8.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 210/5


Teade Indiast pärit tekstureeritud polüesterfilamentlõnga impordi suhtes kohaldatavate tasakaalustusmeetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

(2007/C 210/04)

Komisjon on otsustanud vastavalt nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta määruse (EÜ) nr 2026/97 (kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, edaspidi „algmäärus”) (1) artiklile 19 algatada omal initsiatiivil osalise vahepealse läbivaatamise, mis käsitleb subsideerimise taset teatavate India eksportivate tootjate puhul.

1.   Toode

Läbivaatamisele kuuluv toode on Indiast pärit tekstureeritud polüesterfilamentlõng (edaspidi „vaatlusalune toode”), mis kuulub praegu CN-koodi 5402 33 00 alla. CN-kood on esitatud ainult teavitamise eesmärgil.

2.   Kehtivad meetmed

Praegu kehtivaks meetmeks on nõukogu määrusega (EÜ) nr 2094/2002 (2) Indiast pärit tekstureeritud polüesterfilamentlõnga impordi suhtes kehtestatud lõplik tasakaalustav tollimaks.

3.   Läbivaatamise põhjused

Komisjonil on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et subsideerimisega seotud asjaolud, mille alusel meetmed kehtestati, on muutunud, ning et nimetatud muutused on püsivad.

Kahe subsiidiumikava (imporditollimaksude hüvituskava ehk DEPB ja tulumaksuseaduse jaotise 80 HHC kohane tulumaksuvabastus) alusel saadud kasu tundub olevat märkimisväärselt vähenenud. Selle põhjuseks on muudatused asjaomastes India alusseadustes, millele need kavad toetuvad.

Subsideerimise tase on seega tõenäoliselt vähenenud nende äriühingute puhul, kelle suhtes kohaldatavate meetmete aluseks oli täielikult või osaliselt ühest või mõlemast eelnimetatud kavast saadud kasu uurimisperioodil, mida kasutati kehtivate meetmete taseme kindlaksmääramiseni viinud uurimises.

See omakorda viitab asjaolule, et läbivaatamisele kuuluvate toodete suhtes kohaldatavate eelmises punktis osutatud meetmete säilitamine praegusel tasemel ei pruugi praeguse subsideerimise tasakaalustamiseks enam vajalik olla. Seepärast tuleks meetmed kõnealuste äriühingute puhul läbi vaadata.

Tegemist on lisas loetletud äriühingutega ja kõigi muude läbivaatamisele kuuluva toote tootjatega, kes teatavad endast komisjonile punkti 5 alapunkti b alapunktis i osutatud tähtaja jooksul ja tõendavad sama aja jooksul, et 1) uurimisperioodil, mida kasutati nende suhtes kohaldatavate meetmete taseme kindlaksmääramiseni viinud uurimises (1. oktoobrist 2000 kuni 30. septembrini 2001), on nad saanud kasu ühest või mõlemast eelnimetatud subsiidiumikavast ning 2) tulenevalt eespool kirjeldatud struktuurilistest muudatustest neis kavades on kavade alusel saadav kasu vähenenud.

Kui läbivaatamisega seotud uurimise käigus selgub või kui mõni huvitatud isik esitab punkt 5 alapunkti a alapunktis i osutatud tähtaja jooksul piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et vaatlusaluse toote eksportijad, keda praegune läbivaatamine puudutab, saavad kasu eespool nimetamata subsiidiumikavadest, võib käesoleva läbivaatamise raames uurida lisaks ka neid subsiidiumikavu.

Kui käesoleva uurimise tulemusena muudetud subsiidiumimarginaalid mõjutavad meetmete taseme kindlaksmääramiseni viinud uurimise raames koostööd teinud äriühingute suhtes kohaldatavaid meetmeid ja/või kõigi teiste äriühingute suhtes kohaldatavaid jääkmeetmeid, võib need määrad vastavalt läbi vaadata.

Tuleks märkida, et nende äriühingute puhul, kelle suhtes kohaldatakse nii dumpinguvastaseid kui ka tasakaalustavaid meetmeid, võib dumpinguvastaseid meetmeid kohandada, kui tasakaalustav meede muutub.

4.   Menetlus

Pärast nõuandekomiteega konsulteerimist leidis komisjon, et on olemas piisavalt tõendusmaterjali osalise vahepealse läbivaatamise algatamiseks ametiülesande korras, ning algatab seega läbivaatamise kooskõlas algmääruse artikliga 19.

