1.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 87/76


Kolmapäev, 11. märts 2009
Keskkonnahoidlik transport ja väliskulude sisestamine

P6_TA(2009)0119

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon keskkonnahoidliku transpordi ja väliskulude sisestamise kohta (2008/2240(INI))

2010/C 87 E/14

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni 8. juuli 2008. aasta teatist keskkonnahoidliku transpordi kohta (KOM(2008)0433);

võttes arvesse komisjoni 8. juuli 2008. aasta teatist väliskulude sisestamise strateegia kohta (KOM(2008)0435);

võttes arvesse komisjoni 8. juuli 2008. aasta teatist olemasoleva veeremi raudteemüra vähendamist käsitlevate meetmete kohta (KOM(2008)0432);

võttes arvesse oma 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni liikumisvõimelise Euroopa kohta – jätkusuutlik liikuvus meie mandril (1);

võttes arvesse oma 11. märtsi 2008. aasta resolutsiooni Euroopa energia- ja keskkonnapoliitikat arvestava jätkusuutliku Euroopa transpordipoliitika kohta (2);

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6-0055/2009),

A.

arvestades, et Euroopa Liidu eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20 %, suurendada taastuvate energiaallikate kasutamist 20 %-ni ja vähendada energiatarbimist 20 % ning seda kõike 2020. aastaks;

B.

arvestades, et komisjon on esitanud mitmeid soovitusi keskkonnahoidliku transpordi kohta seoses kliimamuutuse vastu võitlemisega: teatise kõigi transpordiliikide väliskulude sisestamise kohta, ühe teatise raudteemüra vähendamise kohta ning ühe konkreetse õigusloomega seotud ettepaneku raskete kaubaveokite teemaksude läbivaatamise kohta;

C.

arvestades, et 2006. aastal muudetud Eurovignette'i direktiivi (3) artikli 11 kolmandas ja neljandas lõigus on sätestatud, et „[k]omisjon esitab hiljemalt 10. juuniks 2008 pärast kõikide tegurite, sh keskkonna, müra, ummikute tekke ja tervisega seotud kulutuste kontrollimist kõikide väliskulude hindamiseks üldiselt rakendatava, läbipaistva ja arusaadava mudeli, mis on tulevikus aluseks infrastruktuuri maksude arvutamisele. Kõnealusele mudelile lisatakse mõjuanalüüs väliskulude arvesse võtmise kohta kõikide transpordiliikide puhul ja strateegia mudeli järkjärguliseks rakendamiseks kõikide transpordiliikide osas. Vajaduse korral lisatakse aruandele ja mudelile Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatavad ettepanekud käesoleva direktiivi edasiseks läbivaatamiseks.”;

D.

arvestades, et kulude sisestamine tuleb integreerida laiaulatuslikumasse poliitikasse, mille eesmärk on edendada koosmodaalsust ja säästvat transpordisüsteemi, ning nimetatud poliitikaga tuleb samuti edendada teadusuuringuid, infrastruktuuri rahastamist, turgude avamist ja standardimist; arvestades siiski, et kasutajate käitumise muutmiseks ei piisa üksnes kõnealustest hinnasignaalidest, kui neil puuduvad vajalikud alternatiivid (keskkonnasõbralikumad autod, muud transpordivormid jne);

E.

arvestades, et komisjon on veenvalt kajastanud raudteemüra mõju elanikkonna tervisele, kuid oma raudteemüra vähendamise algatuse tuumana mainib ta üksnes vajadust asendada kaubavagunite pidurisüsteemid vähest müra tekitavate pidurisüsteemidega,

Keskkonnahoidlik transport

1.

tunneb heameelt komisjoni teatise üle keskkonnahoidliku transpordi kohta ühe esimese olulise sammuna ulatusliku lähenemisviisi suunas transpordi keskkonnasõbralikumaks kujundamiseks koos selle mitmekülgsete transpordiliikidega, samuti asjaolu üle, et tunnustatakse transpordi tõhusamaks muutmise tähtsust ja vajalikkust eelkõige võitluses kliimamuutusega;

2.

