52008PC0558R(01)

Ettepanek: Nõukogu määrus millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) teatavate tulusate projektide osas /* KOM/2008/0558 lõplik/2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 18.9.2008

KOM(2008)558 lõplik/22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) teatavate tulusate projektide osas

(komisjoni esitatud)

SELETUSKIRI

Ettepaneku taust |

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikkel 55 ei ole Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavate projektide puhul asjakohane, sest nimetatud fondist rahastatakse peamiselt mittemateriaalseid toiminguid, mitte infrastruktuuri (ei ole abikõlblik). Tulusaid projekte on vähe ja enamasti teenivad need tulu ainult projekti teostamisjärgus. Euroopa Regionaalarengu Fondist või Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate väikesemahuliste toimingute puhul ning Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate toimingute puhul põhjustab kohaldatav järelevalve kord (tulu võib arvesse võtta vaid kolme aasta jooksul pärast tegevuskava lõpetamist) ebaproportsionaalset halduskoormust võrreldes asjassepuutuvate summadega ning on oluline riskitegur programmi rakendamise seisukohast. |

Üldine taust Määrusega nr 1083/2006 kehtestatud uutes finantsjuhtimiseeskirjades käsitletakse nii fondide finantsosalust (V jaotis) kui ka tulusaid projekte (artikkel 55). Nimetatud määruse artikli 55 lõike 1 kohaselt tähendab tulus projekt mis tahes toimingut, mis hõlmab investeeringut infrastruktuuri, mille kasutamise eest tasuvad vahetult kasutajad, või mis tahes toimingut, mis hõlmab maa või hoonete müüki või rentimist või mis tahes muude tasuliste teenuste pakkumist. Võttes arvesse tulusate projektide ülefinantseerimise riski, on nende kaasrahastamisel eelnimetatud fondidest alati kohaldatud erieeskirju. Kuna toodetud kasum mõjutab ühenduse antava abi maksimumsummat, tuleb asjakohaste projektide jaoks koostada vastav abi arvutamise kord. See on sätestatud ka määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 55. |

Ettepaneku valdkonnas kehtivad õigusnormid Eelmisel programmitöö perioodil (2000–2006) rakendati kindlasummalist lähenemisviisi. Programmitöö perioodi 2000–2006 (struktuurifondid) käsitleva määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 29 lõikes 4 on sätestatud, et olulist puhastulu andvate infrastruktuuriinvesteeringute korral ei tohi ühenduse kaasrahastamise piirmäär olla näiteks eesmärgi 1 sihtaladel suurem kui 40 %, samas kui tavaliselt on lubatud ülempiir 75 %. Seega kaasnes olulise puhastulu saamisega ühenduse kaasrahastamise ülempiiri vähenemine. Kõnealune kaasrahastamise ülempiiri vähenemine oli kindlasummaline ja automaatne. Kui oluline puhastulu jäi aga allapoole seda piiri, ei kohaldatud ühenduse abi suhtes mingeid piiranguid. Komisjon tegi ettepaneku ja nõukogu võttis vastu otsuse, et aastatel 2007–2013 kohaldatakse üksikasjalikumat ja täpsemat korda, mis põhineb maksimaalsete abikõlblike kulude arvutamisel, mitte kaasrahastamise kindlasummalisel vähendamisel. Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklit 55 kohaldatakse edaspidi suurema hulga tulusate projektide suhtes (mis on määratletud kõnealuse artikli lõikes 1), mitte ainult infrastruktuuriinvesteeringutega seotud olulise puhastulu suhtes nagu aastatel 2000–2006. Kui tulusatest projektidest saadav tulu ei ole investeeringu finantsilise jätkusuutlikkuse tagamiseks piisav, on toetust vajav investeering ühtlasi maksimaalne ühenduse poolt kaasrahastatav abikõlblik kulu. |

Kooskõla Euroopa Liidu muude tegevuspõhimõtete ja eesmärkidega Ei kohaldata. |

Konsulteerimine huvitatud isikutega ja mõju hindamine |

Konsulteerimine huvitatud isikutega |

Konsulteerimismeetodid, peamised sihtvaldkonnad ja vastajate üldiseloomustus Liikmesriikidega on mitmel korral mitteametlikult konsulteeritud artikli 55 rakenduskorra, kohapeal töös ette tulnud probleemide ning eri võimaluste suhtes olukorra parandamiseks: - artikli 55 tõlgendamist käsitlev märkus: fondide koordineerimiskomitee koosolekutel 27. veebruaril ja 21. mail 2008 uuriti, millist paindlikkust määruse tekst võimaldab. - määruse võimalik läbivaatamine: liikmesriikidega konsulteeriti kaks korda – 25. juunil 2008 fondide koordineerimiskomitee koosolekul ja 3. juulil 2008 nõukogu struktuurimeetmete töörühma koosolekul. |

