52008PC0120

Ettepanek: Nõukogu direktiiv, millega lihtsustatakse nimekirjade koostamise ja andmete avaldamise korda veterinaar- ja zootehnika valdkonnas ning muudetakse direktiive 64/432/EMÜ, 77/504/EMÜ, 88/407/EMÜ, 88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ, 89/556/EMÜ, 90/427/EMÜ, 90/428/EMÜ, 90/429/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ, 94/28/EÜ, 2000/75/EÜ, otsust 2000/258/EÜ ja direktiive 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ja 2005/94/EÜ /* KOM/2008/0120 lõplik - CNS 2008/0046 */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 29.2.2008

KOM(2008) 120 lõplik

2008/0046 (CNS)

Ettepanek:

NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega lihtsustatakse nimekirjade koostamise ja andmete avaldamise korda veterinaar- ja zootehnika valdkonnas ning muudetakse direktiive 64/432/EMÜ, 77/504/EMÜ, 88/407/EMÜ, 88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ, 89/556/EMÜ, 90/427/EMÜ, 90/428/EMÜ, 90/429/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ, 94/28/EÜ, 2000/75/EÜ, otsust 2000/258/EÜ ja direktiive 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ja 2005/94/EÜ

(komisjoni esitatud)

SELETUSKIRI

Komisjoni ettepaneku üldeesmärk on ühtlustada ja lihtsustada praegusi menetlusi andmete (nagu heakskiidetud loomatervishoiuasutuste ning liikmesriikide ja kolmandate riikide tõuaretusorganisatsioonide nimekirjad ning teatavate riiklike kontroll-laborite ja teiste heakskiidetud laborite nimekirjad) ajakohastamiseks ja avaldamiseks veterinaar- ja zootehnika valdkonnas.

Komisjoni ettepanekuga muudetakse 20 direktiivi ja ühte otsust, millega tagatakse lihtsustatud lähenemine mis toob kasu liikmesriikide pädevatele asutustele, põllumajandus- ja kaubandusettevõtetele ning komisjonile, sest töö- ja halduskoormus vähenevad.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪

( Elusloomade ja loomsete saadustega tegelevad heakskiidetud loomatervishoiuasutused ühendusesisese kaubanduse puhul ning zootehnika valdkonnas esitatavad andmed

Ühenduse veterinaarvaldkonna õigusaktides sätestatakse, et veiste, sigade, kitsede ja lammaste kogumiskeskused, nende loomade vahendajad, linnukasvatusettevõtted, seemendus- ja spermasäilitusjaamad ning embrüokogumis- ja -tootmisrühmad ning teatavad asutused, instituudid ja keskused peavad vastama teatavatele tingimustele ning seepärast peavad liikmesriigid need ametlikult teatavate elusloomade ja loomsete saaduste ning eelkõige loomse geneetilise materjali, nagu sperma ja munarakud ning embrüod, ühendusesiseseks kaubanduseks ametlikult heaks kiitma.

Kehtivates ühenduse õigusaktides on loomatervishoiuasutuste nimekirjade registreerimise, koostamise, ajakohastamise, edastamise ja avaldamise kohta ette nähtud erinevad menetlused. Menetluste erinevused teevad nimekirjade koostamise ja ajakohastamise aga keeruliseks ning nende nimekirjade praktilise kasutamise pädevate kontrolliasutuste ja asjaomaste ettevõtjate jaoks raskeks.

Seepärast tuleks menetlused ühtlustada ning näha ette süstemaatilisemad, sidusamad ja ühtsemad eeskirjad menetluste viie põhielemendi, täpsemalt nimekirjade registreerimise, koostamise, ajakohastamise, edastamise ja avaldamise kohta.

Pealegi kuna liikmesriikide ülesanne on kontrollida tingimusi, mida eri loomatervishoiuasutused peavad täitma selleks, et neid nimekirja kanda, peaksid nimekirjade koostamise eest vastutama liikmesriigid ja mitte komisjon.

Seepärast peaksid liikmesriigid koostama ja ajakohastama asjaomaseid loomatervishoiuasutuste nimekirju ning tegema need teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks. Et ühtlustada nende nimekirjade ülesehitust ja võimaldada ühendusele lihtne juurdepääs ajakohastatud nimekirjadele, tuleb komiteemenetluse abil kehtestada ühtsed kriteeriumid.

Ühenduse eeskirjade selguse ja järjepidevuse huvides tuleks seda uut korda kohaldada ka zootehnika valdkonnas, eelkõige tõuaretusühingute suhtes, kellel on volitused pidada või sisse seada liikmesriikides tõuraamatuid, ja andmete suhtes, mille liikmesriigid peavad esitama vastavalt nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivile 90/428/EMÜ (võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta) seoses hobuste võistlustega.

( Kolmandate riikide heakskiidetud loomatervishoiuasutused loomsete saaduste impordi puhul ühendusse ning kolmandates riikides tõuraamatut pidama volitatud asutused

Samuti nagu kohaldatakse eeskirju ühendusesisese kaubanduse suhtes, reguleeritakse sperma, munarakkude ja embrüote importi nii, et kolmandate riikide päritoluasutused peavad loomade terviseriskide minimeerimiseks täitma teatavaid tingimusi. Vastavalt sellele tuleks lubada ühendusse importida ainult niisugust geneetilist materjali, mis on pärit seemendus- ja spermasäilitusjaamadest ning embrüokogumis- ja -tootmisrühmadelt, mille asjaomase kolmanda riigi pädevad asutused on ühendusse eksportimiseks ametlikult heaks kiitnud vastavalt ühenduse nõuetele ning vajaduse korral pärast ühenduse veterinaarkontrolli. Olenevalt geneetilise materjali tüübist ja asjaomasest liigist on loomatervishoiuasutuste nimekirja kandmise ja asjaomaste nimekirjade ajakohastamise praegused toimingud erinevad, ulatudes komiteemenetluse alusel kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)[1] vastu võetud otsustest kuni lihtsa konsulteerimiseni liikmesriikidega.