rõhutab liikuvuse suurt kasu kodanike elukvaliteedile, majanduskasvule ja tööhõivele Euroopa Liidus, sotsiaalmajanduslikule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele, kaubandusele kolmandate riikidega ning ettevõtjatele ja töötajatele, kes on otseselt või kaudselt tegevad transpordimajanduses ja logistikasektoris;

3.

tunnistab, et liikuvusel on lisaks positiivsele mõjule ja asjaolule, et see on hädavajalik Euroopa Liidu majandusarengu ning sotsiaalmajandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohast, ka kahjulik mõju looduskeskkonnale ja inimestele, ning toetab seepärast asjaolu, et Euroopa transpordipoliitika peaks, võttes arvesse kodanike ja ettevõtjate õigustatud huvisid liikuvuse osas, jätkama transpordisektori keskkonnahoidlikumaks kujundamist, et kaotada transpordi kahjulik mõju või seda vähemalt vähendada vastavalt liidu eesmärkidele võitlusel globaalse soojenemisega aastani 2020;

4.

tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon on oma teatises koostanud ülevaate Euroopa Liidu senistest säästva transpordipoliitika edendamise meetmetest;

5.

avaldab kahetsust asjaolu pärast, et komisjon ei ole esitanud transpordi keskkonnahoidlikumaks kujundamiseks integreeritud lähenemisviisi, st niisugust kava, mis hõlmaks kõiki transpordisektoreid; märgib, et komisjon on juba teinud esialgseid algatusi, mis peaksid lõpuks kujundama kõigi transpordiliikide väliskulude sisestamise igakülgse strateegia, kuid komisjon on selle asemel praeguseks:

võtnud vastu käsiraamatus esitatud osalise lähenemisviisi transpordi väliskulude hindamiseks ning nende sisestamiseks üksikute valdkondade osas (vt transpordisektori väliskulude hindamise käsiraamat),

on esitanud ettepaneku muuta direktiivi 1999/62/EÜ (Eurovignette'i direktiiv), millega lubatakse liikmesriikidel võtta raskete kaubaveokite eest väliskulumaksu vastavalt nimetatud direktiivi artiklile 11,

teinud ettepaneku maksustada raudteemürast põhjustatavad väliskulud müra järgi diferentseeritud infrastruktuuri kasutusmaksuga;

6.

kutsub seepärast komisjoni üles töötama kõikide transpordiliikide jaoks välja vajalikud meetmed ja vahendid transpordi keskkonnahoidlikumaks kujundamiseks, võttes arvesse kehtivaid rahvusvahelisi konventsioone ja erinevates transpordisektorites juba võetud meetmeid ning viima läbi kõnealuseid ettepanekuid silmas pidades teaduslikult usaldusväärseid mõju hindamise uuringuid iga meetme ja selle mõju kohta konkurentsile transpordiliikide osas, samuti mõju kohta liikuvuse ja konkurentsivõimega seotud kuludele ning esitama seejärel sel moel põhjendatud integreeritud lähenemisviisi keskkonnahoidliku transpordi kohta koos konkreetsete õigusaktide ettepanekutega;

Väliskulude sisestamine

7.

märgib, et komisjon ei ole oma teatises väliskulude sisestamise strateegia kohta täitnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu seatud ülesannet vastavalt muudetud Eurovignette'i direktiivi artiklile 11, kuna ta ei ole – nagu ta ka ise tunnistab – töötanud välja ega esitanud kõikide väliskulude hindamiseks tervikuna üldiselt rakendatavat, läbipaistvat ja arusaadavat mudelit, kuna ta ei ole koostanud kõikide transpordiliikide mõjuanalüüsi ning on teinud konkreetselt üksnes raskete kaubaveokite osas esimese sammu strateegia suunas mudeli järkjärguliseks rakendamiseks kõikide transpordiliikide osas;

8.

märgib, et komisjoni teatises on sageli viidatud 2008. aasta jaanuaris avaldatud väliskulude arvutamist käsitlevale käsiraamatule, millesse on koondatud kõige uuemad teaduslikult põhjendatud teadmised transpordisektori väliskulude arvutamise kohta;

9.

märgib, et komisjon on oma teatises esitanud teaduslikke sidusaid põhjendusi erinevate transpordiliikide osas üksikutel väliskuludel põhineva tasu kehtestamiseks ning on võtnud omaks nn keskmisel kulul põhineva pragmaatilise lähenemisviisi; avaldab üldjoontes toetust komisjoni poolt pakutud maksustamisele ühiskondliku piirkulu põhjal kooskõlas 2001. aasta transpordipoliitika valge raamatuga;

