8.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 3/5


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) (ELT C 247, 13.10.2006, lk 1; ELT C 153, 6.7.2007, lk 5; ELT C 192, 18.8.2007, lk 11; ELT C 271, 14.11.2007, lk 14; ELT C 57, 1.3.2008, lk 31; ELT C 134, 31.5.2008, lk 14; ELT C 207, 14.8.2008, lk 12) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu

(2009/C 3/04)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu avaldamise aluseks on teave, mille liikmesriigid on edastanud komisjonile kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga 34.

Lisaks Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele on igakuiselt ajakohastatav teave õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebilehel.

SAKSAMAA

ELT C 247, 13.10.2006 avaldatud teabe täiendamine

1. jagu „Üldosa” asendatakse järgmisega:

„—

Aufenthaltserlaubnis

(elamisluba)

Niederlassungserlaubnis

(elama asumise luba)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt — EG

(alaline elamisluba — EL)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(Elamisluba ELi liikmesriigi kodaniku või EMPi liikmesriigi kodaniku perekonnaliikmetele)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte „Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind”, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(Enne 28. augustit 2007 väljastatud „Aufenthaltserlaubnis-EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind” (ELi elamisluba Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodaniku pereliikmele, kes ei ole ELi või EMP liikmesriigi kodanik) kehtib vastavalt liidu kodanike üldist vaba liikumist käsitleva seaduse paragrahvile 15 elamisloana edasi)

Fiktionsbescheinigung

(viibimisluba kuni otsuseni elamisloa väljastamise või pikendamise üle), milles tehakse linnuke lk 3 olevasse kolmandasse kastikesse „elamisluba jääb kehtima vastavalt (elamisloa seaduse paragrahv 81 lõige 4)”. Riiki sisenemine on lubatud üksnes seoses elamisloa või viisa aegumisega. Linnukese tegemine esimesse ja teise kastikesse ei võimalda viisavaba riiki sisenemist.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(elamisluba Šveitsi kodanikele ja nende perekonnaliikmetele, kes ei ole Šveitsi kodanikud)

Järgmised, enne 1. jaanuari 2005 väljastatud load annavad samuti õiguse viisata sissesõiduks:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(EÜ liikmesriikide kodaniku elamisluba)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(Saksamaa Liitvabariigi tähtajatu elamisluba)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(Saksamaa Liitvabariigis elamise spetsiaalne luba)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Saksamaa Liitvabariigis elamise erakorraline luba)

Need elamisload annavad õiguse viisata sissesõiduks üksnes juhul, kui need on lisatud passi või välja antud eraldi loana, mis kehtib koos passiga. Sellised load ei anna õigust viisata sissesõiduks, kui need on välja antud siseriikliku isikut tõendava dokumendina isikutunnistuse asemel.

Samuti ei anna viisata sissesõiduõigust dokumendid „Aussetzung der Abschiebung (Duldung)” (väljasaatmiskorralduse edasilükkamine) ja „Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber” (varjupaigataotleja tähtajaline elamisluba)”.

HISPAANIA

ELT C 247, 13.10.2006 avaldatud loetelu asendamine

Autorización de Regreso

(taassissesõiduluba)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo de 13 de Junio de 2002.

(ühtne elamisloavorm vastavalt nõukogu 13. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1030/2002)

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario”

(„ühenduse süsteemi” välismaalase kaart)

Tarjeta de extranjeros „estudiante”

(„üliõpilase” välismaalase kaart)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Euroopa Liidus kooliekskursioonil osalevate isikute nimekiri)

Viisata sissesõidu õigus on järgmistel välis- ja koostööministeeriumi väljastatud akrediteerimistunnistuste omanikel:

suursaadiku isikutunnistus (punane)

selle kaanel on kiri „Documento de Identidad Diplomático” (diplomaatiline isikut tõendav dokument) ja kaanel vasakul on märge „Embajador/Suursaadik”; antakse akrediteeritud suursaadikutele;

diplomaadi isikutunnistus (punane)

selle kaanel on kiri „Documento de Identidad Diplomático” (diplomaatiline isikut tõendav dokument); antakse diplomaatilistes esindustes töötavatele diplomaadistaatusega akrediteeritud isikutele. Abikaasale ja lastele antavasse dokumenti lisatakse märge F;

