3.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 251/1


Soovitus Nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

(EKP/2008/9)

(2008/C 251/01)

SELETUSKIRI

1.   SISSEJUHATUS

23. novembril 1998. aastal võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (1). Määrus (EÜ) nr 2533/98 on tulemuslik vahend Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) statistilise teabe kogumise ülesannete teostamisel ning selle tulemuslikkuse säilitamiseks tuleb kaaluda mitmeid muudatusi.

Kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 107 lõikega 6 on EKP varem esitanud nõukogule soovituse EKP/1998/10 nõukogu määruse (EÜ) (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) kohta (2). Seetõttu on kohane samas korras esitada ka ettepanekuid määruse (EÜ) nr 2533/98 muudatuste kohta.

2.   MÄRKUSED ARTIKLITE KOHTA

Artikkel 1

Üldine viide EKPS ülesannete kohta

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”) artiklis 5.4 on sätestatud, et nõukogu määrab kindlaks aruandekohustuslikud füüsilised ja juriidilised isikud. EKPSi põhikirja artiklis 5.1 ja määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 2 lõikes 1 on sätestatud, et EKP kogub EKPSi ülesannete täitmiseks vajalikku statistilist teavet. Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 2 lõikes 2 on määratletud vaadeldav andmeid esitav üldkogum, kellelt EKP kogub statistilist teavet, ja nimetatud eri liiki statistika kogumise eesmärgid. Samas kogutakse aruandluskoormuse vähendamiseks järjest enam andmeid erinevatel statistilistel eesmärkidel ühekorraga. Seetõttu on üksühene seos vaadeldava andmeid esitava üldkogumi ja kindlat liiki andmete vahel muutunud ebaefektiivseks ning neid sätteid on vaja muuta.

Sõltumata eespool osutatud üldisest viitest EKPSi ülesannetele, soovitab EKP kehtestada näidisloetelu statistilistest eesmärkidest, mille tarvis võib vaadeldavalt andmeid esitavalt üldkogumilt statistikat koguda. See hõlmaks järgmist:

„rahandus- ja finantsstatistika”: arvestades finantsturgude integreeritust ja finantsinstrumentide kasvavat keerukust on see mõiste täpsem kui praegu kasutatav „rahandus- ja pangandusstatistika”;

„maksete ja maksesüsteemide statistika”: asendab „maksesüsteemide statistika” selgitamaks, et eesmärk, milleks statistikat võidakse koguda, hõlmab maksete andmeid, mis on maksesüsteemide statistika osa. Asutamislepingu artikli 105 lõige 2 volitab EKPSi edendama maksesüsteemide tõrgeteta toimimist. Selles kontekstis on täielik teave nii makseinfrastruktuuride kui ka nende infrastruktuuride kaudu tehtud maksete kohta vajalik EKP-le poliitika tegemiseks, sealhulgas nende turuinfrastruktuuride järele vaatamiseks;

„maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika”;

„finantsstabiilsuse statistika”: kuna asutamislepingu artikli 105 lõige 5 sätestab, et EKPS aitab kaasa krediidiasutuste usaldusnõuete täitmise järelevalve ning finantssüsteemi stabiilsusega seotud pädevate asutuste poliitika tõrgeteta teostamisele, võib olla vajalik koguda selleks makrotasandil usaldusnõuete täitmise statistilisi andmeid.