Vastuste kokkuvõte ja nende arvessevõtmine. Konsultatsioonide tulemusel selgus, et määruse 1083/2006 tõlgendamise suhtes saadud tulemused rahuldavad liikmesriike vaid osaliselt. Seepärast pooldas enamik liikmesriike artikli 55 läbivaatamist ja seda, et läbivaatamine piirduks vaid selle artikliga. |

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine |

Välisekspertide arvamusi ei olnud vaja kasutada. |

Mõju hindamine Komisjon uuris, millised on määruses sisalduvad võimalused lahendada liikmesriikide kirjeldatud probleeme määruse sätete tõlgendamise kaudu. Tundus, et kõige lihtsam viis oli esitada selgitav märkus. Kuigi komisjoni talituste koostatud selgitav märkus võimaldas uurida, millist paindlikkust võimaldab määrus järelevalve suhtes, ei olnud sellega võimalik kehtestada maksimaalse abikõlbliku summa proportsionaalse arvutamise korda väikesemahuliste toimingute jaoks ega ka Euroopa Sotsiaalfondi toiminguid määruse kohaldamisalast välja arvata. Artikli 55 piiratud läbivaatamine võimaldab keskenduda arutelus tehnilist laadi sätetele ja korraldada läbivaatamine kiiresti, mis tagab õigusliku ebakindluse olukorra kiire lahendamise. |

Ettepaneku õiguslik külg |

Kavandatud meetmete kokkuvõte Komisjon tegi ettepaneku muuta vaid artikli 55 lõiget 5, määruse nr 1083/2006 teisi sätteid ei muudeta. Muudatuse kohaselt asendatakse säte, mille kohaselt väikesemahuliste toimingute (kogukulu väiksem kui 200 000 eurot) järelevalve korraldamise suhtes rakendatakse proportsionaalsuse nõuet. Uue sätte kohaselt ei kohaldata artiklit 55 selliste Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate toimingute suhtes, mille maht on väiksem kui üks miljon eurot. Lisaks tehakse ettepanek kohaldada kõnealust sätet tagasiulatuvalt alates 1. augustist 2006. |

Õiguslik alus Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999, sätestatakse kolme kõnealuse fondi suhtes kohaldatavad ühised eeskirjad. Määrus toetub põhimõttele, mille kohaselt juhivad tegevust komisjon ja liikmesriigid ühiselt, ja käsitleb uut programmitöö korda ning juhtimise (s.h finantsjuhtimise), järelevalve, kontrollimise ja hindamise uusi standardeid. |

Subsidiaarsuse põhimõte Ettepanek tehakse ühenduse ainupädevusse kuuluvas valdkonnas. Subsidiaarsuse põhimõtet seetõttu ei kohaldata. |

Proportsionaalsuse põhimõte Ettepanek on proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas järgmistel põhjustel. |

Artikli 55 piiratud läbivaatamine võimaldab keskenduda arutelus tehnilist laadi sätetele ja korraldada läbivaatamine kiiresti, mis tagab õigusliku ebakindluse olukorra kiire lahendamise. Sätestatav künnis peab olema piisavalt madal, et see ei seaks kahtluse alla määruse nr 1083/2006 artiklis 55 järgitud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtted. Jõuti kokkuleppele, et artiklit 55 ei kohaldata nende projektide suhtes, mille ühenduse poolse rahastamise maht on kuni 1 miljon eurot. |

Muudatus osutab, et soov fondide haldamist lihtsustada on reaalselt olemas ning sellel on kindlasti positiivne mõju programmide rakendamiskiirusele, sest Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate väikesemahuliste toimingute ning Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavate toimingute haldamine muutub oluliselt odavamaks ja lihtsamaks. Muudatus lihtsustab ka uuenduslikumate projektide rakendamist, eriti keskkonna, sotsiaalse kaasatuse, energeetika ja teadusuuringute valdkonnas. |

