1.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 149/1


EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS,

25. juuni 2009,

Euroopa Liidu Nõukogule, Slovakkia keskpanga välisaudiitorite kohta

(EKP/2009/14)

2009/C 149/01

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artiklit 27.1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) ja riikide keskpankade raamatupidamist auditeerivad sõltumatud välisaudiitorid, keda soovitab EKP nõukogu ja kiidab heaks Euroopa Liidu Nõukogu.

(2)

Vastavalt nõukogu 8. juuli 2008. aasta otsuse 2008/608/EÜ (vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikele 2 ühisraha kasutuselevõtu kohta Slovakkias 1. jaanuaril 2009. aastal) (1) artiklile 1, võttis Slovakkia ühisraha kasutusele 1. jaanuaril 2009.

(3)

Vastavalt Národná banka Slovenska (Slovakkia keskpanga) seaduse artiklile 38 auditeeritakse Slovakkia keskpanga raamatupidamist alates 1. jaanuarist 2009 vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 27.1.

(4)

Slovakkia keskpank on majandusaastaks 2009 valinud oma välisaudiitoriks Deloitte Audit s.r.o.,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Slovakkia keskpanga välisaudiitoriks soovitatakse majandusaastaks 2009 Deloitte Audit s.r.o.

Frankfurt Maini ääres, 25. juuni 2009

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 195, 24.7.2008, lk 24.