Vaadeldava andmeid esitava üldkogumi täpsustamine

Finantsturud muutuvad järjest keerukamaks, millega kaasneb mitut liiki finantsvahendajate, näiteks rahaloomeasutuste, kindlustusettevõtete ja finantsvahendusettevõtete, finantsvoogude ja bilansipositsioonide järjest suurem omavaheline põimumine. Sellest tulenevalt võib EKP-l osutuda oma ülesannete jätkuvaks täitmiseks vajalikuks võrreldav, sage ja õigeaegne statistika nende allsektorite osas. Seega peaks EKP-l olema võimalik koguda statistilist teavet, kui sellest tulenev kasu ületab kulud ning seda teavet ei koguta juba mõne teise asutuse poolt. Seetõttu peaks vaadeldav andmeid esitav üldkogum nüüdsest hõlmama finantsettevõtete sektorit tervikuna. Eelkõige peab ta hõlmama kindlustusettevõtteid ja pensionifonde, mis moodustavad euroalal finantsvarade poolest suuruselt teise finantsettevõtete allsektori. Lisaks võib kasvav teadlikkus pikaealisuse finantsmõjudest ning üldine fondipõhiste pensioniskeemide levik suurendada oluliselt kindlustusettevõtete ja pensionifondide allsektori tähtsust EKP poliitikas. Sellega on seotud ka asjaolu, et need institutsioonid haldavad oma portfelle palju aktiivsemalt kui varem, mis veelgi suurendab nende osatähtsust rahapoliitikas.

Lisaks mängivad finantsvahenduse abiettevõtted tähtsat rolli finantsturgudel ja oma suhetes teiste finantsvaldkonna allsektoritega. Seetõttu on tähtis, et oleks võimalik koguda vajaduse korral teavet ka neilt institutsioonidelt.

Lõpuks, arvestades kavandatud muudatust, mis puudutab nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (3), võiks käesolev määrus teha sellele dünaamilise viite.

Üleminekukorra lõplikuks muutumine

Lõplikult tuleks lubada aruandlust euroala riikides olevate positsioonide ja vastavate finantsvoogude kohta. See on vajalik, et koostada kvaliteetne euroala maksebilanss ja finantskontod. Praegune õigusraamistik seadis sellise aruandluse sisse üleminekuperioodiks ühisraha esimestel aastatel. Samas on kogemus näidanud selle aruandluse asendamatust andmekogumissüsteemide võimaluste laiendamisel ning aruandluskoormuse vähendamisel.

Statistikapõhimõtted

Määrus (EÜ) nr 2533/98 peaks viitama statistikapõhimõtetele, mis kehtivad statistika väljatöötamise, tootmise ja levitamise suhtes EKPSi ülesannete täitmisel. Kehtiv EKPSi põhikirja artikkel 5 ja määrus (EÜ) nr 2533/98 ei käsitle statistikapõhimõtteid; samas asutamislepingu artikli 285 lõikes 2, mis reguleerib Euroopa statistikasüsteemi statistikat, sätestatakse sõnaselgelt ühenduse statistika tootmise põhimõtted (4). EKPSi statistikapõhimõtete lisamine määrusesse (EÜ) nr 2533/98 selgitaks, et EKPSi statistikaalast tegevuses juhindutakse nendest põhimõtetest. See rõhutaks samuti seda, et Euroopa statistikud jagavad samu põhiväärtusi, ehkki on korraldatud kahe paralleelse süsteemi ja juhtimisstruktuuri alusel.

Konfidentsiaalsusrežiim

Konfidentsiaalse teabe vahetamine EKPSis

Selleks et vähendada aruandluskoormust ja koguda samu andmeid ainult üks kord ning samuti tagada toodetud statistika kõrge kvaliteet ning EKPSi ülesannete kohane täitmine, on vaja suurendada konfidentsiaalse statistilise teabe vahetamist EKPSis. Samuti on konfidentsiaalse teabe edastamiseks EKP ja riikide keskpankade (RKPd) vahel ning RKPde endi vahel nõutav õigusselgus. Sellel eesmärgil tuleks võimaldada konfidentsiaalse statistilise teabe kogumine EKPS põhikirja artikli 5 alusel, kui see on vajalik EKPSi ülesannete täitmiseks või statistika tõhusaks väljatöötamiseks, tootmiseks või levitamiseks või selle kvaliteedi tõstmiseks. Samal põhjusel tuleks võimalikult suurel määral kasutada juba saadaolevat teavet, olenemata selle kogumise esialgsest eesmärgist, tagades samal ajal konfidentsiaalsuse, kui see on nõutav. Teave muutub statistiliseks teabeks, kui seda kasutatakse statistika koostamiseks, sõltumata eesmärgist, milleks seda algselt koguti.

