15.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 41/8


TEATIS IMPORTIJATELE

Bangladeshist pärit tekstiiltoodete importimine ühendusse

(2008/C 41/06)

Euroopa komisjon teavitab ühenduse ettevõtjaid sellest, et harmoneeritud süsteemi 61. ja 62. gruppi kuuluvate Bangladeshist pärit ja üldise soodustuste süsteemi tariifisoodustuse taotlusega hõlmatud tekstiiltoodete päritolu suhtes on põhjendatud kahtlusi.

Ühendus teostas koostöös kohalike ametiasutustega Bangladeshis haldus- ja kontrolliülesandeid, mille raames leiti, et märkimisväärne osa päritolusertifikaatide vorme A oli kas võltsitud või antud välja vale- või eksitava teabe alusel.

Ühenduse ettevõtjatel, kes deklareerivad Bangladeshist pärit ja harmoneeritud süsteemi 61. ja 62. gruppi kuuluvaid tekstiiltooteid ja/või esitavad kõnealuste toodete päritolu tõendavaid dokumente, soovitatakse käesolevaga võtta tarvitusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud, kuna kõnealuse kauba lubamine vabasse ringlusse võib põhjustada tollivõla tekkimise ning sellest tulenevalt ühenduse finantshuvide kahjustamise pettuse läbi.

Käesoleva teatisega asendatakse importijatele suunatud teatis „Bangladeshist pärit tekstiiltoodete ühendusse importimine üldise soodustuste süsteemi alusel”, EÜT C 119, 30.4.1999, milles tuletati importijatele meelde olla päritolutõendite vormiga A alati ettevaatlik.