Erinevate menetluste kooseksisteerimine võib segavalt mõjutada kolmandate riikide haldusametnikke, põllumajandusettevõtteid ja kaubandusega tegelevad ettevõtjaid ja tekitada nende seas ebakindlust. Kuna kolmandate riikide ülesanne on kontrollida, et erinevad loomatervishoiuasutused vastaksid nõuetele, mis on vajalikud vastavalt ühenduse nõuetele ühendusse eksportimiseks heakskiidetud asutuste nimekirja kandmiseks, tuleks nende asutuste heakskiitmise kehtivat õigusraamistikku ühtlustada ja lihtsustada nii, et nimekirjade koostamise ja ajakohastamise eest vastutaksid kolmandad riigid ja mitte komisjon. Oluline on tagada, et asjaomase kolmanda riigi antud loomatervishoiualaste tagatiste tase ei halveneks. Lihtsustamismeetmeid võetakse ilma et see piiraks komisjoni õigust võtta vajadusel kaitsemeetmeid.

Praegused erinevad menetlused tuleks seega asendada korraga, mille kohaselt nimekirju koostavad, ajakohastavad ja edastavad komisjonile kolmandate riikide pädevad asutused. Komisjon peaks teatama nendest nimekirjadest liikmesriikidele ning tegema need üldsuse informeerimiseks kättesaadavaks. Kui kolmandate riikide poolt edastatud nimekirjade puhul esineb probleeme, tuleb vastavalt direktiivile 97/78/EÜ võtta kaitsemeetmeid.

Selguse ja järjepidevuse huvides tuleks seda korda kohaldada ka kolmandate riikide asutuste suhtes, keda on vastavalt ühenduse zootehnilistele õigusaktidele volitatud pidama tõuraamatut.

( Laborid

Veterinaarvaldkonnas vastutab komisjon heakskiidetud riiklike kontroll-laborite ja teiste heakskiidetud laborite nimekirja sisseseadmise ja ajakohastamise eest liikmesriikide esitatud andmete alusel.

Kooskõlas ühenduse olemasolevate õigusaktidega tehakse neis nimekirjades muudatusi liikmesriigi taotlusel ja pärast otsuse tegemist komiteemenetluse kohaselt kooskõlas otsusega 1999/468/EÜ või teeb komisjoni ettepanekul muudatusi nõukogu.

Kuid selliseid nimekirju muudetakse sageli vaid vormiliselt, näiteks muudetakse kõnealuste laborite kontaktandmeid.

Siiamaani on tavaliselt nende laborite nimekirju ajakohastatud ainult teatud ajavahemiku järel, et vähendada vastuvõetavate komisjoni otsuste arvu. Ent selline teguviis ei taga nimekirjade kiiret ajakohastamist. See võib kahjustada riiklike kontroll-laborite ja teiste heakskiidetud laborite õiguslikku seisundit. Kuna liikmesriigid määravad riiklikud kontroll-laborid ning esitavad kõik vajalikud üksikasjad ja ajakohastatud andmed, peaksid nimekirjade koostamise eest vastutama liikmesriigid ja mitte komisjon. Sama peaks kehtima ka liikmesriikide teiste heakskiidetud laborite suhtes.

Seepärast koostavad ja ajakohastavad liikmesriigid asjaomaseid loomatervishoiuasutuste ja teiste asjaomaste heakskiidetud laborite nimekirju ning teevad need kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja üldsusele. Et ühtlustada nende nimekirjade ülesehitust ja võimaldada ühendusele lihtne juurdepääs ajakohastatud nimekirjadele, tuleb komiteemenetluse abil kehtestada ühtsed kriteeriumid.

Aga kui nimekirjad puudutavad kolmandates riikides asuvaid heakskiidetud laboreid, peaks selliste laborite nimekirjade koostamise ja avaldamise eest vastutama jätkuvalt komisjon.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on:

- ühtlustada ja lihtsustada liikmesriikide teatavate heakskiidetud loomatervishoiuasutuste ja tõuaretusorganisatsioonide nimekirjade ajakohastamise ja avaldamise praegust menetlust ning liikmesriikide poolt seoses hobuste võistlustega esitatavat teavet;

- ühtlustada ja lihtsustada teatavate kolmandate riikide heakskiidetud loomatervishoiuasutuste ja tõuraamatut pidama volitatud asutuste nimekirjade ajakohastamise ja avaldamise praegust menetlust;

- lihtsustada teatavate riiklike kontroll-laborite ja teiste heakskiidetud laborite nimekirjade ajakohastamise ja avaldamise praegust menetlust.

Direktiive 64/432/EMÜ, 77/504/EMÜ, 88/407/EMÜ, 88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ, 89/556/EMÜ, 90/427/EMÜ, 90/428/EMÜ, 90/429/EMÜ, 90/539/EMP, 91/68/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ, 94/28/EÜ, 2000/75/EÜ, 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ, 2005/94/EÜ ja otsust 2000/258/EÜ tuleks vastavalt muuta.

2008/0046 (CNS)

Ettepanek:

NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega lihtsustatakse nimekirjade koostamise ja andmete avaldamise korda veterinaar- ja zootehnika valdkonnas ning muudetakse direktiive 64/432/EMÜ, 77/504/EMÜ, 88/407/EMÜ, 88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ, 89/556/EMÜ, 90/427/EMÜ, 90/428/EMÜ, 90/429/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ, 94/28/EÜ, 2000/75/EÜ, otsust 2000/258/EÜ ja direktiive 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ja 2005/94/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse),[2] eriti selle artikli 10 lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut[3],

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust[4],

võttes arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[5]

ning arvestades järgmist:

(1) Ühenduse veterinaarvaldkonna õigusaktides sätestatakse, et veiste, sigade, kitsede ja lammaste kogumiskeskused, nende loomade vahendajad, linnukasvatusettevõtted, seemendus- ja spermasäilitusjaamad ning embrüokogumis- ja -tootmisrühmad ning teatavad asutused, instituudid ja keskused („loomatervishoiuasutused”) peavad vastama teatavatele tingimustele ning seepärast peavad liikmesriigid need ametlikult teatavate elusloomade ja loomsete saaduste ning eelkõige loomse geneetilise materjali, nagu sperma ja munarakud ning embrüod, ühendusesiseseks kaubanduseks ametlikult heaks kiitma.

