52008PC0065(02)

Ettepanek: Nõukogu otsus Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga /* KOM/2008/0065 lõplik - AVC 2008/0027 */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 11.2.2008

KOM(2008) 65 lõplik

2008/0027 (AVC)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

(komisjoni esitatud)

SELETUSKIRI

Bulgaaria ja Rumeenia ELiga ühinemist käsitleva 2005. aasta akti artikli 6 lõike 2 tingimuste kohaselt lepitakse uute ELi liikmesriikide ühinemine Liibanoni Vabariigiga sõlmitud Euroopa−Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepinguga kokku nimetatud lepingule lisatud protokollis. Sama artikliga nähakse ette lihtsustatud menetluskord, mille kohaselt protokolli sõlmib nõukogu, kes tegutseb ühehäälselt liikmesriikide nimel, ja asjaomane kolmas riik. Kõnealune menetlus ei piira ühenduse enda õiguspädevuse kohaldamist.

23. oktoobril 2006 andis nõukogu komisjonile volitused Liibanoniga nimetatud protokolli üle läbirääkimisi pidada, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga 1. jaanuaril 2007. Läbirääkimised lükkusid edasi Liibanoni ametiasutustele seatud piirangute tõttu ja taotluse tõttu saada täiendavaid selgitusi isegi väljaspoole protokolli reguleerimisala jäävates küsimustes enne põhimõttelise nõusoleku andmist tekstile. Kõnealuste läbirääkimiste jooksul lepiti kokku, et olemasolevasse assotsieerimislepingusse ei lisata täiendavaid põllumajandus-, töödeldud põllumajandus- ja kalatooteid käsitlevaid kaubandussoodustusi.

Lisatakse ettepanekud 1) protokolli allakirjutamise ja ajutist kohaldamist käsitleva nõukogu otsuse kohta ning 2) protokolli sõlmimist käsitleva nõukogu otsuse kohta.

Lisatud on Liibanoniga peetud läbirääkimiste tulemusel valminud protokolli tekst. Protokolli olulisim säte on uute liikmesriikide liitumine ELi-Liibanoni assotsieerimislepinguga ning ELi uute ametlike keelte lisamine.

Komisjon palub nõukogul vastu võtta lisatud nõukogu otsuse ettepanekud protokolli allakirjutamise ja sõlmimise kohta.

Euroopa Parlamendil palutakse anda nõusolek kõnealuse protokolli sõlmimiseks.

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise akti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) 23. oktoobril 2006 andis nõukogu komisjonile volitused pidada Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel Liibanoniga läbirääkimisi protokollide üle, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel sõlmitud lepinguid, näiteks Euroopa–Vahemere piirkonna lepingut (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel)[?], et võtta arvesse uute riikide ühinemist ELiga.

(2) Läbirääkimised Liibanoniga on nüüdseks lõpule viidud.

(3) Liibanoniga kokku lepitud protokolli artikli 8 lõikes 2 on sätestatud protokolli ajutine kohaldamine enne selle jõustumist.

(4) Protokollile tuleks ühenduse nimel alla kirjutada ning seda ajutiselt kohaldada, eeldusel et see hiljem sõlmitakse,

ON VÕTNUD VASTU JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu eesistujal on õigus nimetada isik(ud), kes on volitatud Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutama Euroopa−Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokollile, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga. Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Protokolli kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007, eeldusel et see hiljem sõlmitakse.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

2008/0027 (AVC)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lause ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise akti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa−Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokollile kirjutati alla Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel […].

(2) Protokoll tuleks heaks kiita,

ON VÕTNUD VASTU JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel kiidetakse heaks Euroopa−Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

PROTOKOLL

Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu juurde, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

BELGIA KUNINGRIIK,

BULGAARIA VABARIIK,

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

IIRIMAA,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI VABARIIK,

MALTA VABARIIK,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

RUMEENIA,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK

NING SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

edaspidi „EÜ liikmesriigid”, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu, ja

EUROOPA ÜHENDUS,

edaspidi „ühendus”, keda esindavad Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon, ühelt poolt

ja LIIBANONI VABARIIK,

edaspidi „Liibanon”,

teiselt poolt,

ARVESTADES, et Euroopa–Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel)[?] (edaspidi „Euroopa−Vahemere piirkonna leping”) kirjutati alla Brüsselis 1. aprillil 2002 ja see jõustus 1. aprillil 2006;

