8.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 184/190


Kolmapäev, 22. aprilli 2009
Maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimused ***II

P6_TA(2009)0245

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

2010/C 184 E/51

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (14548/2/2008 – C6-0023/2009);

võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta (1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0532) suhtes;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0237/2009),

1.

kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  Vastuvõetud tekstid, 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.


Kolmapäev, 22. aprilli 2009
P6_TC2-COD(2007)0199

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi teise lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 715/2009) lõplikule kujule.)