6.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 111/22


Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

(2008/C 111/08)

Abi nr: XA 7054/07

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Umbria

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Õiguslik alus: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Kõnealust abikava tuleb käsitada sellise eelmise teatamiskohustusest vabastatud abi kohta koostatud kava muudatusena, mille komisjon on registreerinud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1/2004 numbri XA 02/05 all. Enne kava elluviimist avaldatakse toetusetaotluste esitamise kutse, millega nähakse ette taotluste esitamise tingimused. Kõnealune kutse avaldatakse üksnes pärast määruse (EÜ) nr 70/2001 artikli 9 kohast kõnealuse kokkuvõtliku teabe kättesaamise kinnitamist komisjoni poolt ja selle avaldamist komisjoni veebilehel.

Kõikide abiliikide puhul, mis on seotud asutamislepingu I lisas loetletud toodete tootmisega, tuleb märkida, et nende õiguslik alus, s.o eespool nimetatud teatamiskohustusest vabastatud abi käsitlev kava number XA 02/05, on läbivaatamisel, et võtta arvesse määrust (EÜ) nr 1857/2006. Seetõttu esitame komisjonile koos käesoleva kokkuvõtliku teabega eespool nimetatud määruse artikli 20 kohaselt kokkuvõtliku teabe, mis on teatamiskohustusest vabastatud abi käsitleva kava kõnealuses sektoris rakendamise õiguslik eeltingimus

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi kogusumma: 5 450 000 EUR, mis jaotatakse järgmiselt:

5 000 000 EUR peamiselt Perugia provintsi Trasimeno järve piirkonna ettevõtetele (Magione, Panicale, C.del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano);

450 000 EUR esimese eraldisena vastavalt Umbria piirkonna kohta aastateks 2007–2013 koostatud maaelu arengukavas kehtestatud ajakavale, mida Euroopa Komisjon praegu kontrollib heakskiitmise eesmärgil, et toetada põllumajandusliku toidutööstuse integreeritud projekte kogu ülejäänud piirkonnas

Abi suurim osatähtsus:

1.

Esmatootmiseks antakse abi kapitali sissemaksetena järgmiste maksimumsummade ulatuses:

40 % kuludest järgmistele sekkumistele/tegevustele:

a)

kinnisvara ehitamine või parandamine ja põllumajandusmaa ostmine, mille puhul kannab iga tegevuste elluviija kuni 10 % kogukuludest; kinnisvara võib ka osta, kui see on vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks, sel juhul on abikõlblike kulude piirmäär 516 EUR kasuliku pinna ruutmeetri kohta;

b)

ISO 9000 standardile vastavate äriühingu kvaliteedisüsteemide kasutuselevõtmise kulud;

20 % masinate ja seadmete, sh arvutiseadmete ostmisel kantud kuludest;

12 % üldkuludest, mis on seotud punktides a ja b kirjeldatud kuludega, sh patendiõiguste ja litsentside ostmisega.

Eespool esitatud määrasid suurendatakse 10 protsendipunkti võrra, kui sekkumist/tegevust rakendatakse mägistes või vähem soodsates piirkondades, nagu on määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklite 50 ja 94 kohaselt sätestatud Umbria piirkonna kohta aastateks 2007–2013 koostatud maaelu arengukavas, ning veel 10 protsendipunkti võrra, kui seda rakendavad noored põllumajandustootjad.

Üksikettevõttele antav abisumma ei tohi kolmel majandusaastal ületada 400 000 EUR või 500 000 EUR, kui ettevõte asub mägises või vähem soodsas piirkonnas, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklite 50 ja 94 kohaselt Umbria piirkonna kohta aastateks 2007–2013 koostatud maaelu arengukavas.