(2) Kehtivates ühenduse õigusaktides nähakse loomatervishoiuasutuste nimekirjade registreerimise, loetlemise, ajakohastamise, edastamise ja avaldamise kohta ette erinevad menetlused. Menetluste erinevused teevad nimekirjade koostamise ja ajakohastamise aga keeruliseks ning nende nimekirjade praktilise kasutamise pädevate kontrolliasutuste ja asjaomaste ettevõtjate jaoks üliraskeks.

(3) Seepärast tuleks menetlused ühtlustada ning näha ette süstemaatilisemad, sidusamad ja ühtsemad eeskirjad menetluste viie põhielemendi, täpsemalt nimekirjade registreerimise, koostamise, ajakohastamise, edastamise ja avaldamise kohta.

(4) Pealegi kuna liikmesriikide ülesanne on kontrollida tingimusi, mida eri loomatervishoiuasutused peavad täitma selleks, et neid nimekirja kanda, peaksid nimekirjade koostamise eest vastutama liikmesriigid ja mitte komisjon.

(5) Seepärast peaksid liikmesriigid koostama ja ajakohastama asjaomaseid loomatervishoiuasutuste nimekirju ning tegema need kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja üldsusele. Et ühtlustada nende nimekirjade ülesehitust ja võimaldada ühendusele lihtne juurdepääs ajakohastatud nimekirjadele, tuleb komiteemenetluse abil kehtestada ühtsed kriteeriumid.

(6) Ühenduse eeskirjade selguse ja järjepidevuse huvides tuleks seda uut korda kohaldada ka zootehnika valdkonnas, eelkõige tõuaretusühingute suhtes, kellel on volitused pidada või sisse seada liikmesriikides tõuraamatuid, ja teabe suhtes, mida liikmesriigid peavad esitama vastavalt nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivile 90/428/EMÜ (võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta)[6] seoses hobuste võistlustega.

(7) Samuti nagu kohaldatakse eeskirju ühendusesisese kaubanduse suhtes, reguleeritakse sperma, munarakkude ja embrüote importi nii, et kolmandate riikide loomatervishoiuga tegelevad päritoluasutused peavad loomade terviseriskide minimeerimiseks täitma teatavaid tingimusi. Vastavalt sellele tuleks lubada ühendusse importida ainult geneetilist materjali, mis on pärit seemendus- või spermasäilitusjaamadest ning embrüokogumis- või -tootmisrühmadelt, mille asjaomase kolmanda riigi pädevad asutused on ühendusse eksportimiseks ametlikult heaks kiitnud vastavalt ühenduse nõuetele ning vajaduse korral pärast ühenduse veterinaarkontrolli.

(8) Olenevalt geneetilise materjali tüübist ja asjaomasest liigist on loomatervishoiuasutuste nimekirja kandmise ja asjaomaste nimekirjade ajakohastamise praegused menetlused erinevad, ulatudes komiteemenetluse alusel kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)[7] vastuvõetud otsustest kuni lihtsa konsulteerimiseni liikmesriikidega.

(9) Erinevate menetluste kooseksisteerimine võib segavalt mõjutada kolmandate riikide haldusametnikke, põllumajandusettevõtteid ja kaubandusega tegelevad ettevõtjaid ja tekitada nende seas ebakindlust. Kuna kolmandate riikide ülesanne on kontrollida, et erinevad loomatervishoiuasutused vastaksid nõuetele, mis on vajalikud vastavalt ühenduse nõuetele ühendusse eksportimiseks heakskiidetud asutuste nimekirja kandmiseks, tuleks nende asutuste heakskiitmise kehtivat õigusraamistikku ühtlustada ja lihtsustada nii, et nimekirjade koostamise ja ajakohastamise eest vastutaksid kolmandad riigid ja mitte komisjon. Oluline on tagada, et asjaomase kolmanda riigi antud loomatervishoiualaste tagatiste tase ei halveneks. Lihtsustamismeetmeid võetakse ilma et see piiraks komisjoni õigust võtta vajadusel kaitsemeetmeid.

(10) Praegused erinevad menetlused tuleks seega asendada korraga, mille kohaselt ühendusse importimist tuleks lubada ainult kolmandatest riikidest, kus pädevad asutused koostavad nimekirjad, ajakohastavad neid ja edastavad need komisjonile. Komisjon peaks teatama nendest nimekirjadest liikmesriikidele ning tegema need üldsuse informeerimiseks kättesaadavaks. Kui kolmandate riikide poolt edastatud nimekirjade puhul tekib probleeme, tuleb võtta kaitsemeetmeid vastavalt nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivile 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted[8].

(11) Ühenduse õigusaktide selguse ja järjepidevuse huvides tuleks seda korda kohaldada ka kolmandate riikide asutuste suhtes, keda on vastavalt ühenduse zootehnilistele õigusaktidele volitatud pidama tõuraamatut.

(12) Veterinaarvaldkonnas vastutab komisjon heakskiidetud riiklike kontroll-laborite ja teiste heakskiidetud laborite nimekirjade sisseseadmise ja ajakohastamise eest liikmesriikide esitatud andmete alusel.

(13) Kooskõlas ühenduse olemasolevate õigusaktidega tehakse neis nimekirjades muudatusi liikmesriigi taotlusel ja pärast otsuse tegemist komiteemenetluse kohaselt kooskõlas otsusega 1999/468/EÜ või nõukogu poolt komisjoni ettepanekul.

(14) Kuid selliseid nimekirju muudetakse sageli vaid vormiliselt, näiteks muudetakse riiklike kontroll-laborite või muude kõnealuste heakskiidetud laborite kontaktandmeid.

(15) Siiamaani on tavaliselt nende laborite nimekirju ajakohastatud ainult teatud ajavahemiku järel, et vähendada vastuvõetavate komisjoni otsuste arvu. Ent selline teguviis ei taga nimekirjade kiiret ajakohastamist. See võib kahjustada riiklike kontroll-laborite ja teiste heakskiidetud laborite õiguslikku seisundit.