ARVESTADES, et lepingule, mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga kirjutati alla Luxembourgis 25. aprillil 2005 ja see jõustus 1. jaanuaril 2007;

ARVESTADES, et Euroopa Ühenduse ja Liibanoni Vabariigi vaheline vaheleping, mis käsitleb kaubandust ja kaubandusküsimusi,[?] jõustus 1. märtsil 2003;

ARVESTADES, et ühinemisakti artikli 6 lõike 2 alusel tuleb Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu uute lepinguosaliste suhtes kokku leppida Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimise teel;

ARVESTADES, et Euroopa Vahemere piirkonna lepingu artikli 22 alusel on peetud konsultatsioone, et tagada ühenduse ja Liibanoni Vabariigi vastastikuste huvidega arvestamine,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGNEVAS:

Artikkel 1

Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia ühinevad Euroopa–Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) ning võtavad nagu teisedki ühenduse liikmesriigid vastu ja teadmiseks lepingu teksti, ühised deklaratsioonid, deklaratsioonid ja kirjavahetuse.

I PEATÜKK: EUROOPA VAHEMERE PIIRKONNA LEPINGUSSE, SEALHULGAS SELLE LISADESSE JA PROTOKOLLIDESSE TEHTAVAD MUUDATUSED

Artikkel 2 (Päritolureeglid)

Protokolli nr 4 muudetakse järgmiselt:

1. Artikli 18 lõige 4 asendatakse järgneva tekstiga:

Tagantjärele väljaantud liikumissertifikaatidele EUR.1 tuleb teha üks järgmistest märgetest:

BG "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ"

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

RO "EMIS A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR [pic]"

2. Artikli 19 lõige 2 asendatakse järgneva tekstiga:

(…)

Sel viisil väljaantud duplikaadile tuleb teha üks järgmistest märgetest:

BG "ДУБЛИКАТ"

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

RO "DUPLICAT"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR [pic]"

3 V lisa asendatakse järgmisega:

„Bulgaariakeelne tekst

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Hispaaniakeelne tekst

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Tšehhikeelne tekst

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Taanikeelne tekst

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Saksakeelne tekst

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Eestikeelne tekst

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Kreekakeelne tekst

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Ingliskeelne tekst

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Prantsuskeelne tekst

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Itaaliakeelne tekst

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Lätikeelne tekst

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Leedukeelne tekst

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra(2) preferencinès kilmés prekés.

Ungarikeelne tekst

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Maltakeelne tekst

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Hollandikeelne tekst

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Poolakeelne tekst

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalikeelne tekst

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Rumeeniakeelne tekst

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(2).

Sloveenikeelne tekst

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Slovakikeelne tekst

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Soomekeelne tekst

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Rootsikeelne tekst

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Araabiakeelne tekst

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(Koht ja kuupäev)

…………………………………………………………..(4)

(Eksportija allkiri; lisaks sellele tuleb selgelt märkida ka deklaratsioonile allakirjutaja nimi)

(1) Kui arvedeklaratsiooni koostab heakskiidetud eksportija, tuleb sellesse lünka kirjutada heakskiidetud eksportija loa number. Kui arvedeklaratsiooni ei koosta heakskiidetud eksportija, jäetakse sulgudes olevad sõnad välja või lünk tühjaks.

(2) Märkida toodete päritolu. Kui arvedeklaratsioon on täielikult või osaliselt seotud toodetega, mis pärinevad Ceutast või Melillast protokolli artikli 37 tähenduses, peab eksportija need dokumendis, mille alusel deklaratsioon koostatakse, selgelt tähistama märkega “CM”.

(3) Need andmed võib välja jätta, kui see teave sisaldub dokumendis endas.

(4) Juhtudel, mil eksportija allkirja ei nõuta, jäetakse koos allkirjaga märkimata ka allakirjutanu nimi.

II PEATÜKK: ÜLEMINEKUSÄTTED

Artikkel 3 (Päritolutõendid ja halduskoostöö)

1. Liibanoni või uue liikmesriigi poolt nendevaheliste sooduskorra või nendevahelise autonoomse korra alusel nõuetekohaselt välja antud päritolutõendit tunnustatakse käesoleva protokolliga ühinenud asjaomastes riikides, tingimusel et:

(a) kõnealune päritolu teeb võimalikuks tariifse sooduskohtlemise tariifsete soodusmeetmete alusel, mis sisalduvad kas kõnealuses lepingus või ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kavas;

(b) päritolutõend ja veodokumendid on välja antud hiljemalt ühinemiskuupäevale eelnenud päeval;

(c) päritolutõend esitatakse tolliasutusele nelja kuu jooksul alates ühinemiskuupäevast.