Esmatootmise sektor hõlmab põllumajandusettevõttesse tehtavaid investeeringuid, mis on vajalikud loomsete või taimsete toodete esmamüügiks ettevalmistamiseks. Termin „esmamüük” tähendab esmatootja toodete müüki jaemüüjatele või töötlejatele, sh mis tahes tegevust, mis on vajalik toote ettevalmistamiseks kõnealuseks tegevuseks, ning müüki lõpptarbijale tingimusel, et see toimub ruumides, mis ei ole eraldatud põhitegevuseks kasutatavatest ruumidest.

Järgmised kulud ei ole abikõlblikud:

põllumajandusliku tootmise õiguste, loomade, üheaastaste taimede ostmine;

kuivendustööd, niisutusseadmete ostmine ja niisutustööd;

üheaastaste taimede istutamine;

lihtsad asendusinvesteeringud;

piima ja piimatooteid jäljendavate või asendavate toodete tootmiseks ja turustamiseks tehtavad investeeringud.

2.

Töötlemiseks ja turustamiseks antakse abi kapitali sissemaksetena kuni 40 % ulatuses kuludest järgmistele sekkumistele/tegevustele:

a)

kinnisvara ehitamine või parandamine, kinnisvara võib ka osta, kui see on vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks, sel juhul on abikõlblike kulude piirmäär 516 EUR kasuliku pinna ruutmeetri kohta;

b)

ISO 9000 standardile vastavate äriühingu kvaliteedisüsteemide kasutuselevõtmise kulud;

c)

masinate, seadmete, sh arvutiseadmete ning tehnika ostmine;

d)

kuni 12 % üldkuludest, mis on seotud punktides a, b ja c kirjeldatud kuludega, sh patendiõiguste ja litsentside ostmisega.

Järgmised kulud ei ole abikõlblikud:

investeeringud esmatöötlemisetapile järgnevatesse etappidesse, v.a juhul kui asutamislepingu I lisas loetletud toote esmatöötlus toimub ettevõttes;

investeeringud jaemüügi tasandil;

investeeringud kolmandatest riikidest pärit toodete töötlemiseks või turustamiseks.

Suurima abikõlbliku kulu piirmäär on iga ettevõtte puhul 40 % taotluse esitamise kuupäeva seisuga viimase kinnitatud eelarve käibest või kümnekordne sama kuupäeva seisuga märgitud aktsiakapital.

Igal juhul on asutamislepingu I lisas loetletud toodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ettevõtete kulud abikõlblikud üksnes siis, kui nad vastavad määrusele (EÜ) nr 70/2001.

3.

Kvaliteedi, keskkonnakaitse, rahvatervise, looma- ja taimetervishoiu, loomade heaolu ja tööohutusega seotud ühtseks haldamiseks antakse abi kapitali sissemaksetena järgmiste summade ulatuses:

kuni 100 % üksik- või ühendatud tootjate kantud kuludest ja kuni 30 000 EUR iga ettevõtte kohta järgmiste sekkumiste puhul:

a)

kulud, mis on seotud kontrollidega, mida tehakse seoses ühenduse tasandil tunnustatud kvaliteettoodete (DOC (kontrollitud päritolunimetus), DOCG (kontrollitud ja garanteeritud päritolunimetus), KPN (kaitstud päritolunimetus), TGT (tüüpiline geograafiline tähis), KGT (kaitstud geograafiline tähis), GTE (garanteeritud traditsiooniline eritunnus) ja mahetoodete) jaoks vajalike esmakordsete sertifikaatide väljastamisega;

kuni 50 % kantud kuludest, kuni 100 000 EUR iga ettevõtte kohta järgmiste sekkumiste puhul:

b)