Konfidentsiaalse teabe vahetamine EKPSi ja Euroopa statistikasüsteemi vahel

Vaja on suurendada konfidentsiaalse teabe vahetamist EKPSi ja Euroopa statistikasüsteemi vahel, et vähendada aruandluskoormust; samuti Euroopa statistika tõhusaks väljatöötamiseks, tootmiseks ja levitamiseks ning selle kvaliteedi tõstmiseks. Vahetus tuleb korraldada viisil, mis säilitab andmeesitajate usalduse teabe konfidentsiaalsuse kaitstuse vastu. Nii määrusesse (EÜ) nr 2533/98 kui ka Euroopa statistika määruse kohta tehtud ettepanekusse tuleks sisse viia ristviited, mis võimaldavad sellist konfidentsiaalse teabe vahetust Euroopa statistikasüsteemi ja EKPSi vahel. Kohaldada tuleks järgmisi üldpõhimõtteid:

1.

EKPS ja Euroopa statistikasüsteem võivad vahetada konfidentsiaalseid andmeid, kui see on vajalik aruandluskoormuse vähendamiseks või Euroopa statistika tõhusaks väljatöötamiseks, tootmiseks või levitamiseks või selle kvaliteedi tõstmiseks;

2.

EKPS ja Euroopa statistikasüsteem võivad vahetada konfidentsiaalseid andmeid ainult statistilistel eesmärkidel; see tähendab ainult statistika koostamiseks nende vastavates pädevusvaldkondades;

3.

konfidentsiaalsete andmete vahetus peab olema kaitstud ebaseadusliku avaldamise eest;

4.

EKPS ja Euroopa statistikasüsteem peaksid andmeesitajatele teatama, et nad võivad konfidentsiaalseid andmeid omavahel vahetada;

5.

selguse huvides tuleb EKPSi ja Euroopa statistikasüsteemi konfidentsiaalsete andmete vahetuse suhtes kohaldada ühetaolisi konfidentsiaalsuse kaitse meetmeid. Need kaitsemeetmed on sätestatud määruse (EÜ) nr (XX) Euroopa statistika kohta artiklis 19.

Ettepandud õigusraamistik ei mõjuta riigisiseselt sõlmitud kokkuleppeid muu konfidentsiaalse statistilise teabe vahetamise kohta peale käesoleva soovitusega hõlmatud teabe.

Uus konfidentsiaalsusrežiim kordab vastavaid sätteid, mis esitati EKP 14. novembri 2007. aasta arvamuses EKP/2007/35, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb Euroopa statistikat (5), ning kasutatud on sama edastamismehhanismi andmete edastamiseks Euroopa statistikasüsteemilt EKPSile ja EKPS-lt Euroopa statistikasüsteemile.

Juurdepääs kaudselt tuvastatavale konfidentsiaalsele statistilisele teabele teadusuuringute eesmärgil

Juurdepääsu konfidentsiaalsele statistilisele teabele, mis ei ole otseselt tuvastatav, vajatakse järjest enam teadusuuringute eesmärgil; näiteks selleks, et analüüsida ja mõista arenguid eri sektorites ja riikides. Praegu sätestab õigusraamistik peamiselt teadusuuringute asutuste detsentraliseeritud riigisisese juurdepääsu sellisele statistilisele teabele. Seetõttu tuleb seda täiendada kohase õigusraamistikuga EKPSi tasandil, mis lubab lisaks EKP-l ja RKPdel anda teadusuuringute asutustele juurdepääs sellisele konfidentsiaalsele teabele, tagades samal ajal range konfidentsiaalsuse.

