15.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 178/29


Teadaanne Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel esitatud taotluse kohta

Liikmesriigi taotlus

(2008/C 178/25)

Komisjon sai 3. juulil 2008 taotluse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) (1) artikli 30 lõikele 4. Esimene taotluse kättesaamisele järgnev tööpäev on 4. juuli 2008.

Tšehhi Vabariigi esitatud taotluses käsitletakse elektrienergia tootmist kõnealuses riigis. Eespool osutatud artiklis 30 on sätestatud, et direktiivi 2004/17/EÜ ei kohaldata juhul, kui kõnealune tegevus on otseselt avatud konkurentsile turgudel, millele juurdepääs ei ole piiratud. Kõnealuseid tingimusi hinnatakse ainuüksi direktiivist 2004/17/EÜ lähtudes ja ilma et see piiraks konkurentsieeskirjade kohaldamist.

Komisjonil on kõnealust taotlust käsitleva otsuse tegemiseks aega kolm kuud, alates eespool osutatud esimesest tööpäevast. Tähtaeg on seega 4. oktoober 2008.

Eespool nimetatud lõike 4 kolmanda lõigu sätteid ei kohaldata. Seega võib komisjonile antud tähtaega vajadusel pikendada kolme kuu võrra. Kõnealusest tähtaja pikendamisest teatatakse avalikult.


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.