ISO 14000 või EMASe standardile vastavate keskkonna kvaliteedikontrollisüsteemide kasutuselevõtmise kulud;

kuni 80 % kantud kuludest, kuni 100 000 EUR iga ettevõtte kohta järgmiste kulude puhul:

c)

toiduahela sertifitseerimissüsteemide kasutuselevõtmise kulud;

kuni 70 % üksik- või ühendatud tootjate kantud kuludest ja kuni 200 000 EUR turustamise tugiteenustega seotud sekkumiste puhul, s.o:

d)

teabe avaldamine, sh kataloogid või veebilehed, milles on esitatud faktiline teave asjaomase sektori toodete kohta tingimusel, et teave on erapooletu ja et kõigil sektori ettevõtjatel on teabe avaldamiseks võrdsed võimalused;

e)

ettevõtjatevaheliseks teabevahetuseks konkursside, messide, näituste ja nõupidamiste korraldamine ning nendel osalemine tingimusel, et toetust taotletakse järgmiste kulude katmiseks: osalemistasud, sõidukulud, teabe avaldamise kulud, näituste paviljonide rent, sümboolsed auhinnad väärtuses kuni 250 EUR auhinna ja osaleja kohta;

f)

ühenduse tasandil tunnustatud kvaliteettooted (DOC, DOCG, KPN, TGT, KGT, GTE ja mahetooted):

i)

teaduslikult põhjendatud teadmiste levitamine;

ii)

faktiline teave kvaliteedisüsteemide ja kõnealuste toodete toiteväärtuseliste eeliste ja kasutamise kohta tingimusel, et toodete päritoluviited vastavad täpselt ühenduses registreeritud viidetele.

Tehnilise toe teenuste osutamiseks antav abi ei hõlma põllumajandustootjate otsetoetusi, v.a määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 14 lõikega 5 ette nähtud juhtudel

Rakendamise kuupäev:

Abikava kestus: Kuni 31. detsembrini 2008

Abi eesmärk: Abi EÜ asutamislepingu I lisas loetletud toodete (v.a metsanduse, bioenergia ja kalandustooted) tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevate väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele eesmärgiga suurendada konkurentsi Umbria piirkonna peamistes põllumajandusliku toidutööstuse sektorites toodete ja tehnoloogia uuendamise ning kvaliteedi, ohutuse, keskkonnakaitse ja põllumajandustoodete (peamiselt kvaliteettoodete) turustamise tugiteenustega seotud ühtse haldamise rakendamise kaudu.

Tootmissektori puhul sisaldub kõnealuse abikava teatamiskohustusest vabastamise õiguslik alus määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklites 4, 14 ja 15.

Töötlemis- ja turustamissektori puhul sisaldub kõnealuse abikava teatamiskohustusest vabastamise õiguslik alus määruse (EÜ) nr 70/2001 artiklites 4 ja 5.

Abikavaga hõlmatud abikõlblikud kulud on märgitud eespool punktis „abi suurim osatähtsus”

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Abikavaga seotud sektorid on EÜ asutamislepingu I lisas loetletud toodete (v.a metsasaadused, bioenergeetika ja kalandustoodete) tootmine, töötlemine ja turustamine.

Kõigi kõnealuse abikava raames kavandatud algatuste puhul tuleb esitada tõendid tavapäraste turustamisvõimaluste olemasolu kohta. Tootmisvõimsuse suurendamiseks ettenähtud investeeringud sektorites, milles on ühise turukorraldusega kehtestatud eripiirangud, ei ole abikõlblikud, v.a siis, kui need on õigustatud asjaomaste tootmiskvootide ostuga

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Veebileht: www.regione.umbria.it

valige „aree tematiche”;

valige vasakult „agricoltura e foreste”;

„ultime notizie” all valige „D.G.R. del”;

valige „clicca qui”

E-post: fgarofalo@regione.umbria.it

Muu teave: Asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete tootmiseks antav abi vabastatakse teatamiskohustusest vastavalt määrusele (EÜ) nr 1857/2006. Seetõttu esitatakse komisjonile koos käesoleva kokkuvõtliku teabega kõnealuse määruse artikli 20 kohaselt kokkuvõtlik teave kõnealuses sektoris teatamiskohustusest vabastatud abi kohta