14.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 162/13


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/22/EÜ (mõõtevahendite kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri

(ja viitedokument)

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

CEN

EN 1359:1998

Gaasiarvestid. Membraanarvestid

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Soojusarvestid. Osa 1: Üldnõuded

 

CEN

EN 1434-2:2007

Soojusarvestid. Osa 2: Konstruktsiooninõuded

 

CEN

EN 1434-4:2007

Soojusarvestid. Osa 4: Mudeli tüübikinnitus

 

CEN

EN 1434-5:2007

Soojusarvestid. Osa 5: Lähtetaatlus

 

CEN

EN 12261:2002

Gaasiarvestid. Turbiinarvestid

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Gaasiarvestid. Leppekoguse mõõturid. Osa 1: Mahu teisendus

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Gaasiarvestid. Rootorarvestid

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Veearvestid. Osa 1: Üldnõuded

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Veearvestid. Osa 2: Paigaldamine ja kasutustingimused

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Veearvestid. Osa 3: Katsemeetodid ja -seadmed

 

CEN

EN 14236:2007

Ultraheliga töötavad gaasiarvestid kodumajapidamistes kasutamiseks

 

Märkus 1

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 3

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (2) (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) (3) lisas.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  Euroopa standardiorganisatsioonid:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel.(32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel.(32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.(33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.