10.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 58/3


EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU ARVAMUS,

4. märts 2010,

seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamise kohta

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Sissejuhatus ja õiguslik alus

24. veebruaril 2010 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Ülemkogu eesistuja taotluse avaldada arvamust seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamise kohta.

EKP nõukogu arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikel 2.

Üldised märkused

1.

Nõukogu soovituses, mis esitati Euroopa Ülemkogule ja mille osas Euroopa Parlamendi ja EKP nõukoguga konsulteeritakse, soovitatakse EKP asepresidendiks määrata Vítor CONSTÂNCIO kaheksa-aastase ametiajaga alates 1. juunist 2010.

2.

EKP nõukogu on arvamusel, et esitatud kandidaat on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab lepingu artikli 283 lõige 2.

3.

EKP nõukogul ei ole vastuväiteid nõukogu soovitusele määrata EKP asepresidendiks Vítor CONSTÂNCIO.

Frankfurt Maini ääres, 4. märts 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET