19.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 325/81


Regioonide Komitee arvamus „Turvalisema interneti programm (2009–2013)”

(2008/C 325/14)

REGIOONIDE KOMITEE

on seisukohal, et võetud meetmeid tuleks kohandada uute nõudmistega, arvestades, et luuakse üha uusi tehnoloogiaid ja teenuseid, mis toovad kaasa uusi ohte ja suurendavad olemasolevaid;

soovitab jõuda kokkuleppele vähemalt ebaseadusliku sisuga materjali määratlemise piirjoonte osas, võrreldes kriminaalõigusalaseid õigusakte ja vaadates, mida neis ühist on. Meetmetega tuleks toetada Euroopa ebaseadusliku sisuga materjalide musta nimekirja koostamist ja selle kasutamise edendamist Interneti-teenuste osutajate poolt;

kutsub üles kaasama lõpptarbijate teadlikkuse tõstmisele suunatud meetmetesse kohalikke ametivõime ja omavalitsusi, kes on sidusrühmadele kõige lähemal ning kellel on teabe levitamiseks ja konkreetsete programmide ja projektide elluviimiseks parimad võimalused;

soovitab, et teadlikkuse tõstmisega tegelevad keskused järgiksid määratletud strateegiaid, kuidas läheneda lastele, lastevanematele ja õpetajatele, ning tagaksid sealjuures oma meetmete kvaliteedi. Samuti peaks programmiga toetama meedia aktiivsemat osalemist üldsuse teadlikkust tõstvates kampaaniates;

leiab, et eriti oluline on ühelt poolt väga tihe koostöö vihjeliinide, õiguskaitseasutuste ja Interneti-teenuse osutajate vahel, ning teiselt poolt muude sidusrühmade, nt sobivate ühiskondlike organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide kaasamine;

kutsub üles võtma meetmeid, et infotehnoloogia- ja meediaoskuste arendamiseks mõeldud õppematerjalide loomisel arvestataks rohkem turvalise võrgukeskkonnaga. Lisaks ei peaks meetmeid suunama mitte üksnes laste kaitsmisele, vaid ka sellele, et nad õpiksid aktiivselt, kuidas kasutada Internetti turvaliselt (mõjuvõimu suurendamine).

Raportöör

:

Jan ORAVEC (SK/EPP), Štúrovo linnapea

Viitedokument

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks”

KOM(2008) 106 lõplik — 2008/0047 (COD)

I.   POLIITILISED SOOVITUSED

REGIOONIDE KOMITEE

Üldised märkused

Programmi puudutavad üldised märkused

1.

jagab seisukohta, et alates turvalisema Interneti tegevuskava algatamisest on nii tehnoloogiad kui ka nende kasutusviisid oluliselt muutunud. Lapsed kasutavad sidustehnoloogiaid üha aktiivsemalt. Nende kaitsmine võrgus leiduva kahjuliku sisuga materjali eest, ebaseadusliku sisuga materjalide leviku piiramine ning Interneti teadliku ja kriitilise kasutamise õpetamine lastele on jätkuvalt poliitikute ja seadusandjate, tööstusharu ja lõppkasutajate, eriti lapsevanemate, hooldajate ja õpetajate jaoks suur probleem, millega neil tuleb aktiivselt tegeleda;

2.

nõustub, et kõige suuremad sidustehnoloogiatega seotud ohud laste jaoks on järgmised: juhtumid, mil neile tehakse otseselt viga, nt neid kuritarvitatakse seksuaalselt, see salvestatakse fotode, filmide või helifailidena ning edastatakse võrgu kaudu; juhtumid, kus lastega võtavad ühendust inimesed, kes püüavad nendega sõbraks saada, et neid seksuaalselt ära kasutada (inglise keeles „grooming”), ning juhtumid, kus lapsed satuvad võrgukeskkonnas kiusamise ohvriks (küberkiusamine);

3.

võtab teadmiseks turvalisema Interneti tegevuskava viimase hindamise tulemused;

4.

väärtustab ELi turvalisema Interneti programme kui ainsaid üleeuroopalisi algatusi, mis on suunatud laste kaitsmisele võrgukeskkonnas;

