13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/9


OTSUS nr 655,

23. oktoober 2008,

millega avatakse nafta ja maagaasi geoloogilise luure ja uurimise lubade andmise pakkumismenetlus vastavalt maapõuevarade seaduse artikli 2 lõike 1 punktile 3, maatükil Blok 1–12 „Knezha”, mis asub Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo ja Veliko Tirnovo piirkonnas ning millega teatatakse kavandatud pakkumismenetlusest lubade andmiseks.

(2009/C 36/09)

BULGAARIA VABARIIK

MINISTRITE NÕUKOGU

Maapõuevarade seaduse artikli 5 punkti 2, artikli 42 lõike 1 punkti 1 ja artikli 44 lõike 3 kohaselt ning võttes arvesse energiaseaduse artikli 4 lõike 2 punkti 16 ja § 1 punkti 24a,

ON MINISTRITE NÕUKOGU VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.

Avatakse toornafta ja maagaasi geoloogilise luure ja uurimise lubade andmise pakkumismenetlus maatükil Blok 1–12 „Knezha”, pindalaga 1 348,45 km2 ning koordinaatidega nagu on määratletud ja märgitud geoloogilise luure ja uurimise lepingu eelnõus, mis on pakkumisdokumentide lahutamatu osa.

2.

Teatatakse, et lubade andmine põhineb pakkumismenetluse tulemustel.

3.

Määratakse kindlaks, et geoloogilise luure ja uurimise load kehtivad viis aastat pärast geoloogilise luure ja uurimise lepingu jõustumist ning kõnealust tähtaega võib vastavalt maapõuevarade seaduse artikli 31 lõikele 3 pikendada.

4.

Punkti 1 kohane lubade andmise pakkumismenetlus toimub 150 päeva pärast sellekohase otsuse avaldamist Euroopa Liidu TeatajasMajandus- ja energeetikaministeeriumi hoones, Triaditza tänav nr 8, Sofia.

5.

Pakkumisdokumentide esitamise tähtaeg on 120. päeval kell 17.00 pärast sellekohase otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

6.

Pakkumismenetlusel osalemise teatise esitamise tähtaeg on 130. päeval kell 17.00 pärast sellekohase otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

7.

Pakkumismenetlusel osalemise taotluste esitamise tähtaeg on 144. päeval kell 17.00 pärast sellekohase otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

8.

Isiklik kohalolek pakkumismenetlusel ei ole nõutav.

9.

Pakkumisdokumentide hind on 500 BGN. Pakkumisdokumente saab osta Majandus- ja energeetikaministeeriumis kabinetis nr 802, Triaditza tänav nr 8, Sofia, punktis 5 kindlaksmääratud aja jooksul.

10.

Pakkumismenetlusel osalejad peavad järgima maapõuevarade seaduse artikli 23 lõikes 1 kindlaksmääratud nõudeid.

11.

Pakkumismenetlusel osalejate taotlusi hinnatakse esitatud tööprogrammi, keskkonnakaitsevahendite, koolituste, boonuste ning osalejate haldus- ja finantssuutlikkuse alusel.

12.

Pakkumismenetlusel osalemise rahaline tagatis on 10 000 BGN, mis tuleks maksta punktis 6 kindlaksmääratud tähtajaks Majandus- ja energeetikaministeeriumi pangakontole, nagu on märgitud pakkumisdokumentides.

13.

Kui taotleja ei saanud heakskiitu pakkumismenetlusel osalemiseks, tagastatakse rahaline tagatis 14 päeva jooksul pärast menetlusel osalemise keeldumisest teatamist.

14.

Eduka taotleja rahalist tagatist ei vabastata, muude taotlejate rahalised tagatised tagastatakse 14 päeva jooksul pärast Ministrite Nõukogu otsuse avaldamist geoloogilise luure ja uurimise lubade andmise kohta Bulgaaria ametlikus väljaandes.

15.

Pakkumismenetlusel osalemise teatiste ja taotlejate ettepanekud pakkumismenetluse tingimuste kohta tuleks esitada bulgaaria keeles Majandus- ja energeetikaministeeriumi, Triaditza tänav nr 8, vastavalt maapõuevarade seaduse artikli 46 nõuetele.

16.

Pakkumismenetluse taotlused peaksid vastama pakkumisdokumentides esitatud nõuetele ja tingimustele.

17.

Pakkumismenetlus toimub ka siis, kui menetlusel on lubatud osaleda vaid ühel taotlejal.

18.

Majandus- ja energeetikaministeerium on volitatud:

18.1

saatma käesoleva otsuse teksti avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas ja Bulgaaria ametlikus väljaandes, samuti Ministrite Nõukogu veebisaidil;

18.2

määrata komitee pakkumismenetluse korraldamiseks ja läbiviimiseks.

19.

Käesoleva otsuse vastu esitatud kaebused võib saata kõrgeimale halduskohtule 14 päeva jooksul pärast kõnealuse otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Peaminister

Sergei STANISHEV

Ministrite nõukogu peasekretär

Sevdalin MARINOV

Tõendatud koopia

Riigikantselei direktor

Vesselin DAKOV