22.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

31. märts 2010,

seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

8. märtsil 2010 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames (1) (edaspidi „ettepanek määruse kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, arvestades, et vastavalt nõukogu 25. mai 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 479/2009 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (2) annavad riikide keskpangad (RKPd) statistika koostamisel abi või aitavad sellele kaasa. Lisaks esitavad nad EKP-le valitsuse finantsstatistika, et Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) saaks täita oma ülesandeid, millele viidatakse lepingu artikli 127 lõikes 5. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

EKP toetab ettepandud määrust kui väga olulist edasiminekut statistika kvaliteedi tõstmisel, millele viidatakse määruses (EÜ) nr 479/2009.

Konkreetsed märkused

EKP rõhutab, et on väga oluline, et liikmesriik võimaldaks komisjonil (Eurostat) tutvuda kogu teabega, mida komisjon andmekvaliteedi hindamiseks nõuab. Seetõttu on EKP seisukohal, et artikli 8 lõikes 2 oleks soovitatav kehtestada ettepandust detailsem loetelu, et oleks selgem ja täpsem, millist teavet saab välja nõuda. Peaks olema selge, et loetelu ei ole ammendav.

Samuti leiab EKP, et mõne näite lisamine artikli 11 lõikesse 3 selgitaks, millisel juhul tuleb läbi viia metoodika kohapealne kontroll. Sagedased ja olulised andmete muutmised, pidevad bilansipositsioonide ja -voogude põhjendusteta kohandused ja metodoloogia-alased lahendamata küsimused võivad osutuda probleemseks ja seetõttu õigustada metoodika kohapealset kontrolli, mis EKP hinnangul on suurepärane viis andmekvaliteedi parandamiseks. Loomulikult on määruse (EÜ) nr 479/2009 kontrolle käsitlevad ja muud andmekvaliteedi tõstmise eesmärgiga sätted täielikult tõhusad vaid siis, kui neid kohaldatakse täies ulatuses.

Lisaks usub EKP, et määruses (EÜ) nr 479/2009 kasutatud mõiste „valitsemissektori eelarve puudujääk (ülejääk)” tuleb viia kooskõlla rahvusvaheliste statistikastandarditega. Seetõttu teeb EKP ettepaneku kasutada riigi eelarve puudujääki (B.9) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses, nagu tehti selle menetluse algusaastatel. Selle lisaväärtus oleks ka aruandeprotsessi läbipaistvuse tõus, sest kui vahetuslepingute ja intressimäära tähtpäevatehingute teel arveldamine välistada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse statistikas kasutatud puudujäägist, saab eelarvepuudujäägi arvandmeid keerukate finantstehingute kaudu vähem manipuleerida.

Andmekvaliteedi tõstmiseks soovib EKP ka tagada, et kavandatud andmed koostatakse kõige ajakohasema kättesaadava teabe alusel, mis põhineb võimaluse korral kuu ja kvartali toodangu näitajatel. Ideaaljuhul tuleks uurida ka kavandatud andmete kvaliteeti.

Samuti usub EKP, et komisjonile peaks tegelike andmete hindamiseks jääma rohkem aega, ning pooldab seda, et artiklis 14 viidatud ajavahemikku pikendataks ühe nädala võrra, st nelja nädalani. Nimetatud ajavahemiku pikendamise tõttu peavad liikmesriigid esitama andmed varem, et mitte takistada haldusmenetlusi (sealhulgas näiteks lähenemisaruande koostamist), milles neid andmeid kasutatakse. Seega teeb EKP ettepaneku tulevikus nihutada andmete esitamise tähtaegu ettepoole. EKP-le teadaolevalt arutatakse hetkel 25. juuni 1996. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (3) (st Euroopa arvepidamissüsteemi andmete edastusprogrammi) muutmist ning vastuolude vältimiseks tuleks need tähtajad ühtlustada.

Lõpuks, EKP peab oluliseks, et riikide statistikaasutused saaksid tutvuda vajaliku teabega, et tagada esitatud andmete vastavus määruse (EÜ) nr 479/2009 artiklile 1 ning andmete aluseks olevatele ESA 95 arvepidamiseeskirjadele.

Teksti redaktsiooni ettepanekud, kui EKP on soovitanud ettepandud määrust muuta, on esitatud lisas koos selgitustega.

Frankfurt Maini ääres, 31. märts 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 53 lõplik.

