10.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 268/1


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/22/EÜ (mõõtevahendite kohta) (1) rakendamisega

(OIMLi koostatud tehnilisi normdokumente käsitlevate viidete ja olulistele nõuetele vastavate dokumendiosade loetelu avaldamine (kooskõlas direktiivi artikli 16 lõikega 1))

(EMPs kohaldatav tekst)

2009/C 268/01

MI-002:   gaasiarvestid

seoses järgmiste dokumentidega:

OIML R 137-1, 2006. aasta väljaanne

Mõõtevahendite direktiivis (MID) sätestatud olulised nõuded (I lisa ja lisa MI-002)

OIML R 137-1 (2006)

Märkused

I lisa

 

 

1.1

5.3.1

Kaetud

1.2

7.4.15 tabel 6, A.1

Kaetud

1.3

7.3.5

Kaetud

1.3.1

5.1, A.4.2.1, A4.2.2

Kaetud

1.3.2

 

 

a) M1

a) M2

7.4.13, A.5.1, A.5.2

Kaetud

a) M3

 

Ei kohaldata

b)

7.4.13

Kaetud kuni 10 kg arvestite puhul

1.3.3

 

 

a) E1

7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5

Kaetud

a) E2

 

Ei kohaldata

a) E3

 

Ei kohaldata

b)

7.4.15

Kaetud

1.3.4

7.4.15, A.7

Kaetud pinge kõikumise osas

1.4

 

 

1.4.1

5.3.1, 7.4, A.1

Kaetud klassi 0.5 puhul või kui lubatud piirvea väärtuseni jõutakse mõjurite rakendamise ajal

1.4.2

A.4.2.1, A.4.2.2

Kaetud

2

 

Ei kohaldata

3

7.4.4

Kaetud

4

6.1.3

Kaetud

5

7.4.9

Kaetud

6

3.1.1, 6.5

Kaetud

7

 

 

7.1

3.1.4, 4.3.1

Kaetud

7.2

3

Kaetud

7.3

7.4.11

Kaetud mehaaniliste arvestite puhul

7.4

 

Ei kohaldata

7.5

3.1.1, 3.1.4

Kaetud

7.6

6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x

Kaetud, v.a katsemenetluse osas

8

 

 

8.1

6.3.1, 4.3.4.2

Kaetud

8.2

4.3.14.3.3

Kaetud

8.3

7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1

Kaetud

8.4

4.3.1, 7.4.1.16

Kaetud

8.5

6.1.1

Kaetud

9

 

 

9.1

4.2.1

Kaetud, v.a teabe osas lisaseadmete kohta

9.2

4.2.1

Kaetud

9.3

4.2

Kaetud andmesildil oleva teabe osas

9.4

 

Ei kohaldata

9.5

6.2.2, 6.1.1

Kaetud

9.6

 

Ei kohaldata

9.7

4.1

Kaetud

9.8

4.2

Kaetud

10

 

 

10.1

6.1.1

Kaetud

10.2

6.1.1

Kaetud

10.3

2.1.10, 6.3

Kaetud

10.4

 

Ei kohaldata

10.5

3.1.5

Kaetud

11

 

 

11.1

 

Ei kohaldata

11.2

 

Ei kohaldata

12

 

Kaetud

Lisa MI-002

 

 

Mõisted

2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11

Kaetud

1

7.3.5

Kaetud

1.1

5.2

Kaetud klassi 1.5 puhul kui Qmax/Qmin ≥ 150

Kaetud klassi 1.0 puhul kui Qmax/Qmin ≥ 20

1.2

 

Ei ole kaetud

1.3

5.1

Kaetud

1.4

5.1

Kaetud, v.a OIML R137-1 kolme temperatuurivahemiku osas

1.5

4.2.4

Kaetud

2

 

 

2.1

5.3.3

Kaetud, v.a sama märgiga vigade nõude osas lisa MI-002 punktis 2.1

2.2

5.3.4

Kaetud, kui valitud temperatuur jääb 15 °C ja 25 °C vahele

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

7.4.15

Kaetud

3.1.2

7.4.15

Kaetud

3.1.3

7.4.15, 2.2.10

Kaetud nõude esimese klausli osas

3.2

7.4.8

Kaetud

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

7.4.9

Kaetud

4.1.2

7.4.9

Kaetud

4.2

 

