11.9.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 218/41


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetaksedirektiivi 87/372/EMÜ sagedusalade kohta, mis reserveeritakse üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses”

KOM(2008) 762 lõplik – 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

5. detsembril 2008. aastal otsustas nõukogu vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 95 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 87/372/EMÜ sagedusalade kohta, mis reserveeritakse üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses

Komitee juhatus tegi 2. detsembril 2008 käesoleva arvamuse ettevalmistamise ülesandeks transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsioonile.

Arvestades töö kiireloomulisust, määras komitee täiskogu 451. istungjärgul 25.–26. veebruaril 2009 (25. veebruari istungil) pearaportööriks Bernardo HERNÁNDEZ BATALLERI ja võttis vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 101 liiget ja erapooletuks jäi 1 komitee liige.

1.   Järeldus

1.1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kordab oma toetust komisjoni ettepanekule, kuna raadiospektri 900 MHz sagedusala kasutamise liberaliseerimine nõuab ELi õigusakti vastuvõtmist.

2.   Üldine taust

2.1

Komisjon esitas 25. juulil 2007 direktiivi ettepaneku direktiivi 87/372/EMÜ (1) muutmiseks, et kaotada raadiospektri 900 MHz sagedusala reserveerimine ELi liikmesriikides digitaalsele liikuvale kärgsidele. Reserveerimine kehtestati nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiviga 87/372/EMÜ, mis käsitles sagedusalasid, mis reserveeritakse üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses.

2.2

900 MHz sagedusala leviomadused võimaldavad katta suuremat territooriumi kui kõrgema sagedusega alad, mille tulemusel saab kaasaegsete kõne-, andmeside- ja multimeediateenuste osutamist laiendada ka hõredamalt asustatud ja maapiirkondadesse.

2.3

Antud ettepanekuga taotletud eesmärki peeti vajalikuks, et aidata kaasa algatuse „i2010 – Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest” (2) edukale elluviimisele ning et suurendada konkurentsi, võimaldades teistel tehnoloogiatel raadiospektri 900 MHz sagedusala kasutamist, et pakkuda kasutajatele võimalikult suuri võimalusi teenuste ja tehnoloogiliste lahenduste valimisel.

2.4

Kooskõlas otsusega nr 676/2002/EÜ volitas Euroopa Komisjon Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsi (CEPT) töötama välja senisest vähem piiravad tehnilised nõuded. Nende volituste alusel on koostatud tingimused, mis tuginevad põhimõttele, et sagedusalal 900 MHz võivad kõrvuti toimida GSMi ja UMTSi tehnoloogiad ning et sagedusala on mõlemaga täielikult ühildatav.

2.5

Komitee koostas kõnealuse ettepaneku kohta pooldava arvamuse (3) ja nentis, et ettepaneku vastuvõtmisega edendatakse uuendustegevust ja konkurentsivõimet, toetatakse konkurentsi telekommunikatsiooniturul ning suurendatakse tarbijate valikuvõimalusi

2.6

Õigusloomeprotsessi raames peetud arutelu tulemusel esitas Euroopa Komisjon 19. novembril 2008 uue direktiivi ettepaneku (4) direktiivi 87/372/EMÜ muutmiseks.

3.   Komisjoni ettepanek

3.1

Kehtiva direktiiviga nähakse ette, et liikmesriigid reserveeriksid sagedusribad 890–915 MHz ja 935–960 MHz täielikult GSMi jaoks. Kõnealune piirang takistab aga nimetatud sagedusribasid kasutamast muudel üleeuroopalistel süsteemidel, mis on suutelised pakkuma nüüdisaegseid suure ülekandekiirusega ja omavahel ühilduvaid kõne-, andmeside- ja multimeediateenuseid. Kõnealused üleeuroopalised süsteemid, näiteks UMTS, pakuvad GSMist võimsamaid teenuseid ja on alates GSMi direktiivi vastuvõtmisest 20 aastat tagasi tänu tehnika arengule saanud elujõuliseks.

3.2

Kuna on oodata, et raadiospektri 900 MHz sagedusala kasutamise liberaliseerimine võib tekitada konkurentsimoonutusi, eriti juhul, kui konkreetsetele mobiilioperaatoritele ei ole sagedusalas 900 MHz spektrit eraldatud, võivad nad nii kulude kui tõhususe osas sattuda ebasoodsasse olukorda võrreldes operaatoritega, kes saavad osutada kolmanda põlvkonna mobiilsideteenuseid kõnealuses sagedusalas.