Soovitus:

„NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „põhikiri”), eelkõige selle artiklit 5.4,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga (EKP) soovitust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse komisjoni arvamust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr (XX) Euroopa statistika kohta,

tegutsedes Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 107 lõikes 6 ja EKPSi põhikirja artiklis 42 sätestatud korras,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 23. novembril 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (6) on võtmeelement õigusraamistikus, mis toetab EKP, keda abistavad riikide keskpangad, statistilise teabe kogumise ülesandeid. EKP on järjekindlalt sellele tuginenud, et koordineeritult koguda statistilist teavet, mis on vajalik Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesannete täitmiseks, ning kogumist jälgida.

(2)

Et määrus (EÜ) nr 2533/98 võiks edaspidigi olla EKP tõhus vahend EKPSi statistilise teabe kogumise ülesannete täitmisel, on oluline vaadata ümber selles määruses sätestatud aruandlusnõuete ulatus ning tagada, et EKP-l oleks jätkuvalt kättesaadav vajaliku kvaliteediga statistiline teave, mis hõlmab kõiki EKPSi ülesandeid. Selles kontekstis tuleb pöörata tähelepanu mitte ainult EKPSi ülesannete täitmisele ja tema sõltumatusele, vaid ka selles määruses sätestatud statistikapõhimõtetele.

(3)

Määrust (EÜ) nr 2533/98 tuleb muuta, et võimaldada EKP-l koguda statistilist teavet, mida on vaja EKPSi põhikirjaga sätestatud EKPSi ülesannete täitmiseks. Sellega kooskõlas peavad eesmärgid, milleks statistilist teavet võib koguda, hõlmama ka makrotasandil usaldusnõuete täitmise statistikat, mis on vajalik EKPSi ülesannete täitmiseks asutamislepingu artikli 105 lõike 5 kohaselt.

(4)

EKPSi ülesannete täitmiseks vajalike aruandlusnõuete ulatuse puhul peab arvesse võtma ka finantsturgude struktuuriarenguid ning seonduvaid statistilise teabe nõudeid, mis ei olnud ilmsed määruse (EÜ) nr 2533/98 vastuvõtmise ajal. Sel põhjusel on vajalik lubada statistilise teabe kogumist tervest finantsettevõtete sektorist ning eriti kindlustusettevõtetelt ja pensionifondidelt, mis moodustavad euroalal finantsvarade poolest suuruselt teise finantsettevõtete allsektori.

(5)

Et oleks võimalik edaspidigi koostada nõutava kvaliteediga maksebilansi statistikat, tuleb muuta selgemaks aruandlusnõuded, mis on kehtestatud kõiki osalevate liikmesriikide residentide vahelisi positsioone ja vooge puudutavate andmete suhtes.

(6)

Teadlastel on üha enam vaja juurdepääsu konfidentsiaalsele statistilisele teabele, mis ei võimalda otsest tuvastamist, et analüüsida ja mõista arenguid eri sektorites ja riikides. Seetõttu on tähtis lubada EKP-l ja RKPdel anda teadusuuringute asutustele juurdepääs sellisele detailsele teabele EKPSi tasandil, tagades samal ajal range konfidentsiaalsuse.

(7)

Et vähendada andmeesitajate aruandluskoormust, võimaldada välja töötada, toota ja levitada kvaliteetset statistikat ning täita kohaselt EKPSi ülesandeid, on vaja lubada Euroopa statistika koostamiseks olemasoleva teabe maksimaalselt kasutamist, sealhulgas konfidentsiaalse statistilise teabe vahetamist EKPSis.

(8)

Lisaks on tähtis tagada tihe koostöö EKPSi ja Euroopa statistikasüsteemi vahel, eelkõige selleks, et edendada statistilistel eesmärkidel konfidentsiaalse teabe vahetamist nende kahe süsteemi vahel, pidades silmas asutamislepingu artiklit 285 ja EKPSi põhikirja artiklit 5.