(2)  ELT L 145, 10.6.2009, lk 1.

(3)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1.


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni redaktsiooni tekst

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

Määruse (EÜ) nr 479/2009 artikkel 8 lõige 2

Artikkel 8

„2.   Liikmesriigid võimaldavad komisjonile (Eurostatile) võimalikult kiiresti juurdepääsu andmekvaliteedi hindamiseks vajalikule kogu nõutud teabele, sealhulgas sellisele statistilisele teabele nagu rahvamajanduse arvepidamise andmed, inventar, ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse teadete tabelid ja teadetega seotud lisaküsimustikud ja selgitused.

Küsimustike vormi määrab kindlaks komisjon (Eurostat) pärast konsulteerimist monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega (edaspidi „monetaarkomitee”).”

Artikkel 8

„2.   Liikmesriigid võimaldavad komisjonile (Eurostatile) võimalikult kiiresti juurdepääsu andmekvaliteedi hindamiseks vajalikule kogu nõutud statistilisele ja eelarvet puudutavale teabele. .

Statistiline ja eelarvet puudutav teave on eelkõige:

a)

rahvamajanduse arvepidamise andmed;

b)

inventar;

c)

ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse teadete tabelid;

d)

ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse teadetega seotud lisaküsimustikud ja selgitused;

e)

statistikaameti/rahandusministeeriumi/asjassepuutuva kohaliku omavalitsuse asutuse teave riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarve täitmise kohta;

f)

rahvamajanduse arvepidamises valitsemissektorisse kuuluvate eelarveväliste asutuste/mittetulundusühingute ja muude sarnaste asutuste arvepidamise andmed;

g)

sotsiaalkindlustusfondide arvepidamise andmed;

h)

kohalike omavalitsuste statistilised uuringud.

Küsimustike vormi määrab kindlaks komisjon (Eurostat) pärast konsulteerimist monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega (’monetaarkomitee’).”

Selgitus

Ettepandud määruses tuleks täpsustada, et nõutud teave võib puudutada statistikat või eelarvet ning määruse selguse ja läbipaistvuse huvides peaks tooma näiteid nõutava teabe eri kategooriatest.

Muudatus 2

Määruse (EÜ) nr 479/2009 artikkel 11 lõige 3

Artikkel 11

„3.   Metodoloogilised külastused on ette nähtud selleks, et jälgida menetlusi ja kontrollida arvepidamist, mis on tegelike esitatud andmete aluseks, ning selleks, et teha üksikasjalikke järeldusi esitatud andmete kvaliteedi kohta artikli 8 lõikes 1 sätestatu kohaselt.

Metodoloogilisi külastusi tehakse üksnes erandjuhul, kui andmete kvaliteediga seoses on selgelt kindlaks tehtud märkimisväärsed ohud või probleemid.”

Artikkel 11

„3.   Metodoloogilised külastused on ette nähtud selleks, et jälgida menetlusi ja kontrollida arvepidamist, mis on tegelike esitatud andmete aluseks, ning selleks, et teha üksikasjalikke järeldusi esitatud andmete kvaliteedi kohta artikli 8 lõikes 1 sätestatu kohaselt.

Metodoloogilisi külastusi tehakse üksnes erandjuhul, kui andmete kvaliteediga seoses on selgelt kindlaks tehtud märkimisväärsed ohud või probleemid, näiteks sagedased ja olulised andmete muutmised, bilansipositsioonide ja -voogude pidev põhjenduseta korrigeerimine või metodoloogia-alased lahendamata probleemid.

Selgitus

EKP soovitab täpsustada mitteammendavas loetelus, millised on need erakordsed juhud, mille esinemisel on nõutav metoodika kohapealne kontroll.


Kehtiv redaktsioon

EKP muudatusettepanek

Muudatus 3

Määruse (EÜ) nr 479/2009 artikkel 1 lõige 3

„3.   „Valitsemissektori eelarve puudujääk (ülejääk)” tähendab valitsemissektori (S 13) ESA 95s määratletud võetud netolaenu (antud netolaenu) (EDP B.9). Valitsemissektori eelarve puudujäägis sisalduv intress on ESA 95s määratletud intress (EDP D.41).”