konsulaaresindaja isikutunnistus (tumeroheline)

selle kaanel on kiri „Documento de Identidad Consular” (konsulaaresindaja isikut tõendav dokument); ning see antakse Hispaanias akrediteeritud konsulaarametnikele. Abikaasale ja lastele antavasse dokumenti lisatakse märge F;

konsulaartöötaja isikutunnistus (heleroheline)

selle kaanel on kiri „Tarjeta de Identidad Consular” (konsulaaresindaja isikutunnistus); antakse Hispaanias akrediteeritud konsulaarkorpuse haldusametnikele. Abikaasale ja lastele antavasse dokumenti lisatakse märge F;

akrediteeritud diplomaatilise esinduse haldus- ja tehnilise personali isikutunnistus (kollane)

selle kaanel on kiri „Documento de Identidad Diplomático” (diplomaatiline isikut tõendav dokument); ning see antakse akrediteeritud diplomaatilistes esindustes töötavatele haldusametnikele. Abikaasale ja lastele antavasse dokumenti lisatakse märge F;

rahvusvahelise organisatsiooni ja Euroopa Liidu asutuse diplomaatilise, haldus- ja tehnilise töötaja isikutunnistus (sinine)

selle kaanel on kiri „Documento de Identidad Diplomático” (diplomaatiline isikut tõendav dokument); väljastatakse rahvusvahelise organisatsiooni ja Euroopa Liidu asutuse juurde akrediteeritud diplomaatilise korpuse töötajatele ning haldus- ja tehnilistele töötajatele. Abikaasale ja lastele antavasse dokumenti lisatakse märge F;

diplomaatilise ja konsulaaresinduse, rahvusvahelise organisatsiooni ja Euroopa Liidu asutuse koduabilise ning akrediteeritud diplomaatilise või konsulaarametniku erateenistusse palgatud koduabilise isikutunnistus (hall)

selle kaanel on kiri „Documento de Identidad Diplomático” (diplomaatiline isikut tõendav dokument); antakse diplomaatilise ja konsulaaresinduse, rahvusvahelise organisatsiooni ja Euroopa Liidu asutuse teenistusse palgatud koduabilistele ning akrediteeritud diplomaatilise või konsulaarametniku erateenistusse palgatud koduabilistele. Abikaasale ja lastele antavasse dokumenti lisatakse märge F;

akrediteeritud töötaja vanema ning 18–23-aastase lapse isikutunnistus (beež)

selle kaanel on tekst „Tarjeta de Identidad” (isikutunnistus); väljastatakse akrediteeritud töötaja vanemale ja 18–23-aastasele lapsele.

UNGARI

ELT C 247, 13.10.2006 avaldatud loetelu asendamine

Elamisload

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(Elamisluba sisserände- või elama asumise loa omanikele, kleebis päritoluriigi passis; välja antud vastavalt nõukogu 13. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1030/2002.

Välja antud: alates 1. juulist 2007.

Lahtris MEGJEGYZÉSEK (märkused) on märge järgmiste elamislubade puhul:

a)

„bevándorlási engedély” — sisserändeluba;

b)

„letelepedési engedély” — elama asumise luba;

c)

„ideiglenes letelepedési engedély” — ajutine elamisluba;

d)

„nemzeti letelepedési engedély” — riiklik elama asumise luba;

e)

„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK” — EÜ elama asumise luba)

Tartózkodási engedély

(Elamisluba (kaart) kehtib koos päritoluriigi passiga; välja antud vastavalt nõukogu 13. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1030/2002)

Tartózkodási engedély

(Elamisluba (kleebis) kantakse päritoluriigi passi; välja antud vastavalt nõukogu 13. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1030/2002)

Letelepedési engedély

(Alaline elamisluba — kehtib koos päritoluriigi passiga, milles on viidatud alalise elamisloa andmisele)

Tüüp: lamineeritud kaart

Välja antud: 2002–2004

Kehtivusaeg: kuni viis aastat alates väljaandmise kuupäevast, aga mitte kauem kui 2009. aastani)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(Elamisluba Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi kodanikele ja nende perekonnaliikmetele

Tüüp: lamineeritud kaart, ID-2 formaadis (105 × 75 mm) kahepoolne paberipõhine kuumlamineeritud kattega dokument.