Õigusakti valik |

Kavandatud õigusakt(id): määrus. |

Muud õigusaktid ei oleks asjakohased järgmistel põhjustel: Komisjon uuris, millised on määruses sisalduvad võimalused lahendada liikmesriikide kirjeldatud probleeme määruse sätete tõlgendamise kaudu. Kuigi komisjoni talituste koostatud selgitav märkus võimaldas uurida, millist paindlikkust võimaldab määrus järelevalve suhtes, ei olnud sellega võimalik kehtestada maksimaalse abikõlbliku summa proportsionaalse arvutamise korda väikesemahuliste toimingute jaoks ega ka Euroopa Sotsiaalfondi toiminguid määruse kohaldamisalast välja arvata. |

Mõju eelarvele |

Ettepanek ei mõjuta ühenduse eelarvet. |

Lisateave |

Lihtsustamine |

Ettepanek näeb (siseriiklike või Euroopa) avalik-õiguslike asutuste osas ette õigusliku raamistiku ning haldusmenetlusliku külje lihtsustamise. |

Võttes arvesse ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, on komisjon arvamusel, et nimetatud probleemide lahendamiseks võib piirduda määruse nr 1083/2006 artikli 55 lõike 5 muutmisega ning sedagi vaid kahes punktis: Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavad toimingud tuleb artikli 55 kohaldamisalast välja jätta ning tuleb kehtestada künnis, millest väiksemate summade puhul Euroopa Regionaalarengu Fondist või Ühtekuuluvusfondist rahastatavate väikesemahuliste projektide suhtes ei kohaldata kõnealuses artiklis sätestatud abikõlblike kulude arvestamise ega järelevalve korda. Artikli 55 teisi sätteid ei muudeta. |

Muudatuse kohaselt asendatakse säte, mille kohaselt väikesemahuliste toimingute (kogukulu väiksem kui 200 000 eurot) järelevalve korraldamise suhtes rakendatakse proportsionaalsuse nõuet. Uue sätte kohaselt ei kohaldata artiklit 55 selliste Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate toimingute suhtes, mille maht on väiksem kui üks miljon eurot. |

Kehtivate õigusaktide kehtetuks tunnistamine Ettepaneku vastuvõtmisega kaasneb teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine. |

1. 2008/0186 (AVC)

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) teatavate tulusate projektide osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 161,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut[1],

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut[2],

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[3],

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust[4]

ning arvestades järgmist:

2. 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi reguleeriva raamistiku ettevalmistamisel ja läbirääkimiste korraldamisel lähtuti eesmärgist toetada fondide programmitöö ja haldamise lihtsustamist, muuta fondide tegevus tõhusamaks ning suurendada meetmete rakendamise subsidiaarsust.

3. Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999)[5] artikli 55 kohaldamisalasse kuuluvate tulusate projektide haldamiseks seati sisse täpsem ja rangem kord, mis toetub maksimaalse abikõlbliku kulu arvutamisele.

4. Kõnealuse artikli rakendamisel kerkisid üles mitmed probleemid, sealhulgas ebaproportsionaalne halduskoormus, eriti Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud toimingute puhul ning Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist rahastatavate väikesemahuliste toimingute puhul.

5. Nimetatud probleemid võivad mõjuda kahjulikult toimingute haldamisele – eriti nende projektide puhul, mis on seotud ühenduse prioriteetsete valdkondadega nagu keskkond, sotsiaalne kaasatus, teadusuuringud, uuendustegevus ja energeetika – ning suurendada eksimuste arvu artikli 55 kohaldamisel. Seega tuleb kõnealust artiklit lihtsustada.

6. Lihtsustamist tuleb kohaldada kõikide projektide suhtes, mida toetatakse 2007.–2013. aasta programmitöö perioodil struktuurifondidest või Ühtekuuluvusfondist. Seepärast tuleks määrust kohaldada tagasiulatuvalt.

7. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1083/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 55 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Käesoleva artikli lõikeid 1–4 kohaldatakse vaid selliste Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate toimingute suhtes, mille kogukulu on suurem kui üks miljon eurot.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas .

Määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2006 kõikide toimingute suhtes, mida toetatakse 2007.–2013. aasta programmitöö perioodil struktuurifondidest või Ühtekuuluvusfondist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, […]

Nõukogu nimel

eesistuja […]

[1] ELT C […], […], lk […].

[2] ELT C […], […], lk […].

[3] ELT C […], […], lk […].

[4] ELT C […], […], lk […].

[5] ELT L 210, 31.7.2006, lk 25. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1989/2006 (ELT L 411, 30.12.2006, lk 6).