 

4.2.1

7.4.9

Ei ole kaetud

4.2.2

7.4.9

Ei ole kaetud

5

 

 

5.1

6.4.2

Ei ole kaetud

5.2

6.4.4

Kaetud ühe alternatiiviga

5.3

6.1.2

Ei ole kaetud

5.4

3.4, 7.4.5

Kaetud

5.5

6.2.1

Kaetud

5.6

3.2, 7.4.5

Kaetud

6

4.1

Kaetud, kui kasutatakse kg või m3

Märkus:

Veerus „Märkused” näidatakse vastavust OIML R 137-1 ja direktiivi 2004/22/EÜ asjaomase nõude vahel.

Märge „kaetud” tähendab järgmist:

OIML R 137-1 nõue ja direktiivi nõue on identsed või

OIML R 137-1 nõue on rangem kui direktiivi nõue või

kõik OIML R 137-1 nõuded vastavad direktiivi nõuetele (isegi kui direktiiviga on lubatud alternatiivid);

juhul, kui nõuded ei ole täielikus vastavuses, selgitatakse lühidalt, mis on kaetud.

Märge „ei ole kaetud” tähendab, et direktiivi nõue ja asjaomane OIML R 137-1 nõue ei ole vastavuses või see nõue ei sisaldu OIML R 137-1-s.

Märge „ei kohaldata” tähendab, et direktiivi I lisa nõuet ei kohaldata gaasiarvestite suhtes.

MI-002:   leppekoguse mõõturid

seoses järgmiste dokumentidega:

OIML R 140, 2007. aasta väljaanne

Direktiiv 2004/22/EÜ

I lisa ja lisa MI-002 olulised nõuded

OIML R 140 (2007)

Märkused

I Lisa

 

 

1.1

T.2.6; T.3.4; 9.1.1

Kaetud

1.2

T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1

Kaetud häirete osas

1.3

T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4

Kaetud, kui tootja esitab kogu vajaliku teabe

1.3.1

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Kaetud

1.3.2 a)

 

 

M1

M2

7.1.3; A.4.4

Kaetud vibratsioonide osas

M3

 

Ei kohaldata

1.3.2 b)

7.1.3.1; A.4.4

Kaetud vibratsioonide osas

1.3.3 a)

 

 

E1

7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13

Kaetud

E2

 

Ei kohaldata

E3

 

Ei kohaldata

1.3.3 b)

A.4

Kaetud, v.a lühiajaliste voolukatkestuste osas alalisvoolu puhul

1.3.4

6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10

Kaetud, v.a võrgusageduse kõikumise ja võrgusageduslike magnetväljade osas

1.4

 

 

1.4.1

A.1; A.4

Kaetud, kui kasutatakse modulaarset lähenemist

1.4.2

A.4.3

Kaetud

2

 

Ei kohaldata

3

 

Ei ole kaetud

4

8.2.1.3; 8.6.1.3

Kaetud

5

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3

Kaetud

6

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3

Kaetud

7

 

 

7.1

7.6

Kaetud

7.2

7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7

Kaetud

7.3

9.3.5; 9.3.6

Kaetud

7.4

 

Ei kohaldata

7.5

8.6.1.1; 8.6.1.2

Kaetud

7.6

9.3; 10.2.3

Kaetud, v.a katsemenetluse osas

8

 

 

8.1

7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5

Kaetud

8.2

7.6

Kaetud

8.3

7.6.2; 10.2.3

Kaetud, v.a mõõtevahendi tarkvara tunnusandmete esitamise osas

8.4

7.6.2

Kaetud

8.5

7.1.4.6; 8.7.2

Ei ole kaetud

9

 

 

9.1

7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2

Kaetud andmesildil oleva teabe osas

9.2

 

Ei kohaldata

9.3

7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2

Kaetud

9.4

 