(16) Kuna liikmesriigid määravad riiklikud kontroll-laborid ning esitavad kõik vajalikud üksikasjad ja ajakohastatud andmed, peaksid nimekirjade koostamise eest vastutama liikmesriigid ja mitte komisjon. Samamoodi peaksid muude heakskiidetud laborite nimekirjade koostamise eest vastutama liikmesriigid.

(17) Seepärast peaksid liikmesriigid koostama ja ajakohastama asjaomaseid loomatervishoiuasutuste ja teiste asjaomaste heakskiidetud laborite nimekirju ning tegema need kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja üldsusele. Et ühtlustada nende nimekirjade ülesehitust ja võimaldada ühendusele lihtne juurdepääs ajakohastatud nimekirjadele, tuleb komiteemenetluse abil kehtestada ühtsed kriteeriumid.

(18) Kui nimekirjad puudutavad kolmandates riikides asuvaid heakskiidetud laboreid, peaks selliste laborite nimekirjade koostamise ja avaldamise eest vastutama jätkuvalt komisjon.

(19) Et vältida häireid liikmesriikide poolt vastavalt nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsusele 2000/258/EÜ, millega määratakse eriinstituut, kes vastutab marutaudivastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest[9] laborite heakskiitmiseks esitatavate taotluste esitamisel, tuleks käesoleva direktiiviga ette näha üleminekumeetmed.

(20) Nõukogu direktiive 64/432/EMÜ,[10]77/504/EMÜ,[11] 88/407/EMÜ,[12] 88/661/EMÜ,[13] 89/361/EMÜ,[14] 89/556/EMÜ,[15] 90/427/EMÜ,[16] 90/428/EMÜ,[17] 90/429/EMÜ,[18] 90/539/EMÜ,[19] 91/68/EMÜ,[20] 92/35/EMÜ,[21] 92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ,[22] 92/119/EMÜ[23] ja 94/28/EÜ,[24] 2000/75/EÜ,[25] nõukogu otsust 2000/258/EÜ ning nõukogu direktiive 2001/89/EÜ,[26] 2002/60/EÜ[27] ja 2005/94/EÜ[28] tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1 Direktiivi 64/432/EMÜ muutmine

Direktiivi 64/432/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Lisatakse järgmine artikkel 6a:

„Artikkel 6a

Liikmesriigid määravad riiklikud asutused, riiklikud kontroll-laborid ja ametiasutused, kes vastutavad käesoleva direktiivi A–D lisas osutatud diagnoosistandardite ja -meetodite kooskõlastamise eest. Nad peavad asutuste ajakohastatud nimekirju ning teevad need teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Nende riiklike asutuste, riiklike kontroll-laborite ja ametiasutuste ülesanded ning kohustused on sätestatud B ja C lisas ning D lisa II peatükis.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 17 lõikes 2 osutatud korras.”

2) Artiklis 11 asendatakse lõige 3 järgmisega:

„3. Pädev asutus annab igale heakskiidetud kogumiskeskusele loanumbri. Kõnealune luba võib piirduda teatavate liikide või aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud loomade või tapaloomadega.

Pädev asutus koostab heakskiidetud kogumiskeskuste ja nende loanumbrite nimekirja ja ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.”

3) Artiklisse 13 lisatakse järgmised lõiked 5 ja 6:

„5. Liikmesriigid koostavad heakskiidetud vahendajate ja vahendajate poolt seoses nende äritegevusega kasutatavate registreeritud territooriumide ja nende loanumbrite nimekirja ja ajakohastavad seda ning teevad kõnealuse nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

6. Artikli 5 ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 17 lõikes 2 osutatud korras.”

4) B lisa muudetakse järgmiselt:

a) Punkt 4.1 asendatakse järgmisega:

„4.1. Ülesanded ja kohustused

Artiklis 6a osutatud riiklikud asutused, riiklikud kontroll-laborid ja ametiasutused vastutavad vastavalt lõigetes 2 ja 3 nimetatud tuberkuliinide ja reaktiivide ametliku kontrollimise eest nende asjaomastes liikmesriikides, et tagada kõikide kõnealuste tuberkuliinide ja reaktiivide vastavus punktis 2.1 ja lõikes 3 osutatud standarditele.”

b) punkt 4.2 jäetakse välja.

5) C lisas jäetakse välja punkt 4.2.

6) D lisa II peatüki A jao punktid 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

„2. Vastavalt artiklile 6a veiste ensootilise leukoosi diagnoosimise standardite ja meetodite kooskõlastamiseks määratud riiklikud asutused, riiklikud kontroll-laborid ja ametiasutused peavad vastutama laboris kasutatava standardantigeeni kalibreerimise eest ametliku EÜ standardseerumi (EI-seerum) suhtes, mida saadakse Taani tehnikaülikooli riiklikust veterinaariainstituudist.

3. Laboris kasutatavad standardantigeenid tuleb esitada vähemalt kord aastas kontrollimiseks ametliku EÜ standardseerumi suhtes riiklikele asutustele, riiklikele kontroll-laboritele või ametiasutustele, mis on määratud vastavalt artiklile 6a. Lisaks nimetatud standardimisele võib kasutatavat antigeeni kalibreerida vastavalt punktis B kirjeldatud meetodile.”

Artikkel 2 Direktiivi 77/504/EMÜ muutmine

Lisatakse järgmine artikkel 4a:

„Artikkel 4a

1. Liikmesriigid koostavad ametlikult tunnustatud tõuaretusorganisatsioonidest ja -ühingutest nimekirja ja ajakohastavad seda, et pidada või sisse seada tõuraamatuid ning teha need liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

2. Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 8 lõikes 2 osutatud korras.”

Artikkel 3 Direktiivi 88/407/EMÜ muutmine

Direktiivi 88/407/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kõik heakskiidetud seemendusjaamad ja spermasäilitusjaamad registreeritakse ning igale jaamale antakse veterinaarloa number. Iga liikmesriik koostab seemendusjaamade ja spermasäilitusjaamade ning nende loanumbrite nimekirja ja ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

3. Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 18 lõikes 2 osutatud korras.”

2) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

1. Liikmesriigid lubavad importida üksnes spermat, mis on saadetud seemendusjaamast või spermasäilitusjaamast, mis asub ühes kolmandas riigis, mis on kantud artiklis 8 osutatud nimekirja ja mille kohta asjaomase kolmanda riigi pädev asutus suudab anda tagatise, et on täidetud järgmised tingimused:

a) jaam vastab tingimustele, mis on kehtestatud:

i) A lisa I peatükis sätestatud seemendusjaamade ja spermasäilitusjaamade heakskiitmise suhtes;

ii) seoses kõnealuse osa II peatükis sätestatud jaamade järelevalvega;

b) kolmanda riigi pädev asutus on jaama ühendusse eksportijana ametlikult heaks kiitnud;

c) see jaam on jaama veterinaararsti järelevalve all;

d) kolmanda riigi riiklik veterinaararst kontrollib jaama vähemalt kaks korda aastas.

2. Komisjonile edastatakse seemendusjaamade ja spermasäilitusjaamade nimekiri, mille artiklis 8 osutatud nimekirjas oleva kolmanda riigi pädev asutus on vastavalt käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele heaks kiitnud ning millesse kantud jaamadest võib spermat ühendusse saata.

Kolmanda riigi pädev asutus peab heakskiidetud seemendusjaama või spermasäilitusjaama tegevuse viivitamata peatama või tühistama, kui jaam ei vasta enam lõikes 1 osutatud tingimustele, ning komisjonile tuleb sellest viivitamata teatada.

Komisjon esitab vastavalt käesolevale lõikele liikmesriikidele kõik kolmanda riigi pädevalt asutuselt saadud uued ja ajakohastatud nimekirjad ning teeb need üldsuse informeerimiseks kättesaadavaks.

3. Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 18 lõikes 2 osutatud korras.”

3) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Direktiivis 97/78/EÜ sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige liikmesriikides läbiviidavate kontrollide korraldamise ja järelevalve suhtes ning kaitsemeetmete suhtes, mis võetakse kasutusele kooskõlas kõnealuse direktiivi artiklis 22 nimetatud menetlusega.”

Artikkel 4 Direktiivi 88/661/EMÜ muutmine

Lisatakse järgmine artikkel 4a:

„Artikkel 4a

Liikmesriigid koostavad artikli 1 punktis c nimetatud tõuaretusühingute ja/või -organisatsioonide nimekirja ja ajakohastavad seda ning teevad nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 11 lõikes 2 osutatud korras.”

Artikkel 5 Direktiivi 89/361/EMÜ muutmine

Direktiivi 89/361/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Liikmesriigid koostavad nimekirja ametlikult heakskiidetud tõuaretusorganisatsioonidest ja -ühingutest, mis vastavad artikli 4 esimese taande kohaselt kindlaksmääratud kriteeriumidele, ja ajakohastavad seda, et pidada tõuraamatuid või need sisse seada, ning teevad nimekirja liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 8 osutatud korras.”

Artikkel 6 Direktiivi 89/556/EMÜ muutmine

Direktiivi 89/556/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 5 lõikes 2 asendatakse esimene lõik järgmisega:

„2. Iga liikmesriigi pädev asutus registreerib embrüokogumisrühmad ja annab igale rühmale veterinaarloa numbri.

Iga liikmesriik koostab embrüokogumisrühmade ja nende loanumbrite nimekirja ja ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.”

2) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

1. Liikmesriigid lubavad importida ainult sellest embrüokogumis- või -tootmisrühmast saadetud embrüoid, mis asub ühes kolmandas riigis, mis on kantud artiklis 7 osutatud nimekirja ja mille kohta asjaomase kolmanda riigi pädev asutus suudab anda tagatise, et on täidetud järgmised tingimused:

a) rühm vastab tingimustele, mis on kehtestatud:

i) A lisa I peatükis sätestatud embrüokogumis- ja -tootmisrühmade heakskiitmiseks;

ii) kõnealuse lisa II peatükis seoses embrüote kogumise, töötlemise, säilitamise ja transpordiga ;

b) kolmanda riigi pädev asutus on seoses ekspordiga ühendusse rühma ametlikult heaks kiitnud;

c) kolmanda riigi riiklik veterinaararst kontrollib rühma vähemalt kaks korda aastas.

2. Komisjonile saadetakse embrüokogumis- ja –tootmisrühmade nimekiri, mille artiklis 7 osutatud nimekirjas olev kolmanda riigi pädev asutus on vastavalt käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele heaks kiitnud ning millesse kantud rühmadest võib embrüoid ühendusse saata.

Kolmanda riigi pädev asutus peab heakskiidetud embrüokogumis- või –tootmisrühmade tegevuseviivitamata peatama või tühistama, kui rühm ei vasta enam lõikes 1 osutatud tingimustele, ning komisjonile tuleb sellest viivitamata teatada.

Komisjon esitab vastavalt käesolevale lõikele liikmesriikidele kõik kolmanda riigi pädevalt asutuselt saadud uued ja ajakohastatud nimekirjad ning teeb need üldsuse informeerimiseks kättesaadavaks.

3. Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 18 lõikes 2 osutatud korras.”

3) Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Direktiivis 97/78/EÜ sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige liikmesriikides läbiviidavate kontrollide korraldamise ja järelevalve suhtes ning kaitsemeetmete suhtes, mis võetakse kasutusele kooskõlas kõnealuse direktiivi artiklis 22 nimetatud menetlusega.”

Artikkel 7 Direktiivi 90/427/EMÜ muutmine

Direktiivi 90/427/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Liikmesriigid koostavad nimekirja tõuraamatuid pidavatest või sisseseadvatest organisatsioonidest ja ühingutest, kes on vastavalt artikli 4 lõike 2 punktile a kindlaksmääratud kriteeriumide alusel heaks kiidetud või tunnustatud, ja ajakohastavad seda nimekirja ning teevad selle teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 10 osutatud korras.”

Artikkel 8 Direktiivi 90/428/EMÜ muutmine

Direktiivi 90/428/EMÜ artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Siiski:

- artiklis 3 nimetatud kohustused ei mõjuta:

a) võistlusi, mida korraldatakse teatavas tõuraamatus registreeritud hobustele tõu parandamiseks;

b) piirkondlikke võistlusi, mida korraldatakse hobuste valimiseks;

c) ajaloolisi või traditsioonilisi sündmusi.

