetatud toetuskõlblikud meetmed ei saa toetust muudest ühenduse rahalistest vahenditest.

Haldus- ja kontrollisüsteemid

34. Hispaania teatas komisjonile, et rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja kontrollivad ESFi vahendeid. Korraldusasutuse vahendusasutus on Valencia autonoomse piirkonna rahandus- ja tööhõiveministeeriumi majanduse peadirektoraat.

Rahastamine

35. Hispaania taotluse põhjal on kavas fondist rahastada kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketti 2 059 466 euro ulatuses, mis moodustab 65 % kogukuludest. Komisjoni kavandatav assigneering fondist põhineb Hispaania esitatud teabel.

36. Arvestades määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 10 lõike 1 alusel fondist eraldatava toetuse maksimumsummat ja assigneeringute ümberpaigutamise ulatust, teeb komisjon ettepaneku kasutada fondi vahendeid eespool nimetatud kogusummas, mis eraldatakse finantsraamistiku rubriigist 1a.

37. Kavandatava rahalise toetuse puhul jääb üle 25 % Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi aastasest maksimumsummast kasutamiseks aasta viimase nelja kuu jooksul, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 12 lõikes 6.

38. Tehes käesoleva ettepaneku fondi kasutuselevõtmiseks, algatab komisjon 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 sätestatud lihtsustatud kolmepoolse menetluse, et saada mõlemalt eelarvepädevalt institutsioonilt nõusolek fondi kasutamise ja vajaliku summa suuruse kohta. Komisjon kutsub üles seda eelarvepädevat institutsiooni, kes saavutab fondi kasutamise eelnõu suhtes esimesena asjakohasel poliitilisel tasandil kokkuleppe, teavitama oma kavatsustest teist eelarvepädevat institutsiooni ja komisjoni. Kui eelarvepädevad institutsioonid on eriarvamusel, kutsutakse kokku ametlik kolmepoolne kohtumine.

39. Samuti esitab komisjon ümberpaigutamise taotluse, et kirjendada 2010. aasta eelarvesse konkreetsed kulukohustuste ja maksete assigneeringud, nagu on nõutud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28.

Makseassigneeringute allikad

40. Eelarve täitmise senist käiku arvestades võib prognoosida, et kõiki eelarvereal 01.04 04 „Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm – Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm” 2010. aastaks ettenähtud maksete assigneeringuid ei kasutata selle aasta jooksul ära.

41. Eelarverida sisaldab kulusid, mis on seotud selle programmi rahastamisvahendi kasutuselevõtuga ning programmi põhieesmärk on lihtsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahastamisele. Euroopa Investeerimisfondi hallatavatele usalduskontodele assigneeringute paigutamise ja toetusesaajatele raha väljamaksmise vahele jääb mõningane ajavahe. Finantskriis on 2010. aastal tehtavate väljamaksete prognoose oluliselt mõjutanud. Selle tulemusena on maksete assigneeringute arvutamise metoodikat muudetud, võttes arvesse eeldatavaid väljamakseid, et niiviisi vältida ülemääraseid saldosid usalduskontodel. Seega saab 2 059 466 euro suuruse summa ümberpaigutuse jaoks kättesaadavaks teha.

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[13] eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,[14] eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut[15]

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2) Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3) 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4) Hispaania esitas 22. märtsil 2010 taotluse, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 13 (rõivatootmine) alla kuuluvas 143 ettevõttes, mis tegutsevad ühes ainsas NUTS II tasandi piirkonnas Valencias (ES52), ning lisas täiendavat teavet taotluse kohta viimati 17. juunil 2010. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 2 059 466 euro eraldamiseks.

(5) Hispaania rahalise taotluse rahuldamiseks tuleks võtta kasutusele fondi vahendid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 2 059 466 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas .

Brüssel/Strasbourg,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

[1] ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

[2] ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

[3] Määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20.12.2006 (ELT, L 393, 30.12.2006, lk 1).

[4] Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 kolmanda lõiguga.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vańo S.L. ja Peivor S.L.

[6] Ümardamise tõttu ei ole kogusumma päris täpne.

[7] Kategooriad põhinevad rahvusvahelisel haridusstandardite liigitusel (ISCED-97).

[8] Ümardamise tõttu ei ole kogusumma päris täpne.

[9] Kõnealusesse konsortsiumi kuuluvad Villena, Novelda, Salinase, La Algueńa, Aspe ja Monforte de Cidi linnapead, Vinalopó oru omavalitsuste koostöökogu esindaja, kohaliku tasandi ametiühingud ja ettevõtlusorganisatsioonid.

[10] Unión General de Trabajadores del Paķs Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del Paķs Valenciano (CC.OO.-PV), Federación de Industrias afines de la Unión General de Trabajadores (FIA UGT) ja Federación de Industrias del Textil, Piel, Quķmicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.-PV).

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi ja Alcoi.

[12] Taotlus EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone.

[13] ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

[14] ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

[15] ELT C […], […], lk […].