(9)

Euroopa statistikat töötavad välja, toodavad ja levitavad küll EKPS ja Euroopa statistikasüsteem, kuid see toimub erinevates õiguslikes raamistikes, mis kajastavad nende vastavaid juhtimisstruktuure. Käesolevat määrust kohaldatakse seega, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr (XX) kohaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2533/98 muudetakse järgmiselt:

1.

Artikli 1 lõiget 4 muudetakse järgmiselt: sõnad „A lisas määratletud” asendatakse järgmise tekstiga „Nõukogu 25. juuni 1996. aasta määruses (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta määratletud”.

2.

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks on EKP-l õigus riikide keskpankade abiga vastavalt põhikirja artiklile 5.2 koguda vaadeldavalt andmeid esitavalt üldkogumilt statistilist teavet Euroopa statistika väljatöötamiseks, tootmiseks ja levitamiseks EKPS ülesannete täitmiseks vajalikul määral. Eelkõige võib teavet koguda EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks rahandus- ja finantsstatistika, maksete ja maksesüsteemide statistika, finantsstabiilsuse statistika, maksebilansside ja rahvusvaheliste investeerimispositsioonide statistika valdkondades.”

b)

Lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Vaadeldav andmeid esitav üldkogum koosneb järgmistest andmeesitajatest, kui see on vajalik EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks:

a)

liikmesriigi residendist juriidilised ja füüsilised isikud, kes kuuluvad sektorisse “finantsettevõtted” ESA 95 määratluse kohaselt;

b)

postipangad;

c)

liikmesriigi residendist juriidilised ja füüsilised isikud, kui neil on välispositsioone või nad on teinud välistehinguid;

d)

liikmesriigi residendist juriidilised ja füüsilised isikud, kui nad on emiteerinud väärtpabereid või elektronraha;

e)

osaleva liikmesriigi residendist juriidilised ja füüsilised isikud, kui neil on finantspositsioone teiste osalevate liikmesriikide residentide suhtes või nad on teinud finantstehinguid teiste osalevate liikmesriikide residentidega.”

3.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

Algusse lisatakse järgmine lause:

„EKPSi statistika väljatöötamise, tootmise ja levitamise suhtes kehtivad erapooletuse, objektiivsuse, kutsealase sõltumatuse, kulusäästlikkuse ja statistika konfidentsiaalsuse põhimõtted; samuti aruandluskoormuse vähendamise, ja väljundi kõrge kvaliteedi põhimõtted.”

b)

Lõige a asendatakse järgmisega:

„a)

kasutab võimalikult suures ulatuses olemasolevat statistikat.”

4.

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Ilma et see mõjutaks määruse (EÜ) nr (XX) artikli 20 kohaldamist,

a)

edastatakse EKPSi siseselt konfidentsiaalset statistilist teavet, mis on kogutud vastavalt põhikirja artiklile 5: i) sellisel määral ja sellise detailsusega, mis on vajalik asutamislepingu artiklis 105 sätestatud EKPSi ülesannete täitmiseks või ii) kui edastamine on vajalik statistika tõhusaks väljatöötamiseks, tootmiseks või levitamiseks põhikirja artikli 5 kohaselt või selle kvaliteedi tõstmiseks;

b)

EKP nõukogu võib otsustada EKPSi sisese konfidentsiaalse teabe, mis algselt koguti põhikirja artiklist 5 erinevatel eesmärkidel, kogumise ja edastamise ulatuse ja detailsuse, kui see on vajalik statistika tõhusaks väljatöötamiseks või tootmiseks või selle kvaliteedi tõstmiseks ning see statistika on vajalik EKPSi ülesannete täitmiseks asutamislepingu artikli 105 alusel.”

b)

Lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr (XX) kohaldamist, teatatakse andmeesitajatele, millistel statistilistel ja muudel halduslikel eesmärkidel võidakse nende esitatud statistilist teavet kasutada. Andmeesitajatel on õigus saada teavet edastamise õigusliku aluse kohta ja võetud kaitsemeetmete kohta.”