Ei kohaldata

9.5

8.2.1.2; 7.1.4.1

Kaetud

9.6

 

Ei kohaldata

9.7

5.1

Kaetud

9.8

7.5.1

Kaetud

10

 

 

10.1

8.2.1.1

Kaetud

10.2

7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1

Kaetud

10.3

T.1.5; 8.3; 8.4

Kaetud

10.4

 

Ei kohaldata

10.5

 

Kaetud, kui leppekoguse mõõturil on oma näidik

11

 

 

11.1

 

Ei kohaldata

11.2

7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5

Kaetud

12

 

Kaetud

Lisa MI-002

 

 

Mõisted

1.1; 2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6

Kaetud

Gaasiarvesti

Leppekoguse mõõtur

Väikseim voolukulu

Suurim voolukulu

Üleminekuvoolukulu

Ülekoormuskulu

Baastingimused

T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1

Kaetud

1

7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6

Ei ole kaetud

1.1

 

Ei kohaldata

1.2

 

Ei ole kaetud

1.3

7.3; 7.5.1

Kaetud

1.4

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Kaetud

1.5

7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22

Kaetud

2

 

 

2.1

 

Ei kohaldata

2.2

 

Ei kohaldata

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4

Kaetud

3.1.2

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6

Kaetud

3.1.3

T.2.17.2

Kaetud

3.2

 

Ei kohaldata

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

 

Ei kohaldata

4.1.2

 

Ei kohaldata

4.2

 

 

4.2.1

 

Ei kohaldata

4.2.2

 

Ei kohaldata

5

 

 

5.1

9.2.1

Ei ole kaetud

5.2

9.2.2

Kaetud, kui aku tööiga on viis aastat

5.3

 

Ei kohaldata

5.4

 

Ei kohaldata

5.5

 

Ei kohaldata

5.6

 

Ei kohaldata

6

5.1

Kaetud, v.a juhul, kui massi väljendatakse tonnides

7

7.3.1; 10.2.2

Kaetud

8

6.3.3

Kaetud, kui ümbritseva õhu temperatuuri hoitakse võrdlustingimustel ± 3 °C piires ja v.a OIML R 140 klassi C puhul

9

 

 

9.1

9.3.6

Kaetud

9.2

7.1.4; 8.2; 8.7.1

Kaetud vaid parameetrite osas ja kui leppekoguse mõõturil on oma näidik

Märkus:

Veerus „Märkused” näidatakse vastavust OIML R 140 ja direktiivi 2004/22/EÜ asjaomase nõude vahel.

Märge „kaetud” tähendab järgmist:

OIML R 140 nõue ja direktiivi nõue on identsed või

OIML R 140 nõue on rangem kui direktiivi nõue või

kõik OIML R 140 nõuded vastavad direktiivi nõuetele (isegi kui direktiiviga on lubatud alternatiivid);

juhul, kui nõuded ei ole täielikus vastavuses, selgitatakse lühidalt, mis on kaetud.

Märge „ei ole kaetud” tähendab, et direktiivi nõue ja asjaomane OIML R 140 nõue ei ole vastavuses või see nõue ei sisaldu OIML R 140-s.

Märge „ei kohaldata” tähendab, et direktiivi I lisa nõuet ei kohaldata leppekoguse mõõturite suhtes.

MI-007:   taksomeetrid

seoses järgmiste dokumentidega:

OIML R 21, 2007. aasta väljaanne

I lisa ja lisa MI-007 olulised nõuded

OIML R 21 (2007)

Märkused

I lisa

 

 

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Kaetud

1.2

A.5.4.5

Kaetud

1.3

3.5.2

Kaetud

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Kaetud

1.3.2 a)

 

 

M1:

 

Ei kohaldata

M2:

 

Ei kohaldata

M3:

A.5.4.4

Kaetud

1.3.2 b)

 

Kaetud

1.3.3 a)

 

 

E1

 

Ei kohaldata

E2

 

Ei kohaldata

E3

A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7

Kaetud, kui väljatugevus on 24 V/m

1.3.3 b)