5.

nõustub, et võetud meetmed on olnud tõhusad, aga on seisukohal, et neid tuleks kohandada uute nõudmistega, arvestades, et luuakse üha uusi tehnoloogiaid ja teenuseid, mis toovad kaasa uusi ohte ja suurendavad olemasolevaid;

6.

tervitab asjaolu, et uued programmid lihtsustavad kõigi tasandite koostööd ning kogemuste ja heade tavade ühendamist seoses laste turvalisusega Internetis ja suurendavad nii Euroopa lisaväärtust;

7.

on teadlik, et on raske jõuda üksmeelele terminite „ebaseadusliku sisuga materjal” ja „kahjuliku sisuga materjal” määratlemisel, sest neid hinnatakse eri maades ja kultuurides erinevalt;

8.

soovitab siiski jõuda kokkuleppele vähemalt ebaseadusliku sisuga materjali määratlemise piirjoonte osas, võrreldes kriminaalõigusalaseid õigusakte ja vaadates, mida neis ühist on;

9.

usub, et pakutud meetmed aitavad kaitsta Internetti ja teisi teabevahetustehnoloogiaid kasutavaid lapsi, reageerida uutele arengusuundadele ja ohjata ebaseadusliku sisuga materjalide levikut võrgus, eelkõige laste seksuaalse kuritarvitamisega seotud materjalide, lastega seksuaalsuhte eesmärgil sõpruse otsimise ja kiusamise levikut võrgus;

10.

loodab, et edasiste meetmete eesmärk on ebaseadusliku sisuga materjalide ja kahjuliku tegevusega võitlemiseks ettenähtud tehniliste lahenduste väljatöötamise ja rakendamise soodustamine ja edendamine ning koostöö ja heade tavade vahetamine paljude sidusrühmade vahel kohalikul, piirkondlikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil;

11.

teeb ettepaneku korraldada igal aastal suunavaid konverentse, kuhu kaasatakse riikliku, Euroopa ja rahvusvahelise tasandi sidusrühmad, kellel oleks võimalik arutleda hetke väljakutsete ja probleemide üle, jagada heade tavade kogemusi ning edendada koostööd;

12.

avaldab kahetsust, et meetmetesse, mis on suunatud üldsuse — eelkõige laste, lastevanemate, hooldajate ja haridustöötajate — teadlikkuse tõstmisele sidustehnoloogiate kasutamisega seotud võimaluste ja ohtude ning võrgus turvaliselt tegutsemise kohta, ei kaasata selgelt kohalikke ja piirkondlikke ametivõime, kes asuvad sidusrühmadele kõige lähemal tasandil ja kellel on olulise teabe edastamiseks ja konkreetsete programmide ja projektide elluviimiseks parimad võimalused;

13.

toetab sellise teadmistebaasi loomist ja arendamist, mida saaks kasutada Interneti kasutamisega seotud praeguste ja tulevaste ohtude ja tagajärgedega tegelemiseks;

14.

soovitab kooskõlastada asjaomaste valdkondade uurimistegevus Euroopa Liidus ja väljaspool seda ning koguda teadmisi (uute) viiside kohta, kuidas lapsed sidustehnoloogiaid kasutavad, sellega seotud ohtude ja võimaliku kahjuliku mõju kohta, mida sidustehnoloogiate kasutamine võib lastele avaldada, sealhulgas tehnilised, psühholoogilised ja sotsioloogilised probleemid, samuti positiivseid näiteid lastele meediasse kriitilise suhtumise õpetamisest;

15.

toetab täielikult programmi „Safer Internet plus” pingutusi, mida tuleks veelgi tugevdada;

16.

kutsub Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriikide valitsusi üles kõnealuse teemaga oma pädevuste piires tegelema ja osutama sellele tähelepanu, mida ta väärib;

17.

loodab, et meetmete põhjalik rakendamine aitab vähendada ohtu Internetti ja teisi teabevahetustehnoloogiaid kasutavatele lastele.

II.   MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

I lisa, tegevussuund 1

Komisjoni ettepanek

Regioonide Komitee muudatusettepanek

1.

Üldsuse jaoks kontaktpunktide loomine, kuhu saab teatada võrgus levivatest ebaseadusliku sisuga materjalidest ja toimuvast kahjulikust tegevusest. Meetmed peaksid tagama, et need kontaktpunktid on tõhusad ja üldsusele kättesaadavad ning tihedalt seotud teiste riiklike meetmetega; Euroopa tasandil tuleks teha koostööd, et lahendada piiriüleseid probleeme ja vahetada parimaid tavasid.

1.

Üldsuse jaoks kontaktpunktide loomine, kuhu saab teatada võrgus levivatest ebaseadusliku sisuga materjalidest ja toimuvast kahjulikust tegevusest. Meetmed peaksid tagama, et need kontaktpunktid on tõhusad ja üldsusele kättesaadavad ning tihedalt seotud teiste riiklike meetmetega; Euroopa tasandil tuleks teha koostööd, et lahendada piiriüleseid probleeme ja vahetada parimaid tavasid. Tuleks toetada vihjeliinide reklaamimist lõppkasutajate hulgas ja kasutada kohalike omavalitsuste võimalusi olulise teabe levitamisel.

Motivatsioon

Kontaktpunktid ja vihjeliinid saavad oma ülesannet täita ainult siis, kui nende olemasolust on teadlik maksimaalne hulk lõppkasutajaid. Seetõttu vajavad nad võimalikult palju reklaami ja kohalikel omavalitsustel on selleks väga head vahendid.

Muudatusettepanek 2

I lisa, tegevussuund 1

Komisjoni ettepanek

Regioonide Komitee muudatusettepanek

2.

Võitlemine kahjuliku tegevuse, eriti kiusamise ja seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimisega. Meetmete eesmärk on võidelda olukordadega, kus täiskasvanu püüab lapsega Internetis sõbraks saada, et teda seksuaalselt kuritarvitada, ning kiusamisega. Meetmed tegelevad nimetatud tegevustega seotud tehniliste, psühholoogiliste ja sotsioloogiliste probleemidega ning soodustavad sidusrühmade vahelist koostööd ja kooskõlastamist.

2.

Võitlemine kahjuliku tegevuse, eriti kiusamise ja seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimisega. Meetmete eesmärk on võidelda olukordadega, kus täiskasvanu püüab lapsega Internetis sõbraks saada, et teda seksuaalselt kuritarvitada, ning kiusamisega. Meetmed tegelevad nimetatud tegevustega seotud tehniliste, psühholoogiliste ja sotsioloogiliste probleemidega ning soodustavad sidusrühmade vahelist koostööd ja kooskõlastamist. Eriti oluline on ühelt poolt väga tihe koostöö vihjeliinide, õiguskaitseasutuste ja Interneti-teenuse osutajate vahel, teiselt poolt muude sidusrühmade, nt sobivate ühiskondlike organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide kaasamine.

Motivatsioon

Tõhusate vastumeetmete arendamiseks on väga oluline, et vihjeliinide kaudu kogutud teave edastataks kiiresti ja pidevalt teistele ebaseadusliku sisuga materjalide ja kahjuliku tegevusega võitlevatele osapooltele.

Muudatusettepanek 3

I lisa, tegevussuund 1

Komisjoni ettepanek

Regioonide Komitee muudatusettepanek

3.

Ebaseadusliku sisuga materjalide ja kahjuliku tegevusega võitlemiseks ettenähtud tehniliste lahenduste rakendamisele kaasaaitamine. Meetmetega soodustatakse selliste sidusrühmadele üldiseks kasutamiseks mõeldud tõhusate tehniliste vahendite väljatöötamist ja rakendamist, mis on ette nähtud ebaseadusliku sisuga materjalide ja kahjuliku tegevusega võitlemiseks.

3.

Ebaseadusliku sisuga materjalide ja kahjuliku tegevusega võitlemiseks ettenähtud tehniliste lahenduste rakendamisele toetamine ja sellele kaasaaitamine. Meetmetega soodustatakse selliste sidusrühmadele üldiseks kasutamiseks mõeldud tõhusate tehniliste vahendite väljatöötamist ja rakendamist, mis on ette nähtud ebaseadusliku sisuga materjalide ja kahjuliku tegevusega võitlemiseks. Meetmetega tuleks lisaks toetada Euroopa ebaseadusliku sisuga materjalide musta nimekirja koostamise koordineerimist ja selle kasutamise edendamist Interneti-teenuste osutajate poolt.