Uurimise käigus hinnatakse, kas kehtivaid meetmeid tuleks jätkata või need kaotada või neid muuta nende äriühingute puhul, kes on saanud kasu ühest või mõlemast eelnimetatud subsiidiumikavast, ja nende äriühingute puhul, kes on saanud kasu muudest subsiidiumikavadest, kui selle kohta on esitatud piisavaid tõendeid vastavalt punkti 3 kuuendale lõigule. Uurimise käigus hinnatakse ka seda, kas uurimise tulemuste põhjal tuleks läbi vaadata kehtivate meetmete kindlaksmääramiseni viinud uurimise raames koostööd teinud äriühingute suhtes kohaldatavad meetmed ja/või kõigi teiste äriühingute suhtes kohaldatavad jääkmeetmed.

a)   Väljavõtteline uuring

Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud isikute ilmset suurt arvu, võib komisjon otsustada kohaldada väljavõttelist uuringut kooskõlas algmääruse artikliga 27.

i)   Eksportijate/tootjate väljavõtteline uuring

Selleks et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral moodustada valimi, palutakse käesolevaga kõigil eksportijatel/tootjatel või nende nimel tegutsevatel esindajatel endast komisjonile teatada ning esitada oma äriühingu või äriühingute kohta punkti 5 alapunkti b alapunktis i sätestatud tähtaja jooksul ja punktis 6 osutatud vormis järgmine teave:

nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber ning kontaktisik;

käive kohalikus vääringus ning ajavahemikus 1. aprill 2006 kuni 31. märts 2007 ühendusse ekspordiks müüdud vaatlusaluse toote maht tonnides;

siseturul müüdud vaatlusaluse toote käive kohalikus vääringus ning maht tonnides ajavahemikul 1. aprillist 2006 kuni 31. märtsini 2007;

kas äriühing kavatseb taotleda individuaalset subsiidiumimäära (individuaalseid subsiidiumimäärasid saavad taotleda ainult tootjad); (3)

äriühingu täpsed tegevusalad seoses vaatlusaluse toote tootmisega, vaatlusaluse toote tootmismaht tonnides, tootmisvõimsus ja investeeringud tootmisvõimsusse ajavahemikul 1. aprillist 2006 kuni 31. märtsini 2007;

kõigi vaatlusaluse toote tootmisse ja/või (eksport- ja/või omamaisesse) müüki kaasatud seotud äriühingute (4) nimed ja täpsed tegevusalad;

kas äriühing sai kasu imporditollimaksude hüvituskava ja/või tulumaksuseaduse jaotise 80 HHC kohase tulumaksuvabastuse alusel i) uurimisperioodil, mida kasutati nende suhtes praegu kohaldatavate meetmete taseme kindlaksmääramiseni viinud uurimises (1. oktoobrist 2000 kuni 30. septembrini 2001) ja/või ii) ajavahemikus 1. aprillist 2006 kuni 31. märtsini 2007;

mis tahes muu asjakohane teave, mis aitaks komisjoni valimi moodustamisel.

Eespool kirjeldatud teabe esitamisega nõustub äriühing oma võimaliku kaasamisega valimisse. Kui äriühing valitakse valimisse, tähendab see, et ta peab vastama küsimustikule ning olema nõus vastuste kontrollimisega kohapeal. Kui äriühing märgib, et ta ei ole võimaliku valimisse kaasamisega nõus, loetakse see uurimise raames koostööst hoidumiseks. Koostööst hoidumise tagajärjed on nimetatud punktis 7.

Selleks et komisjon saaks teavet, mida ta peab eksportijate/tootjate valimi moodustamisel vajalikuks, võtab ta lisaks ühendust ekspordiriigi ametiasutustega ja teadaolevate eksportijate/tootjate ühendustega.

ii)   Valimi lõplik moodustamine

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad esitada asjakohast teavet seoses valimi moodustamisega, peavad seda tegema punkti 5 alapunkti b alapunktis ii sätestatud tähtaja jooksul.

Komisjon moodustab lõpliku valimi pärast konsulteerimist asjaomaste isikutega, kes on väljendanud oma nõusolekut kuuluda valimisse.

Valimisse kuuluvad äriühingud peavad vastama küsimustikule punkti 5 alapunkti b alapunktis iii sätestatud tähtaja jooksul ning tegema uurimise raames koostööd.