A lisa

Kaetud

1.3.4

A lisa

Kaetud

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Kaetud

1.4.2

5.1.2

Kaetud

2

7.5

Kaetud

3

5.2.6

Kaetud

4

 

Kaetud

5

4.1

Kaetud

6

3.3

Kaetud

7

 

 

7.1

4.2.1

Kaetud

7.2

4.1; 4.9.1

Kaetud

7.3

 

Ei kohaldata

7.4

 

Ei kohaldata

7.5

4.1

Kaetud

7.6

4.2.3; 4.11

Kaetud, kui katsemenetlus sisaldub kasutusjuhendis

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Kaetud

8.2

4.2.5

Kaetud

8.3

4.11.2.

Kaetud

8.4

4.10

Kaetud

8.5

 

Ei kohaldata

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Kaetud

9.2

 

Ei kohaldata

9.3

 

Ei ole kaetud

9.4

 

Ei kohaldata

9.5

 

Ei kohaldata

9.6

 

Ei kohaldata

9.7

3.4; 4.9.1

Kaetud

9.8

4.12.2

Kaetud

10

 

 

10.1

4.9.1

Kaetud

10.2

4.9.1

Kaetud

10.3

4.9.2

Kaetud

10.4

4.9.1

Kaetud

10.5

 

Ei kohaldata

11

 

 

11.1

 

Ei kohaldata

11.2

 

Ei kohaldata

12

4.2.3

Kaetud

LISA MI-007

 

 

Mõisted

 

 

Taksomeeter

2.1.1

Kaetud

Hind

2.3.1.1

Kaetud

Üleminekukiirus

2.3.1.2

Kaetud

Tavaline arvutusrežiim S (tariifi ühekordne rakendamine)

2.3.1.3.1

Kaetud

Tavaline arvutusrežiim D (kahekordne tariifi rakendamine)

2.3.1.3.2

Kaetud

Tööseisund

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Kaetud

1

3.1

Kaetud

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Kaetud

3

4.3

Kaetud

4

5.2.3; 4.2.2

Kaetud

5

4.2.3; 4.2.5

Kaetud

6.1

A.5.4.4

Kaetud

6.2

3.5.1; 3.5.2

Kaetud

7

3.2.1.1

Kaetud

8

 

 

8.1

Vt teavet I lisa punkti 1.3.3 kohta

Kaetud

8.2

5.1.3

Kaetud

9

5.2.5

Kaetud

10

3.1

Kaetud

11

4.5.3.b)

Kaetud

12

4.5.4

Kaetud

13

4.9.1

Kaetud

14.1

4.2.4

Kaetud

14.2

4.2.5

Kaetud, kui OIML R 21 (2007) punkt 4.2.5.i on kohustuslik

14.3

Vt teavet I lisa punkti 8.3 kohta

Kaetud

15.1

4.7

Kaetud

15.2

4.7

Kaetud

15.3

4.9.1

Kaetud

16

4.8

Kaetud

17

4.1; 4.14.1

Kaetud

18

5.2.4; 3.2.1.1

Kaetud

19

4.14.1; 4.2.1

Kaetud

20

4.2.1

Kaetud

21

3.3

Kaetud

22

3.7

Kaetud

23

3.4

Kaetud

Märkus:

Veerus „Märkused” näidatakse vastavust OIML R 21 ja direktiivi 2004/22/EÜ asjaomase nõude vahel.

Märge „kaetud” tähendab järgmist:

OIML R 21 nõue ja direktiivi nõue on identsed või

OIML R 21 nõue on rangem kui direktiivi nõue või

kõik OIML R 21 nõuded vastavad direktiivi nõuetele (isegi kui direktiiviga on lubatud alternatiivid);

juhul, kui nõuded ei ole täielikus vastavuses, selgitatakse lühidalt, mis on kaetud.

Märge „ei ole kaetud” tähendab, et direktiivi nõue ja asjaomane OIML R 21 nõue ei ole vastavuses või see nõue ei sisaldu OIML R 21-s.

Märge „ei kohaldata” tähendab, et direktiivi I lisa nõuet ei kohaldata taksomeetrite suhtes.