Motivatsioon

Uusi tehnilisi lahendusi tuleb lisaks edendamisele ka toetada. Euroopa must nimekiri võiks aidata vältida ebaseadusliku sisuga materjalide tekkimist või ka neile reageerida.

Muudatusettepanek 4

I lisa, tegevussuund 2

Komisjoni ettepanek

Regioonide Komitee muudatusettepanek

3.

Laste ja noorte turvalise võrgukeskkonna loomisse kaasamise edendamine. Meetmete eesmärk on kaasata lapsi ja noori, et paremini mõista nende seisukohti ja kogemusi sidustehnoloogiate kasutamisel ning arvamusi selle kohta, kuidas luua laste jaoks turvalisemat võrgukeskkonda.

3.

Laste ja noorte turvalise võrgukeskkonna loomisse kaasamise edendamine. Meetmete eesmärk on kaasata lapsi ja noori, et paremini mõista nende seisukohti ja kogemusi sidustehnoloogiate kasutamisel ning arvamusi selle kohta, kuidas luua laste jaoks turvalisemat võrgukeskkonda. Meetmed peaksid tagama, et infotehnoloogia- ja meediaoskuste arendamiseks mõeldud õppematerjalide loomisel arvestataks rohkem turvalise võrgukeskkonnaga ning ebaseadusliku sisuga materjalide ja kahjuliku tegevuse ohtudega. Lisaks ei peaks meetmeid suunama mitte üksnes laste kaitsmisele, vaid ka sellele, et nad õpiksid aktiivselt, kuidas kasutada Internetti turvaliselt (mõjuvõimu suurendamine).

Motivatsioon

Koolitatud õpetaja võib kasutada interaktiivseid õppemeetodeid, et lapsi Interneti kasutamise ohtude eest hoiatada ning koguda samal ajal laste reaktsioonidele tuginedes teavet nende sidustehnoloogiaalaste vaadete ja kogemuste kohta.

Muudatusettepanek 5

I lisa, tegevussuund 2

Komisjoni ettepanek

Regioonide Komitee muudatusettepanek

4.

Võrgus leviva kahjuliku tegevusega võitlemise vahendite kohta piisava teabe andmine. Meetmete eesmärk on anda rohkem teavet selle kohta, kuidas toimivad ja kui tõhusad on võrgus leviva kahjuliku tegevusega võitlemise vahendid, ning varustada kasutajad teabe, vahendite ja rakendustega, mis toetavad neid piisavalt eri keskkondades leviva kahjuliku tegevusega võitlemisel.

4.

Võrgus leviva kahjuliku tegevusega võitlemise vahendite kohta piisava teabe andmine ja lõppkasutajate teavitamine olemasolevatest kahjuliku sisuga materjalide filtreerimise vahenditest. Meetmete eesmärk on anda rohkem teavet selle kohta, kuidas toimivad ja kui tõhusad on võrgus leviva kahjuliku tegevusega võitlemise vahendid, ning varustada kasutajad teabe, vahendite ja rakendustega, mis toetavad neid piisavalt eri keskkondades leviva kahjuliku tegevusega võitlemisel.

Motivatsioon

Teave sobivate või uute vahendite kohta kahjuliku sisuga materjalide tuvastamiseks on oluline mitte ainult valdkonna spetsialistide jaoks, vaid põhimõtteliselt iga lõppkasutaja jaoks, et ta saaks tegeleda uute ohtudega võimalikult asjakohaselt ja tõhusalt.

Muudatusettepanek 6

I lisa, tegevussuund 3

Komisjoni ettepanek

Regioonide Komitee muudatusettepanek

1.