Välja antud: alates 2004. aastast.

Kehtivusaeg: kuni viis aastat, aga mitte kauem kui 29. juunini 2012)

Állandó tartózkodási kártya

(Alaline elamisluba, kehtib koos päritoluriigi passiga

Kasutusele võtmise kuupäev: 1. juuli 2007, 2007. aasta vaba liikumise ja elama asumise õigust omavate isikute sissesõitu käsitleva I seaduse alusel.

Juhul kui see on antud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi alalise elamisloaga kodanikele ja nende alalise elamisloaga perekonnaliikmetele, kehtib see koos päritoluriigi ID-kaardi või passiga.

Kolmandate riikide kodanike puhul kehtib see ainult koos päritoluriigi passiga)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(EMP liikmesriigi kodanike perekonnaliikmete elamisluba

Kasutusele võtmise kuupäev: 1. juuli 2007, 2007. aasta vaba liikumise ja elama asumise õigust omavate isikute sissesõitu käsitleva I seaduse alusel; kehtivusaeg: maksimaalselt viis aastat. Paberipõhine kahepoolne dokument on ID-2 formaadis ja kuumlamineeritud ümbrises.

Lahtris „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK” (muud märkused) on märge: „tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére” (EMP liikmesriigi kodanike perekonnaliikmete elamisluba)

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Ungari kodaniku kolmanda riigi kodanikust perekonnaliikme elamisluba)

Tüüp: päritoluriigi passi kantud kleebis.

Antakse välja: alates 1. juulist 2007.

Kehtivusaeg: 5 aastat alates väljaandmise kuupäevast.

Tartózkodási engedély” kleebis („Elamisluba”)

Lahtrisse „AZ ENGEDÉLY TÍPUSA” (elamisloa tüüp) tehakse märge: „Tartózkodási kártya” (elamisluba)

Lahtris „MEGJEGYZÉSEK” (märkused) on märge „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére” (Ungari kodaniku kolmanda riigi kodanikust perekonnaliikme elamisluba)

Humanitárius tartózkodási engedély

(humanitaarsetel kaalutlustel antav elamisluba

Tüüp: Kaart, kehtib koos päritoluriigi passiga; välja antud vastavalt nõukogu 13. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1030/2002)

Märkus:

Humanitaarsetel kaalutlustel antav elamisluba, mis on antud varjupaigataotlejatele (kooskõlas 2007. aasta II seaduse 29. jao 1. lõike punktiga c) või isikutele, kelle suhtes kehtib sissesõidu- või riigis viibimise keeld (kooskõlas Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikliga 25), annab selle valdajale ainult õiguse Ungaris viibida ja mitte ELi piires reisida või selle välispiire ületada.

Muud dokumendid:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(Ajutise kaitse all olevate isikute isikut ja teises riigis elamise õigust tõendav dokument, kehtib koos päritoluriigi passiga; välja antud vastavalt nõukogu 13. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1030/2002)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(Pagulastele või täiendava kaitse seisundit omavatele isikutele antav ID-kaart

Pagulaste puhul kehtib koos reisidokumendiga, mis on välja antud kooskõlas 1951. aasta Genfi konventsiooniga

Täiendava kaitse seisundit omavate isikute puhul kehtib koos reisidokumendiga, mis on välja antud täiendava kaitse seisundit omavale isikule)

Diáklista

(Euroopa Liidus kooliekskursioonil osalevate isikute nimekiri)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(diplomaatide ja nende perekonnaliikmete eritõend (diplomaatiline isikutunnistus) — vajadusel koos välisministeeriumi poolt väljastatud D-liiki viisaga)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(konsulaartöötajate ja nende perekonnaliikmete eritõend (konsulaaresindaja isikutunnistus) — vajadusel koos välisministeeriumi poolt väljastatud D-liiki viisaga)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Tehnilise ja halduspersonali ja nende perekonnaliikmete eritõend — vajadusel koos välisministeeriumi poolt väljastatud D-liiki viisaga)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Diplomaatiliste esinduste teenindava personali, erateenistusse palgatud abiliste ja nende perekonnaliikmete eritõend — vajadusel koos välisministeeriumi poolt väljastatud D-liiki viisaga)