MI-008 II PEATÜKK:   baarimõõdunõud

seoses järgmiste dokumentidega:

OIML R 138, 2007. aasta väljaanne

Mõõtevahendite direktiivis (MID) sätestatud olulised nõuded (I lisa ja lisa MI-008 II)

OIML R 138 (2007)

Märkused

I lisa

 

 

1.1

5.1

Kaetud

1.2

 

Ei kohaldata

1.3

 

Ei kohaldata

1.3.1

 

Ei kohaldata

1.3.2 a)

 

Ei kohaldata

1.3.2 b)

 

Ei kohaldata

1.3.3 a)

 

Ei kohaldata

1.3.3 b)

 

Ei kohaldata

1.3.4

 

Ei kohaldata

1.4

 

 

1.4.1

 

Ei kohaldata

1.4.2

 

Ei kohaldata

2

 

Ei ole kaetud

3

 

Ei ole kaetud

4

4.4

Kaetud

5

4.2

Kaetud

6

 

Ei ole kaetud

7

 

 

7.1

 

Ei ole kaetud

7.2

4.2

Kaetud

7.3

 

Ei kohaldata

7.4

 

Ei kohaldata

7.5

4.2

Kaetud

7.6

 

Ei kohaldata

8

 

 

8.1

 

Ei kohaldata

8.2

 

Ei kohaldata

8.3

 

Ei kohaldata

8.4

 

Ei kohaldata

8.5

 

Ei kohaldata

9

 

 

9.1

5.2.4; 5.2.1; 5.2.5

Kaetud, kui algtemperatuur on 20 °C

9.2

 

Ei kohaldata

9.3

 

Ei kohaldata

9.4

 

Ei kohaldata

9.5

 

Ei kohaldata

9.6

5.2.1

Kaetud

9.7

3

Kaetud, kui ühikud on SI-ühikud

9.8

5.2.1

Kaetud

10

 

 

10.1

 

Ei kohaldata

10.2

5.2.1

Kaetud

10.3

 

Ei kohaldata

10.4

 

Ei kohaldata

10.5

 

Ei kohaldata

11

 

 

11.1

 

Ei kohaldata

11.2

 

Ei kohaldata

12

 

Kaetud

Lisa MI-008, II peatükk

 

 

Mõisted

 

 

Baarimõõdunõu

2.2

Kaetud

Joonmõõt

2.9

Kaetud, kui mõõtmismärk on joon

Servamõõt

2.7

Kaetud

Ülekandemõõt

2.2

Kaetud

Võimsus

2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1

Kaetud

1

 

 

1.1

5.2.5

Kaetud, kui algtemperatuur on 20 °C

1.2

4.5

Kaetud

2

5.1.1; 4.1.1

Kaetud

3

4.2

Kaetud

4

 

 

4.1

4.4

Kaetud

4.2

 

Ei ole kaetud

5

 

 

5.1

5.2.1

Kaetud

5.2

5.2.2

Kaetud, kui märgitud ei ole üle 3 koguse

5.3

4.2; 5.2.2

Kaetud

Märkus:

Veerus „Märkused” näidatakse vastavust OIML R 137-1 ja direktiivi 2004/22/EÜ asjaomase nõude vahel.

Märge „kaetud” tähendab järgmist:

OIML R 138 nõue ja direktiivi nõue on identsed või

OIML R 138 nõue on rangem kui direktiivi nõue või

kõik OIML R 138 nõuded vastavad direktiivi nõuetele (isegi kui direktiiviga on lubatud alternatiivid);

juhul, kui nõuded ei ole täielikus vastavuses, selgitatakse lühidalt, mis on kaetud.

Märge „ei ole kaetud” tähendab, et direktiivi nõue ja asjaomane OIML R 138 nõue ei ole vastavuses või see nõue ei sisaldu OIML R 138-s.

Märge „ei kohaldata” tähendab, et direktiivi I lisa nõuet ei kohaldata baarimõõdunõude suhtes.


(1)  ELT L 135, 30.4.2004.