Üldsuse teadlikkuse suurendamine ja teabe levitamine sidustehnoloogiate turvalisema kasutamise kohta. Meetmetega suurendatakse üldsuse teadlikkust seeläbi, et antakse neile kogu Euroopas kooskõlastatult teavet võimaluste, ohtude ja ohtudega võitlemise meetodite kohta. Meetmed toetavad teadlikkust suurendava teabe kulutõhusat edastamist laiale kasutajate ringile.

1.

Üldsuse teadlikkuse suurendamine ja teabe levitamine sidustehnoloogiate turvalisema kasutamise kohta ning meedia aktiivsema osalemise toetamine üldsuse teadlikkust tõstvates kampaaniates. Meetmetega suurendatakse üldsuse teadlikkust seeläbi, et antakse neile kogu Euroopas kooskõlastatult teavet võimaluste, ohtude ja ohtudega võitlemise meetodite kohta. Meetmed toetavad teadlikkust suurendava teabe kulutõhusat edastamist laiale kasutajate ringile.

Motivatsioon

Nii kohalikul kui ka riiklikul meedial on väga oluline roll teabe levitamisel sidustehnoloogiate turvalisema kasutamise kohta. Nende kaasamist protsessi ja teadlikkuse tõstmise kampaaniatesse tuleks seega suurendada.

Muudatusettepanek 7

I lisa, tegevussuund 3

Komisjoni ettepanek

Regioonide Komitee muudatusettepanek

2.

Selliste kontaktpunktide loomine, kust lapsevanemad ja lapsed saavad vastuseid küsimustele, kuidas tagada enda turvalisus võrgus. Meetmete eesmärk on anda kasutajatele võimalus teadlike ja vastutustundlike valikute tegemiseks, milleks antakse neile asjakohast teavet ning nõu ettevaatusabinõude kohta, millega tagada enda turvalisus võrgus.

2.

Selliste kontaktpunktide loomine, kust lapsevanemad ja lapsed saavad vastuseid küsimustele, kuidas tagada enda turvalisus võrgus. Meetmete eesmärk on peaks olema anda kasutajatele võimaluse andmine teha teadlikke ja vastutustundlikke valikuid te tegemiseks, milleks antakse neile asjakohast teavet ning nõu ettevaatusabinõude kohta, millega tagada enda turvalisus võrgus. Meetmed peaksid tagama, et nimetatud kontaktpunktid oleksid üldsusele võimalikult tuntud.

Motivatsioon

Kontaktpunktid saavad oma rolli täita vaid siis, kui üldsus ja lõppkasutajad on neist teadlikud ja seega teavad, kuhu teabe ja oma küsimustele vastuse saamiseks pöörduda.

Muudatusettepanek 8

I lisa, tegevussuund 3

Komisjoni ettepanek

Regioonide Komitee muudatusettepanek

3.

Tõhusate ja tasuvate teadlikkuse suurendamise meetodite ja vahendite loomise soodustamine. Meetmete eesmärk on täiustada asjakohaseid teadlikkuse suurendamise meetodeid ja vahendeid, et muuta need pikemas perspektiivis tõhusamaks ja tasuvamaks.

3.

Teadlikkuse tõstmisega tegelevatelt keskustelt määratletud strateegiate järgimise nõudmine lähenemisel lastele, lastevanematele ja õpetajatele. Tõhusate ja tasuvate teadlikkuse suurendamise meetodite ja vahendite loomise soodustamine. Meetmete eesmärk peaks olema on täiustada asjakohaseid teadlikkuse suurendamise meetodeid ja vahendeid, et muuta need pikemas perspektiivis tõhusamaks ja tasuvamaks, ning sealjuures tuleb tagada nende meetmete kvaliteet.

Motivatsioon

Teadlikkuse tõstmisega tegelevatel keskustel on kõige olulisem roll üldsuse teadlikkuse tõstmisel, kuna nende jagatav teave edastatakse otse või eri teabekanalite kaudu laiale üldsusele. Seega peavad nad olema võimelised tõstma esile ohtusid ja pakkuma lahendusi. Väga oluline on koordineerida jõupingutusi ja teha tihedat koostööd meediaoskuste ja meediapädevuse ekspertidega.

Brüssel, 9. oktoober 2008

Regioonide Komitee

president

Luc VAN DEN BRANDE