4.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 182/76


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta” (kodifitseeritud versioon)

KOM(2008) 690 lõplik – 2008/0213 COD

(2009/C 182/17)

8. detsembril 2008. aastal otsustas nõukogu vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 95 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta”

(kodifitseeritud versioon)

KOM(2008) 690 lõplik – 2008/0213 COD.

Kuna komitee nõustub täielikult ettepaneku sisuga ning ei soovi teha selle kohta ühtegi märkust, otsustas komitee täiskogu 450. istungjärgul 14.–15. jaanuaril 2009. aastal (14. jaanuari istungil) esitada kõnealuse ettepaneku kohta pooldava arvamuse. Poolt hääletas 186, vastu hääletas 1 ja erapooletuks jäi 7.

Brüssel, 14. jaanuar 2009

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Mario SEPI