Liikmesriigid, kes soovivad kõnealuseid võimalusi kasutada, annavad sellest kavatsusest ja selle põhjendustest eelnevalt teistele liikmesriikidele ja üldsusele teada,

- iga võistluse või võistluse liigi puhul on liikmesriigil lubatud eraldada selleks ametlikult heakskiidetud või tunnustatud asutuste vahendusel lõike 1 punktis c nimetatud auhinnarahast või tuludest teatav osa tõuaretuse tagamiseks, arendamiseks ja parandamiseks.

1993. aastast alates ei või see olla üle 20%.

Kõnealuste summade asjaomases liikmesriigis jaotamise kriteeriumid edastatakse teistele liikmesriikidele ja üldsusele.”

Artikkel 9 Direktiivi 90/429/EMÜ muutmine

Direktiivi 90/429/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kõik seemendusjaamad registreeritakse ja igale jaamale antakse veterinaarloa number.

Iga liikmesriik koostab seemendusjaamade ja nende veterinaarloa numbrite nimekirja ja ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.”

2) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

1. Liikmesriigid lubavad importida seemendusjaamast saadetud spermat, kui jaam asub ühes kolmandas riigis, mis on kantud artiklis 7 osutatud nimekirja ja mille kohta asjaomase kolmanda riigi pädev asutus suudab anda tagatise, et on täidetud järgmised tingimused:

a) jaam vastab tingimustele, mis on kehtestatud:

i) A lisa I peatükis sätestatud seemendusjaamade heakskiitmise suhtes;

ii) seoses kõnealuse lisa II peatükis sätestatud jaamade järelevalvega;

b) kolmanda riigi pädev asutus on jaama ühendusse eksportijana ametlikult heaks kiitnud;

c) see jaam on keskuse veterinaararsti järelevalve all;

d) asjaomase kolmanda riigi riiklik veterinaararst kontrollib jaama vähemalt kaks korda aastas.

2. Komisjonile edastatakse seemendusjaamade nimekiri, mille kolmanda riigi artiklis 7 osutatud nimekirjas olev pädev asutus on vastavalt käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele heaks kiitnud ning millesse kantud jaamadest võib spermat ühendusse saata.

Kolmanda riigi pädev asutus peab heakskiidetud seemendusjaama tegevuse viivitamata peatama või tühistama, kui jaam ei vasta enam lõikes 1 osutatud tingimustele ning komisjonile tuleb sellest viivitamata teatada.

Komisjon esitab vastavalt käesolevale lõikele liikmesriikidele kõik kolmanda riigi pädevalt asutuselt saadud uued ja ajakohastatud nimekirjad ning teeb need üldsuse informeerimiseks kättesaadavaks.

3. Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 18 lõikes 2 osutatud korras.”

3) Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Direktiivis 97/78/EÜ sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige liikmesriikides tehtavate kontrollide korraldamise ja järelevalve suhtes ning kaitsemeetmete suhtes, mis võetakse kasutusele kooskõlas kõnealuse direktiivi artiklis 22 nimetatud menetlusega.”

Artikkel 10 Direktiivi 90/539/EMÜ muutmine

Direktiivi 90/539/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Iga liikmesriik määrab riikliku kontroll-labori , kes vastutab käesolevas direktiivis sätestatud diagnostikameetodite kooskõlastamise ja nende kasutamise eest oma territooriumil asuvates heakskiidetud laborites.

Iga liikmesriik teeb oma riikliku kontroll-labori üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 32 lõikes 2 osutatud korras.”

2) Lisatakse järgmine artikkel 6a:

„Artikkel 6a

Iga liikmesriik koostab komisjonile vastavalt artikli 6 punktile 1a heakskiidetud asutuste ja nende eraldusnumbrite nimekirja ja ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 32 osutatud korras.”

3) I lisa muudetakse järgmiselt:

i) punkt 1 jäetakse välja;

ii) punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Vastavalt artiklile 4 määratud riiklikud lindude haiguste kontroll-laborid vastutavad käesolevas direktiivis sätestatud diagnostikameetodite koordineerimise eest igas liikmesriigis. Sel eesmärgil:

a) võivad nad varustada heakskiidetud laboreid diagnostiliste katsete jaoks vajalike reaktiividega;

b) jälgivad nad heakskiidetud laborites kasutatavate reaktiivide kvaliteeti;

c) organiseerivad nad korrapäraselt võrdluskatseid.”

Artikkel 11 Direktiivi 91/68/EMÜ muutmine

Direktiivi 91/68/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 8a lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Pädev asutus annab igale heakskiidetud kogumiskeskusele loanumbri. Kõnealune luba võib olla antud ühe või mitme käesoleva direktiiviga hõlmatud liigi või aretus- ja nuumloomade või tapaloomade puhul.

Pädev asutus koostab heakskiidetud kogumiskeskuste ja nende kordumatute loanumbrite nimekirja ja ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.”

2) Artiklisse 8b lisatakse järgmine lõige 5:

„5. Liikmesriigid koostavad heakskiidetud vahendajate ja vahendajate poolt seoses nende äritegevusega kasutatavate registreeritud territooriumide ja nende loanumbrite nimekirja ja ajakohastavad seda ning teevad kõnealuse nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva lõike ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 15 lõikes 2 osutatud korras.”

Artikkel 12 Direktiivi 92/35/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/35/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

1. Liikmesriigid nimetavad käesoleva direktiiviga ettenähtud laboriuuringute tegemiseks riikliku labori ning teevad nimetatud labori üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 19 osutatud korras.

2. Vastavalt lõikele 1 nimetatud riiklike laborite ülesanded ja kohustused sätestatakse I lisas.

3. Vastavalt lõikele 1 nimetatud riiklikud laborid teevad koostööd artiklis 15 nimetatud ühenduse kontroll-laboriga.”

2) I lisas jäetakse välja A jagu.

Artikkel 13 Direktiivi 92/65/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/65/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artiklisse 11 lisatakse järgmine lõige 5:

„5. Asjaomase liikmesriigi pädev asutus registreerib lõike 2 esimeses taandes osutatud heakskiidetud jaamad ja lõike 3 esimeses taandes osutatud heakskiidetud kogumisrühmad, igale jaamale ja rühmale antakse veterinaarloa number.

