14.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 162/6


Liikmesriikide esitatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

(2007/C 162/04)

Abi number: XA 120/06

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Piemonte

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Õiguslik alus: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: 250 000 EUR

Abi ülemmäär: Maksimaalne toetus ühele põllumajandusettevõttele tohib katta kuni 80 % nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2092/91 (1) vastava kontrollisüsteemi kohaldamise kahel esimesel aastal tekkinud kuludest; maksimaalne toetusesumma 2005.–2006. aastaks võib olla kuni 800 EUR ühe ettevõtte kohta.

Rakendamise kuupäev: 15. detsember 2006; igal juhul antakse esimene toetus alles siis, kui komisjon on saanud kokkuvõtva teabe ja teinud teatavaks identifitseerimisnumbri.

Kava kestus: Kuni 30. juuni 2007

Abi eesmärk: Innustada põllumajandustootjaid ja loomakasvatajaid tavapärastelt tootmismeetoditelt mahepõllunduslikele meetoditele üle minema, andes neile toetust selliste kulude katmiseks, mis tulenevad määruse (EMÜ) nr 2092/91 (2) kohaselt tehtavast mahepõllundusmeetodite kontrollimisest.

Abikõlblikud kulud on seotud põllumajandusettevõtete poolt 2005. ja 2006. aastal määruse (EMÜ) nr 2092/91 kohaselt tehtava kontrollimise tõttu kantud kulutustega.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1/2004 artikli 13 lõike 2 punkti g.

Asjaomased majandusharud: Põllumajanduslikud taime- ja loomakasvatusettevõtted.

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Veebiaadress: www.regione.piemonte.it/agri

Muu teave: Toetust võib anda tegevatele põllumajandusettevõtetele, mille suhtes kohaldatakse taotluse esitamise hetkel määruses (EMÜ) nr 2092/91 sätestatud kontrollisüsteemi, kui ettevõtte keskus ja suurem osa maad asub Piemontes ning kui nad alustavad või on alustanud tavapärastelt tootmismeetoditelt mahepõllunduslikele tootmismeetoditele üleminekut ajavahemikus 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2006.

Toetust antakse järgmises tähtsusjärjestuses:

Abi number: XA 121/06

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Marche

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Õiguslik alus:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: 2006. aastaks ette nähtud maksimaalsed kulud on 150 000 EUR. Edasisteks abikava rakendamise aastateks sätestatakse maksimaalsed kulud vastavates eelarveseadustes, kuid need ei tohi ületada 1 000 000 EUR aastas.

Abi ülemmäär: Abi ei tohi olla suurem kui 30 % abikõlblikest kuludest (vähem soodsates piirkondades 40 %).

Rahastamiskõlblikud investeeringud ei tohi olla suuremad kui 60 000 EUR.

Investeeringu eesmärk peab olema tootmiskulude vähendamine, tootmise täiustamine ja mitmekesistamine, toodete kvaliteedi parandamine, looduskeskkonna ning hügieenitingimuste ja loomade heaolu kaitsmine ja parandamine.

Abikõlblikud meetmed peavad kuuluma ühte järgmistest kategooriatest:

Rakendamise kuupäev: Vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2004 artikli 19 lõikele 1 kümme tööpäeva pärast käesoleva vormi väljasaatmist.

Abikava või üksiktoetuse kestus: Abikava on tähtajatu ning oleneb Marche maakonna iga-aastastest eelarvelistest eraldistest ja erandimääruse (määrus (EÜ) nr 1/2004) kehtivusajast.

Abi eesmärk: Suurendada põllumajandusühistute ning põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas sotsiaalalal tegutsevate ühistute tulusid, parandada nende elu- ja töötingimusi, et vähendada tootmiskulusid, täiustada ja mitmekesistada tootmist, parandada toodete kvaliteeti, kaitsta ja parandada looduskeskkonda ning hügieenitingimusi ja loomade heaolu.