Kui piisavat koostööd ei toimu, võib komisjon vastavalt algmääruse artikli 27 lõikele 4 ja artiklile 28 teha oma järeldused kättesaadavate andmete põhjal. Nagu on selgitatud punktis 7, võib kättesaadavatel andmetel põhinev järeldus olla asjaomase isiku jaoks ebasoodsam.

b)   Küsimustikud

Uurimise jaoks vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon küsimustikud valimisse kuuluvatele äriühingutele ja asjaomase ekspordiriigi ametiasutustele.

c)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha teatavaks oma seisukohad ning esitada muud kui küsimustikuga hõlmatud teavet ja tõendusmaterjali. Komisjon peab saama kõnealuse teabe ja tõendid punkti 5 alapunkti a alapunktis i sätestatud tähtaja jooksul.

Peale selle võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad taotluse, milles näidatakse, et neil on selleks konkreetsed põhjused. Kõnealune taotlus tuleb esitada punkti 5 alapunkti a alapunktis ii sätestatud tähtaja jooksul.

5.   Tähtajad

a)   Üldtähtajad

i)   Endast teatamine, küsimustiku vastuste ja mis tahes muu teabe esitamine

Kõik huvitatud isikud, eelkõige asjaomase ekspordiriigi ametivõimud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama oma seisukohad ja küsimustiku vastused või mis tahes muu teabe, kaasa arvatud punkti 3 kuuendas lõigus osutatud teabe 40 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas kõnealune isik on endast eespool nimetatud ajavahemiku jooksul teatanud.

ii)   Ärakuulamine

Kõik huvitatud isikud võivad sama 40päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ka ärakuulamist.

b)   Eritähtaeg väljavõttelise uuringu puhul

(i)

Punkti 4 alapunkti a alapunktis i nimetatud teave peab jõudma komisjoni 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kuna komisjon kavatseb valimi lõpliku moodustamise asjus konsulteerida valimisse kuulumiseks soovi avaldanud isikutega 21 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(ii)

Komisjon peab saama valimi moodustamiseks olulise muu teabe, millele on osutatud punkti 4 alapunkti a alapunktis ii, 21 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(iii)

Valimisse kuuluvate isikute vastused küsimustikule peavad laekuma komisjonile 37 päeva jooksul alates kuupäevast, mil neile teatati valimisse kaasamisest.

6.   Kirjalikud märkused, küsimustiku vastused ja kirjavahetus

Kõik huvitatud isikute esildised ja taotlused tuleb esitada kirjalikult (mitte elektroonilisel kujul, kui ei ole sätestatud teisiti) ning need peavad sisaldama huvitatud isiku nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoni- ja faksinumbrit. Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas teates nõutud teave, küsimustiku vastused ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud käsitlevad konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited” („piiratud kasutusega”) (5) ning vastavalt algmääruse artikli 29 lõikele 2 peab nendega olema kaasas mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES” („tutvumiseks huvitatud isikutele”).

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 295 65 05

7.   Koostööst hoidumine

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist märkimisväärselt, võib vastavalt algmääruse artiklile 28 nii positiivsed kui ka negatiivsed järeldused teha kättesaadavate andmete põhjal.

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, jäetakse selline teave arvesse võtmata ning võidakse vastavalt algmääruse artiklile 28 toetuda kättesaadavatele andmetele. Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning uurimises kasutatakse kättesaadavaid andmeid, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see olnuks tema koostöö korral.

8.   Uurimise ajakava

Uurimine viiakse algmääruse artikli 22 lõike 1 kohaselt lõpule 15 kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

9.   Muud vahepealsed läbivaatamised vastavalt algmääruse artiklile 19

Käesoleva läbivaatamise ulatus on määratletud eespool punktis 4. Kui keegi soovib nõuda läbivaatamist muudel põhjustel, võib ta seda teha vastavalt algmääruse artiklile 19.

10.   Isikuandmete töötlemine

Juhime tähelepanu sellele, et uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (6)


(1)  EÜT L 288, 21.10.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 323, 28.11.2002, lk 21.

(3)  Individuaalset dumpingumarginaali võib taotleda algmääruse artikli 27 lõike 3 alusel äriühingutele, kes ei kuulu valimisse.

(4)  Seotud äriühingute mõistet on selgitatud komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) artiklis 143 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(5)  See tähendab, et nimetatud dokument on üksnes sisekasutuseks. Seda kaitstakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43)) artiklile 4. See on konfidentsiaalne dokument vastavalt algmääruse artiklile 29 ja ja WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artiklile 12.

(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


LISA

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002