Iga liikmesriik koostab kõnealuste heakskiidetud jaamade ja heakskiidetud kogumisrühmade ja nende loanumbrite nimekirja ja ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva lõike ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.”

2) Artikli 13 lõike 2 punkt d asendatakse järgmisega:

„d) Pädev asutus registreerib kõik heakskiidetud asutused, instituudid ja jaamad ning väljastab neile loanumbri.

Iga liikmesriik koostab heakskiidetud asutuste, instituutide ja jaamade ja nende veterinaarloa numbrite nimekirja ja ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva punkti ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.”

3) Artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kehtestatakse, et:

a) artikli 26 lõikes 2 osutatud korras seatakse sisse nimekiri kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kes suudavad esitada liikmesriikidele ja komisjonile anda seoses loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega tagatised, mis on samaväärsed II peatükis ettenähtud tagatistega;

b) vastavalt käesolevale punktile seatakse sisse artikli 11 lõike 2 esimeses taandes ja selle artikli lõike 3 esimeses taandes osutatud nimekiri heakskiidetud jaamadest ja kogumisrühmadest, mis asuvad ühes käesoleva lõike punktis a osutatud kolmandas riigis ja mille puhul pädev asutus saab anda artikli 11 lõigetes 2 ja 3 ettenähtud tagatised.

Esimeses lõigus osutatud heakskiidetud jaamade ja kogumisrühmade ning nende veterinaarloa numbrite nimekiri edastatakse komisjonile.

Kolmanda riigi pädev asutus peab heakskiidetud kogumisjaama või -rühma tegevuse viivitamata peatama või tühistama, kui ta ei vasta enam artikli 11 lõigetes 2 ja 3 osutatud tingimustele, ning komisjonile tuleb sellest viivitamata teatada.

Komisjon edastab vastavalt teisele ja kolmandale lõigule liikmesriikidele kõik kolmanda riigi pädevalt asutuselt saadud uued ja ajakohastatud nimekirjad ning teeb need üldsuse informeerimiseks kättesaadavaks.

Käesoleva punkti ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 26 lõikes 2 osutatud korras;

c) artikli 26 lõikes 2 osutatud korras kehtestatakse loomatervishoiu erinõuded, eelkõige ühenduse kaitsmiseks teatavate eksootiliste haiguste eest, või käesoleva direktiiviga ettenähtud tagatistega samaväärsed tagatised.

Kolmandate riikide suhtes kehtestatud erinõuded ja samaväärsed tagatised ei tohi olla soodsamad, kui on ette nähtud II peatükis.”

4) Artiklis 20 asendatakse esimene lõik järgmisega:

„Direktiivis 97/78/EÜ sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige liikmesriikides läbiviidavate kontrollide korraldamise ja järelevalve suhtes ning kaitsemeetmete suhtes, mis võetakse kasutusele kooskõlas kõnealuse direktiivi artiklis 22 nimetatud menetlusega.”

Artikkel 14 Direktiivi 92/66/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/66/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

a) Lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Lõikes 1 osutatud riiklikud laborid vastutavad diagnostikastandardite ja -meetodite, reaktiivide kasutamise ja vaktsiinide testimise kooskõlastamise eest.”

b) Lõikes 3 asendatakse sissejuhatav lause järgmisega:

„3. Lõikes 1 loetletud riiklikud laborid vastutavad iga liikmesriigi Newcastle’i haigusega tegelevas diagnostikalaboris kehtestatud standardite ja meetodite kooskõlastamise eest. Sel eesmärgil:”

c) Lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Lõikes 1 osutatud riiklikud laborid teevad koostööd artiklis 15 osutatud ühenduse kontroll-laboriga.”

5. Liikmesriigid peavad lõikes 1 osutatud riiklike laborite ja instituutide ajakohastatud nimekirju ning teevad need teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva lõike ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 25 lõikes 2 osutatud korras.”

2) IV lisa jäetakse välja.

Artikkel 15 Direktiivi 92/119/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/119/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artiklis 17 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Liikmesriigid peavad lõikes 1 osutatud riiklike laborite ajakohastatud nimekirju ning teevad need teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.”

2) II lisa punkt 5 jäetakse välja.

Artikkel 16 Direktiivi 94/28/EÜ muutmine

Direktiivi 94/28/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonile edastatakse kolmanda riigi pädeva asutuse poolt käesoleva direktiivi rakendamise eesmärgil heakskiidetud ametiasutuste nimekiri seoses asjaomaste liikide ja/või tõuga.

Kolmanda riigi pädev asutus peab heakskiidetud ametiasutuse tegevuse viivitamata peatama või tühistama, kui ametiasutus ei vasta enam artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud tingimustele, ning komisjonile tuleb sellest viivitamata teatada.

Komisjon esitab vastavalt teisele lõigule liikmesriikidele kõik asjaomase kolmanda riigi pädevalt asutuselt saadud uued ja ajakohastatud nimekirjad ning teeb need üldsuse informeerimiseks kättesaadavaks.”

2) Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 punkt a jäetakse välja;

b) lõige 3 jäetakse välja.

3) Artiklisse 10 lisatakse järgmine lõik:

„Kui see on põhjendatud artikli 3 lõike 2 punkti b tõsise rikkumise tõttu, eelkõige pidades silmas käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud kohapealse kontrolli tulemusi, võib võtta meetmeid artikli 1 lõikes 1 osutatud loomade, sperma, munarakkude ja embrüote impordi peatamiseks artiklis 12 osutatud korras.”

Artikkel 17 Direktiivi 2000/75/EÜ muutmine

Direktiivi 2000/75/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

1. Liikmesriigid määravad riikliku labori, kes vastutab käesoleva direktiiviga ettenähtud laboriuuringute tegemise eest, ning teevad selle labori üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva lõike ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 20 lõikes 2 osutatud korras.

2. Vastavalt lõikele 1 määratud riiklike laborite ülesanded on loetletud I lisas.

3. Vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 määratud riiklikud laborid peavad sidet artiklis 16 nimetatud ühenduse kontroll-laboriga.”