Kui kaup on deklareeritud impordiks Liibanonis või uues liikmesriigis enne ühinemiskuupäeva Liibanoni ja asjaomase uue liimesriigi vahel kõnealusel ajal kehtinud sooduskorra või autonoomse korra alusel, võib aktsepteerida ka kõnealuste kordade alusel tagasiulatuvalt välja antud päritolutõendit, tingimusel et see esitatakse tolliasutusele nelja kuu jooksul pärast ühinemiskuupäeva.

2. Liibanonil ja uutel liikmesriikidel on õigus säilitada nende lubade kehtivus, millega nendevaheliste varasemate sooduslepingute või autonoomse korra kohaselt omistati “heakskiidetud eksportija” staatus, järgmistel tingimustel:

(a) samasugune säte on ette nähtud ka enne ühinemise kuupäeva Liibanoni ja ühenduse vahel sõlmitud lepinguga ja and

(b) heakskiidetud eksportijad kohaldavad selle kokkuleppe alusel kehtivaid päritolureegleid.

Hiljemalt aasta jooksul pärast ühinemiskuupäeva asendatakse need load uute lubadega, mis antakse välja vastavalt lepingu tingimustele.

3. Liibanoni või uue liikmesriigi pädevad tolliasutused saavad esitada lõigetes 1 ja 2 osutatud sooduskorra või autonoomse korra alusel välja antud päritolutõendite järelkontrolli taotlusi ning nimetatud pädevad asutused tunnustavad neid kolme aasta jooksul pärast asjaomase päritolutõendi välja andmist.

Artikkel 4 (Transiitkaup)

1. Lepingu sätteid võib kohaldada Liibanonist mõnda uude liikmesriiki või uuest liikmesriigist Liibanoni eksporditava kauba suhtes, mis vastab protokolli nr 4 sätetele ja mis on ühinemiskuupäeval kas teel või ajutiselt ladustatud Liibanoni või asjaomase uue liikmesriigi tollilaos või vabatsoonis.

2. Sellistel juhtudel võib võimaldada sooduskohtlemist, tingimusel et nelja kuu jooksul pärast ühinemiskuupäeva esitatakse importiva riigi tolliasutustele päritolutõend, mille on tagasiulatuvalt välja andnud eksportiva riigi tolliasutused.

Üld- ja lõppsätted

Artikkel 5

Liibanoni Vabariik võtab endale kohustuse, et ta ei esita nõudeid, taotlusi ega esildisi, ega muuda ega tühista kontsessioone vastavalt GATT 1994 artiklitele XXIV.6 ja XXVIII seoses ühenduse käesoleva laienemisega.

Artikkel 6

Käesolev protokoll on Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 7

1. Ühendus, liikmesriike esindav Euroopa Liidu Nõukogu ja Liibanoni Vabariik kiidavad käesoleva protokolli heaks oma menetluste kohaselt.

2. Lepinguosalised teatavad üksteisele eelmises lõikes osutatud asjakohaste menetluste lõpuleviimisest. Heakskiitmiskirjad on antud hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.

Artikkel 8

1. Käesolev protokoll jõustub viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmisele järgneva kuu esimesel päeval.

2. Käesolevat protokolli kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 9

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris kõigis lepinguosaliste ametlikes keeltes ning kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 10

Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu tekst, sealhulgas lisad ja protokollid, mis moodustavad lepingu lahutamatu osa, ning lõppakt ja sellele lisatud deklaratsioonid koostatakse bulgaaria ja rumeenia keeles ning need tekstid on originaaltekstidega võrdselt autentsed. Tekstid kinnitab assotsieerimisnõukogu.

LIIKMESRIIKIDE NIMEL ...

EUROOPA ÜHENDUSE NIMEL …

LIIBANONI VABARIIGI NIMEL

[1] ELT L 143, 30.5.2006, lk 2.

[2] ELT L 143, 30.5.2006, lk 2.

[3] EÜT L 262, 30.9.2002, lk 2.