Abi saajad:

1.

Põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas sotsiaalalal tegutsevad B-tüüpi ühistud, mis on kantud sotsiaalalal tegutsevate ühistute registrisse, mis loodi 18. detsembri 2001. aasta piirkondliku seadusega nr 34;

2.

Põllumajandusühistud ja nende ühendused, millel on elukutselise põllumajandusettevõtja (Imprenditore agricolo professionale, IAP) kvalifikatsioon;

Asjaomased majandusharud: Põllumajandus.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Veebileht:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Muu teave: Toetusi antakse ainult põllumajandusinvesteeringute jaoks ning abisaajad valitakse välja avaliku konkursi käigus.

Abi number: XA 122/06

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Marche

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Õiguslik alus:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: 2006. aastaks ette nähtud maksimaalsed kulud on 350 000 EUR. Edasisteks abikava rakendamise aastateks sätestatakse maksimaalsed kulud vastavates eelarveseadustes, kuid need ei tohi ületada 1 000 000 EUR aastas.

Abi ülemmäär: Abikõlblik kulu ei tohi olla alla 30 000 EUR.

Toetus ei tohi ületada 75 % kõnesolevatest kuludest ega olla üle 100 000 EUR abisaaja kohta ühegi kolmeaastase perioodi jooksul, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1/2004 artiklis 14.

Rakendamise kuupäev: Vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2004 artikli 19 lõikele 1 kümme tööpäeva pärast käesoleva vormi väljasaatmist.

Abikava või üksiktoetuse kestus: Abikava on tähtajatu ja oleneb Marche maakonna iga-aastastest eelarvelistest eraldistest ning erandimääruse (määrus (EÜ) nr 1/2004) kehtivusajast.

Abi eesmärk: Soodustada olemasolevate ühistute ühinemist, sotsiaalse baasi laienemist ja uute ühistute liitumist, et suurendada ühistustruktuuri konkurentsivõimet, aidata ühistutel leida uusi turustusvõimalusi, koondada põllumajandustoodete ja metsasaaduste pakkumist ja seda pakkumist ümber korraldada.

Abi saajad: Põllumajanduse ja metsanduse, agrotööstuse ja põllumajandusliku toidutootmisega tegelevad ühistud või nende ühendused, mille registrijärgne asukoht on selle piirkonna territooriumil ning mis on kantud ühistute riiklikku registrisse, mis loodi 23. juuni 2004. aasta ministri otsusega tootmistegevuste kohta (Decreto del Ministero delle attività produttive).

Asjaomased majandusharud: Ei hõlma konkreetseid majandusharusid.

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Veebileht:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Muu teave: Toetusi antakse ainult põllumajandusprojektide jaoks ning abisaajad valitakse välja avaliku konkursi käigus.

Metsaühistutele antakse toetusi, pidades kinni samadest vähese tähtsusega abi eeskirjadest, mis on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 69/2001 (3).

XA number: XA 123/06

Liikmesriik: Holland

Piirkond: Provincie Limburg

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Piimatootmisettevõtete Snijders ümberpaigutamine Limburgi provintsi lõunaossa.)

Õiguslik alus: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse summa: Ühekordne provintsi toetus kogusummas 100 000 EUR ümberpaigutamise kohta.

Abi ülemmäär: Piimatootjatele eraldatava abi ülemmäär on 40 % ümberpaigutamise kuludest ja kuni 100 000 EUR. Nimetatud toetuse summa hõlmab põllumajandustootjale eraldatud toetust, juhul kui üldistes huvides ümberpaigutamisest saab põllumajandustootja kasu nüüdisaegsete rajatiste näol ja see toob kaasa tootmisvõimsuse suurenemise. Kui asjaomaste tootmisrajatiste väärtus ja tootmisvõimsus suurenevad, peab põllumajandustootja osa olema vähemalt 60 % asjaomaste rajatiste väärtuse suurenemisest või suurenemisega seotud kuludest. See on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1/2004 artikli 6 lõigetega 3 ja 4. Piimatootja osa on vähemalt 60 %. Piimatootmisettevõtte Snijders hinnanguline kulu: 1 524 792 EUR

Rakendamise kuupäev: Otsus abi andmise kohta avaldatakse, kui EL on käesoleva teatise vastuvõtuteatise saanud.