3.3

Ettepaneku määratluse kohaselt on GSM-süsteem elektroonilise side võrk, mis vastab ETSI avaldatud GSM-mobiilside standarditele, eriti standarditele EN 301 502 ja EN 301 511, ning UMTS-süsteem on elektroonilise side võrk, mis vastab ETSI avaldatud UMTS-mobiilside standarditele, eriti standarditele EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 ja EN 301 908-11.

3.4

Elektroonilisi sidevõrke käsitleva õigusliku raamistiku ja eelkõige direktiivi 2002/20/EÜ (5) (loadirektiiv) alusel võivad liikmesriigid spektrikasutusõigusi muuta ja/või läbi vaadata ning seega on neil vajadusel olemas vahendid võimalike moonutuste kõrvaldamiseks. Samuti tuleb liikmesriikidel võtta sobivaid meetmeid ning eelkõige välja selgitada, kas kavandatud direktiivi rakendamine võiks moonutada konkurentsi asjaomastel mobiilsideturgudel.

4.   Üldised märkused

4.1   Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kordab oma toetust ja heakskiitu komisjoni ettepanekule, asudes seisukohale, et raadiospektri 900 MHz sagedusala kasutamise liberaliseerimine nõuab ELi õigusakti vastuvõtmist.

4.1.1   Kõnealune ettepanek võimaldab suurendada nii konkurentsi siseturul kui ka ELi majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, kuna UMTSi võrke võib linna-, linnalähedastes ja maapiirkondades kasutusele võtta koos GSM 900/1800 võrkudega, kasutades sobivaid väärtusi kandesageduste eraldamiseks.

4.2   Tõsiasi, et liikmesriigid võivad rakendada elektroonilist sidet reguleeriva raamistikuga ette nähtud eelnevaid meetmeid, mis võimaldavad kasutusõiguste läbivaatamist ja nende ümberjaotamist konkurentsimoonutuste ärahoidmise eesmärgil, kinnitab seda laadi meetmete asjakohasust, nagu komitee rõhutas juba elektroonilise side raamistiku käsitlemisel. Vajaliku läbipaistvuse saavutamiseks meenutab komitee vajadust näha enne taoliste meetmete rakendamist ette aeg üldsuse teavitamiseks.

4.3   Kavandatud lahendusest peaks avatud ja konkurentsivõimeliste turgude süsteemi raames kasu saama kogu elektroonilise side valdkond, kiirendades tööstuse kohandamist struktuurimuutustega ning luues kogu ELi territooriumil soodsad tingimused algatuste käivitamiseks ja ettevõtete, sh VKE-de arendamiseks.

4.4   Kavandatud lahendusest saavad kasu ka tarbijad, seda tänu paindlikkuse suurendamisele üldjuhul WAPECSil (6) põhineval traadita elektroonilise side kasutatava raadiospektri haldamisel, kuna – nagu komitee juba varem rõhutas – tehnoloogia neutraalsus ja teenuste neutraalsus kui kõnealuse kontseptsiooni saavutatav poliitiline eesmärk taotleb spektri senisest veelgi paindlikumat ja tõhusamat kasutamist.

4.5   Lõpetuseks väljendab komitee lootust, et ettepaneku rakendamise tulemusel luuakse töökohti, parenevad ja ühtlustuvad elu- ja töötingimused, tagatakse asjakohane sotsiaalkaitse, edendatakse sotsiaaldialoogi ja inimressursside arengut, mis aitaks saavutada kõrget tööhõivetaset ja jätkusuutlikke töökohti.

Brüssel, 25. veebruar 2009

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

president

Mario SEPI


(1)  Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 87/372/EMÜ sagedusalade kohta, mis reserveeritakse üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses, KOM(2007) 367.

(2)  KOM(2005) 229 lõplik.

(3)  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 87/372/EMÜ sagedusalade kohta, mis reserveeritakse üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses”, CESE arvamus, täiskogul vastu võetud 16. jaanuaril 2008, raportöör: Bernardo Hernández Bataller (ELT C 151, 17.6.2008. lk 25–27).

(4)  Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 87/372/EMÜ sagedusalade kohta, mis reserveeritakse üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses, KOM(2008) 762 lõplik.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 21).

(6)  Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (elektroonilise side teenustele traadita juurdepääsu poliitika).