2) I lisa A jagu jäetakse välja.

Artikkel 18 Otsuse 2000/258/EÜ muutmine

Otsust 2000/258/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1. Liikmesriigi pädev asutus võib anda luba taotlevale laborile loa teha marutaudivaktsiinide tõhususe jälgimiseks seroloogilisi teste juhul, kui selle labori hindamise tulemus on positiivne ja selle hindamistulemuse on dokumenteerinud Nancys asuv AFSSA.

Liikmesriigid koostavad nende laborite nimekirja, kellele nad on loa andnud, ja ajakohastavad seda ning teevad nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

2. Teatavas kolmandas riigis asuvale luba taotlevale laborile antakse artikli 5 lõikes 2 osutatud korras luba teha marutaudivaktsiinide tõhususe jälgimiseks seroloogilisi teste juhul, kui selle labori hindamise tulemus on positiivne, selle hindamistulemuse on dokumenteerinud Nancys asuv AFSSA ning asjaomase kolmanda, päritoluriigi pädev asutus on esitanud asjakohase heakskiidutaotluse.

3. Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 5 lõikes 2 osutatud korras.”

2) I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 19 Direktiivi 2001/89/EÜ muutmine

Direktiivi 2001/89/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 17 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) igas liikmesriigis vastutab vastavalt III lisa sätetele diagnostikastandardite ja -meetodite koordineerimise eest riiklik labor.

Liikmesriigid teevad oma riikliku labori üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmesriikidele ning üldsusele kättesaadavaks viisil, mille võib kindlaks määrata artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.”

2) III lisa muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Sigade klassikalise katku riiklike laborite kohustused”;

b) punkt 1 jäetakse välja.

Artikkel 20 Direktiivi 2002/60/EÜ muutmine

Direktiivi 2002/60/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 18 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) igas liikmesriigis vastutab vastavalt IV lisa sätetele diagnostikastandardite ja -meetodite koordineerimise eest riiklik labor.

Liikmesriigid teevad oma riikliku labori üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmesriikidele ning üldsusele kättesaadavaks viisil, mille võib kindlaks määrata artikli 23 lõikes 2 osutatud korras.”

2) IV lisa muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Sigade aafrika katku riiklike laborite kohustused”;

b) punkt 1 jäetakse välja.

Artikkel 21 Direktiivi 2005/94/EÜ muutmine

Direktiivi 2005/94/EÜ artikli 51 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid määravad riikliku kontroll-labori ning teevad sellega seotud üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmeriikidele ning üldsusele kättesaadavaks viisil, mille võib kindlaks määrata artikli 64 lõikes 2 osutatud korras.”

Artikkel 22 Ülevõtmine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. juuliks 2009. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 23 Üleminekusätted

Liikmesriikide poolt enne 1. juulit 2009 vastavalt otsuse 2000/258/EÜ artiklile 3 ja selle otsuse II lisale esitatud laborite heakskiitmise taotlusi reguleeritakse kõnealuse otsusega sellises sõnastuses, nagu see oli enne käesoleva direktiiviga tehtud muudatusi.

Artikkel 24 Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas .

Artikkel 25 Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

LISA

„I LISA

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle Agricole et Vétérinaire

BP 40 009

54220 Malzéville Cedex

Prantsusmaa

II LISA

Marutaudivastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest vastutav eriinstituut:

- koordineerib marutaudi vastu vaktsineeritud kiskjaliste seroloogilise tiitrimise meetodite koostamist, tõhustamist ja standardiseerimist;

- hindab liikmesriikide neid laboreid, mis on esitanud taotluse esimeses taandes osutatud seroloogiliseks tiitrimiseks; selle hindamise tulemus tuleb saata heakskiitu taotlevale laborile ning liikmesriigi pädevatele asutustele, kui hindamise tulemusena on heakskiidu andmine õigustatud;

- hindab kolmandate riikide neid laboreid, mis on esitanud taotluse esimeses taandes osutatud seroloogiliseks tiitrimiseks; selle hindamise tulemus tuleb saata heakskiitu taotlevale laborile ning komisjonile, kui hindamise tulemusena on heakskiidu andmine õigustatud;

- annab neile laboratooriumidele kasulikku teavet analüüsimeetodite ja võrdluskatsete kohta ning korraldab laboratooriumide töötajatele koolitus- ja täiendkoolituskursusi;

- korraldab laboritevahelisi sobivuskatseid (tasemekatseid);

- annab komisjonile ja asjaomastele pädevatele asutustele teadusalast ja tehnilist abi käesolevas lisas nimetatud küsimustes, eelkõige seroloogilise tiitrimise tulemuste eriarvamuste puhul.”

[1] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23 . Otsust on viimati muudetud otsusega nr 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

[2] EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega nr 2007/265/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 17).

[3] ELT C […],[…], lk […].

[4] ELT C […],[…], lk […].

[5] ELT C […],[…], lk […].

[6] ELT L 224, 18.8.1990, lk 60.

[7] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23 . Otsust on viimati muudetud otsusega nr 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

[8] EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

[9] EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega nr 2003/60/EÜ (EÜT L 23, 28.1.2003, lk 30).

[10] EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2006/104/EÜ.

[11] EÜT L 206, 12.8.1977, lk 8. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

[12] EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega nr 2006/16/EÜ (EÜT L 11, 7.1.2006, lk 21).

[13] EÜT L 382, 31.12.1988, lk 36. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

[14] ELT L 153, 6.6.1989, lk 30.

[15] EÜT L 302, 19.10.89, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega nr 2006/60/EÜ (EÜT L 31, 3.2.2006, lk 24).

[16] ELT L 224, 18.8.1990, lk 55.

[17] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 60.

[18] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[19] EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2006/104/EÜ.

[20] EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2006/104/EÜ.

[21] EÜT L 157, 10.6.1992, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2006/104/EÜ.

[22] EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2006/104/EÜ.

[23] EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2007/10/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 24).

[24] EÜT L 178, 12.7.1994, lk 66.

[25] EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2006/104/EÜ.

[26] EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2006/104/EÜ.

[27] EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2006/104/EÜ.

[28] ELT L 10, 14.1.2005, lk 16.