10.

märgib, et komisjon on oma teatises ja direktiivi ettepanekus, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (Eurovignette'i direktiiv), võtnud selgelt arvesse põhimõtet „saastaja maksab”, mis on sätestatud EÜ asutamislepingu artikli 175 lõikes 5; palub siiski komisjonil võtta täiendavaid meetmeid väliskulude sisestamisel, et võtta arvesse juba kõiki kehtivaid väliskulude sisestamise vorme, nagu kütuse- ja teemaksud;

11.

palub komisjonil lisada edasistesse transpordisektori keskkonnahoidlikumaks muutmistkäsitlevatesse ettepanekutesse hinnangud transpordiliikidele avalduva konkurentsivõime mõju kohta ja sellega seotud ühiskonna- ja keskkonnamõjude kohta, nagu seda tehti Eurovignette'i direktiivi muutmist käsitlevas ettepanekus, ning lisada liikuvuse ja konkurentsivõimega seotud kulud;

12.

peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon ei ole esitanud meetmeid suurenenud vahemaade mõju kohta, mis on tingitud ELi laienemisest, ning ei ole teinud prognoose meetmete kohaldamise tagajärgede kohta, eelkõige nendes liikmesriikides, kus on geograafilisi takistusi või kus ei ole veel mitmeliigilisi transpordivõimalusi; palub seepärast komisjonil kõrvaldada need puudujäägid üleeuroopaliste transpordivõrkude (TEN-T) eesseisva läbivaatamise käigus;

13.

ergutab komisjoni esitama üleeuroopaliste transpordivõrkude läbivaatamise käigus selleks täiendava ettepaneku liikuvuse mitmeliigiliste transpordikoridoride („rohelised transpordikoridorid”) kohta, et tasakaalustada käesoleva ettepanekuga kehtestatud koormust, pakkudes takistusteta juurdepääsu ja liikuvuse võimalusi;

14.

palub komisjonil astuda viivitamatult samme selleks, et esmalt esitada konkreetsed ettepanekud kõigi transpordiliikide kohta ning teiseks täita muudetud Eurovignette'i direktiivi artiklist 11 tulenev ülesanne, esitades ulatusliku lähenemisviisi väliskulude arvutamiseks ja maksustamiseks ning nende mõju hindamiseks arusaadava mudeli alusel;

Raudteemüra vähendamine

15.

avaldab tunnustust, et komisjon on oma teatises olemasoleva veeremi raudteemüra vähendamist käsitlevate meetmete kohta reageerinud vajadusele vähendada raudteevõrgustiku ümbruses elanikkonna kokkupuudet eelkõige kaubavagunite poolt tekitatava müraga;

16.

rõhutab, et vagunite mõistlike kuludega moderniseerimine eeldab, et võimalikult kiiresti lahendatakse olemasolevad tehnilised probleemid ning kaotatakse asjakohaste sertifikaatidega seotud haldustõkked enne siduvate õiguslike meetmete vastuvõtmist;

17.

kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku võtta vastu direktiiv veduritele ja vagunitele müra järgi diferentseeritud raudtee kasutustasude rakendamise kohta, et luua raudtee-ettevõtjatele võimalikult kiiresti stiimulid kiireks üleminekuks vähest müra tekitavatele sõidukitele piduriklotside asendamise abil; on seisukohal, et vajaduse korral võib samuti kaaluda lühiajaliste meetmete võtmist ning ühelgi õiguslikul meetmel ei tohiks olla negatiivset mõju raudteesektori konkurentsivõimele teiste transpordiliikidega võrreldes;

18.

ootab, et komisjon esitaks oma ettepanekus tegelikkuses rakendatava mooduse, mis tagab tulude sihtotstarbelise jaotamise kaudu mitte üksnes raudtee-ettevõtjate vagunite, vaid ka raudtee-ettevõtjate poolt veetavate muude äriühingute vagunite ajakohastamise;

*

* *

19.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


(1)  ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 556.

(2)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0087.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (EÜT L 187, 20.7.1999, lk 42).