Kava või üksiktoetuse kestus: 2006. aasta detsembrist kuni 31. detsembrini 2008.

Abi eesmärk: Abi hõlmab tulevikuväljavaadetega piimatootmisettevõtete üldistes huvides ümberpaigutamist piirkondadest, kus kavandatakse piiranguid eelkõige maakasutuse osas, kuid kus piimatootmisettevõtte olemasolu on väga vajalik keskkonna ja maastiku kvaliteedi säilitamiseks. Provintsi seisukohast peab piimatootmisettevõtte ümberpaigutamine lähtuma keskkonna ja maastiku kvaliteedist ning jätkusuutlikkusest.

Asjaomased majandusharud: Riigiabi võivad saada intensiivsed piimatootmisettevõtted (väikese ja keskmise suurusega), minimaalse suurusega 75 Hollandi suurusühikut (NGE), ning mis paiknevad üle 2 %-lise kaldega territooriumil Limburgi provintsi lõunaosas.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Veebileht:: www.limburg.nl

XA number: XA 124/06

Liikmesriik: Holland

Piirkond: Provincie Limburg

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Piimatootmisettevõtete Mingels ümberpaigutamine Limburgi provintsi lõunaossa.)

Õiguslik alus: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse summa: Ühekordne provintsi toetus kogusummas 100 000 EUR ümberpaigutamise kohta.

Abi ülemmäär: Piimatootjatele eraldatava abi ülemmäär on 40 % ümberpaigutamise kuludest ja kuni 100 000 EUR. Nimetatud toetuse summa hõlmab põllumajandustootjale eraldatud toetust, juhul kui üldistes huvides ümberpaigutamisest saab põllumajandustootja kasu nüüdisaegsete rajatiste näol ja see toob kaasa tootmisvõimsuse suurenemise. Kui asjaomaste tootmisrajatiste väärtus ja tootmisvõimsus suurenevad, peab põllumajandustootja osa olema vähemalt 60 % asjaomaste rajatiste väärtuse suurenemisest või suurenemisega seotud kuludest. See on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1/2004 artikli 6 lõigetega 3 ja 4. Piimatootja panus on vähemalt 60 %. Piimatootmisettevõtte Mingels hinnanguline kulu: 1 874 970 EUR.

Rakendamise kuupäev: Otsus abi andmise kohta avaldatakse, kui EL on käesoleva teatise vastuvõtuteatise saanud.

Kava või üksiktoetuse kestus: 2006. aasta detsembrist kuni 31. detsembrini 2008.

Abi eesmärk: Abi hõlmab tulevikuväljavaadetega piimatootmisettevõtete üldistes huvides ümberpaigutamist piirkondadest, kus kavandatakse piiranguid eelkõige maakasutuse osas, kuid kus piimatootmisettevõtte olemasolu on väga vajalik keskkonna ja maastiku kvaliteedi säilitamiseks. Provintsi seisukohast peab piimatootmisettevõtte ümberpaigutamine lähtuma keskkonna ja maastiku kvaliteedist ning jätkusuutlikkusest.

Asjaomased majandusharud: Riigiabi võivad saada intensiivsed piimatootmisettevõtted (väikese ja keskmise suurusega), minimaalse suurusega 75 Hollandi suurusühikut (NGE), ning mis paiknevad üle 2 %-lise kaldega territooriumil Limburgi provintsi lõunaosas.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Veebileht: www.limburg.nl


(1)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1.

(2)  ELT L 1, 3.1.2004, lk 1.

(3)  EÜT L 10, 13.1.2001, lk 30.