8.9.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 214/27


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 1995. aasta direktiivi 95/16/EÜ (lifte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivikohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

2009/C 214/02

Euroopa standardiorganisatsioon (1)

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

CEN

EN 81-1:1998

Liftide ning teenindusliftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Osa 1: Elektriliftid

31.3.1999

 

 

EN 81-1:1998/A2:2004

6.8.2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(6.8.2005)

EN 81-1:1998/A1:2005

2.8.2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(2.8.2006)

EN 81-1:1998/AC:1999

 

 

 

Märkus 4. EN 81-28:2003 asendab osaliselt standardite EN 81-1 ja EN 81-2 häiresüsteeme käsitlevat klauslit 14.2.3 ning järgmisel läbivaatamisel tehakse standardites EN 81-1 ja EN 81-2 asjakohased muudatused.

CEN

EN 81-2:1998

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Osa 2: Hüdraulilised liftid

31.3.1999

 

 

EN 81-2:1998/A2:2004

6.8.2005

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(6.8.2005)

EN 81-2:1998/A1:2005

2.8.2006

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(2.8.2006)

EN 81-2:1998/AC:1999

 

 

 

Märkus 4. EN 81-28:2003 asendab osaliselt standardite EN 81-1 ja EN 81-2 häiresüsteeme käsitlevat klauslit 14.2.3 ning järgmisel läbivaatamisel tehakse standardites EN 81-1 ja EN 81-2 asjakohased muudatused.

CEN

EN 81-28:2003

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 28: Reisi- ja kaubaliftide kaugjuhtimishäiresüsteem

10.2.2004

 

 

Märkus 4. EN 81-28:2003 asendab osaliselt standardite EN 81-1 ja EN 81-2 häiresüsteeme käsitlevat klauslit 14.2.3 ning järgmisel läbivaatamisel tehakse standardites EN 81-1 ja EN 81-2 asjakohased muudatused.

CEN

EN 81-58:2003

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Ülevaatus ja katsetamine. Osa 58: Lifti uste tulekindluse test

10.2.2004

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Liftide ehituse ja paigaldamise ohutusnõuded. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Eriseaded reisi- ja kaubaliftidele. Osa 70: Reisijate liftis abivahendid puudega inimestele

6.8.2005

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

6.8.2005

Märkus 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Reisijate ja kaupade veoks mõeldud liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 71: Vandalismikindlad liftid

11.10.2007

EN 81-71:2005

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(11.10.2007)

CEN

EN 81-72:2003

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 72: Tuletõrjujate lift

10.2.2004

 

 

CEN

EN 81-73:2005

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Reisijate ja kaupade veoks mõeldud liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 73: Liftide käitumine tulekahju korral

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetiline ühilduvus. Liftide, eskalaatorite ja liikurkõnniteede tootesarjastandard. Häiringukindlus

28.10.2008

EN 12016:2004

Märkus 2.1

28.12.2009

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 3: Kasutus- ja hooldusinformatsioon

28.10.2008

EN 12385-3:2004

Märkus 2.1

28.12.2009

CEN

EN 12385-5:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 5: Standardtrossid liftidele

6.8.2005

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Liftide ja eskalaatorite tehnohooldus. Tehnohooldusjuhendite reeglid

28.10.2008

EN 13015:2001

Märkus 2.1

28.12.2009

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 7: Sümmeetrilise kiilmuhviga otsad

Esmakordne avaldamine

EN 13411-7:2006

Märkus 2.1

28.12.2009

Märkus 1.

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1.

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.2.

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.3.

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse (osaliselt) asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega uue standardi reguleerimisalasse kuuluvate toodete puhul. See ei mõjuta vastavuseeldust direktiivi oluliste nõuetega nende toodete puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3.

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

MÄRKUS

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (2) (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ (3)) lisas.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise. (see märkus tuleb lisada vaid konsolideeritud loetelu puhul)

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brüssel, BELGIA, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu).

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Büssel, BELGIA, tel +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu).

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, PRANTSUSMAA, tel +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.