„3.   „Valitsemissektori eelarve puudujääk (ülejääk)” tähendab valitsemissektori (S 13) ESA 95s määratletud võetud netolaenu (antud netolaenu) ( B.9). Valitsemissektori eelarve puudujäägis sisalduv intress on ESA 95s määratletud intress ( D.41).”

Selgitus

Nagu täheldatud konkreetsetes märkustes, teeb EKP ettepaneku parandada aruandeprotsessi läbipaistvust sellega, et riigi eelarve puudujääki (B.9) kasutataks ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluseks.

Muudatus 4

Määruse (EÜ) nr 479/2009 artikkel 2 lõige 1

„1.   Kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad liikmesriikide poolt jooksvaks aastaks kehtestatud summasid. Tegemist peab olema kõige värskemate ametlike prognoosidega, milles võetakse arvesse kõige hilisemad eelarvet puudutavad otsused ning majandusarengu suunad ja väljavaated. Nimetatud arvud tuleks võimaluse piires välja töötada vahetult enne andmete esitamise tähtaega.”

„1.   Kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad liikmesriikide poolt jooksvaks aastaks kehtestatud summasid. Tegemist peab olema kõige värskemate ametlike prognoosidega, milles võetakse arvesse kõige hilisemad eelarvet puudutavad otsused ning majandusarengu suunad ja väljavaated ning ka toodangu kuu ja kvartali näitajad. Nimetatud arvud tuleks võimaluse piires välja töötada vahetult enne andmete esitamise tähtaega.”

Selgitus

EKP hinnangul paraneb kavandatud andmete kvaliteet, kui need andmed koostatakse kõige ajakohasema kättesaadava teabe põhjal.

Muudatus 5

Määruse (EÜ) nr 479/2009 artikkel 14 lõige 1

„1.   Komisjon (Eurostat) esitab tegelikku valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võlga käsitlevad andmed ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamiseks kolme nädala jooksul pärast artikli 3 lõikes 1 nimetatud aruannete esitamise tähtpäevi või pärast artikli 6 lõikes 1 nimetatud muudatusi. Andmete esitamiseks avaldatakse need.”

„1.   Komisjon (Eurostat) esitab tegelikku valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võlga käsitlevad andmed ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamiseks nelja nädala jooksul pärast artikli 3 lõikes 1 nimetatud aruannete esitamise tähtpäevi või pärast artikli 6 lõikes 1 nimetatud muudatusi. Andmete esitamiseks avaldatakse need.”

Selgitus

Et komisjonil oleks rohkem aega liikmesriikide edastatud tegelike andmete kvaliteeti igakülgselt hinnata, teeb EKP ettepaneku selleks ettenähtud tähtaega natuke pikendada.

Muudatus 6

Määruse (EÜ) nr 479/2009 artikkel 16 lõige 1

„1.   Liikmesriigid tagavad, et komisjonile (Eurostatile) edastatavad tegelikud andmed koostatakse kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 artiklis 10 kehtestatud põhimõtetega. Selles osas on liikmesriikide statistikaasutuste ülesanne tagada esitatud andmete vastavus käesoleva määruse artikli 1 sätetele ning andmete aluseks olevatele ESA 95 arvepidamiseeskirjadele.”

„1.   Liikmesriigid tagavad, et komisjonile (Eurostatile) edastatavad tegelikud andmed koostatakse kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 2 kehtestatud põhimõtetega. Selles osas on liikmesriikide statistikaasutuste ülesanne tagada esitatud andmete vastavus käesoleva määruse artikli 1 sätetele ning andmete aluseks olevatele ESA 95 arvepidamiseeskirjadele. Liikmesriigid tagavad, et nende statistikaasutustel võimaldatakse tutvuda selle ülesande täitmiseks vajaliku kogu teabega.”

Selgitus

Liikmesriikide statistikaasutustele tuleb võimaldada juurdepääs teabele, mis on vajalik selleks, et tagada esitatud andmete vastavus määruse artiklile 1 ja andmete aluseks olevatele ESA 95 arvepidamiseeskirjadele. Seda küsimust käsitleti ka EKP 23. veebruari 2010. aasta arvamuses CON/2010/17 Kreeka statistikasüsteemi ja sõltumatu statistikaameti asutamise kohta  (2).


(1)  Rõhutatud kiri osutab, kuhu EKP soovitab lisada uue teksti. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.

(2)  Avaldatud EKP veebilehel http://www.ecb.europa.eu