c)

Lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 12 kohaldamist, kasutab EKPS talle edastatud konfidentsiaalset statistilist teavet ainult EKPSi ülesannete täitmiseks, välja arvatud mis tahes järgmisel juhul:

a)

tuvastatav andmeesitaja või füüsiline või juriidiline isik, üksus või filiaal on andnud selgesõnalise nõusoleku kõnealuse statistilise teabe kasutamiseks muudel eesmärkidel;

b)

edastamine toimub Euroopa statistikasüsteemi liikmetele kooskõlas lõikega 11;

c)

teaduslikele uurimisasutustele antakse ligipääs konfidentsiaalsele statistilisele teabele, mis ei võimalda otsest tuvastamist teabe esitanud asutuse eelneva selgesõnalise nõusoleku korral;

d)

RKP puhul, kui kõnealust statistilist teavet kasutatakse usaldusnõuete järelevalve valdkonnas või põhikirjas käsitlemata funktsioonide täitmisel kooskõlas põhikirja artikliga 14.4.”

d)

Lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Konfidentsiaalset statistilist teavet võib vahetada EKPSis selleks, et võimaldada teaduslikele uurimisasutustele sellele juurdepääs kooskõlas käesoleva artikli lõikega 3 ja lõike 4 punktiga c.”

e)

Lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8.   Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see piiraks direktiivi 95/46/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) kohaldamist (7)).”;

f)

Lõike 9 kaks viimast lauset asendatakse järgmise lausega:

„EKP määratleb ühtsed eeskirjad ja rakendab miinimumstandardid, et takistada lõigete 1 ja 2 alusel edastatava teabe ebaseaduslikku avaldamist ja loata kasutamist.”

g)

Lisatakse järgmised lõiked 11 kuni 13:

„11.   Ilma et see piiraks riigisiseste sätete kohaldamist, mis reguleerivad käesoleva määrusega hõlmamata konfidentsiaalse statistilise teabe vahetamist, võib edastada konfidentsiaalset statistilist teavet EKPSi liikme, kes selle teabe kogus, ja Euroopa statistikasüsteemi asutuse vahel, kui see edastamine on vajalik Euroopa statistika väljatöötamiseks, tootmiseks või levitamiseks või selle kvaliteedi tõstmiseks EKPSi ja Euroopa statistikasüsteemi vastavates pädevusvaldkondades. Igaks teabe edastamiseks pärast esmast edastamist peab olema selle EKPSi liikme selgesõnaline luba, kes kõnealuse teabe kogus.

12.   Kui konfidentsiaalseid andmeid vahetatakse Euroopa statistikasüsteemi asutuse ja EKPSi liikme vahel, võib neid andmeid kasutada ainult statistilistel eesmärkidel ning neile võib olla juurdepääs ainult statistikaga tegelevatel töötajatel oma konkreetse töövaldkonna piires.

13.   Määruse (EÜ) nr (XX) artiklis 19 osutatud kaitsemeetmeid kohaldatakse seoses kõikide konfidentsiaalsete andmetega, mida vahetatakse Euroopa statistikasüsteemi asutuse ja EKPSi liikme vahel vastavalt lõigetele 11 ja 12 eespool ning määruse (EÜ) nr (XX) artikli 20 lõikele 1a. EKP avaldab igaaastase konfidentsiaalsusaruande meetmete kohta, mida ta on võtnud, tagamaks statistiliste andmete konfidentsiaalsuse.”

5.

Lisad A ja B jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub (kuupäev).

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.”

Frankfurt Maini ääres, 15. september 2008

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(2)  EÜT C 246, 6.8.1998, lk 12.

(3)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1.

(4)  „Ühenduse statistika” on osa „Euroopa statistikast”, millele viidatakse määruse (EÜ) nr (XX) Euroopa statistika kohta põhjendustes.

(5)  ELT C 291, 5.12.2007, lk 1.

(6)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.