52010PC0349

Ettepanek: Nõukogu määrus (EL) nr …/2010, millega muudetakse Nõukogu määrust (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes (esitanud ühiselt komisjon ning ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) /* KOM/2010/0349 lõplik - NLE 2010/0191 */


[pic] | EUROOPA KOMISJON |

Brüssel 30.6.2010

KOM(2010)349 lõplik

2010/0191 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr …/2010,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes

(esitanud ühiselt komisjon ning ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja)

SELETUSKIRI

1. Nõukogu määrusega (EÜ) nr 147/2003 on keelatud pakkuda Somaalias asuvatele isikutele, üksustele ja asutustele sõjalise tegevusega seotud tehnilist nõustamist, abi, väljaõpet, rahastamist ja rahalist toetust.

2. ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus oma 23. detsembri 2009. aasta resolutsiooni nr 1907 lõikes 7 liikmesriike üles täpselt rakendama sätteid, mille kohaselt kontrollitakse kõiki Somaaliasse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid, kui liikmesriigil on alust arvata, et asjaomane veos sisaldab nimetatud resolutsiooni punktide 5 ja 6 või üldise ja täieliku Somaalia relvaembargo alusel keelatud esemeid.

3. Nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsuse 2010/231/ÜVJP artikliga 4 on ette nähtud teatavate Somaaliasse suunduvate ja sealt saabuvate veoste kontrollimine ning õhusõidukite ja laevade puhul kohustus esitada liitu sissetoodavate või sealt väljaviidavate kaupade kohta täiendavat saabumis- või väljumiseelset teavet. Kõnealune teave tuleb esitada kooskõlas nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik[1].

4. Kuna meede kuulub Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse, tuleb selle rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt. Seepärast teevad komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühiselt ettepaneku muuta vastavalt määrust (EÜ) nr 147/2003.

5. 2010/0191 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr …/2010,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 215 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu otsust 2010/231/ÜVJP,[2] mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid,

võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

6. Nõukogu määrusega (EÜ) nr 147/2003 on keelatud pakkuda Somaalias asuvatele isikutele, üksustele ja asutustele sõjalise tegevusega seotud tehnilist nõustamist, abi, väljaõpet, rahastamist ja rahalist toetust.

7. ÜRO Julgeolekunõukogu kutsub oma 23. detsembri 2009. aasta resolutsiooni nr 1907 lõikes 7 liikmesriike üles täpselt rakendama sätteid, mille kohaselt kontrollitakse kõiki Somaaliasse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid, kui liikmesriigil on alust arvata, et asjaomane veos sisaldab nimetatud resolutsiooni punktide 5 ja 6 või üldise ja täieliku Somaalia relvaembargo alusel keelatud esemeid.

8. Nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsuse 2010/231/ÜVJP artikliga 4 on ette nähtud teatavate Somaaliasse suunduvate ja sealt saabuvate veoste kontrollimine ning õhusõidukite ja laevade puhul kohustus esitada liitu sissetoodavate või sealt väljaviidavate kaupade kohta täiendavat saabumis- või väljumiseelset teavet. Kõnealune teave tuleb esitada kooskõlas nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik[3].

9. Meede kuulub Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ning seepärast tuleb see rakendada liidu õigusaktiga eelkõige selleks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid seda ühetaoliselt.

10. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 147/2003 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõukogu määrust (EÜ) nr 147/2003 muudetakse järgmiselt.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 3a

1. Nõukogu otsuse 2010/231/ÜVJP artikli 1 täpseks rakendamiseks esitatakse Somaaliasse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid vedavate õhusõidukite ja laevade korral kõikide liidu tolliterritooriumile toodavate ja sealt väljaviidavate kaupade kohta täiendavat saabumis- ja lahkumiseelset teavet asjaomase liikmesriigi pädevale ametiasutusele.

2. Saabumis- või väljumiseelse teabe andmise kohustust reguleerivad eeskirjad, eelkõige tähtajad ja esitatavad andmed, on ettenähtud asjakohastes sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone ning tollideklaratsioone käsitlevates sätetes, mis on esitatud nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruses (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, ja komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted määrusele (EMÜ) nr 2913/92.

3. Lisaks sellele peavad isikud, kes viivad kauba õhusõidukitel ja laevadel Somaaliasse või toovad selle Somaaliast või vastutavad selle väljaviimise eest, või nende esindajad teatama, kas kõnealused kaubad kuuluvad sõjaliste kaupade ühisesse Euroopa Liidu nimekirja,[4] ja kui nende ekspordiks on vaja luba, tuleb teatada väljastatud ekspordiloa üksikasjad.

4. Kuni 31. detsembrini 2010 võib sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioonid ning käesolevas artiklis nõutud lisaandmed esitada kirjalikus vormis, kasutades kaubandus-, sadama- või veodokumente, tingimusel et need sisaldavad nõutavaid andmeid.

5. Alates 1. jaanuarist 2011 tuleb käesolevas artiklis nõutud lisaandmed edastada vastavalt asjaoludele kas kirjalikult või kasutada sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas .

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, […]

Nõukogu nimel

eesistuja […]

[1] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[2] ELT L 105, 27.4.2010, lk 17.

[3] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[4] ELT C 65, 19.3.2009, lk 1.